Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å

Ihht. adresseliste
Norge
Saksbehandler:
Telefon direkte:
Vår dato:
Vår referanse:
Stian Hangaas
+47 91826800
23.02.2016
11/01974-6
Deres dato
Deres referanse:
28.01.2015
15/01550
Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Rørvik
lufthavn, Ryum
Avinor AS har i brev datert 28. januar 2015 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og
inneha Rørvik lufthavn, Ryum.
1. Bakgrunn
Avinor AS fikk ved Samferdselsdepartementets vedtak 20. desember 2006 konsesjon til å drive
og inneha Rørvik lufthavn, Ryum. Konsesjonen ble gitt med 10 års varighet, frem til og med 20.
desember 2016.
2. Om konsesjon
Alle som vil anlegge, drive eller inneha en landingsplass skal som hovedregel inneha
konsesjon, jf. luftfartsloven § 7-5 første ledd. Ifølge luftfartsloven § 7-6 skal konsesjon bare gis
når det er forenlig med allmenne hensyn og uttalelse fra vedkommende kommunale og andre
myndigheter skal innhentes før konsesjon eventuelt innvilges.
Vilkåret «forenlig med allmenne hensyn» er nærmere presisert i forskrift 11. januar 2007 nr. 40
om konsesjon for landingsplasser (heretter konsesjonsforskriften) § 1 bokstav b, som lyder:
«Formålet med forskriften er:
b) Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig disponering av arealer, og at
vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra hensynet til miljø, helse, flysikkerhet,
næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og
bosetting.»
I følge luftfartsloven § 7-7 gis konsesjon for bestemt tid og på slike vilkår som finnes påkrevd. I
medhold av konsesjonsforskriften § 15 gis konsesjon for landingsplass til offentlig bruk som
hovedregel for en tidsperiode på 20 år.
Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority
T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
E: [email protected]
Postadresse:
Postboks 243
8001 BODØ
Besøksadresse:
Sjøgata 45-47
8006 BODØ
Fakturaadresse:
[email protected]
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 HAMAR
2 av 5
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
23.02.2016
11/01974-6
3. Om søknaden
Lufthavna inngår i Avinors divisjon for regionale lufthavner, og den er til offentlig bruk. Lufthavna
benyttes primært til rutetrafikk. I tillegg er det ukentlige ambulanseflyginger, og sporadisk skole-,
allmenn-, helikopter- og chartertrafikk
I 2014 var det totalt 3 209 flybevegelser ved lufthavna. Prognosene for fremtidig utvikling i
rutetrafikken tilsier ca. 3 200 i 2020 og ca. 3 500 i 2040. I tillegg kommer ambulanse, skole og
allmennflyging som, med noe variasjon, de seneste årene har ligget rundt 300 flybevegelser
årlig.
Støyberegningene1 bygger på en prognose for 2018 på totalt ca. 2 800 flybevegelser. De
beregnede støysonene er således noe underdimensjonerte sammenlignet med faktisk trafikk i
2014 og prognosene fremover. I gjeldende konsesjon er det åpnet for 3 250 årlige bevegelser
(2 600 + 25%).
Avinor søker i anledning fornyelsen av konsesjonen om at det ikke fastsettes konkrete
åpningstider, men at Avinor selv skal fastsette disse ut fra aktuell trafikk. I realiteten er ønsket i
samsvar med gjeldende konsesjon. Det vises til søknaden pkt. 2 bokstav e om dette.
Det vises for øvrig til kopi av søknaden på www.luftfartstilsynet.no, under fanen «høringer».
4. Høringen
Som nevnt innledningsvis skal konsesjon bare gis når det er forenlig med allmenne hensyn. En
eventuell konsesjon gis dessuten på slike vilkår som finnes påkrevd.
I det videre vil Luftfartstilsynet gjennomgå de punkter det særskilt ønskes tilbakemeldinger på.
4.1 Forholdet til arealplan
Det følger av luftfartsloven § 7-6 tredje og fjerde ledd at konsesjon etter loven ikke kan gis i strid
med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Konsesjon kan likevel gis i strid med
bindende arealplan etter plan- og bygningsloven dersom det foreligger samtykke fra
vedkommende plan- og bygningsmyndighet til ferdigbehandling av søknaden.
Etter Luftfartstilsynets vurdering vil fornyelse av konsesjonen for Rørvik lufthavn, Ryum ikke
være i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Det vises i denne
forbindelse til søknaden pkt. 3. For det tilfelle at reguleringsmyndigheten er uenig i dette bes det
om en nærmere avklaring av hva striden består i, samt en avklaring mht. om
konsesjonssøknaden likevel kan ferdigbehandles.
