UPM`s material balance 2015

UPM’s material balance 2015
Energy
UPM’s material balance sums up
the total material, energy and
emission flows to and from UPM
worldwide. In 2010, UPM set long
term environmental targets for 2020,
and defined indicators to measure
performance in key areas.
ENERGY
2015
The majority of electrical and thermal
energy is used for paper and pulp production.
However, pulp mills are producing more
energy than they are using.
13,000 (46 900 000 GJ)
Renewable fuels 1), GWh
26,000 (93 800 000 GJ)
Purchased electricity 2), GWh
13,000 (48 500 000 GJ)
310 ( 1 100 000 GJ)
Purchased heat, GWh
UPM has invested significantly in the use of
renewable and CO2-neutral energy to reduce
the environmental load from energy
generation.
In 2015, UPM set the targets for
2030. UPM aims to continuously
reduce the environmental impacts
over the entire lifecycle of its
products and the company bases
its annual performance evaluation
on these indicators.
Fossil fuels, GWh
80% from UPM processes (e.g. bark, fibre sludge,
black liquor)
2)
Includes UPM shares of hydro, nuclear and
condensing power as well as purchases from
the market
1)
UPM’s CO2 target is strongly connected to
energy sources and energy efficiency.
Emissions to air
EMISSIONS TO AIR 1)
The majority of UPM´s airborne emissions
are caused by energy generation at its pulp
and paper mills.
Sulphur dioxide, t
1,700
Nitrogen oxides, t
9,000
2015
Carbon dioxide (fossil) 2), t
Choice of fuels, combustion technology and
flue gas purification are the primary ways
to reduce these emissions.
Direct air emission include emissions from UPM
power plants and a respective share of co-owned
power plants connected to UPM’s energy supply.
External power plants or boilers are considered in
terms of heat supply. Hürth is taken into account
for electricity as there is a direct supply from the
neighbouring power plant.
The targets for air emissions focus on the
reduction of fossil carbon dioxide emissions
and pulp and paper related NOx and SO2
emissions.
Raw materials
Biomass is the basis for all UPM
businesses. Certified chain of custody
systems ensure that wood is sourced from
sustainably managed forests.
Wood, m3
2015
Renewable
share
26,100,000
100%
Market pulp, t
1,900,000
100%
Recovered paper 1), t
3,100,000
70%
210,000
80%
Purchased paper for converting, t
2,400,000
0
Plastics, adhesives, resins, films, t
180,000
0
Co-mingled domestic waste , t
190,000
70%
Minerals, t
1)
PRODUCTS
UPM products are mainly based on renewable
raw materials that are recyclable and
biodegradable.
Paper 1), t
9,800,000
Chemical pulp 1), t
3,200,000
2015
Surface water, million m3
The targets for water are to decrease process
wastewater volume and effluent load.
22
Groundwater, million m3
Communal water, million m
3
Rainwater is not used in the process but it can
be gathered and led to watercourses, depending
on the site.
1)
The majority of water that is used comes from
rivers or lakes. A small amount comes from
groundwater, where water levels are monitored.
460
4
To landfills, dry t
EMISSIONS TO WATER 1)
UPM`s paper and pulp production is the main
source of emissions to water.
Chemical oxygen demand 2), t
Emission levels and environmental impacts are
regulated and monitored.
Targets have been set for process wastewater
volume and chemical oxygen demand (COD).
Biological oxygen demand (7 days) 2), t
Electricity 1), GWh
56,000
510,000
770,000
1,400,000
300
9,000
1,300,000
Paper and chemical pulp total production and total
electricity sale are reported including internal sales
of paper, chemical pulp and electricity.
2)
The total amount consists of waste for recycling as
material 79.6%, waste for energy 19.9% and waste
for composting 0.5%
1)
2015
2015
73,500
8,200
Adsorbable organic halogens, t
240
Process waste water, million m³
240
The scope is pulp and paper mills: the impact of
other UPM units is minor.
2)
Information includes the load from the Augsburg,
Caledonian, Hürth and Madison paper mills
to external effluent treatment plants as well as
external users of UPM’s treatment plants. COD is
not measured at Madison. BOD is not measured
at Hürth.
1)
Heat, GWh
Much of the process waste is either used as raw
material or in energy generation.
Emissions to water
All effluents are treated both mechanically and
biologically in the effluent treatments plants,
before released into watercourses.
