så byggs bron - Trafikverket

en bro fylld med världsmedborgare
1000
ju varmare, desto längre bro
2000
mer
än en
bro
T R A F I K V E R K E T - P R O J E K T E 4 S U N D S VA L L
om det nya landmärket
som snart sträcker och böjer sig
över sundsvallsfjärden.
4200
människorna
bron
meter blir den totala
längden på bron.
Under 2013 arbetade ungefär 500 personer från 11 olika länder med att bygga vår nya bro i
Sundsvall. Totalt kommer över 1000 personer ha varit involverade när bron står färdig 2015.
röster från
oss som
M
agnus Borgström har varit
med förr när broar har
byggts. Han var delaktig
när både Högakustenbron
och Öresundsbron förverkligades. Nu
är han tillbaka på hemmaplan som
Trafikverkets projektledare för bron
över fjärden.
BRON BYGGS FRÅN TVÅ HÅLL
Stållådorna lyfts på plats från bägge sidor av fjärden.
Den nionde och sista lådan som lyfts utgör mittspannet
över farleden. För att kunna få denna sista pusselbit på
plats måste övriga brospann först dras tillbaka cirka
60 cm för att sedan åter skjutas ut så att mittspannet
kan monteras i sitt rätta läge.
T R A F I K V E R K E T - P R O J E K T E 4 S U N D S VA L L
SÅ BYGGS BRON
Sundsvall
SUNDSVALLS KOMMUN
ligger i landskapet Medelpad
som ingår i Västernorrlands län.
I kommunen bor drygt 96 000
människor.
BYGGTID: 2011-2015
GÅNG OCH CYKELBANOR
Utöver fyra körfält rymmer bron även en
gång- och cykelbana som ansluts till befintliga
promenad och cykelstråk på bägge sidor av
fjärden med hjälp av två broar.
LÄNGD: 2109 meter
Bro över Sundsvallsfjärden
ca 1420 meter
ARKITEKT:
Dansk-svenska KRAM-gruppen
Entreprenör:
JV Sundsvallsbron
Våra arbeten på fjärden har påverkats av den tuffa
vintern som var 2013 med all snö och kyla. För att
hålla tidplanen har vi arbetat med alla åtta brostöd
samtidigt. Under den mest hektiska perioden har över
80 personer arbetat i skift – både dagar och nätter –
med formsättning, armering och gjutning. Båttrafiken
har varit intensiv för att se till att både personal och
material befunnit sig på rätt plats i rätt tid. För mig
personligen har det gett mig nya erfarenheter då jag
aldrig tidigare har jobbat ute på vatten. Bron har en
väldigt vacker design och jag tror att den blir positiv
för Sundsvall såväl som för E4-trafiken.
BRONS BELYSNING
Gång- och cykelbanan blir belyst med lampor
i räcket. Själva E4 förses med ljuskällor i mitträcket för att underlätta vid dåligt väder.
En intressant lösning är de strålkastare som
underifrån skapar en optisk illusion av en bro
som svävar över fjärden. Dessutom blir det
givetvis belysning av farleden under bron,
trafikplatser, ramper etcetera.
KONTRAKT: 1 545 Mkr
Sundsvallsfjärden
är 10-15 meter djup.
Den högsta fria
höjden under bron
är cirka 33 meter.
Brolådan av
stål väger
25 000 ton.
Även om projektet har många tekniska
utmaningar så är det något helt annat
som är svårast.
ATT FÅ BRON PÅ PLATS
Bro över väg
Vägport
Bro över
vattendrag
Informationsplats
0
Skala 1:30.000
0,5 km
1 km
1,5 km
1. Lyftet av de stållådor som utgör brospannen
genomförs med hjälp av två kraftiga kranar – dels
en så kallad ”Derrick” som står på ett befintligt
brospann, dels ett lyfttorn/kran som byggs upp
på en flytande arbetsponton.
FLEMMING E PEDERSEN
LYFTTORN/KRAN
DERRICK
twin barge
BROSTÖD
WIM
2. Inledningsvis lyfts stållådans yttre del betydligt
högre än den inre delen för att kunna dras över
brostödet när lyfttornet positioneras i rätt läge med
hjälp av vinschar. Därefter lyfts lådan upp till rätt
höjd, och fästs i brostödets stålrörskonstruktion.
PRÅM
SECTION MANAGER NORTH & SOUTH ON SHORE
DANMARK
3. När lådan vilar på det yttre brostödet kan lyfttornet
flyttas. Nu följer omfattande justeringsarbete innan
lådan svetsas ihop med det brospann ”Derricken” står
på. Samtidigt monteras brostödets diagonala stålrör.
Hela processen tar cirka en månad per brospann.
Utmaningarna är många, både byggtekniskt och
gentemot vår omgivning, i samband med bygget
av ramper och broar vid de framtida trafikplatserna.
Brons form är en utmaning med alla vinklar, lutningar
och anslutningar. Både på södra och norra sidan finns
dessutom en hel del ledningar att ta hänsyn till. Trafiken
genom arbetsområdet är också en viktig fråga för att
det ska fungera för både oss och trafikanterna. När
jag träffar människor och berättar att jag arbetar med
den nya bron upplever jag att många i Sundsvall är
väldigt positiva till den. Bron kommer i alla händelser
att bli väldigt ”flott” när den står klar.
BROSTÖDETS ÖVRE STÅLRÖRSKONSTRUKTION
Trafikplats
Nolby
så grundläggs bron på fjärden
Sammanlagt handlar det om åtta brostöd ute
på fjärden. Först byggs lådor av stålplankor
som vibreras ner i botten innan de slås fast
med en hydraulisk hammare. Invändigt
förstärks lådorna med stag.
”Vi kommer att stöka till ännu mer på
norra och södra sidan och E4-trafiken
kommer att påverkas. Allt det här är
något som måste planeras och genomföras väldigt bra. Det måste fungera för
trafiken och samtidigt ska entreprenörerna ha en säker arbetsplats. Men jag
måste säga att att människor är tålmodiga
och förstår oftast att det måste bli värre
innan det blir bättre.”
Magnus Borgström, projektledare för bron.
BYGGPROCESS SÖDER - NORR
MARTIN SPIES
”Så många otroligt
duktiga människor
är med i projektet”
Samverkan och kommunikation kommer
att ställas på sin spets när det blir ännu
fler störningar kring bygget.
BYGGPROCESS NORR - SÖDER
SECTION ENGINEER, CONCRETE PILLARS
TYSKLAND
Magnus säger att det finns så mycket
kompetens hos alla inblandade att han
känner sig trygg i allt som händer – och
ska hända.
”Sammanlagt på alla nivåer och från
alla företag, och hos oss på Trafikverket,
är cirka 1000 människor med i brobyggetprojektet. Att få alla att samverka och
göra saker i rätt ordning är komplicerat.
Dessutom är det så många olika nationaliteter. Därför jobbar vi mycket med att
undvika missförstånd när vi kommunicerar med varandra.”
BYGGER
Hur går det egentligen till när en ritning på papper förvandlas till en konstruktion av stål och
betong? Här beskriver vi kortfattat några av momenten under den fyra år långa byggtiden.
Hur det har flutit på?
”Jo, riktigt bra. Entreprenören hade en
lång projekteringstid med massor av
grundlig planering, men när väl allt satte
igång har de byggt för fullt. Vintern
2012–2013 var rätt tuff ute där på
vattnet med isande vindar och stora
mängder snö.”
”Det är en sådan sak som gör arbetet så
roligt. När alla från svetsare och gjutare
till konstruktörer och byggledare vet
exakt hur och vad de ska göra, så skapas
en skön stämning samtidigt som jobbet
blir gjort.”
21 0 9
ton armering kommer användas
vid bygget av den nya bron.
som gör
Temperaturen påverkar stålkonstruktionen. En riktigt varm sommardag är bron nästan 1,5 meter längre än en smällkall vinterdag.
Men tack vare att bron sitter fast på ett av de mittersta brostöden
kan den glida ovanpå de övriga stöden in mot land. Eftersom brons
landfästen inte rör sig så sitter en rörelsefog på varje sida som
kompenserar för brolådans rörelse. Det är en sådan “fog” som du
passerar om det låter ”kadonk” när du kör ut på en bro.
När lådan är på plats grävs lösa sediment
och lerlager bort. Det görs med en särskild
”miljöskopa” för att undvika förorenat spill.
När lådan tömts fylls den i stället med sand
som packas hårt. Flera kraftiga stag sätts in
innan en betongplatta gjuts och förankras
i lådan med hjälp av flera tusen så kallade
studs. Därefter byggs den del av brostöden
som syns ovanför vattenytan upp. Arbetet
sker parallellt på flera stöd.
2011
2012
ARBETET MED E4 SUNDSVALL påbörjas. För bron genomförs kompletterande provtagningar och undersökningar inför
byggstart. En del fastigheter rivs och entreprenörens organisation börjar komma på plats. Totalt kommer drygt 1000
personer att bli inblandade i brobygget. I slutet av året inleds
arbetet med de två brostöden närmast stränderna.
ETT MYCKET INTENSIVT ÅR med fokus på grundläggningsfrågor på fjärden. Steg för steg byggs åtta stora lådor
med hjälp av upp till 50 meter långa stålplankor som vibreras djupt ner i havsbotten. Samtidigt börjar landfästena att
resas. I slutet av året finns de två första brospannen på plats.
Här har knappt 100 ståldelar kommit direkt från Tyskland.
Med hjälp av marinkranen Lodbrok lyftes delarna i land.
från neumarkt till sundsvall
6 000
Sundsvall
fyllda betongbilar går åt för att kunna
bygga bron över Sundsvallsfjärden.
Rotterdam
Szczecin
Neumarkt
Entreprenör är det dansk-tyska konsortiet ”Joint Venture Sundsvallbron” som
består av E. Pihl & Son AS, Max Bögl
International S.E. och Josef Möbius
Bau-Angesellschaft.
Innan bron kommer på plats över Sundsvallsfjärden har delarna
färdats cirka 1400 sjömil (260 mil). Från Neumarkt i Tyskland via
kanaler till Rotterdam och därefter via Nordsjön, Rhenkanalen och
Östersjön till Szczecin och vidare till Sundsvall.
2013
ETT ÅR DÄR ÖVRIGA BROSPANN planeras att lyftas på
plats. Det handlar om stora, tunga och komplicerade lyft
där hela brospann ska nära 40 meter upp i luften – ute på
vattnet. Omfattande arbeten sker också på den del av bron
som går över land. Ett stort antal betongpelare växer upp för
att bära upp de ramper och anslutningar som krävs kring de
nya trafikplatserna vid respektive brofäste.
2014
NU KAN MAN SE HUR BRON sträcker sig över fjärden.
Men ännu återstår en hel del arbeten innan bron kan öppna.
Det handlar bland annat om asfaltering, svetsning, räckesarbeten och målning. Skyltar ska upp, och effektbelysning
som lyser upp stållådan underifrån. Inuti bron döljer sig även
en fjärrvärmeledning, faktiskt världens längsta fjärrvärmeledning som går i en bro. Men nu är vi nära en öppning.
byggdagboken
följ med vad
som händer
På www.trafikverket.se/e4sundsvall, eller
genom att scanna QR-koden ovanför hittar
du vår byggdagbok som uppdateras regelbundet. Där kan du vecka för vecka följa
hur brobygget framskrider.
2015
BRON ÄR ÖPPEN FÖR TRAFIK, 20 år efter det att den hittills största arkitekttävlingen för en bro i Sverige avslutades.
Bron blir Sveriges längsta motorvägsbro, och bidrar till
att restiden på den två mil långa sträckan förbi Sundsvall
minskar med upp till 20 minuter. Med bron går också hela
projekt E4 Sundsvall i mål, ett projekt vars ledord är
”En ny väg. 1000 nya möjligheter.”
BRYNJOLF HOFFMEYER JØRGENSEN
SECTION MANAGER SUPER STRUCTURE
DANMARK
Den stållåda som kommer bära trafiken över fjärden
är mycket tekniskt avancerad att tillverka. Varje
enskild del är unik eftersom bron svänger i både
sid- och i höjdled, samtidigt som lådans bredd och
tjocklek varierar. Den noggranna logistik som krävts
i allt från tillverkningen av flera tusen mindre ståldelar
i Tyskland, vidare till skeppning och montage i Polen
innan vi har allt på plats här i Sundsvall har varit
en utmaning. Sedan väntar lyften av de upp till 170
meter långa och upp till 2500 ton tunga brospannen.
När bron står klar tror jag att den blir ett varumärke
för Sundsvall såsom Turning Torso är för Malmö.