kan lastes ned her - Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste

HMS-kurs:
4o timers grunnkurs
4 dager + en praksisdag
Grunnkurs for ledere
2 dager
Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema
Målgruppe:
Verneombud, AMU-medlemmer,
ledere og mellomledere
Påmeldingsfrist 10. februar
Kristiansund
Februar – mars 2016
Kristiansund Felles
Bedriftshelsetjeneste
KFBH - har gleden av å tilby
grunnopplæring i
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(HMS) i Kristiansund.
Ansatte og ledere som er tilknyttet
KFBH vil bli prioritert, men kurset er
også åpent for andre.
Kurset tilbys medlemsbedriftene til
sterkt redusert pris. Både for
medlemmer og andre ligger våre priser
betydelig lavere enn hos våre
konkurrenter 
40 timers grunnkurs i
helse, miljø og sikkerhet
- 4 teoridager + 1 dag til praktisk HMS-oppgave på egen
arbeidsplass
Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av
arbeidsmiljøutvalg (AML §§ 6-5 og 7-4) og vil gi mellomledere
nødvendig kunnskap innen HMS (AML § 3-2b).
Mål med 40 timers kurset.
Hovedmålsettingen med kurset er at deltakerne skal lære hvordan
de i praksis utvikler et godt arbeidsmiljø.
Deltakerne skal kunne delta aktivt i virksomhetens systematiske
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) ved å:
• Tilegne seg innsikt i AMLs intensjoner og bestemmelser.
• Kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som
arbeidsredskap i HMS-arbeidet.
• Ha inngående kunnskap om vernetjenesten, med spesiell vekt
på hvilke oppgaver, ansvar og myndighet som er tillagt
arbeidsgiver, verneombud, arbeidsmiljøutvalg,
bedriftshelsetjenesten og øvrige HMS-aktører.
• Kunne bruke systematiske arbeidsmetoder for å forebygge,
identifisere og løse problemer i HMS-saker.
Grunnopplæring i
helse miljø og sikkerhet
for øverste leder
.
- 2 dager
Arbeidsmiljøloven setter krav til HMS-opplæring for øverste leder
i virksomheten (AML § 3-5).
Det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere hvor mye
opplæring som må til for å oppfylle kravene. Mange bedrifter
velger også denne opplæringen for sine mellomledere.
Deltakelse på de 2 første kursdagene av 40 timers kurset vil gi
grunnleggende kunnskap om de temaene som er beskrevet i
veiledningen for lederopplæringen. I tillegg vil det være mulig å
legge til en ekstra kursdag hvis ønske om det (be om pris).
Deltakelse på
enkeltdager eller tema
Det er mulig å delta på enkeltdager eller enkelttema.
Ikke alle har behov for, eller anledning til, å delta på et helt
40 timers kurs. Er du en av dem, kan du nå se gjennom
vedlagte program og melde deg på en enkelt dag eller tema.
PROGRAM
Program
Torsdag 25.02.
08:00 - 9:00
Innledning
Hva er HMS / fullt forsvarlig arbeidsmiljø?
09:15 -10:20
10:35 -11:50
10:50 -11:30
Roller i HMS
Info om KFBH
Arbeidsmiljøloven som grunnlag for alt HMS-arbeidet i
bedriftene.
Lunsj
Forts. AML
11:30-12:15
12:15 – 14:15
14:30 -16:00
Internkontroll (IK)
Info om hjemmeoppgaven med fokus på risikovurdering
Risikovurdering
Lovverket, hensikt og definisjoner
Grovkartlegging
Gruppeoppgave / lovgrunnlag
Fredag 26.02
8:00 – 10:15
HMS- i praksis;
Kartleggingsmetoder
Vernerunde
(gruppearbeid)
10:15-10:45
11:00 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 14:15
14:30 – 16:00
Saksgang i organisasjonen
Konflikthåndtering og forebygging
Lunsj
AKAN
Sykefraværsarbeid i bedriften
IA-avtalen
Innlevering av plan for hjemmeoppgaven
Forts. program
MELLOMPERIODE
1 arbeidsdag
Kl 8:00 – 16:00 HMS-arbeid i egen bedrift
Torsdag 10.03.
09:00-15:00
God kommunikasjon som grunnlag for et godt arbeidsmiljø.
Magne Seierslund konsulent og kursholder innen arbeidsmiljø og
organisasjonspsykologi.
Fredag 11.03.
8:00- 9:00
Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- / skjelettplager
9:15-10:00
Sikkerhetskultur (verneutstyr)
10:00-– 11:00
Støy
11:15 -12:00
Framlegg hjemmeoppgaver i grupper veiledet av KFBH
12:00-12:45
Lunsj
12:45 – 13:30
Erfaringer fra rollen som hovedverneombud
ved Anne Helen Wenaas, hovedverneombud og kranfører på
Vestbase
13:40 – 14:10
Verneombudsrollen i praksis – hva nå?
14:20 – 15:10
Livreddende førstehjelp
15:20- 16:00
Evaluering, avslutning
Med forbehold om endringer
Foredragsholdere
Karin B. Skaget,
bedriftssykepleier KFBH
Ann Aase Kvalvaag,
ergoterapeut KFBH
Astrid Krane,
sykepleier og yrkeshygieniker KFBH
Liv Elin A. Vikene,
bedriftslege KFBH
Turid Ødegård,
daglig leder KFBH
Weronika G Enaasen,
fysioterapeut KFBH
Ida Martinsen ,
fysioterapeut KFBH
Kari Width
bediftssykepleier KFBH
Arrangør
Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste - KFBH
Kursleder Ann Aase Kvalvaag
Tid
40 timers kurset;
25. og 26. februar samt 10. og 11. mars 2016
kl 8:00 – 16:00 hver dag
I tillegg må deltakerne sette av minimum 1 arbeidsdag til praktisk
HMS-arbeid i egen bedrift i perioden innen 3. kursdag
HMS-grunnkurs for øverste leder;
25. og 26. februar 2016, kl 8:00 – 16:00
Sted
Scandic Hotell, Kristiansund (tidl. Rica)
Pris
40 timers kurs; kr 6.495 medlem */ kr 8.795 andre
HMS-kurs for ledere; kr 3.995 medlem */ kr 4.995 andre
Enkeltdager / tema;
Be om tilbud
Kursavgiften dekker kursmateriell (inkl. arbeidsmiljøloven med utvalgte
forskrifter), lunsjbuffet, kaffe/te, kake/ frukt hver dag.
*OBS; For bedrifter med spesialavtaler kan prisen være noe høyere. For bedrifter
med avtaler om dagspris på kurs som ligger under oppgitte pris, vil nevnte pris
allikevel være minste-pris for disse kursene.
Bindende påmelding innen 4. februar
(dvs. ingen refusjon av kurskostnader ved avmelding etter dette tidspunkt)
Send påmeldingen til:
Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste [email protected]
Ved påmelding, gi opplysning om:
• Navn
• Bedrift
• Hvilket kurs påmeldingen gjelder
• HMS-rollen deltakeren innehar (verneombud, leder, annet)
• E-post adresse til deltakeren
• Fakturaadresse og om den skal merkes med po-nummer eller annet
Spørsmål kan rettes til [email protected] / [email protected] eller tlf. 715 715 30
•
•
Bekreftelse vil bli sendt til den enkelte via e-post.
Faktura blir sendt bedriften.
Velkommen på kurs hos KFBH,
- ditt kompetansesenter innen helse, miljø og sikkerhet!
Med vennlig hilsen
Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste
Gjennomføring forutsetter nok påmeldte