Broschyr

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CLEANTECH INVEST OYJ (PUBL)
Februari 2016
F O N D K O M M I S S I O N
Denna trycksak är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga investeringsmemorandumet som upprättats. Allt ansvar för dess innehåll vilar på Cleantech Invest Oyj (publ).
CLEANTECH INVEST I KORTHET
■ Intäkterna i portföljen av bolag har växt med uppskattningsvis 200%
under 2015.
■ Flera portföljbolag finns på mångmiljardmarknader som nu står inför
take-off.
■ Nocart har 2016 erhållit genombrott i form av tre stora ordrar om
totalt 12,9 MEuro.
■ Enersize, Nuuka, Sofi Filtration och Savo-Solar har samtliga haft
VARFÖR EN PARALLELL NOTERING I SVERIGE?
Vi ska bli Europas ledande cleantech-accelerator och vi är på god väg dit.
I förra årets portföljbolagstillväxt på 200% ingår ändå ett antal innehav
som ännu inte har kommersialiserat sina lösningar. För att nå dit vill vi
utöka aktieägandet. Det är fortfarande en barriär för svenska investerare att börja handla på finska marknaden. Med parallellistningen försvinner den och vi blir en nordisk listad cleantech accelerator.
kommersiella genombrott under 2015 och står potentiellt inför
Jag är personligen väldigt stolt över att erbjuda möjlighet att investera i
stora omsättningsökningar redan under 2016.
oss. Det finns ingen spikrak väg till framgång och detta är inte en riskfri
■ SWAP.com har växt i genomsnitt med 15% per månad under 2 år.
Nuvarande omsättning/månad motsvarar mer än 10 MUSD per år.
■ Kompetenta grundare, kompetent bolagsledning och styrelse.
resa men det är en resa väl värd att göra. Våra bolag löser några av
världens största utmaningar, och de befinner sig på de geografiska marknader där detta behövs som bäst. De utvecklas just nu väldigt väl och jag
har stor tilltro att de kommer att fortsätta göra det framöver. Med peng-
Bolagets målsättning är att bidra till lösningar av vår tids stora globala utmaningar genom att vara en aktiv och kompetent delägare i bolag, samt
att ge ett mervärde till sina aktieägare via den riskspridning som en port-
arna från denna nyemission kommer vi att kunna göra ett antal värdeskapande investeringar och fortsätta bygga våra bolags internationella
framgångar.
följ av lovande projekt inom sektorn innebär.
Vänligen,
De områden Cleantech Invests portföljbolag är aktiva inom är:
Energi- och resurseffektivitet samt
Alexander ”Bigge” Lidgren
VD
decentraliserad förnyelsebar energi.
Strategin är att investera i de bästa nordiska cleantech-företagen, accelerera deras utveckling och bygga värdefulla företag. Bolaget följer en hand-
INTÄKTER PORTFÖLJBOLAG 2013 – 2015 (EUR)
12 000 000
lingsplan för att expandera Cleantech Invest till Europas ledande cleantechaccelerator. I det ligger bland annat åtgärder för att ytterligare öka värdet
som tillförs portföljbolagen, och att stärka och leverera resultat via de internationella fotfästena i USA, Kina och Tyskland.
10 000 000
Försäljningen ökar kraftigt i nuvarande portfölj. Bolagen drivs av några av
nordens bästa entrepenörer och deras marknader växer just nu väldigt
starkt. Konsumtionsmönster i förändring där delningsekonomin och nya
8 000 000
>200%
tekniker för återanvändning ger oss möjlighet att spara både energi och
naturresurser.
6 000 000
Kostnader för sensorer, processorkraft och bandbredd har minskat dramatiskt de senaste fem åren och det är nu möjligt att mäta, analysera och
styra energianvändning från var som helst i världen. Energi används fortfarande vårdslöst och det finns en stor outnyttjad marknad för energi-
4 000 000
effektivitet som nu öppnar sig. Batterier och förnyelsebar energiproduk-
+84%
tion såsom solceller har upplevt en lika drastisk kostnadsminskning och
energiproduktion går från storskaligt och centraliserat till distribuerat och
förnyelsebart.
Miljö- och klimatvänliga lösningar är inte här för
att ta marknadsandelar, de är här för att ta över.
