Urbancorp Inc. - הבורסה לניירות ערך

‫‪Urbancorp Inc.‬‬
‫("החברה")‬
‫‪ 10‬באפריל‪2016 ,‬‬
‫לכבוד‬
‫רשות ניירות ערך‬
‫רח' כנפי נשרים ‪22‬‬
‫ירושלים‬
‫לכבוד‬
‫הבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב בע"מ‬
‫רח' אחוזת בית ‪2‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪6129001‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬פרטים נוספים בעניין הודעת ‪Tarion‬‬
‫בהמשך לדיווח מיום ‪ 4‬באפריל ‪( 2016‬אסמכתא מס' ‪ )2016-01-040618‬ולדרישת רשות ניירות ערך‪ ,‬החברה‬
‫מתכבדת לעדכן ולהביא פרטים נוספים בדבר הרקע להודעת ‪ Tarion‬והשפעתה האפשרית‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫כ"א מהפרויקטים של החברה מבוצע תחת תאגיד נפרד‪ ,‬ובאופן דומה מנוהלים גם פרויקטים של‬
‫תאגידים קשורים לבעל השליטה אשר אינם בבעלות החברה (להלן‪" :‬התאגידים הקשורים"‪,‬‬
‫וביחד עם החברה‪" :‬הקבוצה")‪ .‬לכל תאגיד המבצע פרויקט לבניה ומכירה של דירות מגורים‪ ,‬יש‬
‫רישום נפרד (‪ )Registration‬ב‪ .Tarion -‬הפרויקטים המנוהלים במסגרת החברה ייקראו להלן –‬
‫"פרויקטים של החברה"‪ .‬הפרויקטים המנוהלים במסגרת התאגידים הקשורים‪ ,‬שאינם בבעלות‬
‫החברה‪ ,‬ייקראו להלן – "פרויקטים חיצוניים"‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על רקע תלונות ותביעות של רוכשי יחידות בפרויקטים חיצוניים‪ ,‬קיימה ‪ Tarion‬במהלך שנת ‪2015‬‬
‫מספר פגישות עם נציגי הקבוצה והוציאה לקבוצה מכתב מיום ‪ 30.11.2015‬בו צוין‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי‬
‫‪ Tarion‬מוטרדת משירות הלקוחות של הקבוצה וממצבה הפיננסי‪ .‬במכתב צוין כי כמות התלונות‬
‫של רוכשים שנמצאו מוצדקות הינה גבוהה מן המקובל בתעשיה‪ ,‬וכן הועלו במכתב טענות נוספות‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬לגבי טיפול לקוי בתלונות הרוכשים וחוסר היענות מצד שירות הלקוחות‪ .‬במכתב צוין כי‬
‫‪ Tarion‬רואה בעיות אלו בחומרה ומצפה לשיתוף פעולה מלא‪ .‬החברה מעריכה כי הבעיות שנתגלו‬
‫בפרויקטים החיצוניים כמפורט לעיל‪ ,‬הינן הסיבה העיקרית לכך ש‪ Tarion -‬ביקשה לבדוק את‬
‫מצבה הפיננסי של הקבוצה‪ .‬במענה לפניות ‪ Tarion‬ובודק חיצוני שמינתה לצורך זה‪ ,‬אשר העביר‬
‫לקבוצה דרישה לקבלת רשימה ארוכה של מסמכים ונתונים‪ ,‬העבירה הקבוצה לבודק נתונים‬
‫ומסמכים רבים‪ ,‬אשר לא סיפקו את דרישותיו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביום ‪ 4.3.2016‬קיבל כ"א מהתאגידים בקבוצה הודעה מ‪ Tarion -‬בדבר כוונה שלא לחדש את‬
‫הרישום או להפקיע את הרישום‪ .‬יצוין כי למרות שהרקע להודעות ‪ Tarion‬הינו כאמור בעיות‬
‫שנתגלו בפרויקטים החיצוניים‪ Tarion ,‬רואה בכל החברות בקבוצה מכלול אחד לענין זה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ביום ‪ 18.3.2016‬הגישו כל החברות בקבוצה ערעור על הודעת ‪ .Tarion‬דיון מקדמי בערעורים נקבע‬
‫ליום ‪ .2.5.2016‬לפי ייעוץ משפטי שקיבלה החברה מעורכי דין קנדיים‪ ,‬במסגרת הדיון המקדמי‬
‫מנסים בד"כ הצדדים להגיע להסכמה באשר למידע הספציפי הנדרש לכל אחד מהם לצורך ההליך‬
‫וכן ביחס ללוחות הזמנים של שלבי הערעור השונים‪ .‬לפי הייעוץ שקיבלה החברה‪ ,‬תהליך ערעור‬
‫יחיד נמשך בד"כ כ‪ 6 -‬חודשים‪ ,‬אולם במקרה זה‪ ,‬הואיל ומדובר ב‪ 17 -‬ערעורים של תאגידים‬
‫‪-2 -‬‬
‫בקבוצה ‪ ,‬התהליך עשוי להימשך זמן רב הרבה יותר‪ .‬החברה אינה יכולה להעריך מתי יסתיימו‬
‫הליכי הערעור ואת תוצאתם ו‪/‬או אם תושג לפני ההכרעה פשרה מוסכמת כלשהי בין הצדדים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לפי הייעוץ המשפטי שקיבלה החברה‪ ,‬במהלך התקופה שעד להכרעה בערעור‪ ,‬לא תוכל החברה‬
‫לבנות ולמכור פרויקטים חדשים‪ .‬להערכת הנהלת החברה‪ ,‬לאמור לא תהיה השפעה מהותית על‬
‫החברה בהתחשב במצבת הרחבה של הפרויקטים הקיימים ובתכניתה למקד את משאביה‬
‫בהשלמת הפרויקטים הקיימים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫לפי הייעוץ המשפטי שקיבלה החברה‪ ,‬במקרה שכל הערעורים שהגישה הקבוצה יידחו‪ ,‬ורישום כל‬
