Kommunereformen i Asker - status og videre

Kommunereformen i Asker
Status og veien videre
Kommunestyret 26. april 2016
Ordfører Lene Conradi
Kommunereformen
>
Regjeringen
Kommunereform
 Gode og likeverdige
tjenester til innbyggerne
 Helhetlig og samordnet
samfunnsutvikling
 Bærekraftige og
økonomisk robuste
kommuner
 Styrket lokaldemokrati.
Utfordringer
Ikke mulig å utrede seg til et svar.
• Usikkerhet - et 50 års perspektiv.
• Innbyggernes svar er delt i tre.
• Regionalt nivå og oppgaver ikke avklart
•
Dialog med nabokommunene
Involvere askerbøringene
Spre kunnskap og informasjon
 Kommunens hjemmesider
 Askerposten
 Facebook
Dialog:





Folkemøter
Askerkonferansen
Ungdomskolene
Dialog med organisasjoner, lag og foreninger
Dialog med næringslivet
Innspill
https://ww.asker.kommune.no
Hva skjer nå?
Ny innbyggerundersøkelse
> Representativt utvalg
> Retningsvalg:
 Asker
 Asker, Røyken og Hurum
 Asker og Bærum
Ny utredning:
> Asker, Røyken og Hurum
> Asker fortsetter som egen
kommune
Forhandlingsutvalg
>
Politisk forhandlingsutvalg
– Ordfører, varaordfører og leder
av det største opposisjonspartiet
Mandat:
• Utarbeide forslag til felles
politisk
plattform/intensjonsavtale
• Forhandlinger med Røyken
og Hurum
• Ingen beslutningsmyndighet
Utkast til intensjonsavtale
Felles politisk plattform:
•
•
•
•
•
•
•
•
Navn og symboler
Fellesnemnd
Politisk styring
Nærdemokratiske ordninger
Kommunale tjenester
Økonomi
Arbeidsgiverpolitikk
Samfunnsutvikling
Utkast til intensjonsavtale
«Den nye kommunen skal ha stor
grad av innbyggermedvirkning med
gode nærdemokratiske ordninger»
«Den nye kommunen skal satse på
fremtidsrettet og miljøvennlig
samferdsel, som bygger kommunene
sammen og bidrar til gode transportløsninger internt i kommunen og langs
de viktigste pendleraksene»
«Den nye kommunen utgjør en del
av Akershus fylkeskommune, eller den
regionen Akershus fylkeskommune
eventuelt vil være en del av»
Fremdriftsplan frem til 30. juni
Dato
Behandling
Formål
15 april – 24 mail
Politisk forhandlingsutvalg utarbeider forslag til en
felles politisk plattform/intensjonsavtale
Felles politisk plattform
13 mai
Offentliggjøring :
- resultater fra innbyggerundersøkelsen
- rapport ungdomsmedvirkning
- rapport Asker, Røyken og Hurum og notat Asker
alene
Kunnskap
24 mai
Formannskapsmøte – legges ut på høring
Alternativ(er) og avtale
7 juni
Formannskapsmøte – behandling og innstilling
Alternativ(er) og avtale
14 juni
Kommunestyret – endelig behandling
Alternativ(er) og avtale