Karriereveiledning i det flerkulturelle – muligheter og

Karriereveiledning i det flerkulturelle – muligheter og utfordringer
Høgskolen i Lillehammer & Høgskolen i Sørøst-Norge inviterer til en dagsaktuell
fagdag om karriereveiledning i det flerkulturelle samfunnet på Lillehammer 19. april.
I en nylig utgitt gjennomgang av forskning på migrasjon fra Europakommisjonen
trekkes blant annet følgende fram som viktige funn:
-
Rask inngang til arbeidslivet har vist seg å være den letteste veien til
integrering, mens lang ventetid, omskolering og skifte av karrièrevei forlenger
avhengighet av offentlig støtte.
-
Migranters utdanning og arbeidserfaringer tas for lite i bruk. Påbyggingskurs,
partnerskap og praksisplasser bidrar til integrering. Mange universiteter og
bedrifter er i gang med dette i Europa
Dette er forhold som karriereveiledere til daglig forholder seg til i sitt arbeid.
Spørsmålet vi ønsker å løfte fram på fagdagen er hvordan en flerkulturell
karriereveiledning kan utvikles, både organisatorisk og i møte med den enkelte. For å
«løfte blikket» har vi invitert Gideon Arulmani fra India som hovedinnleder. På
fagdagen vil det også bli gode eksempler på hvordan ulike aktører samarbeider om
karriereveiledning for innvandrere i Østfold, og eksempler på god praksis som er blitt
utviklet gjennom et prosjekt i Valdres.
Påmelding innen 15. april til [email protected]
Program
Auditorium B, Høgskolen i Lillehammer
09.00 - 09.30
Servering av kaffe og te
09.30-09.45
Velkommen og
Erik H. Haug & Peter
introduksjon til dagens
Plant
tema
09.45 – 11.00
“Hei = Salaam = Cześć =
Professor Gideon
Is ka warran? The
Arulmani
Cultural Preparedness
Approach to Career
Development”
11.00-11.45
Lunsj
11.45 – 13.00
“Hei = Salaam = Cześć =
Professor Gideon
Is ka warran? The
Arulmani
Cultural Preparedness
Approach to Career
Development”
13.15- 13.50
14.00 – 14.45
På leting etter felles
forståelse Hvordan kan
erfaringsutveksling, dialog
og samhandling bidra til
karrierelæring for
innvandrere og
asylsøkere?
Springbrett! Om utvikling
Unni Tellugen Hæhre,
nettverksleder for
karriereveiledere i
Sarpsborg
av en
karriereveileder og
karriereveiledningsmodell
rådgiverkoordinator ved
for voksne innvandrere i
Karriere Oppland Valdres
Valdres
Frode Brufladt,
Om innlederne
Professor Gideon Arulmani
Professor Gideon Arulmani er en internasjonal kapasitet innen
karriereveiledningsfeltet. Han er styremedlem i IAEVG og medredaktør for siste
utgave av International Handbook of Career Development, for å nevne noen av hans
posisjoner innen vårt fagfelt.
Han fullførte i 2000 en doktorgrad i karrierepsykologi ved Universitetet i Portsmouth
hvor han fokuserte på tiltak som kan forebygge arbeidsledighet for vanskeligstilte
gutter. Denne interessen for karriereveiledning som et sosial rettferdighetsprosjekt
har stått sentralt i hans arbeid. Han grunnla i 1987 organisasjonen The Promise
Foundation med hovedsete i Bangalore India. Senterets hovedanliggende er å bidra
til at barn og ungdom fra fattige områder i India skal få muligheter til å finne en vei
som leder de ut av en framtidig fattigdom. I dette arbeidet er det utviklet forskjellige
veiledningstilnærminger (http://www.thepromisefoundation.org/).
Hovedårsaken til at han invitert til fagdagen er hans forskning og teori- og
metodeutvikling innen flerkulturell karriereveiledning. Han er opptatt av at
karriereveiledning i vestlige land i stor grad er basert på amerikansk teori- og
metodeutvikling. Han stiller spørsmål ved om hvordan disse metodene, med sitt
amerikanske kulturhistoriske utgangspunkt, fungerer i møtet med en stadig mer
flerkulturell gruppe av veisøkere. Han har de senere årene arbeidet sammen med
fagmiljøet ved universitetet i Stockholm for å utvikle veiledningsmodeller for
flerkulturell veiledning i svensk sammenheng. På veilederforum.no kan du lese
intervju med Arulmani.
Frode Brufladt
Frode er karriereveileder og rådgiverkoordinator ved Karriere Oppland sitt
karrieresenter i Valdres. Han vil presentere Springbrett-prosjektet. Målsetningen med
prosjektet var å utvikle et langsiktig system for karriereveiledning i Valdres som
kunne være et «springbrett» for innvandrere til utdanning-, samfunns- og arbeidsliv.
En del av prosjektet omhandlet utvikling og utprøving av forskjellige metodiske
tilnærminger til flerkulturell karriereveiledning. Du kan lese mer om prosjektet her.
Unni Tellugen Hæhre
Unni er karriereveileder på St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Hun er også
nettverksleder for karriereveilederne tilhørende Sarpsborgområdet. Unni vil komme
med eksempler på karrieretiltak som har bedret kommunikasjonen med innvandrere /
flyktninger og fortelle om hvordan struktur og organisering av Partnerskap for
karriereveiledning i Østfold bidrar til samarbeid og utvikling.