Turvallisuustiedote - Harjavallan Suurteollisuuspuisto

SUURTEOLLISUUSPUISTON
TURVALLISUUSTIEDOTE
Tutustu
tiedotte
ese
ja säilyt en
ä se
huolelli
sesti!
Suurteollisuuspuiston turvallisuusselvitysvelvolliset yritykset ovat laatineet tämän tiedotteen opastaakseen lähiseudun asukkaita toimimaan oikein mahdollisessa vaaratilanteessa. Tiedotteessa kerrotaan myös teollisuusalueen
toiminnasta ja teollisuusalueella käytettävistä kemikaaleista.
Turvallisuustiedote julkaistaan vähintään viiden vuoden
välein. Tämä tiedote on julkaistu vuonna 2016.
Suurteollisuuspuisto näkyy ja vaikuttaa
Harjavallan Suurteollisuuspuisto on noin 300 hehtaarin
kokoinen tehdasalue Kokemäenjoen varrella. Suurteollisuuspuiston alueella toimii parikymmentä yritystä, joissa työskentelee yhteensä yli tuhat henkilöä. Yritykset ovat
merkittäviä metallurgian, kemianteollisuuden ja prosessienergian hyötykäytön osaajia sekä näitä toimintoja tukevien alojen eritysosaajia. Tämän lisäksi alueella liikkuu useiden alihankkijayritysten työntekijöitä.
Turvallisuustiedote internetissä/
Meddelande på svenska på internet:
suurteollisuuspuisto.com
Yritysten yhteystiedot ja
paikallisista toiminnoista
vastaavat henkilöt:
Oy AGA Ab
Teollisuuskatu 1, 29200 Harjavalta
puh. 010 2421,
paikallispäällikkö Harri Lindqvist
Boliden Harjavalta Oy
Teollisuuskatu 1, 29200 Harjavalta
puh. (02) 5358 111,
toimitusjohtaja Timo Rautalahti
Kemira Oyj
Rikkihappotehtaantie 6, 29200 Harjavalta
puh. 010 862 4441,
tuotannon esimies Jussi Ruusunen
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Torttilantie 21, 29200 Harjavalta
puh. (02) 53 711,
toimitusjohtaja Joni Hautojärvi
Yara Suomi Oy
Rikkihappotehtaantie 6,
29200 Harjavalta, puh. 010 215 111,
tehtaanjohtaja Jyri Rantanen
Tunnista
kemikaalit
ja kaasut!
Perustietoja alueella käsiteltävistä
ja varastoitavista merkittävimmistä
vaarallisista kemikaaleista
Kemikaali
Kemikaalin vaaraominaisuudet
Suuronnettomuusvaaran tunnistaminen
Terveys- ja
ympäristövaikutukset
Lisätietoja alueella
käsiteltävistä vaarallisista kemikaaleista
Ammoniakki
Väritön, pistävän hajuinen,
myrkyllinen kaasu. Palavaa, mutta ei ole helposti
syttyvä.
Kaasupilvi saattaa aiheuttaa ärsytysoireita muutamien kilometrien
etäisyydellä päästölähteestä.
Ärsyttää silmiä ja hengitysteitä, aiheuttaa yskää ja kyynelvuotoa.
Suuret pitoisuudet saattavat olla hengenvaarallisia. Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Yara Suomi Oy
operatiivinen päällikkö
puh. 010 215 4410
Happi
Väritön, hajuton ja mauton
kaasu, yl­lä­pitää ja kiihdyttää palamista. Ei ole myrkyllinen. Nesteenä erittäin kylmää.
Varastoidaan tehdasalueella nes­t­emäi­senä. Kaasun vapautuessa
muo­dos­tuu höyrypilvi. Sekoittuessaan palaviin ai­nei­siin aiheuttaa räjähdysvaaran.
Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa oireilua. Happipitoisuuden
nousu lisää palamisnopeutta.
Oy AGA Ab
tehdaspäällikkö
puh. 010 242 8063
Propaani
(nestekaasu)
Väritön, pistävän hajuinen
kaasu. Erittäin helposti
syttyvä.
Leviämään päässyt kaasupilvi
syttyy herkäs­ti.
Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa kes­kus­h­ermoston lamaantumista
ja sy­dä­men rytmihäiriöitä.
