CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2016

Standardchecklista
CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2016
Verksamhetsnamn:
Besöksadress:
Framtagen av:
Datum:
PRAKTISKA ÅTGÄRDSPUNKTER
Minst 75 % av de punkter som är relevanta för verksamheten ska uppnås. JA räknas som
uppfyllda. Egna lösningar och punkt 37 räknas som extra poäng utöver totalantalet relevanta
punkter.
LOKALER
Hyrs
Ägs
Ja
Kommentar
Vi sparar energi och vatten genom att:
Vi har A-klassade lysrör (låg energi/låg kvicksilverhalt) s k fullfärgslysrör
1. alternativt HF lysrör.
2.
Vi har lågenergilampor.
3.
Vi har rörelsedetektorer som styr belysningen i utrymmen vi sällan använder,
alternativt “Släck ljuset“ skyltar.
4.
Vi har timer som styr elektrisk utrustning och/eller eluttag.
5.
Vi har minst A-märkta vitvaror, vilket innebär att de är energisnåla.
6.
Vi har skriftligen uppmärksammat fastighetsägaren på önskemål om
miljöanpassning av fastigheten.
7.
Vi har abonnemang på förnybar el (t ex el märkt med Bra miljöval).
8.
Vi har tidstyrning för ventilationen.
9.
Vårt uppvärmningssystem är baserat på värmepump, solfångare, biobränsle,
vindkraft eller fjärrvärme.
10. Vi har snålspolande toaletter (minst 50 %).
11. Vi har endast snålspolande kranar i tvättställ, duscharmaturer och kök.
Vi har styrning/reglering av uppvärmning och kylning för att minska
12. energiförbrukningen.
Egna lösningar
1
Standardchecklista
PERSONAL
Ja
Kommentar
Ja
Kommentar
Ja
Kommentar
13. Vi köper ekologiskt och/eller etiskt märkt kaffe eller te till våra medarbetare.
Vi köper livsmedel som är ekologiskt framställda och/eller etiskt märkta till
14. våra medarbetare och kunder.
15. Vår miljösamordnare har genomgått fördjupad utbildning inom miljöområdet.
16. Vi äter endast vegetariskt på personalluncher/konferenser eller liknande.
Vi erbjuder regelbunden miljöinformation till personalen. Exempelvis genom
17. att prenumerera på en miljötidsskrift eller nyhetsbrev med miljötema.
Egna lösningar
KONTORET
Vårt kontor är miljöanpassat på följande sätt:
18. Vi använder endast miljömärkta skriv-/kopieringspapper och kuvert
19. Vid nyinköp har vi valt miljöanpassade datorer och kontorsmaskiner.
20. Energisparfunktionen är aktiverad på alla våra kontorsmaskiner.
21. Vi har grenuttagsbrytare som bryter strömmen på vår elektriska utrustning.
Vi kan redovisa åtgärder som minskar vår pappersförbrukning på kontoret.
22. (exv. dubbelsidig kopiering, digital fakturahantering)
23. Vi köper miljömärkta toalett-, hushålls- och torkpapper.
Vi har tagit bort papperskorgar från kontoren och ersatt med mindre
24. behållare på skrivborden.
25. Vid nyinköp har vi valt miljöanpassade möbler och miljöanpassad inredning.
Egna lösningar
VAROR OCH TJÄNSTER
26. Vi kan visa exempel på miljöanpassning av våra varor/tjänster.
Vi tillhandahåller miljörelaterad information om våra varor/tjänster till våra
27. medarbetare och kunder.
Reklam och Marknadsföring
Vi använder miljödiplomeringen i vår marknadsföring. Gäller endast vid
28. omdiplomering.
Vi anlitar Svanenlicensierade, miljödiplomerade eller miljöcertifierade
29. tryckerier.
