Eläkeuudistus 2017

etera.fi/elakeuudistus
Työeläkkeet uudistuvat vuonna 2017
Vuoden 2017 alusta tulee voimaan isoja
uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä
työntekijöiden että yrittäjien työeläkkeisiin.
Lainmuutos koskee vuonna 2017 tai sen
jälkeen myönnettyjä eläkkeitä tai maksettuja
palkkoja. Eläkeikärajat nousevat vaiheittain,
eläkettä karttuu yhtäläisesti eri-ikäisille ja
käyttöön tulee uusia eläkemuotoja.
MITÄ UUTTA?
•
•
•
•
•
•
Eläkeikä nousee vähitellen
Vanhuuseläkeikä nousee asteittain vuodesta 2017 alkaen. Uudet ikärajat
koskevat 1955 tai sen jälkeen syntyneitä. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa
nostetaan kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen yläikäraja nousee myös asteittain.
Vuosina 1955–57 syntyneillä vanhuuseläkkeen yläikäraja on 68 vuotta,
vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja 1962 syntyneillä ja sitä nuoremmilla 70 vuotta.
Eläkekarttumat yhtenäistyvät
Eläkettä karttuu 17-vuotiaasta lähtien kaikenikäisille 1,5 prosenttia palkasta vuodessa. Yrittäjillä alaikäraja on 18 vuotta. Eläke karttuu aiempaa
suuremmista ansioista, kun työntekijän eläkemaksua ei enää vähennetä palkasta eläkettä laskettaessa. Siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun
saakka eläkettä karttuu 53–62-vuotiaille 1,7 prosenttia palkasta vuodessa.
samat eläkemaksut
17-vuotiaasta lähtien työntekijän eläkemaksuprosentti on samansuuruinen riippumatta siitä, minkä ikäinen työntekijä on. Poikkeuksena
ovat siirtymäaikana vuoden 2025 loppuun saakka 53–62-vuotiaat, joilta peritään 1,5 prosenttia suurempi maksu.
Lykkäyskorotus kannustaa pidempään
työuraan
Jos työntekijä jatkaa työssä yli vanhuuseläkeiän alarajan, saa peruskarttuman lisäksi 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen eläkkeeseen jokaista
lykkäyskuukautta kohden.
•
•
•
•
Eläkeikä nousee vähitellen.
Eläkekarttumat yhtenäistyvät.
Eläkemaksu kaikille työntekijöille sama.
Eläke karttuu koko palkasta.
Lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan töissä
pidempään.
Tavoite-eläkeikä määritellään jokaiselle
ikäluokalle.
Eläkeikä sidotaan elinikään vuonna 2030.
Eläkkeen voi ottaa osittaisena.
Pitkästä ja raskaasta työurasta voi saada
työuraeläkkeen.
Tavoitteena on pidentää työuria ja pienentää
julkisen talouden kestävyysvajetta.
vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneellä ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Eläkeikäraja nousee vuosittain enintään kahdella kuukaudella kerrallaan.
Uusi eläke: Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Se antaa mahdollisuuden nostaa osa eläkkeestä jo hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää riippumatta siitä, jatkaako työntekoa
vai ei. Vuonna 2017 vanhuuseläkettä voi nostaa osittaisena aikaisintaan 61-vuotiaana. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi ottaa
myös lykättynä eli alimman vanhuuseläkeiän jälkeen.
Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia.
Osittainen vanhuuseläke pienentää lopullista kuukausieläkettä 0,4
prosenttia kuukaudessa alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Vastaavasti lykätty eläke korottaa lopullista eläkettä 0,4 prosenttia.
Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä
työsuhteen päättymistä tai työnteon vähentämistä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä, jonka saa vanhuuseläkettä hakiessa.
Tavoite-eläkeikä jokaiselle ikäluokalle
Jokaiselle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkeiän alaraja ja tätä myöhempi tavoite-eläkeikä. Tavoite-eläkeiässä eläkettä saa täysimääräisenä
eli sen suuruisena kuin sitä olisi karttunut ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä. Elinaikakerroin sopeuttaa eläkkeitä eliniän noustessa.
Eläkeikä sidotaan elinikään
Suomalaisten eliniän pidetessä eläkeikäraja liitetään elinajan keskimääräiseen kehitykseen. Muutoksen myötä vuodesta 2030 alkaen jokaisella
Uusi eläke: Työuraeläke
Pitkän työuran eli vähintään 38 vuotta työtä tehneillä ja 63 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus työuraeläkkeeseen, jos työtä on tehty rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. Työuraeläkkeen
hakijan on toimitettava eläkettä haettaessa työterveyshuollon ja työnantajan lausunnot työn sisällöstä tai vastaava muu selvitys. Ensimmäiset työuraeläkkeet voidaan myöntää vuonna 2018.
Käännä »
etera.fi/elakeuudistus
Eläkeuudistus 2017
• Vanhuuseläkeikä nousee syntymävuoden mukaisesti vuoteen 2025 saakka.
• Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen. Vuodesta 2030 ikäraja nousee enintään
kaksi kuukautta vuodessa (65 vuodesta ylöspäin).
• Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 61 vuotta. Vuonna 1964 syntyneillä ja sitä nuoremmilla ikäraja on 62 vuotta.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
65v
64v 9kk
> Vanhuuseläkeikä nousee
syntymävuoden mukaisesti
64v 6kk
64v 3kk
64v
63v 9kk
63v 6kk
63v 3kk
Alin
vanhuuseläkeikä
63v
> Työuraeläkkeen
alaraja 63 vuotta
> Osittaisen
varhennetun
vanhuuseläkkeen
alaraja 61 vuotta
Syntymävuosi
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961 1962–64
Etera auttaa eläkeasioissa
010 197 050 Eläkeneuvonta palvelee arkisin klo 9–15
[email protected]
etera.fi/elakelaskuri Eläkelaskuri auttaa tekemään valintoja
etera.fi/elakeuudistus Tarkempaa tietoa muutoksista
etera.fi/omaelake Eläkepalveluita Eterassa vakuutetuille työntekijöille ja yrittäjille