Underrättelsen - Lund

Underrättelse-Samråd
2016-02-26
Byggnadsnämnden
1 (2)
Detaljplan för Klockaren 19 i Dalby, Lunds kommun
Klockarevägen 5-9, Sandbyvägen 16
PÄ 07/2015a
Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande i delegation.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus
samt att införa varsamhetsbestämmelser för det befintliga flerbostadshuset i
fastighetens norra del. Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till att
fastigheten ingår i en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö.
Planförslaget innefattar:
 Byggrätt för bostäder i två våningar med möjlighet att inreda vind och
uppföra takkupor och frontespiser.
 Varsamhetsbestämmelser för befintligt trevåningshus.
Detaljplanen hålls härmed tillgänglig för samråd.
Samrådstid 29 februari – 21 mars 2016.
Detaljplanen finns under samrådstiden tillgänglig i Kristallen, Brotorget 1, Lund.
Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen,
Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Medborgarkontoret-Bibliotek Dalby, Allégatan 1 A i Dalby samt på www.lund.se/planerpagang
Vid frågor vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen handläggs av
planarkitekt Ella Swahn, telefon 046-35 68 82
biträdande planchef Lotta Wallin, telefon 046-35 65 03.
Förslaget berör samfällt område och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i
samfälligheten:
Dalby S:4 (vägar) – marksamfällighet.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att
underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.
Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna underrättelse.
Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 LUND eller [email protected] senast den 21 mars 2016.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
Postadress
Besöksadress
Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1
Telefon vx
Telefax
046-35 50 00
046-35 63 80
E-post
Internet
[email protected]
[email protected]
www.lund.se
Underrättelse−Samråd
2016-02-26
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Enligt uppdrag
Madeleine Rosqvist
planadministratör
2 (2)