Norilsk Nickel
Harjavalta Oy
kemikaalitehtaan
käyttöpäällikkö
puh. (02) 5371 2720
Rikkidioksidi
Väritön, pistävän hajuinen,
myrkyllinen kaasu. Ei pala
eikä räjähdä.
Kaasupilvi saattaa aiheuttaa ärsytysoireita muutamien kilometrien
etäisyydellä pääs­töläh­teestä.
Ärsyttää silmiä ja hengitysteitä, aiheuttaa yskää ja kyynelvuotoa. Suuret pitoisuudet saattavat olla hengenvaarallisia. Happamoittaa maaperää ja vesistöjä.
Kemira Oyj
tuotannon esimies
puh. 010 862 4441
Rikkihappo
Tuottaa lämpöä liuetessaan veteen. Vä­ritön tai
ruskehtava, hajuton tai
lievästi pistävän hajuinen
öljymäinen neste.
Rikkihapposumu saattaa aiheuttaa
är­sy­tysoireita muutamien kilometrien etäisyydellä päästölähteestä.
Rikkihapposumu ärsyttää ja syövyttää hengitysteitä aiheuttaen polttavaa tunnetta nenässä ja kurkunpäässä, liman muo­dos­tusta, yskänärsytystä ja hengenahdistusta. Roiskeet silmään aiheuttaa vakavia
sil­mä­vau­rioita. Syövyttää voimakkaasti ihoa.
Boliden Harjavalta Oy
rikkihappotehtaiden
päällikkö
puh. (02) 535 8550
Teollisuusbensiini
Erittäin helposti syttyvä.
Leviämään päässyt kaasupilvi
syttyy herkäs­ti.
Ärsyttää silmiä, nenää ja nielua, aiheuttaa huimausta ja päänsärkyä.
Osa sen ainesosasista voi sitoutua maaperään. Myrkyllistä vesieliöille.
Oy AGA Ab
tehdaspäällikkö
puh. 010 242 8037
Nesteytetty
maakaasu
Erittäin helposti syttyvä.
Maakaasu on ilmaa kevyempää ja
muodostaa ilman kanssa syttyvän/
räjähtävän kaasu-ilma seoksen.
Nesteytetty maakaasu voi aiheuttaa vakavia paleltumavammoja iholle
tai silmiin. Suurina pitoisuuksina hengitettynä maakaasu voi aiheuttaa
uneliaisuutta, mahdollisesti päänsärkyä, pahoinvointia tai huimausta.
Suuret kaasupitoisuudet voivat syrjäyttää ilman happea. Seurauksena
on hapen puute, mikä jatkuessaan voi johtaa tukehtumiseen. Nopeasti
haihtuessaan paineistettu kaasu voi aiheuttaa paleltumia.
Norilsk Nickel
Harjavalta Oy
toimitusjohtaja
puh. (02) 53 711
Suurteollisuuspuiston
sijainti Harjavallassa
ympyrän säde 2000 metriä
pääasialliset vaarallisten aineiden kuljetusreitit
ympyrän säde 500 metriä
ympyrän säde 1000 metriä
kilaa
n
K a ti
23
26
e
21
nti
k.
me
r in
19
15
18
11
7
ja k.4
1
8
K a ta
7
39
37
35
34
31
17
30
16
15
13
k.
on
av
Pa
26
16
mo 23 Sis3 8
lan kon 7
k.
k.
2
Ah 7
3
6 dink 6
27
33
a
tu 15
T 3
8 e r tu 5
42
nk
atu
9
28
nk Tuo
2
4
eri
kj
tin
An
12
23
mp
To
11
14
13
k
an
6
Na 9
ak
2
8
e
nti
Lo
6
5
1
2
1
nm
rko
2
Pe
12
u
nk
1
Uotila2
nk
Kilu
5
1
k.
-
2 6
10
7
2
Tilhen 1
k.
1
1 5
Hyyp
änk.
hiv 2
8
ain
io 11
12 nka
tu
13
Rii
on
.
6
2
ak
mp
a
oj
46
Suovainionk.2
.
9
k.
nk
Ra
Tikank
ky
48
34
7
en
1 2
yh
12 79 1
H a rj
u n kj
Num
men
kj
30
24
16
Harjunpää
33
uja
Ma tin ha
sik
e
nti
me
inie
us
Ku
Aro1 3
niity
2
1
nka
Ka
7
5
3
8
1
2
iho
La
k.
