materiale til bruk i undervisningen

Kildesøk internasjonale
rettskilder – folkerett
Vår 2016
Kursholdere: Rebecca Bergstrøm, Karen Danbolt, Hilde Westbye og Bård Tuseth
16. til 19. februar holdes folkerettsdelen av det obligatoriske kildesøkkurset
«Kildesøk i internasjonale rettskilder». Den neste delen vil omhandle EU/EØSkilder.
Dette heftet, sammen med veilederen på denne nettsiden,
http://www.ub.uio.no/kurs/programmer-emner/jus/internasjonalerettskilder/pil-research-guide.html, er ment til selvstudium for de som ønsker å
sette seg inn i det som gjennomgås på kurset. Hoveddelen av innholdet i kurset
gjennomgås også i denne bloggposten:
https://juridiskbibliotek.wordpress.com/2016/02/15/sok-folkerettskilder/
På kursets del 2 gis det oppgaver i Fronter som skal være på et nivå som
representerer en seriøs faglig tilnærming og du må derfor ha et minimum antall
riktige svar på oppgavene. Det gis like mange oppgaver i folkerettskilder og
EU/EØS-rettskilder. Oppgavene på slutten av heftet er gitt etter samme mal
som oppgavene som blir gitt på kurset.
Rettskildelæren i folkeretten
Statuttene til Den internasjonale domstol (ICJ) Art. 38(1) er et uttrykk for relevante kilder innen
folkeretten.
Traktater (ICJ art. 38(1) lit a)
(traktat, konvensjon, statutt, charter, protokoll, avtale mellom stater)
De viktigste spørsmålene:
a. Avgjøre om det finnes et internasjonalt instrument som regulerer forholdet
b. Finne instrumentet i den mest autoritative kilden
c. Finne ut om instrumentet får anvendelse
i.
Ikrafttredelse
ii.
Parter, ratifikasjoner og signaturer
iii.
Erklæringer og forbehold
d. Finn ut om instrumentet er blitt endret siden vedtakelsen
e. Avklare mening og hensikt gjennom forarbeidene (travaux préparatoires) 1
f. Sitere instrumentet i en autoritativ kilde
Finnes det en traktat?
For å forsøke å finne ut om et spørsmål er regulert av en traktat må du sjekke der traktatene er
registrert: FN, Europarådet eller UDs traktatregister.
FN charteret art. 102 (1): Every treaty and every international agreement entered into by any
Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as
possible be registered with the Secretariat and published by it.
Traktat fra FN – United Nations Treaty Series (UNTS)




1
Husk ord i tittelen, emneord og synonymer
Kronologisk sortering nyttig
Finn om traktaten kommer til anvendelse - "See details"
Finnes det traktater om: Doping? Veddemål? Tribunevold? Postvesen? Dyresykdommer?
Yale har en guide til forarbeider i folkeretten: http://library.law.yale.edu/collected-travaux-preparatoires
2
Traktater fra Europarådet (bl.a. EMK) - Treaty Office of the Council of Europe




Henvises ofte til som europeisk traktat
Husk ord i tittelen, emneord og synonymer
Finn om traktaten kommer til anvendelse – Klikk på tittelen så "Signatures and ratifications"
Finnes det traktater om: Doping? Veddemål? Tribunevold? Postvesen? Dyresykdommer?
Traktater der Norge er part – UDs traktatregister



Detaljer om Norges forhold til traktater
o Informasjon om nasjonal gjennomføring og nasjonale kilder som man ikke finner
andre steder.
Ikke informasjon om andre staters forhold til traktater
Kun nevnt om traktaten er signert
Internasjonal praksis (ICJ art. 38(1) lit b)



Vedtak fra internasjonale organer som sikkerhetsrådet og generalforsamlingen
Hvilke FN-dokumenter er bindende for medlemsstatene?
Hvilken betydning har de som ikke er bindende?
Internasjonal rettspraksis (ICJ art. 38(1) lit d)

Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) – Stater mot stater
o Binder kun parter som har anerkjent domstolen
o Er fremste rettsanvendere av folkeretten

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) – Individer mot stater
o HUDOC – primærkilde
o EMD – Lovdata
 Norske sammendrag av utvalgte saker fra 1961
 Kun som referanse, ikke en primærkilde
Andre utvalgte folkerettslige tvisteløsningsorganer



International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) – Stater mot stater
World Trade Organization Appellate Body (WTO AB) – Stater mot stater
International Criminal Court (ICC) – Domstolen mot individer
3
Oppgaver
1. Når undertegnet Norge Europarådets konvensjon om innsyn i offentlige
dokumenter, ETS 205
o 18. juni 2009
o 11. september 2009
o Den er ikke signert
2. Når ratifiserte Danmark Wien-konvensjonen om traktatretten
o De har ikke ratifisert konvensjonen
o juni 1976
o 18. april 1970
3. Hvilken dommer dissenterte i saken om "Maritime Delimitation in the Area
between Greenland and Jan Mayen" (Denmark v. Norway) fra 14. juni 1993
o Judge Fischer
o Judge Weeramantry
o Judge Ajibola
4. Når trådte den Europeiske konvensjon om utlevering i kraft i Tyrkia
o 18. april 1960
o januar 1960
o 13. desember 1957
4