Session 3 - Anne-Marie Storgaard

Styrk det tværprofessionelle samarbejde…
Handleplanen i fokus
Styrk det tværprofessionelle samarbejde…
Handleplanen i fokus
• Konkret effektmåling
• Fælles koordineret sprog
• Kendskab til og accept af skaleringerne
• Øget kendskab til bekymringsgrad
• Måling af effekten set fra parter med kendskab til barnet
• Reel inddragelse af forældre og børn
Ambitionen er at samarbejdspartnerne i
Faaborg-Midtfyn Kommune opnår et koordineret sprog, samt fælles
indikatorer i arbejdet med involvering af børn og familier i
udarbejdelse af indsatsplanen og handleplanen.
I Opvækst og Læring har vi et løbende arbejdsfelt i forhold til
at opnå et koordineret fælles sprog og en koordineret fælles
forståelse for hvilke børn/unge/familier, der skal understøttes
• I den primære forebyggelse (skole og daginstitution)
• Og hvilke der skal understøttes i den sekundære
forebyggelse (myndighedsområdet).
Styrk det tværprofessionelle samarbejde
Inddragelse af børn og familie
• I det primært forbyggende system bruges indsatsplanen
• I det sekundære forebyggende system bruges handleplanen
• Operationelle definitioner og indikatorer skal indarbejdes som en
”rød tråd” i det tværfaglige samarbejde omkring børnene.
• Som metode hertil - ud fra den allerede eksisterende handleguide skal der igangsættes systematisk arbejde med vurdering af
belastningen af de udfordringer/bekymringer indenfor de 6
fokusområder i den børnefaglige undersøgelse.
Skaleringer bruges mellem parterne på flg.
• Udvikling og adfærd
• Familieforhold
• Skole og daginstitution
• Fritidsforhold og venskaber
• Selvhjulpenhed
• Tilknytning
• Kriminalitet
Vi bruger skaleringerne som et arbejdsredskab for alle involverede parter
Dialogredskab
Let anvendelig
Let forståelig
Let tilgængelig
Konkret
Målbart
Realistisk
Overskueligt
Indarbejdelse af evalueringskultur
• Indikatorer for, hvor belastet et barn er, skal lægge sig
direkte op af organisationens Børnelinje - hvilken der
tværfagligt/tværsektorielt allerede arbejdes ud fra.
• Indikatorer (skaleringer) skal ligge ”bagved” handleplanen.
• Ideen er, at handleplansskabelonen understøttes af
skaleringer - et koordineret forståelses- , dialog- og
arbejdsredskab for hele organisationen.
• I et samarbejde med forældre og børn, primært som
sekundær forebyggelse. Et redskab der involverer børn og
familier direkte.
• Det er et mål i højere grad at involvere og inddrage relevante
samarbejdspartnere i handleplansudarbejdelse, opfølgning, samt at få
skabt en fælles forståelse for, at opgaven vedrørende barnet/den
unge/familien ligger imellem os.
Positive erfaringer
• Stor nysgerrighed fra samarbejdspartnere
• Handleplanen mere i fokus
• Mere målrettede handleplansmøder
• Tættere samarbejde om barnet - til gavn for
barnet
• Højere grad af fælles sprog
• Øget fælles faglighed
• Skaleringerne
- Brugbart målingsredskab
- Brugbart dialogredskab
Citater fra børn og forældre
”Jeg nikkede og rystede på hovedet samtidig”
”Jeg var skeptisk ved det”…”Min første tanke var…
jamen min familie kan slet ikke bidrage med noget”
Socialrådgiveren ”holdt hvad hun lovede” og lovede
aldrig mere end hvad hun kunne holde.
Citater fra børn og forældre
• ”Ikke noget I kunne have gjort bedre, men noget I skal være rigtig
opmærksomme på…. og det er den måde den enkelte sagsbehandler
møder os mennesker på, som har været igennem alle de her ting på
forskellige måder og kanter… man skal føle sig forstået og det er rigtig
vigtigt at man ikke mister empatien”...
Citater fra børn og forældre
• ”Man må aldrig ta’ stoltheden fra et menneske”
• ”Min handleplan står i en mappe på mit værelse , jeg
har selv skrevet den”
Inddragelse af børn og familie
Konkrete nye tiltag:
• Arbejde med forebyggende Familierådslagning i skole/ institutionsregi
• Arbejde med Familierådslagninger i forbindelse med udarbejdelse af
handleplanen
Spørgsmål ?