1
5
8
4
Ko 2
Pelt
rp
ova 2
1 ink5
inio
.
n
Ky
12
2
6
2
Kotk an
j
nk
pa
Kim
7
Kä
Hii
73
21
oti
6
5
2
1
atu
nk
4
ee
28
23
MERSTOLA
30
7
42
5 Py
yn 2
Rie 6 1 k.
ko
nk
Nä 8
Leppäs
1
rhe
kj
nk 2
.
1
8
9
kk
11
1
län
8
ivö
Pä
isa
12
10
kj
j
nk
no
rta
Ka
llin 7 5
tie
1
Hä
ka 4
tu
2
Se
27
8
ntie
atu
1
na
jak
un
2
t
än
11
ep
us 1
Pu Torv.p 5
erä
2
T 13
2 2 orve
lan 19
k
.
Lin
24
tak
43
18
27
13
1
1
tu
nka
inö
Vä
8
Tä
tie
h
K au kät
ra kj
4
ka
on
Ein
lan
Ke
1
L
Er 1 8 eino 5
kin 5
n
10 k.
2 k.
1
6 4 2
3
tu
4
2
2
k.
Ka 3
u
12 kon 17
1 4 katu
18
6
ttu
12
14
10
an
na
6
aa
K
9
8
10
ku
1
Kii
2
k.
nin
On
k.
ron
Ee
jan 5
k.
1
Mir
2
Puu 6
kan
2
6
nk
ala
Ho
nk
1
nk 12
ak 8
atu
16
Ho
atu
nk
2
3
5
5
3
1
2
katu
8
dys
Yh
6
e
nti
rju
Ha
1
5
ik
4
Hiir
6
3
5
8
7
10
27
Pie
3
ive
Ju 8
us
tok
10
5
14
9
20
tu
22
enk
2
ri
14
t
15
49
aa9
193
Enontöppäre
Sa
u
äe 3
n
2
3
1
4
5
6
1
5
Hiiri
19
1
j.
17
tok1
4
Pis
2
22a
24
33
26
35
2
1
katu
6
von
Re
12
11
12
29
28
äe 11
nk
.
7
nm
8
kk
ala
is nti
5 enk e
kk
Po
9
7
6
Väh
3
25
2
5
Kirkkokuja
2
Kil
e
tati
Sil
tin 12
ka
tu
m a 11
ks
en
kj
Ju
Ar
4
16
katu6
3
.
ink
2
7
3
Rin
4
atu
lan 4
k
3 atu
8
nk
ka
1
ov
Hu
2
atu
nk
äk.
2
4
15
1
.
2
j.
nk
1
ila
Oll
11
14
tie
am 9
ies
tam
ilot
Kost
k.
on
Ain
4
2
10
mp 1
sa
nk 3
atu
6
2
Pir
14
Sa
5
em
au a -2
kio
As
3
2
5
1
14
14
3
e
nti
12
10
10
7
tu
6
1
Kuu
or
.
Takaniitynp
5
10
nk.
Räikä
Kä 1
rk
2 än
k
ikj
us
2
1
tis
6
Ka
2
5
3
Sa mm 1
on k
6
1
k.
1
2
en
kiv
4
tun
Ke
9
sika
26
22
7
7
a
Ko
2
6
5
1
Vä 1
li
2 su
6
1
2
75
Ku
e
nti
ve
jär
Ylö
8
kj
ka
5
ote1 0
h
7 ta a
pp
Ha
29
3
6
11
uo
13
5
3
10
my
6 Ka
Jä 5 nnis 2 llyn
kj
kä 2 1 to
läk
nk
.
j
nkj 2 1
2
1
uli
Tu
6
3
atu 2
nk
lho
7
kia
yk
Py
9
1
14
2
4
11
8
at
utt 0
La 1
2 nkj 6 kj
o
n
m 11
la
li
o
lku
iv
Va
po
Ka
in
äll
kj
än
Kis
ep
2 uus
P
1
21
13
10
195
om
jun
nk
218
i
Su
8
ar
9
pa
nk
e
52
pa
to
57
Kim
Kim
an
62
4
224
241
sp
int
olk
n
88
30
5
j
5 nk
la
rve 10
7
1
top
rko
tie
lan
Aro 7
lat
Pii
ok
Vali mon t
kun
t
71
kj
lan8
inh
73 2
2
t
To
at
21
1
rsto
8
M
2 23
1
nj
4
2
latu
9
uja
29
7
1
11
39
rrin
.
