Kunnskapsbasert praksisoppgave

HSH/avdeling for helsefag / praktiske studier
Praksis 4 og 5
(Kull 2013 og Kull
2014 - Praksis 6)
Læringsutbytter
Oppgave
Rammer
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS (KBP) - OPPGAVE


Kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
Kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidrar
til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten (HSH
Studiehandboka, 2015).
Identifiser en praksisnær problemstilling. Anvend trinnene for kunnskapsbasert
praksis for å undersøke hva som er best praksis. Se Kunnskapsbasert praksis.







Oppgaven skal leveres fortrinnsvis som gruppebesvarelse, maks 3 studenter
per gruppe.
Antall ord: 2000 ord, +/- 10 %.
Det skal benyttes minimum 3 selvvalgte forskningsartikler/ nasjonal
retningslinje.
Oppgavens struktur skal følge trinnene i kunnskapsbasert praksis.
Besvarelsen skal ha forside, innholdsfortegnelse, sidetall, og referanseliste
(disse teller ikke med i antall ord).
Problemstillingen skal begrunnes faglig ut fra relevant pensum, lovverk,
helsepolitiske grunnlagsdokumenter og ut fra problemstillinger i praksis.
Problemstillingen må godkjennes av lærer.
Studenten skal løse ulike problemstillinger i praksis 4, 5 og 6.
Veiledning:
 Det skal gjennomføres en obligatorisk veiledning med lærer. Skriftlig utkast
leveres etter avtale med lærer.
Vurdering:
 Oppgaven skal formidles til praksissted og medstudenter. Aktuelle
formidlingskanaler kan være fremlegg, poster eller tilsvarende.

Vurdering: Godkjent / ikke godkjent med skriftlig tilbakemelding fra lærer.
Dersom oppgaven ikke blir godkjent, må hele eller deler av den omarbeides
og leveres på nytt innen praksisperioden er avsluttet.



Viser kunnskap om og evne til kvalitetsutvikling i sykepleiefaget.
Oppgaven er løst i henhold til rammer.
Gjennomfører oppgaven i samsvar med faglige, etiske og juridiske
retningslinjer.

Oppgavene skal leveres i Fronter.
Vurderingskriterier
Innlevering
Revidert 22.02.16.