innkalling til årsmøte i biri skogeierlag

Skjåk Skogeierlag
INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE
Torsdag 10. mars 2016 kl. 1930 på Skjåk Turistheim
Lom og Skjåk Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del
der følgende orienteringer holdes:




Orientering fra Mjøsen Skog om årsberetning og regnskap for 2015
Eventuelle andre saksframlegg / orienteringer fra Mjøsen Skog
Orientering fra skogbruksleder Ola Løkken
Eventuell orientering fra skogbrukssjefen i Lom, Skjåk og Vågå Per Ekre
Andelseiermøte
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Innstilling til andelslagets årsmøte om årsberetning og regnskap for Mjøsen Skog SA
for 2015
- Årsberetning og regnskap finnes elektronisk på www.mjosen.no
3. Samarbeidsløsninger og strukturendringer i skogeiersamvirket
4. Valg under Mjøsen Skog SAs årsmøte
- se vedlagte innstilling fra valgkomiteen i Mjøsen Skog
5. Valg av utsending med personlig vararepresentant til årsmøtet i Mjøsen Skog
Skogeierlagets årsmøte
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og framlegg om att alle møtedeltakarane skrive under på
protokollen
2. Skogeierlagets årsberetning og regnskap
3. Fastsettelse av godtgjørelser
4. Valg
a. Valg av leder
b. Valg av styremedlem og varamedlem
c. Valg av nestleder
d. Valg av medlem til valgkomiteen og leder for denne
e. Valg av revisor
5. Behandle arbeidsplan og budsjett
Fra Mjøsen Skog møter styremedlem Torun Heringstad.
God bevertning
Vel møtt!
Styret
Skjåk Skogeierlag
ÅRSBERETNING 2015
Styret
Styret har bestått av:
- Leder: Sevald Sperstad
- Nestleder: Stein Teigen
- Styremedlemm: Berit Alice Risheim
-
Varamedlemmer: Rikard Skjelkvåle og Rune Skjåk
Valgkomité:
- Leder: Magnhild Anne Åndheim
- Torø Ellen Marstein
- Rolv Kjeka
Revisorer:
- Tore J Odden
- Sylfest Lykre
Årsmøte
Årsmøte ble holdt på Skjåk Turistheim den 10. mars 2015.
Det møtte 8 personer på møtet, hvorav 8 var stemmeberettigete. Fra Mjøsen Skog møtte Torun
Heringstad.
Styremøter
Styret har i løpet av året hatt 1 styremøter der en planla årsmøtet i mars og prata om aktuelle saker.
Representasjon
Leder deltok på årsmøtet i Mjøsen Skog SA 14. og 15. april 2015 , Informasjonsmøte (Andelseiermøte) i
Mjøsen Skog SA på Otta 12. november 2015 og møte i Norddalen Medlemsområde i Vågå 26.
november 2015.
Aktiviteter
Skogeierlaget har hatt liten aktivitet i 2015.
Samarbeid i Medlemsområdet
Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Heidal, Lesja og Dovre Skogeierlag samarbeider i Norddalen Medlemsområde.
Skogeierlaget samarbeider med Norddalen Medlemsområde om fagtur til Alvdal Skurlag i Vingelen i
Østerdalen den 23. februar 2016 og eventuelt andre aktiviteter for medlemmene.
Skjåk Skogeierlag
Tømmeromsetning
I 2015 har lagets medlemmer omsatt 3 442 m³ virke til en bruttoverdi av kr 923 000 gjennom Mjøsen
Skog. Dette gir en gjennomsnittlig tømmerpris på kr. 268 per m³. I 2014 ble det omsatt 2 240 m³ virke
til en verdi av kr 670 000. Gjennomsnittsprisen var da kr 299 per m³.
Volumet har fra 2014 til 2015 øka med 53,6 % .
Skogeierlagets økonomiske resultat i 2015
Skogeierlaget er en interesseorganisasjon for skogeiere i Skjåk kommune.
Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt
opp under denne forutsetning.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir en fyllestgjørende informasjon om virksomheten og
stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for
bedømmelsen av skogeierlaget.
Lagets resultat på kr - 3 994,90 er belastet lagets egenkapital.
Det negative resultatet kjem av at det dessverre ikke ble tildelt økonomiske midler fra Mjøsen Skog SA i
2015. Noe som er Ottadalen Medlemsområde sitt ansvar.
Skogeierlaget har ingen ansatte, og driver heller ingen økonomisk virksomhet. Arbeidsmiljø og ytre
miljø blir således ikke påvirket av skogeierlaget.
Laget hadde ved årets utgang 31 medlemmer.
Skjåk 16. februar 2016
Sevald Sperstad
Berit Alice Risheim
Stein Teigen
Skjåk Skogeierlag regnskap 2015. Noter til regnskapet
Note 1.
Skogeierlaget inngår i Norddalen Medlemsområde, som har fått en økonomisk ramme til rådighet fra
Mjøsen Skog for lokalt organisasjonsarbeid i 2015. Rammen er stilt til disposisjon for medlemsområdets
styre, der skogeierlaget er representert. Medlemsområdets styre fordeler midler til faglige og
næringspolitiske fellestiltak samt fordeler midler til skogeierlagene innenfor medlemsområdet. Midlene til
skogeierlagene godtgjør lagene for oppgaver de utfører for andelslagets eiere og har sin bakgrunn i en
Hovedavtale mellom skogeierlagene og Mjøsen Skog.
Note 2. Aksjer
Skogeierlaget har følgende aksjer i andre selskaper (hele kr):
Norske Skogindustrier ASA
Antall
Kostpris
131
2 761
Note 3. Utbetaling til tillitsvalgte.
Utbetaling til lagets tillitsvalgte utgjør kr 4 500.
Bokført verdi
Markedsverdi
348
348
Valgkomiteens innstilling: Valg 2016
Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Alle kandidater er forespurt og har akseptert å stille seg til
rådighet for de aktuelle vervene.
Styret
Tillitsverv
Styreleder
(valgperiode 1 år)
Styremedlemmer
(valgperiode 2 år)
Nestleder i styret
(valgperiode 1 år)
Varamedlemmer
i styret
(valgperiode 1 år)
Etter valget 2015
Terje Uggen,
Veldre Almenning (ny)
Lisbet Rustad,
Fåberg (ny)
På valg i 2016
Terje Uggen,
Veldre Almenning
Ikke på valg
Forslag 2016
Terje Uggen,
Veldre Almenning
Ole Randin Klokkerengen,
Eidsvoll
Ikke på valg
Torun Heringstad,
Heidal
Torun Heringstad,
Heidal
Siv Sviland Høye
Ringebu-Fåvang
Asbjørn Bjørnstad,
Brøttum
Lisbet Rustad,
Fåberg
1. Hallvard Helland,
Lom (ny)
2. Ruth Lunden,
Østre Toten (ny)
3. Ola Brevig,
Løten (ny)
Asbjørn Bjørnstad,
Brøttum
Lisbet Rustad,
Fåberg
1. Hallvard Helland,
Lom
2. Ruth Lunden,
Østre Toten
3. Ola Brevig,
Løten
Asbjørn Bjørnstad
Brøttum
Lisbeth Rustad,
Fåberg
1. Hallvard Helland,
Lom
2. Ruth Lunden,
Østre Toten
3. Ola Brevig,
Løten
Årsmøtets ordfører / varaordfører
Tillitsverv
Ordfører i årsmøtet
(valgperiode 1 år)
Etter valget april 2015