Me
21
Po6
ink
2
30
9
19
2
1
2
5
15
Lall
5
Tappurint 8 ntie
2
tola 7
1 4 Mers
To
9
rve
7
2 lan
113
ka
16
33
7
3
1
inkiventie
hto
tin
2
10
nk
ss
75
27
nhii
7
1
Vis
Pu
6
11
81
85
nsa
63
Aro 1
pe
2
21
18
Ka
59
11
itie
pu
oti
Opaskartta
© Harjavallan kaupunki
34
rju nk uja
44
He
lsin


13
49
39
253
e
17
tu
37
269
lanti
nmäk
ka
14
13
Nervander
tie
24
äe
an
85
Pirint
u
em
PORRI
3
2 9
Rii
n
ttiö
1
6
14
lan
Ta
26
7
12
255
kse
25
Lo
28
sp
ntie
4
2
25
46
297
Vare
2
uja
19
201
203
VAREKSELA
2
2
Pii
6
2
2
1
1
5
ink 4
2
7
lku
ja
t
va nn on
ie
nt
na
an 9
isr
hjo 1 nitie 16
3
Pir
91
4
5
Eskolank
317
HIITTENHARJU
u kunto
po
äo
sela
Varek 1
ie
Nii
6
Eura
9
1
Hiittenharju
hiihtolat
3
2
205
304
7 5
243
PITKÄPÄÄLÄ
2 t
3
kansan
lm
rh ula nt 4
Po
5
92
6
244 0
8
1 0 Ka
14
3
2
4
74
tie
iemen
gasn
Kan
Opintie
2b
25
.
22
ink
nk
Ky
8
10
Ell
4
tu
13
tos
17
16
u
15
ala 9
n
8 ka
t
nt
4
9
3
Ra
1
9.
5
tie
rin
4
isa
2
1a
Ke
5
23
3
1
tie
ksen
alaito
Voim
2
kj
1
lan
Ma
12
ntie
21
Torttila
6
tu
nka
pä
Se
12
5
20A
ti e
kj
20 B
ts ä
tin
na
20
ik
me
An
24
3
10
15
282
84
k
la
Haukantie
As 1
11
ev
eli 7
1 t
4
39
Hiirijärvi
298
99
Elo
11
1 2 nka
39
.
VINNARI
1
16
1 3
21
Pen
tin
Uu 3 03 5 k
n
236 4 onk
entie
30
a
p.
Voitoist
138
134
126
124
122
114
onoj
ja
1
9
kj
Por
ku
Ilo
13
2
4
län
en
2
ivö
e
im 9
on
k
7
188
noja
mä
1
tu
15
2
16
aa
re 1
nti
2
e
1
atu2
6
KREETALA K o
k
93
Pä
7
12
3
ka
12
9
ylä
tie
45
65
Hauka
tsä
2
an
7 uuk 0
P 1
8
vä
9
10
19
2
3
6
2 Sa
An 3 6 inin
ka
tin
tu
k.
10
1 4 e ta
e
Kr 9
22
2
1 4105
172
tie
enti
ss
1
en 1 13
katu
.
16
1
11
28
jun
järv
sio
N
15
4
lta
vin
Me
rä
3
4
8
43
uo
3
16
eh
an
aak
190
38
95
87
17 11
129
nk
nk
Niitunrinta
82
101
go
na 7
nko
rv
atu
271 2
5
2
Sa 3
ira
a
nH
113
rin
8
3
4
nk
8
96
108
e
in
Vie
ino
4
6
ar
Ho
tu
54
anti
alm
M194
Teollisuuskat
Valaistu
115
200
ta
ran
9
3
Ra
onk
ta
ine
rinn
1
2
202
Orv
iall
rv
220
0
k
Elo 7 1 .
kk
8 atu
An 1
na 0
lan
k
tor
rijä
e
2
He
5
atu
nk
26
an
His
Hii
luti
ron
.
yk
nh
ja
tyn
ou
na
1
onk
1
0
Kraakanmäki
k
en
id a
2
Tim
tu
21
nr
ila
24
13
Va
2
150 148
144
136
213
Nii
2
6
27
luka
3
2
ur
Ima tra nka
Hiiri
180
90
18
24
ar 1
tu
lle
1
Alt 2 2
5 ink
2 1
21
vu
2
tt
Nii
tte
ku
12
13
34
1
S
1
9
3
Hii
an
N
206
42
ka
22
am
413
12
rin
9
Ha
7
1
16
305
la
ilta
9
11
ntie
12
10
La
tu
22
60
1
Ka
15
4
tu
6
10
ka
31
87
7
6
Valaistu kuntorata
ja hiihtolatu
Sa
2
tu
ka 1 2
12
lan 6
1
8
alo
10 S 7 8 atu
k
16
on
a v 11
6 . 1
k 1
Pa
14
M
e
eij
10
3
Su
Palve
12
11
NUMMI
Pyykkialho
406
15 16
9
2
20
18
46
än
2
11
7 katu 2
on 0 1
eik 1
24
25
20
Venet
k
llin 0
Hä 1
7
6
21
14
ie
7
tie
atu
k ik 3
a tu
na
nta
t
ilta
2
tu 11
un
tu
luka
tak
aka
atu
ka
5
Kou2
Sa
ku
4
nk
10
4 5in n
e 2 ta
4 an 1
3C
3
1
e
sa
331
ip
2
5 3
Opp
Lii
nti
22
9
Lii
3
SILTALA
atu
3
4
3
äk
9
ala
vin
20
V
441 kj
2 n
4 io K1
in
va 3 2ult
6
1
2
ira
12
10
k.
16
1
12 2a
b
5
1
Jo
14
Sa
30
3B
j.
Kis
2
us
160
21
29
3A
isu
tu
2
rik
7
10
S
7
13
tu
lyka 8
Myl4
8
4
ka
1
5
Hii
Er
on
2
.
nk
ltTo 5
Va6 uiskun 7
ka
14 1 tu 9
1
Ee 4
0
va
5 k a tu 1
3 nk
n
3 u k o 6 11 L
18
ain
1
Ka
ee
9 S
2
nk
15 Se 1 4 7
2 aha
.
po
nk 10
k
6 atu
17
atu
9
15
7
4
6
1
llank
java 7
1
2
oll
y
un
2
Ma 6 20
tin
13 k.
M
2 äkik 7
a
4 tu
1
tie
17 2
1
23
3
1
nk.
457
453
455
yll
Ta
3
9
10
TUISKU
kj.
nta461
Ra 3
lan
11
.
5
r
lt a
Ku 3
9
TIENVARSI
Te
nk
Ola
Tero
4 2 kj
he 1
Vie 3
6
Sil 6 2
ta
lan
3
1
Jutinp.
3
2
5
2
ttu
4
Har
1
3
No
7
tu
ta
an 1
vir 5
.
ink 1
6
1
26
7
6
katu 18
on 8 9 k.
in
5 o m 14
Fro nk.
6 la
ko
ak
Ja
3
Kirkkoka 3
tu
2
6
6
ka
43
ntie Su
8
pa
1
.
1
Juh
1
5
0
10
täjä
Pe3
nk
nti
Au
22
38
up 2
ink 2
j
4A
8
2
ka
7
16
2
5
1
Hil
13
nna
1
11
45
Ke
20
11
7
44
isra
Ka
3
8
4
.
hjo
SIEVARI
Po
ets
nk
2 inu 5
ink 1 6 k.
atu 5
3
17
16
27
35
3
41
17
16
1
18
ie
a to
17
tu
3
12
nka
tam
sa
M
15
atu
j
17
nk
51
ks
Ke
16
19
7
6
atu 10
rin 10 8
ka
tu
8
2
arin5
8 k
VALTALA
it
stie
nk
La
2
Ve
tik
1
Kinn
7
ie
23
7
2
nk 4
atu
10
17
sku
nk atu
9
11
2
tu
k
hen 6
aa
tala
7
Ke 3 5 8
hto
2 k
6
Pru
52
10
Ke
2
nk
Ra
33
48
7
r.
ksin
La 48 6
53
Ko
Ka
13
rälä
tu 12
Lou
ka
atu
523
519
515
skit
Loh
12
1 ank
v 4
Ilm ar ise
ka
Ko
8
7
14
Na 17
hk
1 8 iais 21
tie
H
3 7 a rj a 2 2
3 3 v a ll
an
31 k a tu
2
us
39
Kale
1
1
m 10
Sam 8
2
Hie
47
360
380
Pe
a
onk
3
llin
0
12
ta
0
10
4
San
katu
12
k
KALEVA
1
isu
2
19
Hie
atu
kak
17
va
2
54
1
2
7 t
rta
1 Me 2
p. 1
rta 2 Lo
hitie
Me5
Siik
atie 1 5
3
1
1
13
7
1
5
2
on
oll
tie
tie
a su
en
1
9
59
2
e
äkj 1
SIEVARI
Sie
17
k
lan
ka 6
Ha
4 2
Rys
S iik
ti e
11
ntie
351
Metsäkulma
ä
m e ts
use
6
11
1
atu 5
5
511 2
10
8
T
m
am
3
kä
nk 62
atu
1
Ka
yti
4
ila
äti
eilu
Koiv
334
16
Ly
17
14
13
Oll
Sä 5
2
17
553
549
547
nk
16
25
RÄIKÄNMÄKI
66
65
9
10
tu
5
tie
tie
kulm
uon
Metsä
9
antie
7
23
16
15
18
67
1
8
4B
20
tos
8
171
7
Rä 9
ikä
14
7
uk
ninka
r
ijä
13
9
tie
j
2
2
46
rm
nan
11
2
4
ent
oks 1
4
Leh
21 Viita
nk
1
Koiv
7
122
ntie
33
160
240
Haku
17
7
kun
pari
9
Urh
lm
rru
12
10
3
Ku
8
ku
nt
atu
tsä
lm a
3
Ku
tyk.
8
8
2
10
tie
taa
teh 3
6
rink
Me
ä ku
e
a
18
19
445
11
26
70
40
10
9
6
3 0 Sieva
148
11
rä
h
2
aan
57
99
59
12
pe
ote
Saim
M e ts
5
p
oj
iityn2
k.
8
Sata
79
ti
an
9
en
app
Vu
e
24
71
Tak6an
8
9
päk.
2
kih
RATALA
84
31
2
Män
jäk2a0
21 tu
pak.
2
18 16
Rik
Te
oti
17
Lep
2
5 ikj
av
Ha 6
6
13
12
e
26
tie
ly
78
nin
2
1
1
u
janti
64
lto
län
24
an
P etä
25
Haa
1
Tö
olk
äso
32
Pe
39
ti
hyö
yl
18
18
Kuparinkylä
1
nt
taa
11
Oik
15
17
13
M
79
lim
566
11
1
inp
Seiv
22
161 145
ie
nt
9 de 3
12
lah 2 1
ta 1 otie 1 0
Ko
kk
2 5 er
V
1
tie
Rik
165
Pe
605
14
3
peli
174
212
Katinkuruntie
220
235
16
612
599
2
40
19 1
ntie
peri 1
2
TORTTILA
2
nt
i
int
Su
6
10
2
14
5
u
an
597
ok
6 nt
2
la 1 2
e
6
Aija 6 5 t
u n ti 1
mm 2
in
ann 1 8 to ku 1
13
Vih 1 67 O u 1
Tolv
2
1
160
10
k.
ion 1
1
nj
1
3
406
168
9
82
615
a
nn
nra 1
6
5
Pop
ylä
3
lvit
531
23
atu
8
M
6
Hiittenkiuk aantie
tu
555
25
1
nk
2
TORTTILA
7
vä
ka
a
k. T
2
4
ala
hd
16
jok
äe
kk
e
olv
18
10
Ah
16
19
13
2
sk.
La
k
12 j
t
e n 1 6 11
os
Er 8 1 tie
lan
Ma2
15
em
152
29
y
yyd
Pir
ok
1
3
5
11
13
lta
8
7
Hy
6
P
Va
nin
e
nti
na
un
tak
Sa1 2 ötiläntie13
2
1
M
1 3 6
2 aan
2
tila 7
7
nk
1 0 Tä 5
j
6 hti
se 1 1 0
11
n 3
17
tu
ka
aja 7 - 9
156
1
2
kuja 2
P
K
7
1
riin
ku
7
lan
24
12
k.
ll
ka
lan 3
31
Ha
2
4
uja
12
Kissa
Po
lan
Oja2
Kil
23
sak
7
ie
6
Pa 1
rpa
2
1
PIRKKALA
5
1
k it
2
12
mä
n
20
n
24
Sa
04
4
ne
Ma1 7
tin
k.
ala
20
in
tar
2
1
3
15
kk
Kis
tie
24
P ir
tie 2
en 7 3
po
1
6
4
2
He
Killankalliot
e
nti
ee
lm 10
12
53
e
se
6
Ha
68
24
ä ti
71
lto
nk 1 0
ks
2
ito
inio
ala
r
Va
5
oim
se
1
Ke
8
tu
7
Nakkila
e ts
tsä
tie
HERMU
Pe
1
a
ink
2
74
lku
V
79
7
ntie
isin
po
84 2
nna
rati
nto
2
kj
8
isra
7
74
luo
10
9 n
4 rmu
He 3 1
80
hjo
23
Pa
Lammaistenlahti
1
7 k.
en
1
1 inte 8 1 .
r
7 nk
e
Ylä 2
1 inte 8
12
r
7
Ala 2 1 katu
k.
