Logiks General

Logiks
Förutsäg arbetsprestation med våra effektiva kapacitetstester
Begåvning är den enskilt bästa prediktorn
Med ett mindre antal sökande ger Logiks en bättre
för arbetsprestation. Logiks är ett onlinetest
förståelse för kandidaternas styrkor, vilket är värdefullt
som mäter individers förmåga att lösa verbala,
för att fatta lämpliga rekryteringsbeslut.
numeriska och abstrakta problem. Samtidigt som
Logiks är ett effektivt verktyg för screening och
urval, kan testet även kombineras med Cubiks
övriga verktyg för att ge en komplett bild av era
nuvarande och framtida anställda.
Logiks ger en detaljerad bild av kandidaternas
kognitiva begåvning, vilket är värdefull information
inför era rekryteringsbeslut.
För att garantera att testningen är rättvis har frågorna
som varje kandidat besvarar valts ut slumpmässigt från
frågebanker med flera hundra möjliga frågor. Detta
innebär att varje Logikstest är unikt vilket motverkar
fusk och gör det möjligt att testa kandidater vid fler
än ett tillfälle.
Logiks General
Logiks General är ett flexibelt kapacitetstest som
•Använd oövervakade onlinetest för screening tidigt
kan användas för kandidater på alla nivåer. Testet
i urvalsprocessen och spara tid och resurser
tar 12 minuter att genomföra uppdelat på 3 områden
•Minska risken att kandidaterna känner till innehållet
med numeriska, verbala och abstrakta uppgifter. För
på förhand genom att använda Logiks som grundar
att maximera reliabiliteten i Logiks General är alla 50
sig på stora och omfattande frågebanker
frågor korta och oberoende av varandra.
•Återkoppla kandidatens svarshastighet,
Logiks Advanced
noggrannhet och övergripande resultat med
Logiks Advanced är en uppsättning test som är specifikt
hjälp av smidiga rapporter
utformade för kandidater till mer kvalificerade tjänster.
•Administrera inbjudningar och rapporter genom vår Testerna mäter kandidaternas förmåga att läsa av,
säkra och lättanvända onlineplattform - Cubiks Online
tolka och använda sig av verbal respektive numerisk
•Dra nytta av professionell och snabb support från
våra psykologer och IT-specialister
Effektiv screening
Oavsett om du har tusentals kandidater eller bara en
handfull kommer ett kapacitetstest att spara tid och
ge värdefull kunskap inför rekryteringsbeslut. Logiks
är en effektiv och robust screeningmetod som gör det
möjligt för er organisation att snabbt identifiera era
toppkandidater. Automatiserade processer gör att de
minst lämpade screenas bort i ett tidigt skede, vilket
minskar tiden som läggs på rekryteringen dramatiskt –
framförallt med stora volymer sökande.
information. Logiks Advanced ger en grundlig bild av
individens begåvning på endast 25 minuter.
Användbara rapporter
När en person har genomfört Logiks finns resultaten
omedelbart tillgängliga i Cubiks Online. Administratören
kan lätt ta fram individuella rapporter som visar resultat,
svarshastighet och noggrannhet för varje kandidat.
Beroende på era behov kan ni även skapa grupprapporter
för att jämföra en grupp av kandidater mot varandra eller
kombinationsrapporter som sammanställer resultat från
flera av Cubiks tester.
Snabb och enkel administration i Cubiks Online (COL)
Vi har ett stort nätverk av partners och egna kontor
COL är Cubiks användarvänliga onlineplattform där du
världen över. Detta ger oss en internationell räckvidd med
på ett enkelt sätt kan bjuda in flera kandidater till en
kompetent och kulturellt relevant språksupport. Detta gör
eller flera av Cubiks tester samtidigt. När testerna har
det möjligt för våra kunder att implementera förstklassiga
genomförts kan administratören generera rapporter som
urvals- och utvecklingsprocesser på ett standardiserat
kan användas under intervjuer eller vid feedbacksamtal.
sätt i alla sina verksamhetsländer.
Genom sin flexibilitet kan COL anpassas till er
För mer information, besök
organisationsstruktur med administratörer i flera
www.cubiks.se eller maila [email protected]
verksamheter och olika länder. COL kan även anpassas
för att användas tillsammans med ert intranät eller
ATS-system. Hela systemet kan designas för att följa
er grafiska profil.
Cubiks Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr, 111 57 STOCKHOLM. T +46 8 441 74 60 F +46 8 441 74 61 E [email protected] W www.cubiks.se