2 000 000
0
2013
2014
2015
EXE M PEL PÅ PORTFÖLJBOLAG:
Försäljningstillväxt 2014-2015
+297%
Onlineförmedling av begagnade kläder genom innovativ och kostnadseffektiv logistik
på den 600 miljarder kronor stora Nordamerikanska marknaden.
Försäljningstillväxt 2014-2015
+323%
Distribuerad förnyelsebar elproduktion med hjälp av mjukvarustyrda mikronät för
de 1,2 miljarder människor som idag saknar elförsörjning.
Försäljningstillväxt 2014-2015
+50%
Upp till 35% energibesparingar genom mätdatanalys för industriella tryckluftssystem
som idag förbrukar 5% av världens totala elproduktion.
I PORTFÖLJEN INGÅR ÄVEN:
CL
CLEAN
KURSUTVECKLING 12 MÅNADER
OMXS30
OM
Euro
1,4
Index
1,2
2400
1,0
2200
0,8
2000
0,6
1800
0,4
1600
0,2
1400
2600
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1509
1508
1510
1511
1512
1601
1602
Cleantech Invest fokus på energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi har visat sig vara framgångsrikt även under svåra marknadsförhållanden.
ERBJUDANDET I SAMM ANDRAG
Nyemission av serie A-aktier och teckningsoptioner (TO1A) i Cleantech Invest
Oyj. Varje aktie erbjuds för 9,30 kr/st. För varje serie A-aktie tecknat i emis-
ERBJUDANDET
sion, får tecknare en (1) vederlagsfri teckningsoption. Två (2) teckningsop-
En (1) A-aktie
tioner berättigar innehavaren att under perioden 1 november 2016 t o m
den 30 november 2016 teckna ytterligare en ny serie A aktie för 13,00 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med serie A aktien under
En (1) Unit á 9,30 kr
dess löptid.
Bolaget avser att ansöka om listning av både serie A-aktien och TO1A på
En (1) Teckningsoption
First North Sverige vid Nasdaq Stockholm, såsom en sekundärlistning (aktien
har primärlistning vid Nasdaq First North Finland) snarast möjligt efter emissionens genomförande.
Teckningstid 19 februari – 7 mars 2016
Emissionskurs:
9,30 kronor per serie A-aktie.
Teckningstid:
19 februari – 7 mars 2016.
Två (2) Teckningsoptioner
Emissionsbelopp vid
full teckning:
Ca 10 Mkr före emissionskostnader.
Övertilldelningsoption:
Vid stort intresse, utöver fullt tecknad
emission, kan Bolagets styrelse besluta att
En (1) A-aktie á 13,00 kr
öka emissionens storlek med upp till ca 2 Mkr
till motsvarande villkor.
Teckningstid 1 – 30 november 2016
ISIN-koder
Detta erhålles för varje tecknad och betald unit:
Aktien med kortnamn CLEANT:
FI4000092523
Teckningsoption, TO1A:
FI4000197629
Emissionen är garanterad till ca 50% (ca 5 Mkr) i form av
teckningsförbindelser från externa investerare
1 aktie
1 teckningsoption
Förvärvas för utsatt
Två teckningsoptioner ger rätt att teckna
pris om 9,30 kr
ytterligare en aktie i Cleantech Invest Oyj för
13,00 kr, anmälningsperiod 1–30/11 2016.
Hänvisning till upprättat memorandum
Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga memorandum som upprättats. Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Cleantech Invest finns en beskrivning av de
potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan
Cleantech Invest Oyj (publ)
Cleantech Invest Oyj
ett investeringsbeslut kan fattas skall dessa risker tillsammans med övrig
Malmarinne 1 B,
Kungsgatan 4
information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas.
00180 Helsingfors
222 50 Lund
Finland
Tel: +46-736 601 007
www.cleantechinvest.com
[email protected]
Memorandumet för Cleantech Invest finns tillgängligt för nedladdning på:
www.cleantechinvest.com
www.eminova.se
www.gwkapital.se
Anmälningssedel för teckning av Units i Cleantech Invest Oyj
19 februari - 7 mars
2016 kl 16:30.
Teckningskurs
Tilldelning och betalning
9,30 kr per unit, bestående
-
på utskickad avräkningsnota.
Två (2) TO1A
november 2016 teckna en (1) A-
:
Oyj
500 Units (4 650,00 kr)
2 000 Units (18 600,00 kr)
1 000 Units (9 300,00 kr)
5 000 Units (46 500,00 kr)
1 500 Units (13 950,00 kr)
10 000 Units (93 000,00 kr)
Annat antal
Namn/Firma
Person/Org.nr
Adress
Postnr och Ort
VP-kontonr eller
depånr*
Bank/förvaltare
E-postadress
Ort och datum
deln skickas in.
på omstående sida.