He 18
rm
13 unk
5
lan
1
Po
109
nm
t ie
1
68
72
6
a 2
lkk
1
9
16
5
e 2 unas
k 1äenti 8
4 uon
7
16
k
11 u n5m
2
rm 16
7 He
0
73
5
Sa
22
Ko
17
Ke
u
74
än t.
Setä 22
län
tie
uo
Niu 17
ttu
lan
5
2
Futk6
1
anr. 2
64
Sy 12
rj
11 älän
15
65
66
7
34
33
to s
1
11
en
3
4
24
rve
ko
ira
20
9 18
2
12
jus
. Pa
10
18
isenk7
14
20
10
2
Sim
8
91
12
7
53
ys61
ka
t
60
69
2
56
121
55
77
hj. 55
yh
d
58
5
6
3
51
Ko
53
Po
67
4
54
.
tap
Hie 6 8
50
51
52
an tö rm
51
1
52
Ko lva
nantie
1 3
Satalin
nt .
on sil mä
2
2
Su
tie
50
Kiv
Te
15
np.
1
ula
.
1
nk
nja
870
862
Paratiisin
luontopolku
Ko
15
ilä
nli
47
1
4
ula 5 Sim
nk. ula nk1
9
2
Pir
Sim
1
ula
me n me tsä
tie
8
4
an
kila
3
6
2
iila
juk
Pa 1 1
3
8
e n yh 39
d ys
ka tu
Ahv enl am
ä ti e
10
2
r.
en
Mä 1 3 2
6
nk
PIRILÄ
enk.
korv 9 7
jo in
5
Poh
8
4
7
6
12
12
Sim
5
11
6
2
Hakoveräjä
Nak
7
1
14
7
Maksanoja
tiisin
e ts
Katti
110
Aita
4
14
10 6
40
2
21
18
24
3
18
22
13
k
24
25
1
Huhdan m.k.
20
19
2
28
14
en
kla
2 nk. 6
Sim21
2 4 u la 2 3
nk
3 0 . Pe
rk
mä
72
Para
nm
3
Iso
aus 5
2
1
k.
Aak
6
j N 7
irkko 92 ulank7
lank 11 6 .
4
3
3
Lu
130
32
27
Pir
od
on
ti e
Nak

kii
Mahdolliset suuronnettomuusvaarat
SUURTEOLLISUUSPUISTOSSA
Suurteollisuuspuiston ulkopuolelle vaaraa aiheuttavat onnettomuudet voivat olla kaasuvuotoja,
jotka leviävät lähialueelle näkyvinä tai hajusta tunnettavina kaasupilvinä. Teollisuuslaitoksilla
syttyvissä tulipaloissa muodostuu haitallista savua ja nokea, jotka voivat levitä lähiympäristöön.
Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta
Yleinen vaaramerkki
Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki, jota
TOSITILANTEESSA TOISTETAAN USEAAN KERTAAN.
Yleiseen vaaramerkkiin liittyy
aina hätätiedote. Se luetaan
kaikilla radiokanavilla ja näytetään teksti-TV:stä sekä televisio-ohjelmissa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä.
Lisäksi käytetään myös
kaiutinautoja.
Vaara ohi -merkki
Yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on YKSI
MINUUTTI.
Suurteollisuuspuiston hälytysjärjestelmää testataan kokeilumerkillä viikoittain.
Toimintaohjeet löytyvät myös
YLE Teksti-TV:n sivulta 868 ja
puhelinluettelojen alkulehdiltä
”Ohjeet vaaratilanteessa”.
Lisätietoa saat myös internetistä pelastustoimen sivuilta
www.pelastustoimi.fi
Yleinen hätänumero 112
Jos olet sisällä
Jos olet ulkona
1
1
Sulje ovet, ikkunat ja pysäytä
ilmastointi.
