Gea College - Fakulteta za podjetništvo

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME ZA ŠTUDIJSKO
LETO 2016/2017
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE
GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
Sedež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 5881 300 in 080 11 20
Faks: (01) 5881 333
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://gea-college.si/
Informativno mesto: Ljubljana, Dunajska 156 (WTC – medetaža A).
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti ali
pa se dogovorijo za individualne informativne pogovore ali svetovanje.
Informativni dnevi:
-
torek, 14. 6. 2016 ob 17.00 (klasični) in ob 15.00 (e-info)
četrtek, 25. 8. 2016 ob 17.00 (klasični) in ob 15.00 (e-info)
četrtek, 8. 9. 2016 ob 17.00 (klasični) in ob 15.00 (e-info)
četrtek, 22. 9. 2016 ob 17.00 (klasični) in ob 15.00 (e-info)
Informativni dnevi potekajo v prostorih GEA College na Dunajski 156 (stavba WTC medetaža A).
GEA College – Fakulteta za podjetništvo je samostojni visokošolski zavod. Izvaja
visokošolska strokovna študijska programa druge stopnje: Podjetniški management in
Management korporativne varnosti.
POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA
Način prijave za vpis:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda za isti študijski program samo
eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po
pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami
priporočeno poslati po pošti največ dva dni po roku določenem za pošiljanje obrazca
prijave elektronsko v eVŠ visokošolskemu zavodu na naslov: GEA College - Fakulteta za
podjetništvo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka
prijavnega roka in
Razpis za vpis v študijskem letu 2016/2017 – 2. stopnja
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do zaključka prijavnega roka, natisnjena v istem
besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno
poslana visokošolskemu zavodu največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca
prijave elektronsko v eVŠ..
Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati po pošti na naslov
fakultete.
Priloge k prijavi so sledeče:
 overjena fotokopija diplome ali potrdila o diplomiranju;
 original potrdilo ali overjena fotokopija potrdila o povprečni oceni za vse letnike skupaj
in oceni diplome magistrskega dela oz. dodiplomskega študija (potrdilo za celoten
študij – izdaja fakulteta, na kateri je kandidat diplomiral)
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo pri
notarju ali Upravnih enotah overjene fotokopije spričeval in drugih zahtevanih
dokumentov.
Po vpisu v magistrski študijski program lahko študent na ustrezni komisiji zaprosi za
priznanje znanj in spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih
okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti.
Prijavni rok za vpis: od 30.4. do 29.10.2016 oz. do zasedbe prostih mest
Vpis:
Točni datumi vpisov bodo objavljeni po zaključku prijavnega roka. Kandidati bodo na
podlagi pravilno oddane prijave prejeli vabilo na vpis po pošti.
Dodatne storitve in ponudba:
Fakulteta nudi za magistrske študente dodatne storitve: mednarodna izmenjava na več kot
30 partnerskih institucijah, podpora Kariernega centra, mednarodne znanstvene
konference, Alumni klub, ekskurzije in druge študentske aktivnosti. Študij je podprt tudi s
sodobnim e-portalom, ki nudi študijske vsebine 24 ur na dan.
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PODJETNIŠKI MANAGEMENT
•
•
•
•
Strokovni naslov: magister/magistrica podjetniškega managementa
Trajanje študija: dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni študij (na podlagi 3. odstavka 37. člena ZVIS se organizacija ter
časovna razporeditev predavanj in vaj lahko prilagodita možnostim študentom)
POGOJI ZA VPIS
Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik:
V magistrski študijski program 2. stopnje »Podjetniški management« se lahko vpiše kdor je
zaključil:
• visokošolski strokovni študijski program prve stopnje v obsegu 180 ECTS (ZVIS 2004)
• triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom (pred ZVIS
2004)
Razpis za vpis v študijskem letu 2016/2017 – 2. stopnja
Pogoji za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je dne 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne
agencije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: merila NAKVIS) so prehodi
možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
V 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Podjetniški management« se
lahko vpiše kdor je zaključil:
• univerzitetni študijski program prve stopnje v obsegu 240 ECTS;
• štiriletni univerzitetni študijski program (pred ZVIS 2004);
• specialistični študijski program – diplomantom se praviloma priznavajo študijske
obveznosti v obsegu do 40 ECTS;
• specialistični študij Podjetništva GEA College – FP, diplomantom se praviloma priznavajo
študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS;
• kandidati/ke iz drugih magistrskih študijskih programov, ki glede na priznane obveznosti
izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik študijskega programa Podjetniški management 2.
Stopnje.
Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno
izobraževanje v tujini. Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o
izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za
priznanje tujega izobraževanja.
