Den flerkulturelle barnehagen

DEN FLERKULTURELLE BARNEHAGEN BARNS MØTER I LEK
Berit Zachrisen
Berit Zachrisen, UiS
2
Rammeplan for barnehagens innhold
og oppgaver
• Leken har mange uttrykksformer og kan føre til
forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og
kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for
barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få
venner er grunnlaget for barns trivsel og
meningsskaping i barnehagen.
(Kunnskapsdepartementet 2011:32.)
Berit Zachrisen, UiS
3
Studien har forsøkt å finne svar på:
• Hvilke betingelser for interaksjon og deltakelse skapes i
interetnisk lek?
(Situasjonen for barn med etnisk minoritetsbakgrunn står
i sentrum.)
• Hvilke konsekvenser får disse betingelsene for situasjonen
til barn med etnisk minoritetsbakgrunn i barnehagen?
Berit Zachrisen, UiS
4
Barn med etnisk minoritetsbakgrunn
• Betegnelsen brukes som en fellesbetegnelse for barn
med ulik etnisk bakgrunn.
• Gruppen kan ikke forstås slik at de deler kulturelle verdier,
normer, handlingsmønstre, symboler og artefakter.
• Det barna hadde felles:
• norsk som andrespråk
• bakgrunn i en etnisk gruppe forskjellig fra den
majoritetsbefolkningen i Norge har.
Berit Zachrisen, UiS
5
Metode
• Deltakende observasjon
• Én observasjonsbarnehage
• To avd. med barn fram 3-6 år
• 10 av 34 barn hadde etnisk minoritetsbakgrunn (5g + 5 j) (5 ulike
morsmål repr.)
• 24 av 34 barn hadde etnisk majoritetsbakgrunn (15 g og 9 j)
• 11 voksne hvorav 1 med etnisk minoritetsbakgrunn
• 0 flerspråklig assistent
6
Posisjonsbegrepet
• Posisjon (Bourdieu)
• Posisjon knyttes til grad av innflytelse på og ansvar for det lekende
samspillet og dets utvikling
• Posisjon <-> kapital (ressurser eller kompetanser)
Posisjoner identifisert i materialet;
•
•
•
•
førende
følgende
likestilte
potensiell deltaker
Berit Zachrisen, UiS
Fem hovedtrekk:
Berit Zachrisen, UiS
1. Majoritetskulturelt
hegemoni
5. Komplekse
lekeuttrykk med
noen
framtredende
trekk
4. Unilateral verbal
kommunikasjon og
multilateral non-verbal
kommunikasjon
Interaksjon
og
deltakelse i
interetnisk
lek
7
2. Men også:
Likeverdighet
og et kollektivt
uttrykt agency
3. Varierende
deltakelse og
ulike sosiale bånd
Berit Zachrisen, UiS
8
1. Majoritetskulturelt
hegemoni
•
Få muligheter til å ta i bruk egne
kunnskaper og eget morsmål
Få muligheter til gjenkjennelse
(lek og sosialisering)
Sender et signal til barna om at deres
erfaringer og kunnskaper i stor grad er
irrelevante, ingen bekreftelse på at
kompetansen verdsettes i
barnehagemiljøet.
•
Mulighet for marginalisering og
fremmedgjøring (?)
•
1. Majoritetskulturen – og –språket
var dominerende
2. Barns ulike etniske bakgrunner
og morsmål framsto som
underkommunisert
3. Å ha etnisk minoritetsbakgrunn
innebar en fare for å kunne
fastholdes i følgende posisjoner i
lek etter lek
4. Lite motstand
•
Andersen et al. (2011) Innhold i barnehagehverdagen
Innhold i samspill i små og store grupper
Berit Zachrisen, UiS
9
Så å si hver
Minst én gang per 14.
Minst én gang per
Sjeldnere enn én
dag / flere
dag
mnd
gang per mnd /
ganger per
aldri
uke
Ord, uttrykk, språkformer som er i typiske for norsk
64,5
10,8
6,8
18
9,4
6,6
8,2
75,8
94,1
3,3
1,0
1,6
4,2
3,8
4,6
87,4
Eventyr og sagn fra norsk majoritetskultur
44
26,6
15,4
14
Eventyr og sagn fra ett eller flere av de minoritetsspråklige barnas
2,5
4,2
6,4
86,9
64,7
20,6
8,5
6,6
2,6
3,0
5,3
89,1
Ord, uttrykk, språkformer som er typiske for ett eller flere av de
minoritetsspråklige barnas morsmål
Sanger, rim og regler på norsk
Sanger, rim og regler på ett av de minoritetsspråklige barnas
morsmål
hjemmekulturer
Litteratur av en norskspråklig forfatter
Historier av forfattere fra ett eller flere av de minoritetsspråklige
barnas hjemmekulturer
Berit Zachrisen, UiS
3. Varierende
deltakelse på
interetniske lekarenaer
•
De fleste av barna med etnisk
minoritetsbakgrunn ble observert i
interetniske lekesituasjoner, men
frekvensen varierte.
•
En mindre gruppe av barna med
etnisk majoritetsbakgrunn var ofte
å se, men mange deltok sjelden
eller aldri.
10
• Varierende
muligheter å
utvikle sosiale
bånd på tvers av
etnisk bakgrunn
(jfr. R.pl.)
Berit Zachrisen, UiS
11
5. Komplekse lekeuttrykk med
noen framtredende trekk
Innholdselementer -> etterspørselen
etter kapital (kompetanser/ressurser):
1. Vekt på leker med fysisk utfoldelse (> fysisk kapital)
2. Sjeldnere lek med vekt på
kommunikasjon ut fra inntatte
rollefigurer
Barn med etnisk majoritetsbakgrunn
legger til vanlig føringene for samspillet
(-> fastlåste posisjoner)
. Kan bidra til å nedtone betydningen av barnas
ulike etniske bakgrunner.
Men deltakelse i et bredt spekter av
lekeaktiviteter støtter best opp om en helhetlig
utvikling.
. Mer vekt på non-verbal enn verbal
kommunikasjon
. En lekeform med stort læringspotensial
Om barn har svært ulike erfaringer -> blir det
vanskelig for dem å finne en felles plattform å
kommunisere ut fra.
Berit Zachrisen, UiS
Skal lek forsvare sin tradisjonelt sterke
posisjon i norsk barnehagepedagogikk,
synes det viktig å sikre at alle barn,
uansett bakgrunn, får muligheter til å delta
i et rikt spekter av lekeaktiviteter, posisjoner og -nettverk.
12