Vi beställer trycksaker som är Svanenmärkta. (T ex broschyrer, visitkort,
30. loggade kuvert)
Egna lösningar
2
Standardchecklista
AVFALL
Vi kan visa att vi:
Ja
Kommentar
31. – återanvänder kartonger, emballagematerial, skriv- och kopieringsmaterial.
– återanvänder möbler/inventarier eller ger begagnade möbler till second
32. hand-verksamhet.
– minimerar emballagemängden och väljer miljöanpassade material som
33. emballage när vi levererar produkter till kunder.
Vi undviker engångsmaterial på följande sätt i vår verksamhet:
– alltid använder flergångsserviser, t ex muggar, skedar, tallrikar etc i vår
34. dagliga verksamhet.
– alltid använder storförpackningar för mjölk, smör, socker, etc i vår dagliga
35. verksamhet.
36. – har soppåsar av återvunnet papper/plast eller komposterbart material.
37.
– sorterar avfall utöver lagkrav enligt avfallsredovisningen.
( ½ poäng per avfallsslag som inte är lagstadgat)
Antal poäng:
(Max 4 p)
Egna lösningar
RESOR OCH TRANSPORTER
Ja
Kommentar
Tjänsteresor
38. Vi har en skriftlig miljöstyrande resepolicy.
Personal som kör i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning, typ
39. EcoDriving.
40. Vi tillhandahåller kollektivtrafikkort för resor i tjänsten.
41. Personalen använder tjänstecyklar/Vi erbjuder personalen Styr & Ställ-kort.
42. Vi använder telefon- och/eller videokonferenser och/eller webbmöten.
Företagsbilar (tjänstebilar, lastbilar, arbetsfordon m m)
43. Vi har personbilar och servicebilar som är klassade som miljöfordon.
44. Vid nyinköp väljer vi fordon som är klassade som miljöfordon.
45. Vi har lätt lastbil som drivs med fordonsgas, E85 eller el.
46. Vid inhyrning och leasing av personbilar väljs miljöfordon.
Vintertid står våra fordon i varmgarage eller är kopplade till tidsstyrd
47. motorvärmare.
48. Vi använder dubbfria vinterdäck på företagets fordon.
Resor till och från jobbet
Vi genomför regelbundet resvaneundersökningar i form av exv. enkäter bland
49. våra medarbetare.
Vi har genomfört aktiviteter för att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt till
50. och från jobbet.
51. Vi tar ut avgift på våra parkeringsplatser.
52. Vi tillåter distansarbete och/eller anpassning av arbetstid till kollektivtrafiken
Vi underlättar för personal att cykla eller gå till och från jobbet. Exempelvis
53. genom att erbjuda duschmöjligheter och säker cykelparkering.
Egna lösningar
3
Standardchecklista
BIOLOGISK MÅNGFALD
Ja
Kommentar
Ja
Kommentar
Vi kan redovisa åtgärder som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.
54. (Exempelvis: Plantera fjärilsväxter, sätta upp insektshotell, anlägga gröna tak,
hyra in bikupa)
Egna lösningar
KEMIKALIER
Vi hanterar kemikalier på följande sätt:
55. Kemikaliefria städmetoder används där så är möjligt.
56. Endast miljömärkta medel används för tvätt, disk, rengöring och lokalvård.
57. Vi använder miljöanpassade färger, märkta med ecolabel eller Svanen.
58. Vi använder miljöanpassade bilvårdsmedel och/eller hydraulvätskor.
59. Vi driver våra arbetsredskap med miljö- eller hälsoanpassade bränslen.
60. Vi sköter våra grönytor utan bekämpningsmedel.
Vi använder uppladdningsbara småbatterier t ex till ficklampa, kamera,
61. fjärrkontroller.
Vi har skrivit ned våra kemikaliers riskfraser och/eller faroangivelser i klartext
62. på kemikalielistan.
Vi har gjort en fördjupad granskning av våra kemikalier och listat
63. riskminsknings- och utfasningsämnen.
64. Vi har fasat ut kemikalier med riskminsknings- och utfasningsämnen.
Egna lösningar
4