Jostein Tromsnes,
Ringebu-Fåvang
På valg i 2016
Jostein Tromsnes,
Ringebu-Fåvang
Forslag 2016
Jostein Tromsnes,
Ringebu-Fåvang
Varaordfører
(valgperiode 1 år)
Kjersti Narum,
Stange
Kjersti Narum,
Stange
Kjersti Narum,
Stange
På valg i 2016
Ikke på valg
Ikke på valg
Forslag 2016
Ole Håvard Hauger, Biri
Astrid Simengård,
Øyer-Tretten
Olav Moslet,
Ringsaker
Årsmøtets ordfører
Årsmøtets varaordfører
Anton Tøsti, Stange
Kontrollkomiteen (Valgperiode 2 år)
Tillitsverv
Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Leder
Etter valget april 2015
Anton Tøsti, Stange
Stig Håvard Blikseth,
Østre Toten
Ole Håvard Hauger, Biri
(Valgt i 2014)
Astrid Simengård, ØyerTretten (Valgt i 2014)
Årsmøtets ordfører
Årsmøtets varaordfører
Anton Tøsti, Stange
Astrid Simengård,
Øyer-Tretten
Årsmøtets ordfører
Årsmøtets varaordfører
Anton Tøsti, Stange
Valgkomiteens innstilling til Valg i Mjøsen Skog SA 2016 – Behandles av årsmøtet 20.04.2016
Valgkomiteen (Valgperiode 3 år)
Tillitsverv
Etter valget april 2015
Medlem fra
Martin Rønningen, Lesja
N. Gudbrandsdal
På valg i 2016
Martin Rønningen, Lesja
Forslag 2016
Anders Formo, Sel
Varamedlem
Anders Formo, Sel
Anders Formo, Sel
Reidar Vestad, Lom
Medlem fra
S. Gudbrandsdal
Gina Andersgård,
Øyer-Tretten
Ikke på valg
(valgt 2014)
Varamedlem
Tor Ivar Wålen,
Ringebu-Fåvang
Ikke på valg
(valgt 2014)
Medlem fra
N. Hedmark
Arne I. Dobloug,
Ringsaker (ny)
Ikke på valg
(valgt 2015)
Varamedlem
Håvard Freng,
Brøttum (ny)
Ikke på valg
(valgt 2015)
Medlem fra
S. Hedmark
Christen Engeloug, Løten
Ikke på valg
(valgt i 2014)
Varamedlem
Olav Vold, Stange
Ikke på valg
(valgt i 2014)
Medlem fra
Eidsvoll
Jan Kristen Brodshaug,
Feiring (ny)
Ikke på valg
(valgt 2015)
Varamedlem
Ketil Langseth,
Eidsvoll (ny)
Ikke på valg
(valgt 2015)
Medlem fra
Gjøvik – Toten
Kari Skramstad Hveem,
Østre Toten
Kari Skramstad Hveem,
Østre Toten
Nils Petter Sand, Biri
Varamedlem
Nils Petter Sand
Biri
Nils Petter Sand
Biri
Kjersti Fremstad,
Bøverbru
Leder
Martin Rønningen, Lesja
Martin Rønningen, Lesja
Nestleder
Kari Skramstad Hveem,
Østre Toten
Kari Skramstad Hveem,
Østre Toten
Gina Andersgård,
Øyer-Tretten
Christen Engeloug,
Løten
Lillehammer, 9. februar 2016
Martin Rønningen, leder
Sign.
Jan Kristen Brodshaug
Sign.
Kari Skramstad Hveem, nestleder
Sign.
Gina Andersgård
Sign.
Arne Ingvar Dobloug
Sign.
Christen Engeloug
Sign.
Valgkomiteens innstilling til Valg i Mjøsen Skog SA 2016 – Behandles av årsmøtet 20.04.2016
Valgkomiteens innstilling:
Godtgjørelser til tillitsvalgte 2016
Godtgjørelse til tillitsvalgte i Mjøsen Skog SA
Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til tillitsvalgte i Mjøsen Skog SA:
a)
Faste godtgjørelser for 2015 til styreleder, nestleder, styremedlemmer,
ordfører i årsmøtet og medlemmer av kontrollkomiteen.
