Ladda ner pdf - Catena Media

EJFÖRDISTRIBUTIONELLERPUBLICERING,DIREKTELLERINDIREKT,IELLERTILLUSA,AUSTRALIEN,KANADA,
NYAZEELAND,HONGKONG,JAPAN,SCHWEIZ,SYDAFRIKAELLERANNATLANDTILLVILKETSÅDAN
DISTRIBUTIONELLERPUBLICERINGSKULLEVARAOTILLÅTEN
Pressmeddelande
18februari2016
UtnyttjandeavövertilldelningsoptioniCatenaMedia
Malta — 18 februari 2016 — Med hänvisning till pressmeddelandet från Catena Media plc
(”Catena Media” eller ”Bolaget”) den 11 februari 2016 meddelar Catena Media idag att
Carnegie (”Global Coordinator”), i samband med erbjudandet och notering av Bolagtes
aktier
på
Nasdaq
First
North
Premier
(”Erbjudandet”),
har
utnyttjat
övertilldelningsoptionen till fullo avseende 3 858 350 befintliga aktier i Catena Media. IsambandmedErbjudandetharOptimizerInvestLtd,PixelWizardLtdochLJFKLtdställtutenoption
till Global Coordinator att köpa upp till 3858350 befintliga aktier i Bolaget i syfte att täcka
övertilldelningar av aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Global Coordinator har idag
utnyttjatÖvertilldelningsoptionentillfullo.
Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kommer Optimizer Invest Ltd, Pixel Wizard Ltd och
LJFKLtdägacirka16,0%,8,0%och6,5%varderaavdettotalaantaletaktieriCatenaMedia1.
Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan noteringen och med hänsyn till Bolagets,
aktiekursutvecklingharGlobalCoordinatorbeslutatattavbrytastabiliseringsperioden.
OmCatenaMedia
Catena Media grundades 2012 och tillhandahåller prestationsbaserad marknadsföring och
leadsgenerering till främst iGamingbranschen. Catena Media knyter till sig ett stort antal
onlinespelaresomviakoncernensprodukterochtjänsterhänvisastillkoncernensB2B-kunder,vilka
främst utgörs av iGamingoperatörer. Koncernen fokuserar på iGamingbranschen och då främst på
iGamingoperatörersomdriveronlinekasinonpåegnawebbsidor.iGamingoperatöreranvändersigi
regelavettnätverkavmarknadsföringspartners,såkalladeaffiliatebolag,förattmarknadsförasina
produkterochtjänsterochpåsåsättfåfleronlinespelaretillsinawebbsidor.iGamingoperatörerna
betalar affiliatebolagen per onlinespelare som via affiliatebolagets verksamhet genereras till
operatören via sidor så som www.johnslots.com/sv/ och www.rightcasino.com. Koncernens
HuvudmarknaderärSverige,Norge,Finland,NederländernaochStorbritannien.Koncernenharcirka
80anställdamedhuvudkontoriSliema,Malta.
Catena Media har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2012 och har ökat sina
intäkterfrån2,4MEURförniomånadersperiodensomavslutades30september2014till9,0MEUR
för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2015, motsvarande en ökning om 271
procent.Förniomånadersperiodensomavslutades30september2015,rapporteradeCatenaMedia
ett rörelseresultat om 6,1 MEUR, motsvarande en rörelsemarginal om 67 procent. För det fjärde
kvartalet2015,beräknarkoncernenattintäkternakommeruppgåtillmellan5,8MEURoch5,9MEUR
medettberäknatrörelseresultatuppgåendetillmellan3,5MEURoch3,6MEUR.
1
EftergenomfördnyemissioniErbjudandet.
Förytterligareinformation
RobertAndersson,VD,+35677032928
www.catenamedia.com
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015 kl. 08.30. Avanza är Bolagets
CertifiedAdvisor.
VIKTIGINFORMATION
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva
värdepapper. Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong
Japan, Schweiz, Sydafrika eller annat land till vilket sådant offentliggörande, publicering eller
distributionskullevaraotillåten.
Värdepapperen som det hänvisas till i detta meddelande har inte registrerats och kommer inte att
registrerasenligtamerikanskaSecuritiesActfrån1933,medändringar(”SecuritiesAct”),ochfårinte
erbjudasellersäljasinomUSA.BolagetharinteföravsiktattregistreranågondelavErbjudandeti
USA,ellerattgenomföraenmarknadsintroduktionavvärdepappereniUSA.
Erbjudanden gällande värdepapperen som det hänvisas till i detta meddelandehar gjorts i form av
ettprospektsomfinnstillgängligtpåwww.catenamedia.com.Dettameddelandeärinteettprospekt
enligtdirektiv2003/71/EG(tillsammansmedeventuellatillämpligaimplementeringsåtgärderinågot
medlemsland ”Prospektdirektivet”). Investerarna ska inte teckna sig för eller köpa några av de
värdepapper det hänvisas till i detta pressmeddelande, förutom på basis av den information som
finnsidetovannämndaprospektet.
ImedlemsländeriEES,utöverSverige,somharimplementeratProspektdirektivetvändersigdenna
kommunikation enbart till, och riktas enbart till, kvalificerade investerare i de medlemsländer som
omfattas av betydelsen i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla
ErbjudandetutanettgodkäntprospektisådanamedlemsländeriEES.
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden.
Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras genom
ordsom”tror”,”förväntarsig”,”förutser”,”avser”,”uppskattar”,”kommeratt”,”kan”,”fortsätter”
och liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande grundar sig på
diverse antaganden, varav många i sin tur grundar sig på ytterligare antaganden. Även om Catena
Mediaäravuppfattningenattdessaantagandenvarrimliganärdegjordes,ärdessaantagandentill
sinnaturföremålförbetydandekändaochokändarisker,osäkerhetsfaktorer,oväntadeutvecklingar
och andra viktiga faktorer, vilka är svåra eller omöjliga att förutse och ligger utom Catena Medias
kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle
kunnafåverkligahändelserattavvikabetydligtfråndeförväntningarsomharuttrycktsellerantyttsi
dettameddelandegenomsådanaframåtblickandeuttalanden.
Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som återfinns i detta
pressmeddelande gäller enbart per datumet för detta, och kan ändras utan särskild underrättelse
därom.