Detaljplan for Bostader vid Stabergsviken

un.se/
Diarienummer
MSN0347/15
Detaljplan for
Bostader vid Stabergsviken
Syftet m e ddetaljpianen ar att skapa ca 2 5 v i l l a t o m t e r nara R u n n
om
mot
i ettskogsomrade
norr
Stabergs smabatshamn. S k o g bevaras sarskilt mellan tomterna och bathamnen o c h
R u n n . Tillfart for biltrafik sker v i a vagen till s m a b a t s h a m n e n
o c hfor gang- o c h
cykeltrafik g e n o m e n a n s l u t n i n g till b e f i n t l i g gang- o c hc y k e l v a g till
Staberg.
Vill du veta mer? Valkommen pa samradsmote/oppet hus
Tid:
Tisdag 5 april k l 1 8 - ca 19.30.
Planforslaget presenteras kl 18.30
Plats;
Filmsalen, Restaurangen, Gamla Staberg
Samradshandlingarna
finns tillgangliga pa:
W W v v . f a I Li n . s e / p I a n e rj u s t n u
E g n e l l s k a huset, M y n t g a t a n 45, F a l u n , under ordinarie oppettider
Stadsbiblioteket, Ostra Hamngatan 24, Falun, under ordinarie oppettider
S y n p u n k t e r pa p l a n h a n d l i n g a r n a f r a m f o r s skriftligt till Falu k o m m u n senast d e n 2 9 april
2016,
Falu k o m m u n , M i l j o - o c hsamhallsbyggnadsforvaltningen, 791 83 Falun eller
[email protected]
Detta ar ettsamrad enligt plan- o c h bygglagen ( P B L ) . Inbjudna till samradet ar sakagare/
fastighetsagare o c h m y n d i g h e t e r s o m h a r vasentligt intresse i planfragan. L a m n a s
yttrande, betraktas det s o m ettgodkannande
inget
av detaljpianen.
Upplysningar:
M a t s Reutherborg. telefon: 0 2 3 - 8 2 2 2 2 , e-post: m a t s . r e u t h e r b o r g @ f a l u n . s e
FaLu kommun • Miljo- och samhaLlsbyggnadsforvaltningen • 023-830 00