Verv
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Ordfører i årsmøtet
Medlem av kontrollkomiteen
b)
Vedtatt i 2015 for 2014
kr 150.000
kr 55.000
kr 25.000
kr. 7.000
kr 6.000
Forslag i 2016 for 2015
kr 155.000
kr 60.000
kr 30.000
kr 7.000
kr 6.000
Møtegodtgjørelser (fraværsgodtgjørelser) gjeldende fra og med årsmøtet 2016.
Møtegodtgjørelse
Møtegodtgjørelse pr time
Nåværende
kr 250
Forslag
kr 275
Ekstragodtgjørelse til barnepass
Etter regning
i hvert tilfelle
Etter regning
i hvert tilfelle
c)
Godtgjørelser til revisor for 2015
d)
Diett og bilgodtgjørelse
Forslag
Etter regning
Nåværende
Statens satser
Forslag
Statens satser
Valgkomiteens innstilling til Godtgjørelse i Mjøsen Skog SA 2016 – Behandles av årsmøtet 20.04.2016
Satser for arbeid i lokalorganisasjonen
Valgkomiteens forslag gir føringer for godtgjørelse som dekkes av medlemsområdet, mens det gir
anbefalinger for hvilke regler som skal praktiseres i skogeierlagene.
Valgkomiteen foreslår følgende veiledende satser for tillitsvalgte i medlemsområder og skogeierlag:
 Fast honorar for leder i medlemsområde og skogeierlag: kr 4 000,-.
 Mjøsen Skogs sats for arbeid utført av tillitsvalgt: kr 275 ,- per time.
 Bilgodtgjørelsen følger statens satser.
 Fast honorar til tillitsvalgte betales etterskuddsvis etter vedtak i årsmøtet.
 Timegodtgjørelse for utført arbeid utbetales fortløpende etter sats vedtatt av årsmøtet for
påfølgende arbeidsår.
Møter og annet arbeid som gir grunnlag for møtegodtgjørelse ved lokalt organisasjonsarbeid:
 Leder og medlemmer av skogeierlagets styre godtgjøres for møter i skogeierlagets styre i tråd med
satser vedtatt av skogeierlaget.
 Representasjon i møter for å ivareta skogeierlagets/medlemsområdets næringspolitiske eller
faglige interesser kan godtgjøres. Representasjon på middager/fester godtgjøres ikke.
 Det utbetales ikke godtgjørelse for deltakelse på eget årsmøte. Dette anses godtgjort gjennom fast
honorar.
 Det utbetales godtgjørelse for deltakelse på skogdag/-kveld dersom den tillitsvalgte har ansvar for
å utføre spesielle oppgaver der på vegne av skogeierlaget eller medlemsområdet.
 Medlemsområdets styringsgruppe kan beslutte at en tillitsvalgt utfører utredningsarbeid innenfor
en nærmere angitt ramme. Et slikt utredningsoppdrag vil godtgjøres av medlemsområdet etter
Mjøsen Skogs vedtatte timesats for tillitsvalgte.
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.
Lillehammer, 9. februar 2016
Martin Rønningen, leder
Sign.
Jan Kristen Brodshaug
Sign.
Kari Skramstad Hveem, nestleder
Sign.
Gina Andersgård
Sign.
Arne Ingvar Dobloug
Sign.
Christen Engeloug
Sign.
Valgkomiteens innstilling til Godtgjørelse i Mjøsen Skog SA 2016 – Behandles av årsmøtet 20.04.2016
BILAG TIL
VALGKOMITEENS INNSTILLING
Presentasjon av kandidater til valgene 2016
.
Leder: Terje Uggen,
Veldre Alm.
Uggen (født 1956) bor i Ringsaker.
