Inbjudan - Nyköpings kommun

Inbjudan till intresseanmälan av markanvisning
för bostäder vid Rosenhill, Arnö, Nyköping
Nyköpings kommun inbjuder härmed till inlämnande av intresseanmälan för
markanvisning av kvarteren Bordet, Kapellet, Ratten och Relingen, inom
fastigheten Arnö 1:3 i Nyköping.
Inbjudan finns på kommunens webbplats
www.nykoping.se/markanvisningar.
Där finns också områdets detaljplan och övriga underlag av betydelse för
området.
Om Nyköping
Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Närheten till
Europas storstäder via Stockholm Skavsta flygplats, skärgården och det
sörmländska kulturlandskapet gör Nyköping till en attraktiv boplats. I
centrala Nyköping bor ungefär 35 000 personer och i hela kommunen cirka
54 000. Nyköping växer och vänder sig mot vattnet med flera
bostadsområden. Ökad inflyttning och flera invånare är ett uttalat politiskt
mål. Det är lätt att komma till Nyköping och enkelt att resa vidare härifrån.
Motorvägen sveper förbi alldeles utanför Nyköping, med flyget tar du dig ut
i Europa och vidare ut i världen. Med tåg tar man sig snabbt till Stockholm
eller Norrköping-Linköping.
Om Arnö och Rosenhill
Området Arnö ligger direkt söder om centralorten Nyköping. Området
började bebyggas i slutet av 1970-talet i regi av dåvarande BPA och
Anders Diös. Därefter har området kontinuerligt byggts ut och idag bor det
ca 3 800 personer i villor, radhus och flerbostadshus. I området finns flera
förskolor och två 1-6-skolor. På gångavstånd finns friluftsliv både i skogen
och vid havet. Det är nära till ett par av Nyköpings havsbad.
I den södra delen av Arnö, Långsätter, finns Ica-affär, Långsätterskolan,
och många villor med skogsdungar emellan. I Herrhagen finns framför allt
flerbostadshus och Herrhagsskolan. I Norra Arnö finns trygghets- och
äldreboendet Myntan som stod klart 2014.
Det går snabbt att ta sig till de centrala delarna av Nyköping. Gång- och
cykelvägarna är väl utbyggda och kollektivtrafiken finns nära till hands.
Arnö är namngivet efter Arnö herrgård, som fanns här redan på 1200-talet.
I området Arnö finns också Rosenhill som är ett bostadsområde strax intill
Herrhagen och Stadsfjärden. Området har fått sitt namn av paret Nils och
Betty Rosenlund som i slutet av 1800-talet lät uppföra flera byggnader,
varav ett kallades ”Rosenhill”, och som fungerade som deras lantställe. Nils
Rosenlund drev ”Stad och Skeppsmäklarfirma” i Nyköping och paret
brukade ta sjövägen till Rosenhill. Byggnaderna finns kvar i området idag.
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
telefon 0155-24 80 00
[email protected]
www.nykoping.se
2/4
Tilldelningsområdet
Området Rosenhill i Arnö ligger vid Stadsfjärdens södra sida. Kvarteren som nu
markanvisas har endast 60–140 meter ner till vattnet. Brygga för småbåtar finns 75
meter från området. Den totala arealen för kvarteren är 12 000 kvm.
Enligt gällande detaljplan ska området bebyggas som trädgårdsstad. Övriga kvarter i
detaljplaneområdet bebyggs av Skanska/BoKlok, som fått markanvisning genom att
vinna en markanvisningstävling.
Den nya bebyggelsen ska vara ett tillskott ur stadsbildssynpunkt. Området ska ha en
tät, sammanhållen bebyggelse. Möjlighet finns att lämna in intresseanmälan för ett eller
flera av de fyra kvarteren.
3/4
Intresseanmälan
Aktörer som önskar marktilldelning inom kvarteren Bordet, Kapellet, Ratten och
Relingen skall skicka in en intresseanmälan till kommunen. Intresseanmälan ska
innehålla minst följande:
1. Information om företaget inklusive ekonomisk information som påvisar
företagets förmåga att genomföra projektet.
2. En översiktlig redovisning i text och skisser över föreslaget projekt.
Redovisningen ska i övergripande drag kunna styrka att projektet följer
detaljplanen och de förutsättningar som preciseras i denna inbjudan.
3.
Minst ett referensprojekt från byggföretaget och arkitekten som påvisar
företagens förmåga att driva och slutföra bostadsprojekt.
Observera att detta avser en intresseanmälan till markanvisning.
Kommunen har fri prövningsrätt och kommer att välja ut de förslag som kommunen
önskar gå vidare med. Dessa aktörer kommer att bjudas in till separata möten för att
presentera sina förslag.
Intresseanmälan ska ha inkommit senast den 11 april 2016 och skickas till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad/Mark och Exploatering
611 83 Nyköping
Alternativt per epost till: [email protected]
Kuvertet/epost ska märkas ”Markanvisning Rosenhill” dnr SHB07/26
Förutsättningar







Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan P06-08 med tillägget P15-1.
Detaljplanen för markanvisningen medger användning för bostäder i högst 2
våningar och inredningsbar vind.
Förslaget ska förhålla sig till den markanvisningstävling som vanns av
Boklok/Skanska.
Priset för radhus/flerbostadshusbebyggelse är 1 800kr/kvm BTA byggrätt och
för småhus 2 000 kr/BTA byggrätt.
Kvartersmarken förvärvas i samband med bygglov.
Exploatören står för samtliga projekterings-, bygglovs- och andra
underlagskostnader. Exploatören står också för VA- och andra
anslutningsavgifter.
Inom området finns inga kända markföroreningar.
Förslaget skall medge parkering för bil- och cykeltrafik enligt Nyköpings
kommuns parkeringsnorm.
Kommunen välkomnar förslag som lägger särskild vikt vid innovation,
gestaltning och vid beskrivningar hur projekten gynnar en ekologisk och social
hållbarhet.
Kontaktuppgifter
Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering
Ewa Collin
[email protected]
0155-24 83 63
Anna Swansson
[email protected]
0155-24 78 79
Bilagor till inbjudan
Detaljplanen P 06-08 och P15-1, pdf och dwg filer.
Kvalitetsprogram för Rosenhill.
Vinnande bidrag Boklok/Skanska markanvisningstävling
4/4
Fördjupad översiktsplan för tätorten med parkeringsnormer.
Översiktlig geoteknisk undersökning