Post
E-mail
Fax
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr.
111 46 Stockholm
[email protected]
(inskannad anmälningssedel)
08-684 211 29
'ĞŶŽŵƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂŶĚĞĂǀĚĞŶŶĂĂŶŵćůŶŝŶŐƐƐĞĚĞůŵĞĚŐĞƐĨƂůũĂŶĚĞ͗
ͻ ĂƩũĂŐƚĂŐŝƚĚĞůĂǀŽĐŚĨƂƌƐƚĊƩƐĂŵƚůŝŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽŵƵƚŐŝǀŝƚƐŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĚĞƩĂĞƌďũƵdande,
ͻ ĂƩũĂŐćƌŵĞĚǀĞƚĞŶŽŵĂƩĂŶŵćůĂŶćƌďŝŶĚĂŶĚĞ͕
ͻ ĂƩƟůůĚĞůŶŝŶŐŬĂŶŬŽŵŵĂĂƩƌĞĚƵĐĞƌĂƐĞůůĞƌŚĞůƚƵƚĞďůŝ͕
ͻ ĂƩŵŝŶĂƉĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝŌĞƌďĞŚĂŶĚůĂƐŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚWĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝŌƐůĂŐĞŶ͕
ͻ ĂƩũĂŐďĞĨƵůůŵćŬƟŐĂƌŵŝŶŽǀĂ&ŽŶĚŬŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƩĨƂƌŵŝŶƌćŬŶŝŶŐǀĞƌŬƐƚćůůĂƚĞĐŬŶŝŶŐ
ĂǀƟůůĚĞůĂĚĞĂŬƟĞƌ͘
sŝŬƟŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĞŶŶĂŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĮŶŶƐĞŶĚĂƐƚƉĊƐǀĞŶƐŬĂ͘
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ŵŝŶŽǀĂ&ŽŶĚŬŽŵŵŝƐƐŝŽŶ;͟ŵŝŶŽǀĂ͟Ϳ;ϱϱϲϴϴϵͲϳϴϴϳͿćƌĞƩǀćƌĚĞƉĂƉƉĞƌƐďŽůĂŐƐŽŵƐƚĊƌƵŶĚĞƌ
&ŝŶĂŶƐŝŶƐƉĞŬƟŽŶĞŶƐƟůůƐLJŶ͘
ŵŝŶŽǀĂŚĂƌƟůůƐƚĊŶĚĂƩďĞĚƌŝǀĂǀćƌĚĞƉĂƉƉĞƌƐƌƂƌĞůƐĞĞŶůŝŐƚůĂŐĞŶ;ϮϬϬϳ͗ϱϮϴͿŽŵǀćƌĚĞƉĂƉpersmarknaden.
&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽŵĞƌďũƵĚĂŶĚĞƚĂǀƐĞƌŚĂƌŝŶƚĞŽĐŚŬŽŵŵĞƌŝŶƚĞĂƩƌĞŐŝƐƚƌĞƌĂƐŝŶĊŐŽƚĂŶŶĂƚ
ůĂŶĚćŶ^ǀĞƌŝŐĞĞůůĞƌ&ŝŶůĂŶĚ͘ĞŬŽŵŵĞƌĚćƌĨƂƌŝŶƚĞĂƩĞƌďũƵĚĂƐƟůůĨƂƌƐćůũŶŝŶŐŝŶĊŐŽƚĂŶŶĂƚůĂŶĚ
ĚćƌĚĞůƚĂŐĂŶĚĞƐŬƵůůĞĨƂƌƵƚƐćƩĂLJƩĞƌůŝŐĂƌĞƉƌŽƐƉĞŬƚ͕ƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐĞůůĞƌĂŶĚƌĂĊƚŐćƌĚĞƌćŶƐŽŵĨƂůũĞƌ
ĂǀƐǀĞŶƐŬƌćƩĞůůĞƌƐƚƌŝĚĞƌŵŽƚůĂŐ͕ĨƂƌŽƌĚŶŝŶŐĞůůĞƌĂŶŶĂŶďĞƐƚćŵŵĞůƐĞŝƐĊĚĂŶƚůĂŶĚ͘
hƉƉĚƌĂŐŐĞŶŽŵƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚĂŶŵćůŶŝŶŐƐƐĞĚĞůďĞĨƵůůŵćŬƟŐĂƌŵŝŶŽǀĂĂƩĨƂƌƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚƐƌćŬŶŝŶŐƐćůũĂ͕ŬƂƉĂĞůůĞƌƚĞĐŬŶĂƐŝŐĨƂƌĮŶĂŶƐŝĞůůĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶůŝŐƚǀŝůůŬŽƌĞŶƐŽŵƵƞŽƌŵĂƚƐĨƂƌĞƌďũƵdandet.