Sawn timber, m3
SOLID WASTE 1)
At UPM Shotton, a Material Recovery and Recycling Facility
(MRRF) sorts co-mingled waste, of which the recovered paper
fraction is reused at the paper mill and included also in recovered
paper usage.
Water is an essential resource for pulp and paper
production, where water is used within the
process and for cooling. The share of other
UPM units is minor.
Plywood and veneer, m3
Solid waste
1)
2015
Converting materials, t
By-products (waste for reuse) 2), dry t
The target for waste is to reduce the amount of
production waste sent to landfills and to
incineration without energy recovery.
WATER UPTAKE 1)
Fluff pulp, t
The targets for products are to increase the
share of ecolabelled products, certified
environmental management systems and
availability of environmental product
declarations.
Most production sites have reduced the volume
of solid waste and improved handling by
sorting waste at the source.
Water
2)
In addition to direct CO2 emissions, UPM is also
evaluating and reporting its indirect CO2 and other
greenhouse gas emissions. Power purchased from the
grid results in additional 2.9 million tonnes. Without
the sale of guarantees of origin CO2 of power
purchased from the grid was 2.4 million tonnes.
Areas such as transport, raw material production
or further processing of UPM products result in
additional 7.2 million tonnes. Detailed information
can be found on UPM’s webpage.
Products
Third-party-verified ecolabels are commonly
used to prove good environmental performance.
RAW MATERIALS
Targets related to raw materials concern
the certified fibre share and the coverage
of chains of custody.
3,900,000
1)
In 2015, improvements are visible
in the reduction of effluent load
(AOX, COD and BOD), air emissions
(NOx and SO2) as well as of solid
waste to landfills. These are resulting
from both special projects and
continuous improvement efforts.
UPM’s Supplier Code defines suppliers’
minimum compliance requirements in
terms of responsibility with regard to
matters such as environmental impact,
human rights, labour practices, health
and safety, and product safety.
730
Particulates, t
To temporary storage, 2) dry t
To incineration without energy
recovery, dry t
Hazardous waste for special
treatment 3), t
121,000
6,100
1,000
4,900
Includes process and production waste. Also sorted
waste from UPM Shotton’s MRRF plant is included.
2)
In 2015, 6,200 dry t of solid waste have been
taken out from the temporary storages to be
recycled.
3)
The main forms of hazardous waste are oil and
other oil waste. UPM is working with local licenced
external partners on hazardous waste treatment.
The total amount consists of waste for recycling as
material 19%, waste for energy 18%, waste for
incineration 4% and waste for other disposal 59%.
1)
UPM:n materiaalitase 2015
Materiaalitaseessa näkyvät UPM:n
globaalit materiaali-, energia- ja
päästövirrat. Vuonna 2010 UPM asetti
pitkän aikavälin ympäristö­tavoitteet
vuodelle 2020 ja otti käyttöön
tunnusluvut, joilla tavoitteiden
saavuttamista arvioidaan vuosittain.
Vuonna 2015 UPM asetti tavoitteet
vuodelle 2030. UPM pyrkii jatkuvasti
vähentämään tuottei­densa koko
elinkaaren ympäristö­vaikutuksia ja
arvioi edistymistään vuosittain edellä
mainittujen tunnuslukujen avulla.
Energia
ENERGY
Valtaosa UPM:n kuluttamasta sähkö- ja
lämpöenergiasta kuluu paperin ja sellun
tuotantoon. Sellutehtaat kuitenkin
tuottavat enemmän energiaa kuin käyttävät.
Fossiiliset polttoaineet, GWh
13 000 (46 900 000 GJ)
Uusiutuvat polttoaineet 1),
26 000 (93 800 000 GJ)
Ostosähkö 2), GWh
13 000 (48 500 000 GJ)
2015
UPM on investoinut merkittävästi
uusiutuvaan ja hiilidioksidineutraaliin
energiaan ja energiantuotannon
ympäristökuormituksen vähentämiseen.
310 ( 1 100 000 GJ)
Ostolämpö, GWh
80 % UPM:n prosesseista (esim. kuori, kuituliete,
mustalipeä).
1)
Päästöt ilmaan
ILMAPÄÄSTÖT
UPM:n päästöt ilmaan syntyvät pääasiassa
energiantuotannosta yhtiön sellu- ja
paperitehtailla.
Rikkidioksidi, t
Päästöjä voidaan vähentää polttoaine­
valinnoilla, oikealla polttotekniikalla ja
savukaasujen puhdistamisella.
