Georapport veke 7 2016

Fjellskredovervåkingen - ukesrapport 07 2016
Rapportdato: 22.02.2016
Geovakt: Gudrun Dreiås Majala
I uke 07 har alle de overvåkede fjellpartiene hatt grønt farenivå. Bevegelsene i alle fjellpartiene har
vært på et normalt nivå for årstiden. Bevegelsene på Veslemannen er nå på under 1 mm pr uke.
Overvåka objekt
Om overvåkingen
NVE overvåker kontinuerlig og i sann tid fire ustabile fjellparti som
alle utgjør en høy risiko for fjellskred. Hvert fjellparti har til
enhver tid et farenivå etter skala på fire trinn: Lav (grønn),
moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød) fare. Hver mandag
publiserer NVE en ukesrapport for overvåkingen.
Åknes:
Grønt farenivå hele uken, og normale bevegelser i fjellet. Totalstasjon (prismer) har vært noe ustabile
på grunn av snøvær og ising. Øvrig instrumentering er ok. DMS AKU005 har blitt fryst, da den ene
aksen var skadet.
Måledata: Alle data er i mm, unntatt vannivå som er i m:
Instrument
siste
siste
uke
måned
Nedre laser
0,0
3,3
Ekstensometer 1
0,5
1,8
GPS 4
2,0
4,0
GPS 5
0,0
1,0
Vannivå øvre borehull
-62,7 (-0,3)
1
Hegguraksla:
Grønt farenivå hele uken.
Det har vært normal drift i overvåkingen, og minimale bevegelser i fjellpartiet.
Måledata (alle tall i mm):
Instrument
Øv. blokk, ekstensometer 2
Øv. blokk, crackmeter 2
Ned. blokk, ekstensometer 1
siste
uke
0,2
0,1
0,1
siste
måned
0,0
0,3
0,0
Mannen:
Grønt farenivå hele uken.
Det har vært stabil drift, og små bevegelser i dette fjellpartiet hele uken. For det mindre partiet
Veslemannen vises det til egen omtale nedenfor.
Måledata – alle tall i mm
Instrument
siste
uke
Ekstensometer 2
0,2
Laser 2
-1,0
GPS 3
-1,0
GPS 5
-2,0
siste
måned
1,0
1,5
1,0
3,0
Veslemannen:
Veslemannen er et lokalt parti av Mannen, og har hatt grønt farenivå hele uken.
Hastigheten i dette fjellpartiet har avtatt sakte, og er nå under 1 mm pr uke.
Måledata (alle tall i mm):
Instrument
Ekstensometer 8
Radar - punkt 6
2
siste
uke
0,6
-
siste
måned
4,9
-
Jettan, Nordnes
Grønt farenivå hele uken. Svakt avtagende vannivå i øvre borehull.
Vært rimelig stabile målinger laserne har vært ute av drift i korte perioder på grunn av været.
Ellers har vært stabil drift, og små bevegelser i dette fjellpartiet den siste uka.
Måledata: Alle data er i mm, unntatt vannivå i borehull som er meter under bakken (endring siste
uken i parentes):
Instrument
Laser 1
Ekstensometer 2
GPS 4
GPS 5
Vannivå øvre borehull (m)
siste
uke
siste
måned
0,4
0,3
-2,0
0,2
-88,1 (-0,4)
1,6
0,7
-2,7
-1,8
Indre Nordnes
Grønt farenivå hele uken.
Det har vært stabil drift, og små bevegelser i dette fjellpartiet den siste uka. Noe støy på GPS 7
målingene.
Måledata (alle tall i mm):
Instrument
Crackmeter 1
Ekstensometer 2
GPS 2
GPS 7
3
siste
uke
0,1
0,1
0,0
-1,4
siste
måned
0,3
0,2
0,4
-4,0