‫החברות ב‪ Tarion -‬יישלל‪ ,‬לא תוכל עוד החברה לבנות ולמכור פרויקטים חדשים‪ ,‬ובאשר לתשעת‬
‫הפרויקטים הקיימים של החברה שלגביהם נתקבלה הודעת ‪ ,Tarion‬יש להבחין בין הפרויקטים‬
‫בהתאם לשלב בו הם נמצאים‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בארבעה פרויקטים שבנייתם נסתיימה (‪ ,)Westside, Curve, Bridge, Edge‬רובם‬
‫המכריע של הדירות כבר נמכרו‪ ,‬ולפיכך לא צפוי שלערעורים תהיה השפעה כלשהי‬
‫לגביהם‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫פרויקט ‪ ,St. Claire‬שבו חלקה של החברה הוא ‪ ,40%‬אינו מהותי לחברה ואינו נכלל‬
‫ב"פרויקטים המגבים" כהגדרתם בתשקיף החברה‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫לגבי הפרויקטים ‪ ,Lawrence, Mallow, Patricia, Caledonia‬הכוללים בסה"כ כ‪207 -‬‬
‫יחידות דיור‪ ,‬במקרה של דחיית הערעורים החברה לא תוכל להשלימם בעצמה ויהיה עליה‬
‫להתקשר בעסקה משותפת )‪ (Joint Venture‬עם שותף רשום ומוכר שיאושר על ידי‬
‫‪( Tarion‬בענין משא ומתן המתקיים עם ‪ ,Mattamy Homes Inc.‬ראו דיווח של החברה‬
‫מיום ‪( 10.3.2016‬אסמכתא מס' ‪ .)2016-01-003711‬יצוין כי המשא ומתן האמור ממשיך‬
‫להתקדם אף לאחר הודעות ‪ .)Tarion‬לחילופין‪ ,‬לפי הייעוץ המשפטי שקיבלה החברה‪,‬‬
‫במקרה של דחיית הערעורים עשויה להיות לחברה אפשרות לבצע את הבניה באמצעות‬
‫קבלן ביצוע מוכר הרשום אצל ‪ ,Tarion‬זאת בכפוף לאישור ‪ Tarion‬ועמידה בתנאים‬
‫מסוימים ש‪ Tarion -‬עשויה להציב‪ ,‬כגון‪ ,‬למשל‪ ,‬העמדת בטחונות נוספים בידי ‪.Tarion‬‬
‫לבסוף‪ ,‬במקרה שאף אחת מהאפשרויות האחרות הנ"ל לא תוכל לצאת לפועל‪ ,‬תוכל‬
‫החברה במקרה כאמור למכור אחד או יותר מארבעת הפרויקטים האמורים (להלן‪:‬‬
‫"התרחיש המחמיר ביותר")‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫להערכת הנהלת החברה‪ ,‬ההסתברות לתרחיש המחמיר ביותר הינה נמוכה‪ ,‬ומכל מקום בהתחשב‬
‫באפשרויות השונות העומדות בפני החברה‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬מעריכה הנהלת החברה כי גם בתרחיש‬
‫המחמיר ביותר לא תהיה להודעת ‪ Tarion‬השפעה מהותית על יכולתה של החברה לקיים‬
‫התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במועדם ובמלואם‪ .‬בהתייחס לתרחיש‬
‫המחמיר ביותר‪ ,‬בכוונת דירקטוריון החברה לבחון נתונים והערכות שווי חיצוניות לצורך הערכת‬
‫ההשפעה של הודעת ‪ Tarion‬בתרחיש כאמור על יכולתה של החברה לקיים התחייבויותיה כלפי‬
‫מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במועדם ובמלואם‪.‬‬
‫אזהרת מידע צופה פני עתיד‪ :‬המידע האמור בדבר הערכת הנהלת החברה בדבר ההשפעה‬
‫האפשרית של הודעות ‪ ,Tarion‬הינו מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ .1968-‬המידע האמור מבוסס על הערכות של הנהלת החברה המתבססות‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫על הנחות שונות לגבי התרחיש המחמיר ביותר‪ ,‬לרבות הערכות של שווי הפרויקטים במכירה‪,‬‬
‫שעשויות שלא להתממש או להיות שונות מהותית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬במקרה שיחולו שינויים מהותיים‬
‫בשווקים הרלוונטיים‪.‬‬
‫‪-3 -‬‬
‫עוד יצוין‪ ,‬בהתייחס לפרסומים שונים בנוגע לכך שהחברה ביטלה חוזים לרכישת יחידות דיור‪ ,‬כי החברה‬
‫ביטלה חוזי רכש‪ ,‬בהתאם לזכותה החוזית לעשות כן‪ ,‬אך ורק בפרויקט ‪ Kings Club‬שבבעלותה הכולל‬
‫‪ 506‬יחידות‪ ,‬עקב שינוי מהותו מפרויקט של בניה לצורך מכירה לפרויקט של בניה לצורך השכרת יחידות‬
‫הדיור‪ .‬מתוך ‪ 170‬חוזי המכר שבוטלו על ידי החברה בפרויקט זה‪ ,‬רק בשלושה מקרים לא הושבו עדיין‬
‫הפקדונות עקב בעיות לאתר את הרוכשים‪ ,‬כאשר כספי הפקדון מופקדים בידיהם הנאמנות של באי כוח‬
‫החברה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫‪Urbancorp Inc‬‬
‫נחתם על ידי אלן ססקין‪ ,‬נשיא‪ ,‬מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון‬