Har 1.500 daa skog i Ådal på
Ringerike. Er bestyrer i Veldre
Almenning og daglig leder i
Brumund Eiendom AS. Utdannet
jordskiftekandidat på NLH (i dag
NMBU) 1983. Har vært
seniorkonsulent i rådgivningsselskapene Rokade AS, Sandvika,
Utviklingspartner AS (UPK), Oslo,
og AS IPT, Gjøvik, på fagområdet
omstilling, endringsledelse og
forretningsutvikling. Har også vært
importsjef i Moelven Timber AS,
daglig leder i Nor East Timber AS
og plan- og næringssjef i Flå. Er
styremedlem i Viltstellområde 7 på
Ringerike. Nestleder i styret i
Mjøsen Skog siden 2013, styreleder
fra 2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestleder: Lisbet Rustad,
Fåberg
Rustad (født i 1970) eier og driver
gård i Fåberg med 275 da dyrket
mark og 2400 da produktiv skog.
Gårdbruker. Har en barcelor i
reiseliv og en master i innovasjon og
næringsutvikling. Har tidligere
jobbet i reiselivsbransjen og i Røde
Kors.
Styreleder i Fåberg Skogeierlag
2007-2012. Styremedlem i Lena
Fjernvarme fra 2015. Nestleder i
Mjøsen Skog fra 2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Styremedlem: Ole Randin
Klokkerengen, Eidsvoll
Klokkerengen (født i 1953) har
avtalt bruksrett på eiendom i
Eidsvoll med 25 da dyrka mark og
1500 da produktiv skog. Har drevet
entreprenørfirmaet Krogsrud Sag
A/S siden 1979. Utdannet
skogtekniker fra Brandbu og
landbruksmaskinutd. på Blæstad.
Har sittet i kommunestyret i
Eidsvoll i 8 år og ledet viltnemnda
siden 1996. Har drevet med
fallviltarbeid og ettersøk for Eidsvoll
kommune i over 30 år. Har sittet
som styremedlem i Eidsvoll
Skogeierlag fra 2007, leder fra 2012.
Styremedlem i Mjøsen Skog fra
2008 (1. vara 2009-2011).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Styremedlem: Asbjørn
Bjørnstad, Brøttum
Bjørnstad (født i 1948) kjøpte
eiendom på Brøttum i 2003, med ca
1900 dekar produktiv skog, 200 da
dyrket mark og 100 da beiter. Jorda
er bortleid. Er sivilagronom (NLH
1974). Har bl.a. arbeidet for en
internasjonal landbruksorg., ledet
Statens Frøkontroll og vært faglig
leder for plantekultur på Strand
Brænderi, disponent for Norsk
Frøforsyning og adm dir i Hoff
Norske potetindustrier.
Fra 1999 har han bygd opp og ledet
kompetanse– og investeringsselskapet SIKON Øst as. Hatt
mange styreverv og deltatt i
refinansiering og snuoperasjoner i
flere porteføljebedrifter. Var leder i
Brøttum Skogeierlag 2011-2015. Er
bl.a. styremedlem i Pihl AS og i
Oplandske Bioenergi, samt
styremedlem i Moelven Industrier
fra 2015. Styremedlem i Mjøsen
Skog fra 2013.
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Styremedlem: Siv Sviland
Høye, Ringebu-Fåvang
Høye (Født i 1971) kjøpte gård i
Ringebu i 2010 med ca 140 da
dyrket mark og ca 965 da produktiv
skog. Jorda er pr i dag bortleid.
Utdannet siviløkonom og
gestaltterapeut fra Oslo.
Eier og driver selskapet TIMBR
som tilbyr lederutvikling der bruk av
natur og opplevelser inngår.
Ansvarlig for all lederutvikling i
Statoil ASA før hun startet TIMBR.
Har jobbet med leder- og
organisasjonsutvikling, coaching og
teamutvikling for en rekke bedrifter,
blant annet Utenriksdepartementet,
IKT-senteret i Kunnskapsdepartementet, Elkjøp Norden,
Epinion, TV 2 og DNT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. vara: Hallvard Helland,
Lom
Helland (født i 1972) overtok gård i
Lom i 2009 med ammekubesetning
og 250 dekar skog. Utdannet
forstkandidat (NLH 1997).
