Styrets kommentarer til mottatt nabovarsel ifm utbyggingen av havna

SK Langeland AS
4100 Jørpeland
Stavanger, 24 februar 2016
Att. Svein Kåre Langeland
Ad . Nabovarsling : Søknad om utvidelse av brygge molo og ny pelt brygge – Idsal
Viser til mottatt nabovarsel, datert 9 februar ifm utbyggingen av småbåthavna på Idsal (Treodda).
På vegne av hytteforeningen vil styret herved gi følgende kommentarer til forslaget.
For hytteeierne er havna og området rundt denne en viktig del av hyttelivet. Særlig viktig er




Sikkerhet
Miljøet i havna/bevare badeneset
Fremkommelighet for annen vannsportsaktivitet
Mulig gangbro mellom indre og ytre brygge.
Vi har følgende kommentarer til det fremlagte forslaget




Sikkerhet
Forslaget innebærer at antall båtplasser økes fra dagens 20 til 28/29. Med så mange båter
hjemmehørende i havna må løsningen være robuste for vind og vær og sikre nok åpent hav til kunne
manøvrerer under mer vanskelige forhold. Forslaget innebærer at båteiere som får plass på de nye
indre båtplassene, må en gjennomføre en over 270 graders sving for å komme inn i de nye
båtplassene, noe som i en såpass trang havn - selv uten mye vind og strøm – kunne være krevende.
I og med at havna er særlig eksponert mot vind og strøm fra sør/sørvest, så er denne løsningen ikke
god.
Miljø/bevare badeneset
Det er vanskelig å se at badeneset kan bevares, da brygga synes å gjøre det vanskelig å benytte den
naturlige avsatsen på enden av nestet for å komme seg uti og opp av vannet.
Fremkommelighet for annen vannsportsaktivitet
Dette synes godt ivaretatt i forslaget
Mulig gangbro mellom indre og ytre brygge.
Ikke innarbeidet i forslaget.
Vi ber derfor om at det blir gjort følgende endringer ift mottatt forslag ( ref. illustrasjon)

Indre brygg endres slik at båtplassene
vinkles parallelt med ytre brygge.
Bryggen bygges (1-2 meter) ut fra
badeneset, og en enkel landgang bygges
fra brygga og inn mot nordre del av
badeneset. Det sikres nok seperasjon
mellom indre og ytre brygge for båter
opp til 25 fot.

Forslag til mulig gangbro mellom indre
og ytre brygge innarbeides søknaden,
ved at det tas høyde for at dette kan
medføre at ytre mole evt. må forlenges
med om lag 2 meter.

Evt. gjesteplass blir lagt på sør-enden av
ny indre brygge.
Vi tror at det ved disse endringene på en enkel måte ivaretar de ønsker eksisterende hytteeiers ønsker
om å sikre at havn både funksjonelt og miljømessig blir mist like bra som den er i dag, samt at tilbudet til
de nye hyttene blir bedre. Endringene som foreslås anses ikke å forringe prosjektets totaløkonomi.
Vi imøteser en positiv tilbakemelding på våre endringsforslag.
For styret i Treodda hytteforening
Lars Mølster
(formann)
Rune Kvernberg
Jon Sundal