Merila za izbiro:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na:
- povprečje ocen kandidata na dodiplomskem študiju
- ocena kandidata na podlagi sprejemnega razgovora
60 %,
40 %.
VPISNA MESTA
Podjetniški management - 2. stopnja 1. letnik 2. letnik
Ljubljana
70
40
Tujci iz ne EU držav
30
20
Pogoj za izvajanje študija na je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik.
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE MANAGEMENT KORPORATIVNE
VARNOSTI
•
•
•
•
Strokovni naslov: magister/magistrica korporativne varnosti
Trajanje študija: dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni študij (na podlagi 3. odstavka 37. člena ZViS se organizacija ter
časovna razporeditev predavanj in vaj lahko prilagodita možnostim študentom).
Razpis za vpis v študijskem letu 2016/2017 – 2. stopnja
POGOJI ZA VPIS
Vpisni pogoji za vpis v 1. Letnik:
V magistrski študijski program 2. stopnje »Management korporativne varnosti« se lahko
vpiše:
• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: družbene
vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management,
trženje, finance, bančništvo, računovodstvo in sorodna strokovna področja), prava in
varnosti (varstvoslovje in obramboslovje) in dosegel najmanj 180 ECTS;
• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih
strokovnih področij: družbene vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje,
podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo in sorodna
strokovna področja), prava in varnosti (varstvoslovje in obramboslovje), sprejetim od
1.1.1994 do 11.6.2004.
• kdor je končal študijski program prve stopnje in dosegel najmanj 180 ECTS ali študijski
program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejetim od 1.1.1994 do 11.6.2004
drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku; vendar mora pred vpisom
opraviti diferencialne izpite v obsegu do 24 kreditnih točk, ki jih glede na strokovno
področje dodiplomskega študija določi pristojna komisija GEA College – Fakultete za
podjetništvo na podlagi oddanih dokazil.
Pogoji za vpis v 2. letnik po merilih za prehode:
Skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je dne 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne
agencije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: merila NAKVIS) so prehodi
možni med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev
primerljivih kompetenc in 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj
polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega
programa.
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje »Management
korporativne varnosti« lahko vpišejo:
• diplomanti študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred
11.6.2004, iz ustreznih strokovnih področij: družbene vede (ekonomija), poslovne in
upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje, finance, bančništvo,
računovodstvo in sorodna strokovna področja), prava in varnosti (varstvoslovje in
obramboslovje), ki se jim praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu do 40 ECTS;
priznane študijske obveznosti določi pristojna komisija GEA College - Fakultete za
podjetništvo na podlagi oddanih dokazil kandidata;
• diplomanti študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred
11.6.2004, drugih strokovnih področij, ki se jim praviloma priznajo študijske obveznosti v
obsegu do 30 ECTS; priznane študijske obveznosti določi pristojna komisija GEA College Fakultete za podjetništvo na podlagi oddanih dokazil kandidata;
• diplomanti specialističnega študija podjetništva GEA College – Fakultete za podjetništvo,
ki se jim prizna 60 ECTS;
• diplomanti specialističnega študija sorodnih strokovnih področij: družbene vede
(ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management, trženje,
finance, bančništvo, računovodstvo in sorodna strokovna področja), prava in varnosti
(varstvoslovje in obramboslovje), ki se jim praviloma priznajo študijske obveznosti v
obsegu do 40 ECTS; priznane študijske obveznosti določi pristojna komisija GEA College Fakultete za podjetništvo na podlagi oddanih dokazil kandidata;
Razpis za vpis v študijskem letu 2016/2017 – 2. stopnja
• diplomanti specialističnega študija drugih strokovnih področij, ki se jim praviloma
priznajo študijske obveznosti v obsegu do 30 ECTS; priznane študijske obveznosti določi
pristojna komisija GEA College - Fakultete za podjetništvo na podlagi oddanih dokazil
kandidata;
• študent drugostopenjskega študijskega programa ustreznih strokovnih področij: družbene
vede (ekonomija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, management,
trženje, finance, bančništvo, računovodstvo in sorodna strokovna področja), prava in
varnosti (varstvoslovje in obramboslovje), ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik (40
ECTS ali več).
Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno
izobraževanje v tujini. Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o
izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za
priznanje tujega izobraževanja.
Merila za izbiro:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na:
- povprečno oceno študija 1. stopnje
70 %,
- ocena diplomskega dela
30 %.
VPISNA MESTA
Management korporativne varnosti - 2. stopnja 1. letnik 2. letnik
Ljubljana
40
20
Tujci iz ne EU držav
20
10
Pogoj za izvajanje študija na je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik.
Razpis za vpis v študijskem letu 2016/2017 – 2. stopnja