Program - Tekniske Foreningers Servicekontor

WWW.NFV.NO
WWW.TFSK.NO
DRIFT &
VEDLIKEHOLD
PÅMELDINGSFRIST: 14. MARS 2016
Drift og vedlikehold av
PUMPER OG
MEKANISKE TETNINGER
• Styrket konkurranseevne ved forbedret pumpevedlikehold
• Lavere levetidskostnad (LCC) ved feilsøking og havarianlyse
• Kompetanseheving forbedrer MTBF / MTBR
• Forstå hvordan pumper og tetninger fungerer.
11. - 15. april 2016
Storefjell Resort Hotel, Gol
DRIFT &
VEDLIKEHOLD
Forelesere:
Tom Arne Bergmann
– Divisjonsleder Fuglesangs
Limited AS
Bergmann har mange års erfaring fra
pumpe og tetningsbransjen. Har arbeidet
med pumper og tetninger i 25 år.
Asmund Hansen
– Pumpe- og tetningsspesialist
Fuglesangs Limited AS
Arbeider med pumpe og tetning,
og foreleser innen emne pumper og
tetninger
Harald Bergh
– Konsulent Laserconsult AS
Harald Bergh har praktisk erfaring med
laseroppretting i mer enn 30 år. I tillegg
har han også i disse årene, drevet
undervisning innen faget. Han er i dag
konsulent innen fagområdet.
Bjørn Bjørnholdt
– Maskiningeniør Momentum Norge AS
Bjørnholdt har arbeidet med kulelagere i
over 25 år og er kjent som en guru innen
fagområdet. Har hatt ansvar for
opplæring og prosjekter for SKF i 20 år.
OMTALE
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) tilbyr kurset «Drift og
Vedlikehold av Pumper og mekaniske tetninger.» Erfaringer fra
tidligere kurs er at deltakerne er meget fornøyde og samtlige
deltakere kan anbefale kurset.
Kursets målsetninger: Målgruppe:
Pumpe og tetningsteknikk:
Hensikten med kurset er å gi grunnleggende
innføring i pumpe- og tetningsteknikk, og at
deltakerne skal forstå de forskjellige pumpers
virkemåte og anvendelses-områder.
Laseroppretting:
Opplæring av alle typer systemer samt
forstå betydningen av oppretting av
roterende utstyr.
Kulelagre:
Lagerforståelse med hensyn til montering,
passninger og smøring. Det vil bli lagt stor
vekt på samspill mellom teori og praksis.
Forelesningen vil belyse følgende
hovedpunkter:
• Pumpedesign
• Pumpekurver
• Driftsbetingelser
• Optimal drift
• Total levetids kost
• Hvilke software finnes på markedet/
Internett
• Mekaniske akseltetninger/flettepakninger
• Hjelpesystemer / utvendige kontroller
• Feilsøking og analyse
• Oppretting
• Kulelagere/smøring
Etter endt kurs skal deltakerne ha fått
en generell innføring i pumper og
tetninger som innebærer:
• Ha innsikt i de forskjellige pumpers
virkemåte
• Lese og tolke pumpekurver.
• Forstå betydningen av forebyggende
vedlikehold på pumper
• Definere 1,2 og 3 generasjons tetninger
• Havari analyse av pumpe / tetninger.
• Betydningen av oppretting av pumpe/
motor.
• Installere tetningssystemer
• Anbefaling montering kulelagere
• Smøringer kulelagere.
Kurset henvender seg til drifts-,
vedlikeholdspersonell, f.eks. ingeniører,
formenn, operatører, mekanikere og
inspektører. Kurset kan ses på som en
oppdatering for personer som arbeider med
pumper og tetninger.
Kursopplegg:
Kurset gir deltakerne en effektiv måte innsikt
i fagområdet.
Undervisningen er basert på teori gjennom
forelesninger og praktiske øvinger. Kurset er
tilpasset slik at de med liten teoretisk forankring skal få utbytte så vel de med lengere
erfaring. For at utbyttet skal bli så godt som
mulig er det påkrevd at den enkelte deltaker
er aktivt med.
De praktiske øvinger foregår på benker som
er oppmontert med forskjellige
pumpeaggregater.
Det vil bli gitt opplæring i vedlikehold
av pumper og montering av mekaniske
akseltetninger og flettepakninger.
Det er begrenset deltakerantall på
kurset, for at hver enkelt deltaker skal få
optimalt utbytte.
”Frivillige prøver”
Deltakerne kan etter eget ønske avlegge
prøver, og vil etter endt kurs med beståtte
prøver motta et diplom.
PROGRAM
Mandag 11. april
09.00 Registrering
09.30 Åpning
• Presentasjon av programmet
• Presentasjon av foreleser
• Presentasjon av deltagere
10.00 Pumper
• Pumpedesign / virkemåte
• Sentrifugalpumper
• Hovedkomponenter
12.00 Pumper praktiske oppgaver
11.45 Praktiske oppgaver
13.00 Lunsj
14.00 Tetningssystemer
• Hvordan leser vi pumpekurver
• BEP (Beste effektivets punkt)
• NPSHa / NPSHr
• Kjøring pumper iht. kurve
• Ulike pumpetyper i drift
17.30 Slutt for dagen
Tirsdag 12. april
08.30 Gjennomgang av gruppeoppgaver
09.30 Pumper
• Hvorfor havarer pumper
• Interne / eksterne belastninger
• Akselnedbøyning
11.30 Pumper praktiske gruppeoppgaver
17.30 Slutt for dagen
• Total levetidskostnad
• BAT – Beste tilgjengelig teknologi
• Optimalt pumpe design
16.00 Hvilken informasjon er tilgjengelig
• Internett hva kan vi hente der
• Software- programvare
17.30 Slutt for dagen
Onsdag 13. april
08.30 Frivillig prøve
09.30 Tetningssystemer
Torsdag 14. april
08.30 Tetningssystemer
• Dynamisk tetning
• Flettepakninger
• Oppbygning/ anvendelse områder
• Live Load
• Verktøy
• Havari analyse mekaniske akseltetninger
10.00 Utvendige kontroller/hjelpesystemer
• Utvendig / innvendig kontroller
• Sperrevæsketanker
• Mengdemålere
11.30 12.30 13.00 14.00 Frivillig prøve
Gjennomgang prøver
Lunsj
Lagerforståelse
17.30
Slutt for dagen
• Årsakssammenheng
• Beregning akselnedbøyning
13.00 Lunsj
14.00 Pumper
• Montering mekaniske akseltetninger
• Gjennomgang pumpetyper
16.00 Pumper praktiske gruppeoppgaver
• Oppbygningen av mekaniske akseltetninger
• 1,2 og 3 generasjonstetninger
• Balansering
16.30 Praktiske oppgaver
13.00 Lunsj
14.00 Pumper
• Hvordan pakkes pumper?
• Hvordan pakkes statiske applikasjoner?
• Hjelpesystemer for flettepakninger.
• Lagerlivslengde, hvilke faktorer påvirker dette
• Lagringer i pumper
• Toleranse og passninger
• Montering og demontering
• Smøring og smøreintervall
Fredag 15. april
08.00 Hvorfor oppretting
• Hva skjer med tetningen?
• Hva skjer med lagringen?
• Hva skjer med fine klaringer?
• Hvordan feilsøke
09.00 Grunnleggende prinsipper
• Rotasjonssenter
• Kolinære senter
• Skjevstiling
10.00 Akseloppretting
• Metoder
• Type utstyr
• Forberedelser
• Prosedyre
• Vaklefot (soft foot)
• Måle, rette, dokumentere
12.00 Praktiske øvelser
• Oppretting
13.00 Avslutning/lunsj
P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
Kursnr: 1630003
Kursnavn:
Drift og vedlikehold av pumper og tekniske tetninger
Tid: 11. - 15. april 2016
Sted: Storefjell Resort Hotel, Gol
Påmeldingsfrist:
14. mars 2016
Administrasjon:
Stene Kristiansen, Tekniske Foreningers Servicekontor
Pris:
Kr. 14. 900,- for medlemmer av Norsk Forening for
Vedlikehold (NFV)
Kr. 15. 900,- for øvrige.
Avgiften er inkl. kursmatriell og kaffe, ekskl. hotell opphold.
Hotell:
Pensjonspris Storefjell Resort Hotel.
Kr. 1.845,- pr. person, pr. døgn i enkeltrom
Norsk Forening for Vedlikehold ble
dannet i 1970, og har som formål
å bidra til at norsk industri blir mer
miljøvennlig, sikker og
konkurransedyktig gjennom
effektiv vedlikeholdsstyring.
Foreningen har to typer medlemskap
- Bedriftmedlemskap kr. 4 500,- pr. år
- Personlig medlemskap kr. 1 250,- pr. år
Som medlem får du et behovstilpasset etterutdanningstilbud, et
sterkt faglig nettverk nasjonalt og
internasjonalt, medlemsinformasjon,
tilgang på prosjektresultater fra
prosjekter i regi av foreningen, samt
mulighet/anledning til å være
impulsgiver til forbedringer og
nytenkning.
www.nfv.no
PÅMELDING
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no/kurs
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Kun skriftlig avbestilling godtas.
Tekniske Foreningers Servicekontor
AS (TFS) skal være det foretrukne
sekretariatet, samt den beste kursog konferanseleverandør i Norge.
TFS er en arena for kunnskapsdeling
og nettverksbygging.
Vi er kunnskapsentreprenører!
Se alle våre kurs - www.tfsk.no
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS (TFS)
Postboks 73, 1325 Lysaker
TELEFON 67 52 60 10
www.tfsk.no
https://www.facebook.com/
TekniskeForeningersServicekontor
linkedin.com/company/
tekniske-foreningers-servicekontor
Allkopi, www.allkopi.no
TEKNISK ARRANGØR: