Skyddsutrustning, personlig

Doknr. i Barium
14366
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2016-04-18
RUTIN
Skyddsutrustning, personlig
Version
2
Innehållsansvarig: Birgit Lorentsson, Instruktör, Thoraxintensivavdelning (birlo1)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3)
Denna rutin gäller för: Thoraxintensivavdelning
BAKGRUND
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig
skyddsutrustning, AFS 2001:03 ligger till grund för denna lokala
föreskrift.
Med personlig skyddsutrustning avses utrustning som är avsedd att
bäras till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota
säkerheten eller hälsan under arbetet.
ARBETSGIVARENS
ANSVAR
Det är arbetsgivarens skyldighet att göra varje enskild
arbetstagare medveten om de risker som skyddsutrustning skall
skydda mot. Arbetstagaren skall genom introduktion, handledning
och skriftliga rutiner i vårdarbetet (= PM) få utbildning i hur
skyddsutrustningar skall användas och hur vårdmoment skall
utföras för att undvika ohälsa och olycksfall.
ARBETSTAGARENS
ANSVAR
Det är helt nödvändigt att arbetstagaren är medveten om vilka
risker som finns med de egna arbetsuppgifterna i de olika
vårdsituationer som kan uppkomma. Arbetstagaren har en
skyldighet att följa de skriftliga PM och instruktioner som finns.
Arbetstagaren måste hela tiden göra en riskbedömning under
arbetets gång. På en intensivvårdsavdelning förändras
vårdsituationer snabbt och det kräver därmed en ständig värdering
av hur man utför sina arbetsmoment. Varje arbetstagare måste
alltså ställa sig frågan: Utför jag det här arbetsmomentet på ett
säkert och riskfritt sätt? Kan jag förbättra min metodteknik och bör
jag använda skyddsutrustning?
SKYDDSUTRUSTNING
De skyddsutrustningar som är mest förekommande på TIVA är:

Skyddsglasögon/visir
Bör användas vid vårdmoment där det föreligger risk för stänk
av smittfarlig vätska som t.ex. blod, trachealsekret, saliv, urin,
dialysatvätska.
Här följer några exempel på vårdmoment som kan leda till
stänk av smittfarlig vätska samt hänvisningar till skriftliga
instruktioner.
Sugning av övre och nedre luftvägar,
Se PM Sugning av luftvägar
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
14366
Giltigt fr.o.m
2016-04-18
Version
2
RUTIN
Skyddsutrustning, personlig
Avlägsnande av dränslangar
Se PM Drändragning efter hjärtkirurgi
SKYDDSUTRUSTNING
Avlägsnande av inneliggande
artärkatetrar/inläggningsinstrument
Se PM Femostopp
Byte och tömning av avflödespåse under CRRT - behandling
Vid stänk av frätande, irriterande ämnen eller mekanisk skada
på ögonen hänvisas till ögonduschen i TIVA:s korridor.

Handskar
Skall användas vid direkt kontakt med kroppsvätskor och
utsöndringar (blod, urin avföring, sårsekret). Om arbetstagaren
har färsk hudskada på händer skall handskar användas även då
det finns risk för direkt kontakt med kroppsvätskor och
utsöndringar.
Se PM Basala hygienrutiner (Infektionshygien)
Se PM Handskar (Infektionshygien)

Plastförkläden
Skall användasför att skydda arbetsdräkten när det finns risk
för kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar.
Se PM Basala hygienrutiner (Infektionshygien)

Skyddsanordningar och hjälpmedel som skall användas i
samband med kanylstick och blodprovstagning.
Se PM Blodburen smitta (Infektionshygien)
I detta PM finns en handlingsplan hur man skall gå tillväga vid
exponering av blod.

Andningsskydd
Andningsskydd skall användas av vårdpersonal som vårdar
patient med direktpositiv lungtuberkulos.
PM Vård av patient med misstänkt smittsam lungtuberkulos
(Infektionshygien och TIVAs bibliotek).
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)