Förvaltningsberättelse 2015 - Sannatorpets samfällighetsförening

Förvaltningsberättelse 2015.
Förvaltningsberättelse för Sannatorpets Samfällighetsförening avseende verksamhetsåret
2015.
Styrelsen har, efter årsstämman 2015, bestått av:







Lars Tirén, Ordförande
Per-Erik Jörgensen , kassör
Johan Sundström, sekreterare
Sven Erikson, ledamot
Jessica Hellberg, ledamot
Annica Hultén, suppleant
Kjell-Åke Ek, suppleant
Revisorer:



Roger Davidsson, revisor
Christer Larsson, revisor
Håkan Linell, revisorssuppleant
Valberedningen har bestått av:



Ingrid Tholander
Bo Lindholm
Nina Ek-Olsén
Styrelsen har









Under verksamhetsåret hållit 8 st protokollförda möten samt ett antal ej
protokollförda underhandsavstämningar.’
Kontaktat Lantmäteri samt inskrivningsmyndigheten och erhållit uppdaterade listor
med fastighetsbeteckningar.
I kontakter med övriga samfällighetsföreningar i området har en diskussion förts om
möjligheten till en gemensam samfälligheten för följande samfälligheter och
vägförening
o Ollesväg / Märgelvägen / Stenavägen / Sannatorpet / Båthusvägen
Under året startat ett utredningsarbetet om dagvattenproblem vid Arturs väg
påbörjats.
Hanterat en klandertalan mot samfälligheten från ett par medlemmar i föreningen
via Vännersborgs Mark- och miljödomstol. Med resultat att Mark. Och
miljödomstolen ogillar klandertalan ställd mot samfälligheten.
Säkerställt att asfalten på våra vägar återställts fackmanamässigt efter fiberdragning
gjorts.
Avropat skötsel av ”Pulka-Backen” i form av att röja gräs och sly från Åsa Gräs
entreprenad.
Säkerställt att jägare är kontaktad för avskjutning av kaniner
Undersökt förutsättningar för rensning av diket mellan Stenavägen /
Fässigetorpsvägen.
Under året har följande underhållsarbeten genomförts i området:










Två allmänna städdagar har genomförts.
Skötsel av gräsmattor och gräsbeväxta ytor har utförts av entreprenör.
Snöröjning av föreningens vägnät har genomförts av entreprenör.
Snöröjning samt sandning av gång‐cykelvägarna har genomförts av entreprenör.
Vintersandning av föreningens vägnät har genomförts av entreprenör.
Dränering av ängen vid Kvarnkullevägen.
Grusning av Arturs väg.
Röjning av ny sträckning för stig vid strandkant i närheten av ”pulka backen” har
genomförts.
Underhåll av dagvatten dränering vid Fässinge torp- och Artursväg.
Beställt Justering av vägskyltar i området