hƉƉĚƌĂŐŐĞŶŽŵƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚĂŶŵćůŶŝŶŐƐƐĞĚĞůŽŵĨĂƩĂƐŝŶƚĞĂǀĚĞŶĊŶŐĞƌƌćƩƐŽŵĨƂůũĞƌĂǀĚŝƐƚĂŶƐͲ
ŽĐŚŚĞŵĨƂƌƐćůũŶŝŶŐƐůĂŐĞŶ͘
dŝůůǀćŐĂŐĊŶŐƐƐćƩŽĐŚƚĞĐŬŶŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚĨƌĂŵŐĊƌĂǀĚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽŵƵƚŐŝǀŝƚƐŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚ
ĞƌďũƵĚĂŶĚĞƚ͘
'ĞŶŽŵĂŶŵćůĂŶŝĚĞƩĂĞƌďũƵĚĂŶĚĞďůŝƌƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚŝŶƚĞŬƵŶĚŚŽƐŵŝŶŽǀĂ͘ŵŝŶŽǀĂŬŽŵŵĞƌ
ĚćƌĨƂƌŝŶƚĞĂƩŬƵŶĚŬĂƚĞŐŽƌŝƐĞƌĂĚĞƐŽŵƚĞĐŬŶĂƌĂŬƟĞƌĞŶůŝŐƚĞƌďũƵĚĂŶĚĞƚ͘ŵŝŶŽǀĂŐƂƌŝŶƚĞŚĞůůĞƌ
ĞŶƉĂƐƐĂŶĚĞƉƌƂǀŶŝŶŐĞŶůŝŐƚůĂŐĞŶ;ϮϬϬϳ͗ϱϮϴͿŽŵǀćƌĚĞƉĂƉƉĞƌƐŵĂƌŬŶĂĚĞŶĂǀƐĞĞŶĚĞƚĞĐŬŶŝŶŐĂǀ
ǀćƌĚĞƉĂƉƉĞƌŝĞƌďũƵĚĂŶĚĞƚ͘
/ĚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽŵƵƚŐŝǀŝƚƐŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĞƌďũƵĚĂŶĚĞƚĨƌĂŵŐĊƌĚĞƌŝƐŬĞƌƐŽŵĨƂůũĞƌŵĞĚĞŶ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐŝĚĞĮŶĂŶƐŝĞůůĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽŵĂǀƐĞƐ͘
ĞŶƐŽŵĂǀƐĞƌƚĞĐŬŶĂĮŶĂŶƐŝĞůůĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚĚĞƩĂĞƌďũƵĚĂŶĚĞƵƉƉŵĂŶĂƐĂƩŶŽŐĂ
ůćƐĂŝŐĞŶŽŵĚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽŵƵƚŐŝǀŝƚƐ͘WƌŝƐĞƚĨƂƌĚĞĮŶĂŶƐŝĞůůĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽŵĂǀƐĞƐĨƌĂŵŐĊƌĂǀ
ĚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽŵƵƚŐŝǀŝƚƐŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĞƌďũƵĚĂŶĚĞƚ͘
<ŽƐƚŶĂĚĞƌƵƚƂǀĞƌǀĂĚƐŽŵĂŶŐŝǀŝƚƐŽǀĂŶ͕ƐĊƐŽŵƐŬĂƩĞƌĞůůĞƌĐŽƵƌƚĂŐĞ͕ƐŽŵŬĂŶŬŽŵŵĂĂƩƵƉƉƐƚĊŝ
ƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĚĞĮŶĂŶƐŝĞůůĂ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽŵĞƌďũƵĚĂŶĚĞƚĂǀƐĞƌ͕ǀĂƌŬĞŶƉĊĨƂƌĞƐĂǀĞůůĞƌĞƌůćŐŐƐĂǀŵŝŶŽǀĂ͘
WĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝŌĞƌƐŽŵƚĞĐŬŶĂƌĞŶůćŵŶĂƌŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĂŶŵćůĂŶďĞŚĂŶĚůĂƐĂǀŵŝŶŽǀĂĞŶůŝŐƚWĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝŌƐůĂŐĞŶ;ϭϵϵϴ͗ϮϬϰͿ͘
ĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀƉĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝŌĞƌŬĂŶćǀĞŶƐŬĞŚŽƐĂŶĚƌĂĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵŵŝŶŽǀĂĞůůĞƌĞŵŝƩĞŶƚĞŶƐĂŵĂƌbetar med.
ŵŝŶŽǀĂĂŶƐǀĂƌĂƌŝŶƚĞĨƂƌƚĞŬŶŝƐŬĂĨĞůĞůůĞƌĨĞůŝƚĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐͲĞůůĞƌƉŽƐƚŚĂŶƚĞƌŝŶŐŝƐĂŵďĂŶĚ
ŵĞĚƚĞĐŬŶŝŶŐŐĞŶŽŵďĞƚĂůŶŝŶŐĞůůĞƌŝŶůćŵŶĂŶĚĞĂǀĂŶŵćůŶŝŶŐƐƐĞĚĞů͘
sWͲŬŽŶƚŽĞůůĞƌĚĞƉĊŵĊƐƚĞǀĂƌĂƂƉƉŶĂƚǀŝĚƟůůĨćůůĞƚĨƂƌĂŶŵćůĂŶ͘
<ůĂŐŽŵĊůŵĞĚĂŶůĞĚŶŝŶŐĂǀŵŝŶŽǀĂƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐĂǀŽƌĚĞƌŐĞŶŽŵƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚĂŶŵćůŶŝŶŐƐƐĞĚĞů
ŬĂŶŝŶƐćŶĚĂƐƉĞƌƉŽƐƚƟůůŵŝŶŽǀĂƐŬůĂŐŽŵĊůƐĂŶƐǀĂƌŝŐĞƉĊĂĚƌĞƐƐŵŝŶŽǀĂ&ŽŶĚŬŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕Ʃ͗
<ůĂŐŽŵĊůƐĂŶƐǀĂƌŝŐ͕ŝďůŝŽƚĞŬƐŐĂƚĂŶϯ͕ϯƚƌ͕͘ϭϭϭϰϲ^ƚŽĐŬŚŽůŵ͘
sŝĚĞŶĞǀĞŶƚƵĞůůƌĞŬůĂŵĂƟŽŶŵŽƚŵŝŶŽǀĂƐƵƞƂƌĂŶĚĞĂǀŽƌĚĞƌƐŬĂĚĞƩĂƐŬĞŝŶŽŵƐŬćůŝŐƟĚ͘ZćƩĞŶ
ĂƩŬƌćǀĂĞƌƐćƩŶŝŶŐĞůůĞƌĂƩŐƂƌĂĂŶĚƌĂƉĊĨƂůũĚĞƌŬĂŶĂŶŶĂƌƐŐĊĨƂƌůŽƌĂĚ͘
sŝĚĞŶĞǀĞŶƚƵĞůůƚǀŝƐƚŵĞĚŵŝŶŽǀĂŬĂŶŬŽŶƐƵŵĞŶƚĞƌǀćŶĚĂƐŝŐƟůůůůŵćŶŶĂƌĞŬůĂŵĂƟŽŶƐŶćŵŶĚĞŶ͕
Ždžϭϳϰ͕ϭϬϭϮϯ^ƚŽĐŬŚŽůŵ͕ƚĞůĞĨŽŶϬϴͲϱϬϴϴϲϬϬϬ͕ǁǁǁ͘ĂƌŶ͘ƐĞ͘
ŵŝŶŽǀĂĨƂůũĞƌƐǀĞŶƐŬůĂŐŽĐŚŵĂƚĞƌŝĞůůƌćƩƟůůćŵƉĂƐƉĊŵŝŶŽǀĂƐĞƌŚĊůůŶĂƵƉƉĚƌĂŐ͘ůůŵćŶĚŽŵƐƚŽů
ćƌďĞŚƂƌŝŐĚŽŵƐƚŽů͘