Reaktiv artritt - Legeforeningen

Reaktiv artritt
v/Hilde Stray
revmatolog HSR
febr.2016
Disposisjon
•
•
•
•
•
•
•
•
definisjon
klinikk
diagnose
supplerende us
differensial diagnoser
behandling
prognose
oppfølging
Definisjon
• Reaktiv artritt er en artritt, assosiert med
koeksisterende eller nylig gjennomgått
infeksjon med:
– clamydia trachomatis
– yersenia
– salmonella, shigella, campylobacter, clostridium
difficile
– E-coli
– clamydia pneumonia
– strept.gr.A
Tilhører spondyloartrittfamilien
Klinikk
• Symptomer utvikles som regel 1- 4 uker
etter debut av infeksjon.
– oligoartritt(1-5)
– ofte underekstr.
– entesitt
– daktylitt
– inflammatoriske ryggsmerter
Ekstraartikulære
manifestasjoner
• øye
– konjunktivitt
– fremre uveitt
• genitale symptomer
– utflod
– dysuri
• orale ulcera
• allmennsymptomer
• kutane
– keratoderma blenorragica
– circinate balantitt
– psoriasislignende neglelesjoner
Diagnose
•
•
•
•
anamnese
kliniske funn
lab.prøver inkl.serologi
målrettet prøvetaking mot mistenkt
infeksjonsfokus
Anamnese
• forutgående infeksjonssymptomer
• utenlandsopphold
• ubeskyttet sex
Undersøkelse
• hud/slimhinner
• øye
• leddstatus
– perifert
– axialt
Supplerende
undersøkelser
• Medisinsk biokjemi
– Hb, hvite m/diff., trc, kreatinin, ALAT, ALP,
CRP,SR
• Autoanistoffer
– anti-CCP, RF, ANA
• HLA B 27
– pos hos 30-50% av pas
– styrker diagnosen
Suppl.us.forts.
• mikrobiologisk prøvetaking
• hals:
– Stuarts medium(streptokokk)
– evt streptokokk hurtigtest dersom tilgjengelig
– nasofaryngsprøve PCR på virus/atypiske bakterier
• urin
– Clamydia PCR i urin(spoturin)
• prøve fra første stråle er å foretrekke
• blære bør ikke tømmes på minst 2 timer før prøvetaking
• uretra
– penselprøve mtp clamydia genitales ved mistanke, på tross
av neg urin PCR
– gonokokk
Suppl.us.forts.
• PCR prøve for clamydia trachomatis fra rectum,
vagina, cervix og/eller pharynx kan være aktuelt
– god sensitivitet og spesifisitet
• cervix
– gonokokk
• u-baktus
Suppl. us. forts
• feces
– dyrke tarmpatogene bakterier
– rectal swab dersom pas har diare
• blodkultur
– dersom feber og allmensymptomer
• serologi
–
–
–
–
–
salmonella, yersenia
clam.pneumonia
AST, streptokokk anti-DNase
HIV, CMV, EBV, hepatitt A,B,C
parvo B19 virus
Suppl.us.forts.
• leddvæske us.
– utseende
– viskositet
– celletall
• lilla kork
– krystaller
– dyrkning
• rød kork
– Borrelia PCR(Sørlandet SH)
• sterilt glass
Røntgen
• rtg thorax
– obs hilusglandler
– infiltrater
• rtg affiserte ledd
– mest mtp diff.diagnoser
Diff.diagnoser
•
•
•
•
•
•
•
debut av kronisk revmatisk sykdom
akutt sarkoidose
septisk artritt
krystall artritt
malignitet
Borrelia infeksjon(Lyme disease)
TBC
– dyrkning
– PCR
– direkte mikroskopi av leddvæske
Behandling
• baseres på alvorlighetsgrad, sykdomsaktivitet og
varighet av artrittsymptomer
• Akutt:
– NSAIDS/COX II
– Intraartikulære kortisoninjeksjon
• Triamcinolon hexanoid=Lederspan/Lederlon
– Perorale steroider 15 mg x1 i 1 uke, 10 mg i 1
uke,7,5 mg i 2 uker,5 mg i 2 uker, 2,5 mg i 2 uker,
så null.
• Kronisk:
– DMARDS
• Salazopyrin EN gradvis opptrapping til 1gx 2(3)
• Methotrexat 15-20 mg/uke
• TNF hemmer
Behandling forts.
• verifisert clamydia trachomatis infeksjon skal alltid
behandles
– HUSK partnerbehandling
– http://helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-isykehus/Sider/default.aspx
• fysioterapi
– eks opptrening etter langvarig artritt i kne
– axial affeksjon
• ergoterapi
• info til pas.muntlig og skriftlig
– http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologiskforening/Pasientinformasjon/pasientinformasjon-omrevmatiske-sykdommer/
Prognose
God
• Spontan remisjon innenfor 6-12 mnd
• Kronisk utvikling hos 15-20% avhengig
av utløsende agens
– kronisitet spesielt ved Shigella, Salmonella
– og hos HLA B 27 pos
Oppfølging/kontroll
• kontakt ved behov for nye
steroidinjeksjoner
• 1. kontroll etter 6-8 uker, så hver 3-4
mnd, etter hvert hver 6-12.mnd
???
?
?