1
Flystøyberegninger for Rørvik Lufthavn, Ryum 2008-2018, datert 29. september 2009
3 av 5
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
23.02.2016
11/01974-6
4.2 Forholdet til naturmangfoldloven
Luftfartstilsynet har allerede innledningsvis i saksbehandlingen sett hen til lov 19. juni 2009 nr.
100 §§ 8-12, jf. § 7 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
Da søknaden gjelder fortsettelse av en etablert virksomhet er det vanskelig for Luftfartstilsynet å
se at en fornyelse av konsesjonen vil komme i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven,
eller at det er grunnlag for nærmere vurderinger etter loven.
Dersom noen av høringsinstansens mener det er særlige forhold som krever en nærmere
vurdering må dette underbygges med faktiske opplysninger og vurderinger.
4.3 Konsesjonsvilkår
I søknaden er spørsmålet om åpningstider tatt opp, og Avinor ber om at åpningstidene gir en
hensiktsmessig fleksibilitet for selskapet. Det vises i denne forbindelse til søknaden pkt. 2
bokstav e.
I gjeldende konsesjonsvilkår er det fastsatt at:
«Landingsplassen skal holdes åpen på de tider som er nødvendig for å betjene flyruter
som er pålagt offentlig trafikkplikt, jf. artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92.
Åpningstiden skal fastsettes av Luftfartstilsynet i samråd med bl.a.
konsesjonsinnehaveren og myndigheten som pålegger offentlig trafikkplikt, og
kunngjøres i AIP (Aeronautical Information Publication).
Ambulanseflyginger skal tillates også utenfor åpningstiden.»
Det åpningstidsregimet Avinor ber om i forbindelse med fornyet konsesjon er i prinsippet
tilsvarende det eksisterende. Forskjellen er i all hovedsak at luftfartsmyndighetens rolle
nedtones litt.
4.4 Trafikkomfang og støyberegninger
Som nevnt i kapittel 3 ovenfor er støysoneberegningene og tilhørende kart noe
underdimensjonert sammenlignet med den faktiske situasjonen og prognosene. Basert på
gjeldende beregninger og foreliggende kartinformasjon er det likevel Luftfartstilsynets vurdering
at foreliggende beregninger gir et tilstrekkelig bilde mht. støykonsekvensene av fortsatt drift av
lufthavna. Luftfartstilsynet ser derfor ikke grunn til med hjemmel i konsesjonsforskriften § 14
første ledd bokstav d å kreve fremlagt ny støyberegning etter § 11 for behandling av
konsesjonssøknaden.
4.5 Konsesjonsvilkårene for øvrig
Med unntak av åpningstidsbestemmelsen, samt noen presiseringer mht. meldepliktige
endringer, bygger vedlagte utkast til konsesjonsvilkår på gjeldende praksis og mal for vilkår.
Vilkårene er imidlertid i det vesentligste i samsvar med gjeldende vilkår.
4 av 5
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
23.02.2016
11/01974-6
5. Oppsummering og høringsfrist
Sakens dokumenter er lagt ut på www.luftfartstilsynet.no, under fanen «høringer».
Luftfartstilsynet ber høringsinstansene om en bredt anlagt vurdering av lufthavnens drift opp
mot allmenne hensyn, med vekt på miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser,
reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting. Det vises i
denne forbindelse til konsesjonsforskriften § 1 nr. 2.
Det bes særskilt om at det i uttalelsene tas konkret stilling til de i kapittel 4 ovenfor fremhevede
forhold.
Kommunen(e) må i forbindelse med høringen selv vurdere om søknaden skal legges ut på lokal
kommunal høring før eventuell uttalelse gis.
Vi ber om at eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsvilkårene sendes hit innen 25. mai
2016.
Med vennlig hilsen
Jørn Eirik Seljeås
seksjonssjef
Flyplasseksjonen
Stian Hangaas
seniorrådgiver flyplass/flysikring
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.
Vedlegg er lagt ut på www.luftfartstilsynet.no, under fanen «høringer»:
1. Avinors søknad om fornyelse av konsesjon
2. Utkast til konsesjonsvilkår
Kopi:
Avinor AS, Postboks 150, 2061 Gardermoen
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo
5 av 5
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
23.02.2016
11/01974-6
Adresseliste:
Vikna kommune, Postboks 133 Sentrum, 7901 RØRVIK
Nærøy kommune, 7970 KOLVEREID
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2560, 7735 STEINKJER;
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
NHO Luftfart, Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo