Veileder - Bærum kommune

Veileder
Årsplanmal
Bærumsbarnehagen
Dette er en veileder til årsplanmalen. Veilederen er ment som en støtte til hva dere kan ha
med under de ulike overskriftene. Forslagene er ikke uttømmende og dere velger selv å ha
med mer eller mindre ut i fra hva som er viktig for deres barnehage.
Årsplanen er:
 Et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
 Et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen.
 Et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.
 En informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune,
barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.
Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg,
danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med
barns hjem (jf. rammeplanen, s. 54). Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens
bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.
Årsplanen skal gi leseren et bilde av «slik gjør vi det» i vår barnehage. Årsplanen
konkretiserer barnehagens arbeid med rammeplanens innhold og beskriver barnehageåret
spesielle satsingsområder.
Barn, foreldre og ansatte skal gis mulighet til å delta aktivt i planlegging av barnehagens
innhold og ha innflytelse på valg av satsingsområder.
Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
Årsplanen skal være klar til barnehageårets start 1. august eller til start av kalenderåret 1.
januar. Det vil si at det gjennom hele barnehageåret foreligger en årsplan for gjeldende år.
1
Innhold
Innledning .................................................................................................................................. 3
Bærumsbarnehagen .................................................................................................................... 3
Lekens betydning for barns utvikling .................................................................................... 4
Arbeid mot mobbing .............................................................................................................. 4
Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag ............................................ 4
Barnehagens pedagogiske innhold ..................................................................................... 5
Omsorg................................................................................................................................... 5
Lek ......................................................................................................................................... 5
Læring .................................................................................................................................... 5
Barnas medvirkning ............................................................................................................... 6
Det psykososiale miljøet ........................................................................................................ 6
Språk ...................................................................................................................................... 6
Likestilling og likeverd .......................................................................................................... 6
Fagområdene .......................................................................................................................... 6
Kulturarena ............................................................................................................................ 6
Overgang fra barnehage til skole ............................................................................................... 7
Samarbeid med barnas hjem ...................................................................................................... 7
Dokumentasjon og vurdering ..................................................................................................... 7
Plan for kompetanseutvikling .................................................................................................... 8
Tverrfaglig samarbeid ................................................................................................................ 8
Automatisk oppdatering av innholdsfortegnelsen gjøres på følgende måte:
Høyreklikk på innholdsfortegnelsen.
Velg: «Oppdater felt».
Velg: «Oppdater hele tabellen».
Overskrift 1 og Overskrift 2 er lagt inn i malen. Hvis dere trenger flere
underoverskrifter velger dere Overskrift 3 og oppdaterer innholdsfortegnelsen.
2
Innledning
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet er, i samarbeid og
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og
danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under
opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste.
Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning,
lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barns
hjem. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold følges
opp, dokumenteres og vurderes.
Kort presentasjon av barnehagen.
 Antall barn og ansatte.
 Litt om organisering av barnehagens barnegrupper/avdelinger.
Hvis barnehagen har en spesiell pedagogisk visjon og/eller spesielle verdier kan dette
beskrives her.
Barnehagens eventuelle utviklingsarbeider/prosjekter for dette året.
Bærumsbarnehagen
Barnehagemelding 2015-2025 skal bidra til at det blir et likeverdige og enhetlige barnehagetilbud i
alle Bærums barnehager, for alle barn og foreldre.
Tidlig innsats, mestringsperspektivet og samarbeid og samhandling skal vektlegges i
Bærumsbarnehagen. Barnehagen skal ses på som første trinn i utdanningsløpet, og lek, språk og god
helse er spesielle faglige satsingsområder.
Det utarbeides sentrale kvalitetsplaner for arbeidet i barnehagene.
I den første tre-årsperioden, beskrevet i Kvalitetsplanen 1 2015-2018, skal kvalitetsutvikling i det
pedagogiske arbeidet foregå hovedsakelig innenfor områdene:
 Lekens betydning for barns utvikling
 Arbeid mot mobbing
 Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag
I tillegg vil andre områder, som barn fra språklige minoriteter, foreldresamarbeid, barn med særlige
behov, kosthold og fysisk aktivitet ha fokus. Overgangen mellom barnehage og skole er også et
område det skal arbeides med.
Beskriv hvordan barnehagen arbeider med barnehagemeldingens mål og strategier som er
beskrevet i Kvalitetsplanen 1 2015-2018.
3
Lekens betydning for barns utvikling
Vi vil at alle barn skal ha en venn i barnehagen og oppleve glede og mestring ved å leke
sammen med andre. Barnehagen skal ha lekemiljøer i barnehagen som gir barn med
særskilte utfordringer rom og muligheter for å være den beste versjonen av seg selv i lek og
samspill med andre barn.
Beskriv:
Hvordan det arbeides systematisk med å stimulere og utvikle samspillsferdigheter hos alle
barn.
Hvordan det tilrettelegges for variert lek ute og inne.
De voksenes rolle og aktiv deltakelse i leken.
Hvordan barnehagen konkrete arbeider med forståelse av og tilrettelegging for lekens
egenverdi i alle aldersgrupper.
Hvordan det legges til rette for at alle barn har venner.
Arbeid mot mobbing
Vi vil at ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen.
Beskriv:
Barnehagens mobbeforebyggende tiltak.
Hvordan det samarbeides med foreldrene for å forhindre marginalisering.
Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag
Vi vil at alle barn skal oppleve undring og glede knyttet til matematikk og naturfag.
Beskriv:
Hvordan barna får ulike opplevelser fra lek med tall og former.
Hvordan realfag flettes inn i lek og hverdagsaktiviteter.
Hvordan arbeidet med realfag knyttes til arbeidet med barnas språkutvikling.
Hvordan barn stimuleres til å oppleve glede over naturen og hvordan det skapes undring
over naturens mangfoldighet.
4
Barnehagens pedagogiske innhold
Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får
opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og
holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles
opplevelser og samvær. Barnehagens oppgaver er beskrevet i Lov om barnehager og i
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Beskriv:
Vurderingen av siste barnehageår og hvordan dette har betydning for årets planer.
Barnehagens ulike tiltak i forhold til samfunnsmandatet.
Spesielle tema og satsingsområder i arbeidet med barna.
Barnehagens organisering og struktur.
Barnehagens ulike planer (dags-, uke-, månedsplaner).
Inndeling i mindre grupper.
Barnehagens arbeid med «danning» gjennom omsorg, lek og læring.
Arbeid med digitale verktøy.
Omsorg
Beskriv arbeidet med omsorg, kosthold, fysisk aktivitet.
Lek
Beskriv:
Hvordan den frie leken organiseres.
Lekemateriell som brukes inne og ute.
Tiden som brukes til lek.
Hva som prioriteres av lekeaktiviteter, rollelek, motoriske aktiviteter, estetiske aktiviteter,
med mer.
Læring
Beskriv:
Hvordan læring foregår (gjennom omsorg, lek og danning) i det daglige samspillet mellom
barn og voksne og barn imellom – hva barnehagen vektlegger.
Spesielle læringsaktiviteter som barnehagen prioriterer.
5
Barnas medvirkning
Beskriv:
Hva barn har medvirkning i og innflytelse på.
Hvordan barns ønsker og behov imøtekommes.
Barnas deltakelse i vurderingsarbeidet.
Det psykososiale miljøet
Beskriv:
Hvordan det arbeides med sosial kompetanse og å fremme barnets sosiale ferdigheter og
styrke selvbildet.
Hva personalet gjør for å bygge gode relasjoner til hvert barn og å skape forutsigbarhet,
stabilitet og trygghet.
Språk
Beskriv:
Hvilke språkfremmende aktiviteter som foregår.
Tilrettelegging av språkmiljøet.
Likestilling og likeverd
Beskriv hvordan barnehagen arbeider med å fremme likestilling.
Fagområdene
Beskriv:
Hva barnehagen legger vekt på i arbeidet med fagområdene, og hvordan det arbeides med å
integrere fagområdene i det helhetlige pedagogiske arbeidet.
Hvordan det arbeides med progresjon i fagområdene.
Kulturarena
Beskriv hvordan barnehagen er en kulturarena og barnehagens markering av
kulturbegivenheter.
6
Overgang fra barnehage til skole
Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang fra barnehage til skole.
Beskriv barnehagens rutiner for at barna skal bli forberedt til skolen.
Samarbeid med barnas hjem
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (jf. barnehageloven §
1).
Beskriv rutiner for foreldresamarbeid. Her kan det eventuelt legges inn skjema for
foreldresamtaler.
Dokumentasjon og vurdering
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og
behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og
barns medvirkning. Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede
barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering. Pedagogisk leder har
ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppen han/hun har
ansvar for (rammeplan, kap. 4).
Beskriv:
Kort om hvilke metoder for dokumentasjon barnehagen bruker og hvordan dokumentasjonen
brukes til å iverksette tiltak og til utvikling av barnehagen.
Hvordan barnehagen arbeider med observasjoner av barna. Hvis det brukes bestemte
kartleggingsverktøy beskrives dette.
Hvordan barna, foreldrene og personalet deltar i vurderingsarbeidet på ulike måter.
På hvilke måter det diskuteres og reflekteres over omsorg, barns medvirkning, barnas lek og
hva barn lærer, i samspill med barn, forelde og personalet.
Hvilke områder som analyseres og vurderes dette året, ut i fra rammeplanen og
barnehagemeldingen føringer om barnehagens innhold.
7
Plan for kompetanseutvikling
Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling.
Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og
utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets
kompetanse (rammeplan, kap. 1.7).
Årets planer for kompetanseutvikling for de ansatte settes inn. Kompetanseutviklingen
beskrives i samsvar med barnehagemeldingens satsingsområder, jf. Kvalitetsplan 1, 20162018 og den nasjonale strategiplanen, Kompetanse for framtidens barnehage.
Kompetanseplanen inneholder:
 kompetansehevingstiltak (kurs, tema på personalmøter og planleggingsdager)
 utviklingsarbeider – prosjekter
Tverrfaglig samarbeid
Det er viktig med et godt samarbeid med instanser som PPT, barneverntjenesten og
helsetjenester for barn og unge slik at barnet mottar et treffsikkert og helhetlig tilbud, og for
å få til så gode tiltak som mulig i barnehagen. Alle samarbeidende parter har et selvstendig
ansvar for at de ulike tiltakene som barnet mottar er godt koordinert. Tverrfaglighet og
helhetlig tenkning er derfor svært sentralt for de som arbeider i barnehagen
(barnehagemeldingen, s. 24). «Tidlig innsatsteam» er et ambulerende team, som består av
barnehagen, PP-tjenesten, barnevern og helsetjenester, hvor foreldre kan få drøftet sin sak
tverrfaglig.
Beskriv hvem barnehagen samarbeider med og eventuelt hvordan.
8