Ilmapäästö­tavoitteissa keskitytään fossiilisten
hiilidioksidipäästöjen sekä sellun ja paperin
NOx ja SO2 -päästöjen vähentämiseen.
2015
1 700
9 000
Typen oksidit, t
Hiilidioksidi (fossiilinen)2), t
3 900 000
Suorat päästöt ilmaan sisältävät päästöt UPM:n
voimalaitoksilta sekä UPM:n energiankulutusta
vastaavat osuudet yhteisomistuksessa olevien voimalaitosten päästöistä. Lämmöntuotannossa mukaan
lasketaan ulkopuoliset voima- ja kattilalaitokset.
UPM Hürthin osalta mukaan lasketaan läheisen
voimalaitoksen tuottama sähkö.
1)
Sisältää UPM:n osuudet vesi-, ydin- ja lauhdevoimayhtiöistä sekä sähkömarkkinoilta ostetun sähkön.
UPM:n CO2-tavoite liittyy vahvasti
energialähteisiin ja energiatehokkuuteen.
Tuotteet
TUOTTEET
UPM:n tuotteet perustuvat
pääosin uusiutuviin raakaaineisiin, jotka ovat biohajoavia
ja kierrätettäviä.
Paperi 1), t
9 800 000
Sellu 1), t
3 200 000
2015
Jalostusmateriaalit, t
Vaneri ja viilu, m3
Sahatavara, m3
Biomassa on UPM:n kaikkien
liiketoimintojen perusta. Sertifioiduilla
puun alkuperän seurantajärjestelmillä
varmistetaan, että puuraaka-aine on
peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.
Puu, m3
UPM:n Toimintaohje toimittajille
(Supplier Code) edellyttää, että
toimittajat noudattavat mm.
ympäristövaikutuksiin, ihmisoikeuksiin,
työvoimakäytäntöihin, työterveyteen ja
-turvallisuuteen sekä tuoteturvallisuuteen
liittyviä perusvaatimuksia.
2015
26 100 000
100%
Markkinasellu, t
1 900 000
100%
Keräyspaperi, t
3 100 000
70%
210 000
80%
2 400 000
0
Muovit, sideaineet, hartsit, filmit, t
180 000
0
Kotitalousjäte 1), t
190 000
70%
Paperi jatkojalostettavaksi, t
Mineraalit, t
Sivutuotteet (jäte uusiokäyttöön) 2), kuivatonni
Vesi
VEDEN KÄYTTÖ
Vesi on olennainen osa sellun- ja
paperinvalmistusprosessia, jossa vettä
käytetään prosessissa ja jäähdytykseen.
UPM:n muiden yksiköiden vaikutukset
ovat hyvin pieniä.
Pintavesi, milj. m3
Suurin osa käytetystä vedestä otetaan
järvistä tai joista. Pohjavettä käytetään
pieniä määriä ja pohjaveden tasoa
valvotaan.
UPM:n tavoitteena on pienentää jäteveden
määrää ja sen aiheuttamaa kuormitusta.
1)
2015
Kokonaismäärä koostuu jätteen kierrätyksestä (79,6 %),
energiakäytöstä (19,9 %) ja kompostoinnista (0,5 %).
KIINTEÄ JÄTE 1)
Suuri osa prosessijätteestä
hyödynnetään joko raaka-aineena
tai energiantuotannossa.
Kaatopaikat, kuivatonni
460
22
Pohjavesi, milj. m3
Kunnallinen vesi, milj m
3
Sadevettä ei käytetä prosesseissa, mutta
paikallisista olosuhteista riippuen se voidaan
kerätä ja johtaa erikseen vesistöihin.
1)
4
PÄÄSTÖT VESISTÖIHIN 1)
UPM:n suurimmat päästöt vesistöihin
aiheutuvat paperin ja sellun tuotannosta.
Kemiallinen hapenkulutus 2), t
2015
Väliaikainen säilytys 2), kuivatonni
Kaikki UPM:n jätevedet puhdistetaan
mekaanisesti ja biologisesti ennen vesistöihin
laskemista.
Jätevesien päästötasoja ja ympäristövaikutuksia
säädellään ja valvotaan. UPM on asettanut
tavoitteita tuotantoprosessin jäteveden määrälle
ja kemialliselle hapenkulutukselle (COD).
