Yritysarvot

Arvomme
Our values
Viessmannin perusperiaatteet ja arvot laadittiin ensimmäistä kertaa
vuonna 1966. Siitä asti ne ovat olleet meille tärkeä menestystekijä.
Jotta yrityskulttuurimme pysyisi ajan tasalla maailmanlaajuisen
digitalisaation tuomien muutosten keskellä, ydinarvoja muokattiin ja
laajennettiin vuonna 2015.
Niihin lisättiin ketteryyden ja yrittäjyyden arvot, jotka nähdään
menestyksen tärkeinä edellytyksinä digitaalisessa maailmassa.
Tavoitteemme on vahvistaa luovuutta ja yksilön vastuuta yrityksessä ja
siten kannustaa innovaatiokykyä ja hyvien ideoiden nopeaa toteutusta.
Nämä arvot ohjaavat toimintaamme jokaisena työpäivänä.
The Viessmann company principles were formulated for the first time
in 1966. They were, and still are, an important contributing factor to
our success. In order to keep company culture up to date with the
massive changes brought about through global digitalisation, this list of
core values was revised and expanded in 2015.
The values of “Agility” and “Entrepreneurship” were added as they
were seen to be critical to success in the digital world. It is our
declared aim to strengthen creativity and individual responsibility in the
company and thereby encourage innovative capacity and the rapid
implementation of good ideas.
These values guide our actions each and every working day.
Innovaatio
Innovation
Olemme alan teknologinen edelläkävijä ja uranuurtaja. Kehitämme
jatkuvasti innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, joista tulee teknologisia
virstanpylväitä. Asiakkaan tarpeet ohjaavat toimintaamme.
Vaikutamme ratkaisevasti tekniseen kehitykseen myös
tulevaisuudessa.
We are technological trailblazers and a pacesetter in our sector. We
continue to develop exceptional products and solutions, which go on
to become milestones of technology. Customer needs are the focus
of our actions. We will continue to exert a decisive influence over
technical progress in the future.
Paras laatu
Top quality
Tarjoamme parasta laatua ja pyrimme täydellisyyteen kaikilla
liiketoiminta-alueillamme. Toimintaamme ohjaa motto: ”Kaiken voi
tehdä aina paremmin.“ Tuotteemme ovat käyttäjäystävällisiä, kestäviä
ja pitkäikäisiä, ja ne täyttävät asiakkaiden vaatimukset.
We offer top quality and strive for perfection in all areas of our
business. Our actions are guided by the motto: “Nothing is so good
that it cannot be improved.” Our products are easy to operate, user
friendly, durable, futureproof and meet our customers‘ requirements.
Kattava valikoima
Comprehensive range
Tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisiä lämmitys-, ilmanvaihto- ja
kylmäteknologian ratkaisuja kaikille energialähteille sekä laajan
valikoiman palveluja. Tuotevalikoimamme sopivuus markkinoille
varmistetaan ammattitaitoisten yhteistyökumppaneiden avulla.
We offer individual system solutions, tailored to the various
requirements of our international target markets, for every type of fuel
and application involving heating, air conditioning and refrigeration
technology, as well as an extensive range of services. We ensure our
product range is relevant to the market through the right partnerships.
Tehokkuus
Efficiency
Toimimme lean-periaatteiden ja –prosessien mukaisesti, ja
pyrimme tehokkuuteen materiaalien, työn ja energiankäytön osalta.
Tämä varmistaa toimintamme tehokkuuden ja säästää rajallisia
luonnonvaroja.
We work with lean structures and processes and strive for the highest
possible efficiency with materials, labour and energy. This, in turn,
ensures not only the efficiency of our actions, but also conserves
limited natural resources.
Vastuullisuus
Sustainability
Sitoudumme täyttämään taloudelliset, ekologiset ja
yhteiskunnalliset vastuumme. Varmistamme kaikkien prosessiemme
ympäristöystävällisyyden ja suosimme uusiutuvia energiamuotoja.
Tuotteemme säästävät energiaa sekä tukevat ympäristön- ja
ilmastonsuojelua tulevien sukupolvien hyväksi. Osallistumme tiede-,
taide- ja kulttuurielämään.
We are committed to fulfilling our economic, ecological and social
responsibilities. We ensure all our processes are environmentally
compatible and encourage the use of renewable forms of energy.
Our products save energy and protect the environment. Our aim is
to protect the climate and to preserve the natural basis of life. We
participate in the scientific, artistic and cultural life of our society.
Luotettavuus
Reliability
Olemme riippumaton perheyritys ja luotettava liikekumppani.
Toimimme asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa reilusti ja aidosti
pyrkien yhteiseen menestykseen. Arvostamme henkilöstöämme,
luotamme heihin ja viestimme avoimesti. Tarjoamme työntekijöille
hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.
We are an independent family business and a reliable business partner.
We cooperate with our customers and suppliers in true partnership
and fairness, pursuing the goal of mutual success. We value people
in our company, and our communications are open and trusting.
Our employees are offered good opportunities for professional
development.
Ketteryys
Agility
Työskentelemme joustavasti ja yhteistyössä yli osastorajojen sekä
pidämme päätöksentekoprosessit tarkoituksenmukaisina. Viestimme
tasa-arvoisesti ja hierarkioista riippumatta. Kannustamme luovuuteen
ja innovaatioiden nopeaan toteutukseen huolehtien samalla, että
toimintamme säilyy vakaana, luotettavana ja skaalautuvana.
Our method of working is characterised by flexibility, cooperation that
transcends departmental boundaries, non-hierarchical communications
and focussed decision-making processes. Creativity and swiftness, as
well as the resulting innovation potential, are continually encouraged,
whilst the necessary stability, reliability and scalability are maintained.
Yrittäjyys
Entrepreneurship
Näemme itsemme yrittäjinä yrityksen sisällä ja kehitämme
liiketoimintaa yhteisen osaamisen pohjalta. Toimintaamme ohjaavat
yksilön vastuun ja tarkoituksenmukaisen päätöksenteon periaatteet.
Tavoitteemme on luoda innostava työympäristö, joka tarjoaa
tilaisuuksia itsensä kehittämiseen.
Our employees are entrepreneurs within the company and develop
new business models based on shared experience. Our actions are
guided by the principles of individual responsibility and purposeful
decision making. It is our aim to offer a fulfilling working environment
with the opportunity for personal development.
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
35107 Allendorf (Eder), Saksa
www.viessmann.com
01/2016
Materiaali on tekijänoikeuksin suojattu.
Kopiointi ja muu käyttö sallittu ainoastaan etukäteisellä suostumuksella.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.