Francais, semaine 8

Franskplan for: 9. klasse
Semaine: 8
Tu es sportif ?
Mål for perioden:
• Snakke om sport og fritidsaktiviteter
• Franskmenn og sport
• Tour de France
• Stille spørsmål, verbene faire de, jouer à (au)/préférer +infinitiv eller bestemt artikkel
Vurdering : Semesterprøve 24.02.2016
Les devoirs cette semaine/ Leksene denne uken:
Mardi
Tirsdag
Vous allez réviser pour le test de français
I dag skal dere øve til prøven. Dere må kunne
følgende;
*Kunne fortelle om Tour de France på norsk
*kunne fortelle hvilke sportsgrener du liker eller ikke liker.
Eks. j’aime jouer au foot etc.
*Spørreord
*Bøye verbet faire, samt faire de, jouer à (au) /Préférer +
infinitiv eller bestemt artikkel
(J’aime jouer au foot/Nous préférons le foot.)
Les godt på tekstene vi har jobbet med og som dere har
hatt i lekse. Dere vil få forskjellige oppgaver som
skrivedel, fylle inn, oversettelse og «rette» setninger.
Mercredi
Onsdag
Aujourd’hui, vous allez avoir un test de français
I dag er det semesterprøve i fransk.
À l’école/ På skolen:
Lundi
Mandag
Aujourd’hui, nous allons réviser pour le test de français
Vi øver til prøven 
Mercredi
Onsdag
Test de français
Semesterprøve i fransk
På denne nettsiden, kan dere finne masse spennende oppgaver bl. a innøving av ord
http://web2.gyldendal.no/chouette/flash/cestChouette2/
Kompetansemål i faget
Kompetansenivå
høy : 6-5
Kompetansenivå Kompetansenivå
middels : 4-3
Lav:2-1
Forstå og bruke et ordforråd Eleven har et rikt og variert
ordforråd, og kan med
som dekker dagligdagse
letthet forstå og bruke
situasjoner
dagligdagse ord og uttrykk
om tema som angår
han/henne direkte f.eks
skole, familie og personlige
interesser.
Eleven kan forstå
og bruke et
begrenset ordforråd
som dekker
dagligdagse
situasjoner som
angår han/henne
direkte, f.eks skole,
familie og
personlige
interesser.
Eleven kan presentere
seg selv. Eleven har
liten forståelse og
mangler ord for å
beskrive dagligdagse
situasjoner
Presentere ulike emner
muntlig
Eleven kan gi en forståelig
presentasjon og svare på
spørsmål som er knyttet til
presentasjonen. Eleven
bruker kun manus som
støtte.
Eleven kan gi en
kort presentasjon
av noe han/hun har
god kjennskap til.
Eleven er delvis
løsrevet fra manus.
Eleven kan lese meget
enkle uttrykk og
setninger. Eleven er
bundet til manus.
Delta i enkle spontane
samtalesituasjoner
Eleven kan delta i enkle
spontane
samtalesituasjoner uten
problemer
Eleven kan delta
på en forståelige
måte i en enkel
spontan
samtalesituasjon.
Eleven kan delta i enkle
spontane
samtalesituasjoner men
kun med enkeltord.
Presentere ulike emner
Eleven presenterer ulike
Eleven
emner muntlig på en klar og presenterer ulike
forståelig måte
emner muntlig
Forstå og bruke tall i
praktiske situasjoner
Kan bruke og forstå tall i
alle situasjoner
Kan forstå og bruke Kan telle til ti
hyppige gjentatte
tall
Gi uttrykk for egne
meninger og følelser
Eleven kan med letthet gi
uttrykk
for
egne
meninger og følelser
Eleven kan gi
uttrykk for egne
meninger
og
følelser men med
begrenset
ordforråd
Bruke grunnleggende
språklige strukturer og
former for tekstbinding
Eleven klarer å danne ulike Eleven klarer å
danne setninger,
setninger, grammatisk
ikke nødvendigvis
korrekt
helt korrekt, men
forståelig
Eleven har
Tilpasse språkbruken i noen Eleven har et bevisst
forhold til
kjennskap til høflig
grad til ulike
kommunikasjonssituasjonen form
kommunikasjonssituasjoner
Samtale om dagligliv,
personer og aktuelle
hendelser i språkområdet
Eleven har kjennskap til og Eleven har
vokabular som gjør han/hun kjennskap til dette
men har ikke et
i stand til dette
vokabular som gjør
at de kan samtale
om dette på
fremmedspråket.
Eleven har lav muntlig
kompetanse i
fremmedspråk
Eleven har
vanskeligheter med å
uttrykke egne
meninger og
følelser på
fremmedspråket
Eleven klarer ikke å
danne hele forståelige
setninger
Eleven har lite
kjennskap til høflig form
Eleven mangler
kjennskap til slike
forhold og kan ikke
relevant vokabular