Brevrutin för åklagarväsendet, (Alt

Åklagarmyndighetens författningssamling
ÅFS 2016:3
Åklagarmyndighetens föreskrifter
om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS
2005:30) om dokumentation och underrättelser vid
tvångsmedel
beslutade den 15 februari 2016.
Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen
(2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:30) om
dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel att 3 § ska ha följande
lydelse.
3 § En åklagare får uppdra åt en annan åklagare att lämna underrättelser
enligt 2 §. Ett sådant uppdrag får också lämnas till någon annan anställd
vid Åklagarmyndigheten eller till en polisman eller en tulltjänsteman.
Uppdrag att lämna underrättelser enligt 2 § får även lämnas till annan
anställd vid Ekobrottsmyndigheten eller Polismyndigheten som av den
myndigheten utsetts att hålla förhör enligt 24 kap. 8 § rättegångsbalken.
Vid hävande av häktning får uppdrag att lämna underrättelse om
beslutet endast lämnas till annan åklagare.
Denna författning träder i kraft den 22 februari 2016.
ANDERS PERKLEV
Lars Werkström
(Rättsavdelningen)
1 (1)
Publiceringsdatum
15 februari 2016