I perioden 1997-2006 kombinerte
han manuelt skogsarbeid med ulike
prosjektstillinger innan skogkultur i
Ottadalen og Elverum, og vikariat
for Skogselskapet i Hedmark. Var
prosjektleder for «Entreprenørskap
innen bioenergi» 2008-2011 og har
vært rådgiver for Energigården. Er i
dag selvstendig næringsdrivande og
dagleg leder i Lom Biovarme AS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. vara: Ruth Lunden,
Østre Toten
Lunden (født i 1966) eier og bor på
gård på Skreia. Har 1350 dekar skog.
Jorda er bortleida. Er utdannet
diplomøkonom fra BI. Jobber til
daglig hos Skreia Regnskapskontor
som Autorisert Regnskapsfører. Har
jobbet ved Ditt Regnskap AS og i
Norges Bank.
Jobbet i Lillehammer OL 1994. Har
sittet i styret for Felleskjøpets
kontraktavlerlag FKAK. Har hatt
flere verv i lokale idrettslag.
Har sittet i styret i Østre Toten
Skogeierlag fra 2010.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. vara: Ola Brevig,
Løten
Brevig (født i 1963) bor på gård i
Løten hvor han driver 180 da korn
og 150 da skog.Grisehuset på
gården leies bort.
Er agronom fra Jønsberg
landbruksskole, samt registrert
revisor fra distriktshøgskolen i Bø i
Telemark.
I tillegg til gården jobber han som
økonomirådgiver ved Høgskolen i
Hedmark. Før det har han over 20
års praksis fra privat revisjon.
Har verv i lokale idrettslag.
Styremedlem i Løten Skogeierlag fra
2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Ordfører i årsmøtet:
Jostein Løken Tromsnes,
Ringebu-Fåvang
Tromsnes (født i 1964) driver gård
sammen med kona i Fåvang med
mjølk, kjøtt, potet, og skog/ved.
Skogagronom fra Valle,
befalsutdannet, forstkandidat (NLH
1991). Jobbet som lektor/inspektør
på Holt landbruksskole, skogbruks-.
sjef/plansjef i Øyer kommune.
Styreverv i Bondelag, Utmarkslag,
.
Gjeterlag, Ringebu-Fåvang
Innkjøpslag, Fåvangbilene, Fåvang
bil og dekkservice as, og idrettslag.
Sitter 3. periode i kommunestyret og
leder Utvalg for plan og teknisk.
Styremedlem/leder i RingebuFåvang Skogeierlag 2002-2008.
Varaordfører Mjøsen Skog fra 2006.
Ordfører fra 2009.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varaordfører i årsmøtet:
Kjersti Narum, Stange
Narum (født i 1963) driver gård i
Stange med ca.750 da dyrka jord og
450 da produktiv skog.
Driftsformen er kombinert
produksjon og avl på gris, økologisk
korn/engfrø og skog. Sivilingeniør
fra NTNU innen elektronikk. Har
arbeidet med nettplanlegging i
Telenor i 10 år.
Har vært styremedlem Hedmark
Bondelag, Norsvin og Norsvin
International. Styremedlem i Stange
Skogeierlag 2001-2005. Styremedlem
i Mjøsen Skog 2003 -2009.
Varaordfører etter valget i 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgkomiteens leder:
Gina Andersgård,
Øyer-Tretten
Andersgård (født i 1974) eier og
driver gård i Øyer med skog,
grasproduksjon og
motellvirksomhet siden 2002.
Statsautorisert revisor fra
Handelshøyskolen BI. Arbeidet 10
år i privat revisjon i Oslo, hvorav de
siste 6 årene i KPMG. Ansatt som
Spesialrevisor i Skatt Øst på
Lillehammer siden 2007.
Medlem i Skatterevisorenes
Fagpolitisk Utvalg siden 2008.
Medlem av valgkomiteen i Gausdal
Bruvoll BA fra 2009 til 2012, hvorav
leder siste periode. Har sittet i styret
i Øyer-Tretten Skogeierlag fra 2008
til 2011 (leder 2010-2011). Medlem
av valgkomiteen i Mjøsen Skog
siden 2014.
3