Siirry sisälle ja toimi viereisen
ohjeen mukaan. Jos et pääse
sisälle, tarkista tuulen suunta
ja poistu kaasupilven alta sivutuuleen.
2
2
Avaa radio, esim. 94.8 Mhz
(YLE Radio Suomi, Satakunnan radio) ja toimi annettujen
ohjeiden mukaan.
Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on turvallisempaa.
3
3
Käytä puhelinta vain mikäli
itse olet välittömässä avun
tarpeessa.
Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti. Suojaudu hengittämällä kostean
vaatteen läpi.
4
Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi. Pyri
raken­nuksen yläkerroksiin, mikäli mahdollista.
Noudata
annettuja ohjeita
ja odota kunnes
vaara on ohi.
Julkinen tiedote
Tunnistamme toimintaamme liittyvät
TERVEYS-, TURVALLISUUSJA YMPÄRISTÖRISKIT
Suurteollisuuspuiston yritysten toimintaa arvioidaan jatkuvasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien yritysten toimintaa ohjaa
vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö. Kemikaaleihin liittyvät riskit on selvitetty erilaisten riskianalyysien avulla. Yritykset ovat tehneet yksityiskohtaiset turvallisuusselvitykset ja riskinarvioinnit
mahdollisista onnettomuuksista. Suurteollisuuspuiston turvallisuusselvitys ja kemikaaliluettelo
ovat yleisön nähtävissä Suurteollisuuspuiston pääportilla. Lisäksi turvallisuusselvitys on toimitettu
säädösten mukaisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Tieto tuotantolaitoksille tehdyn viimeisimmän määräaikaistarkastuksen ajankohdasta ja sen sisällöstä sekä tarkastusohjelmasta ovat
saatavissa Tukesilta.
Suurteollisuuspuistossa toimii viisi
turvallisuusselvitysvelvollista yritystä
Oy AGA Ab valmistaa ja varastoi kaasumaisia ja
nestemäisiä ilmakaasuja eli argonia, happea ja typpeä sekä kaasumaista vetyä. Boliden Harjavalta
Oy valmistaa kuparia, nikkeliä, rikkihappoa ja nestemäistä rikkidioksidia. Kemira Oyj valmistaa alumiinisuoloja sekä varastoi rikkihappoa ja rikkidioksidia. Norilsk Nickel Harjavalta Oy valmistaa
metallista nikkeliä ja nikkelikemikaaleja. Yara Suomi Oy varastoi ja välittää ammoniakkia.
Turvallisuus on meille erittäin tärkeä asia
Suurteollisuuspuiston tuotantolaitoksissa ja niiden
kumppanuusyrityksissä työskentelee kaikkiaan yli
tuhat henkilöä. Yritysten henkilöstöä koulutetaan
tuntemaan hyvin valmistusprosessit ja laitteistot.
Tuotantoprosessien valvonta sekä laitteiden ennakkohuolto ja kunnossapito on tehokasta. Myös
alueella työskentelevien ulkopuolisten urakoitsijoiden asiantuntemus vaarojen ennaltaehkäisemisestä sekä muista turvallisuus- ja ympäristöasioista varmistetaan erilaisin koulutuksin.
Suurteollisuuspuistossa on ympärivuorokautinen
vartiointi. Alue on aidattu, ja sekä ajoneuvo- että
henkilöliikenne tapahtuvat valvottujen kulkuporttien kautta. Pääsy tehdasalueelle edellyttää aina
kulkulupaa.
Varaudumme vaaratilanteisiin
suunnittelulla ja koulutuksella
Suurteollisuuspuistossa on varauduttu vaara- ja
onnettomuustilanteisiin, koska niiden mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Satakunnan
pelastuslaitos on varautunut ulkoisen pelastussuunnitelman ja Suurteollisuuspuiston yritykset
sisäisen pelastussuunnitelman avulla onnettomuuksiin, joita voisi tapahtua kemikaalien valmistuksessa, varastoinnissa tai kuljetuksissa. Suunnitelmat sisältävät toimintaohjeet ihmisten ja
ympäristön suojelemiseksi. Suurteollisuuspuistossa järjestetään säännöllisesti koulutusta ja harjoituksia onnettomuustilanteissa toimimisesta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.
Pelastustoiminnasta alueella huolehtivat Suurteollisuuspuiston tehdaspalokunnat yhdessä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Alueen yritykset
ovat kouluttaneet henkilöstönsä toimimaan onnettomuustilanteissa.