6 100
1 000
Vaarallisen jätteen käsittelylaitos 3), t
4 900
Sisältää prosessi- ja tuotantojätteet. Luvut sisältävät myös
UPM Shottonin kierrätys- ja lajittelulaitoksella lajitellut jätteet.
1)
Vuonna 2015 kiinteää jätettä otettiin välivarastoista
kierrätykseen 6,200 kuivatonnia.
2)
Vaarallinen jäte on pääsääntöisesti öljyä ja muuta öljyjätettä,
joka joko uusiokäytetään tai kierrätetään. UPM tekee vaarallisen
jätteen käsittelyssä yhteistyötä paikallisten, lisensoitujen ulkoisten
kumppanien kanssa. Kokonaismäärä koostuu kierrätyksestä
(19 %), energiakäytöstä (18 %), jätteenpoltosta (4 %) ja
muusta (59 %).
3)
73 500
8 200
Halogenoidut orgaaniset yhdisteet, t
240
Jäteveden määrä, milj. m³
240
Luvut kattavat sellu- ja paperitehtaat. UPM:n
muiden yksiköiden vaikutukset ovat hyvin pieniä
1)
Tiedot sisältävät myös Augsburgin, Caledonianin,
Hürthin ja Madisonin paperitehtaiden ulkoisiin
puhdistamoihin laskeman jätevesikuorman sekä
UPM:n jätevesipuhdistamoiden ulkopuoliset
käyttäjät. Kemiallista hapenkulutusta ei mitata
Madisonissa. Biologista hapenkulutusta ei mitata
Hürthissä.
2)
121 000
Jätteenpoltto ilman energian talteenottoa, kuivatonni
2015
Biologinen hapenkulutus (7 päivää) 2), t
1 300 000
2)
Kiinteä jäte
Vesipäästöt
300
9 000
1)
Paperin ja sellun sekä sähkön kokonaistuotanto sisältää
myös yhtiön sisäiset myynnit.
UPM:n tavoitteena on vähentää
kaatopaikalle tai jätteenpolttoon
ilman energian talteenottoa päätyvän
tuotantojätteen määrää.
UPM Shottonin kierrätys- ja lajittelulaitoksella (Material
Recovery and Recycling Facility, MRRF) lajitellaan kotitalouden
kierrätysjätteitä. Keräyspaperi käytetään uudelleen paperitehtaalla
ja tämä sisältyy myös keräyspaperin kokonaiskulutuslukuun.
770 000
1 400 000
Sähkö 1), GWh
Lähes kaikki tuotantolaitokset ovat
vähentäneet kiinteän jätteen määrää
ja parantaneet jätteen käsittelyä
lajittelemalla jätteet jo niiden
syntypaikassa.
1)
510 000
Lämpö, GWh
UPM:n tavoitteena on kasvattaa
ympäristömerkittyjen tuotteiden
osuutta sekä sertifioitujen
ympäristöjärjestelmien ja
ympäristötuoteselosteiden
kattavuutta.
Raaka-aineet
56 000
Fluff-massa, t
Kolmansien osapuolten
vahvistamat ympäristömerkit
kertovat yhtiön hyvästä
ympäristösuorituskyvystä.
RAAKA-AINEET
Suorien hiilidioksidipäästöjen lisäksi UPM arvioi
ja raportoi epäsuorat hiilidioksidipäästöt ja muut
kasvihuonekaasupäästöt. Sähköverkosta ostettu
sähkö aiheuttaa UPM:lle 2,9 miljoonaa tonnia
epäsuoria päästöjä. Ilman sähkön alkuperätakuiden
myyntiä ostosähkön CO2-päästöt olisivat olleet
2.4 miljoonaa tonnia. Eri toiminnot, kuten kuljetus
ja raaka-aineen tuotanto, aiheuttavat lisäksi 7,2
miljoonaa tonnia epäsuoria päästöjä. Lisätietoja on
UPM:n internetsivustolla.
2)
2)
Vuonna 2015 parannukset näkyvät
jäteveden määrän ja vesipäästöjen
(AOX, COD ja BOD), ilmapääs­töjen
(NOx ja SO2) ja kaatopaikka­jätteen
vähentymisessä. Tulokset saavutettiin
tehostamishankkeiden ja jatkuvan
parantamisen avulla.
UPM:n tavoitteet liittyvät sertifioidun
kuidun osuuteen tuotannossa ja puun
alkuperän seurantajärjestelmien
kattavuuteen.
1)