Fullmaktsskjema - Norges Svømmeforbund

Svømmetinget 2016
Bergen 23.-24. april
FULLMAKT
Se NSF lover L 6 – vedrørende representasjonsrett, før skjemaet fylles ut.
http://svomming.no/forbundet/lover-og-regler/
Det vises spesielt til NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling – Ved valg/oppnevning av representanter til
Tinget skal det velges personer av begge kjønn, dvs. når krets eller klubb møter med to personer
skal det være en av hvert kjønn (uavhengig av om varamedlem møter).
Det vises også til NIFs lov § 2-6 – Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og
oppdragstaker og NIFs lov § 2-7 – Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med
tilknytning til organisasjonsledd.
Kretsens/klubbens navn:
_____________________________________________________
Klubbens medlemstall pr. 31.12.2015:
________________
Som representant(er) til Norges Svømmeforbunds Svømmeting i Bergen 23.-24. april 2016 utpeker
kretsen/klubben følgende:
Representanter
Valgt representant:
___________________________________________________________
Valgt representant:
___________________________________________________________
Vararepresentanter
Valgt vararepresentant:
_____________________________________________________
Valgt vararepresentant:
_____________________________________________________
__________________________________
________________________________
Underskrift
Underskrift
__________________________________
________________________________
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER
NB! Underskriverne må ikke være representanter eller vararepresentanter.
Fullmaktsskjemaet må være NSF i hende senest lørdag 16. april 2016.
Vanlig post:
Norges Svømmeforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo - E-post (scannet): [email protected]