Vabilo in dnevni red - Prostovoljno gasilsko društvo Blagovica

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO BLAGOVICA
Blagovica 2
1223 Blagovica
Blagovica, .2.2015
VABILO!
V skladu z 20 in 21 členom statuta PGD Blagovica in sklepom Upravnega odbora
sklicujem redni 75. Občni zbor PGD BLAGOVICA
ki bo v soboto 27.2.2016 ob 19.00 v telovadnici OŠ Blagovica.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Izvolitev organov občnega zbora
Poročila o delovanju PGD Blagovica za leto 2015
Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora.
Razprava na podana poročila ter glasovanje o poročilih, bilanci stanja in izkaza
poslovnega izida
Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2016
Nadomestne volitve v Upravni odbor
Nagovor gostov
Podelitev priznanj
Predlogi in vprašanja članov
V skladu z 2. odstavkom 20. člena Statuta je občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot
polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje preloži za 30 minut, po poteku
tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotna
najmanj tretjina članov.
Na občnem zboru boste lahko poravnali članarino za leto 2016, ki je 15€.
Vsi, ki imate uniforme se občnega zbora udeležite v uniformah.
Vljudno vabljeni!
Z Gasilskim pozdravom
NA POMOČ
Predsednik PGD Blagovica
Matjaž Markovšek
PGD BLAGOVICA, Blagovica 2, 1223 Blagovica; Tel: 01/ 834-57-04, e-pošta: [email protected], dejavnost: 84.250
davčna št: 79108253, matična št. 5006724, poslovni račun: 02300-0014250770 Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana