Alligator kallelse extra bolagsstämma 2016-03-14

Kallelse till extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB
Aktieägarna i Alligator Bioscience AB (publ), org. nr 556597-8201, kallas till extra bolagsstämma
måndagen den 14 mars 2016, kl. 16:00, i bolagets lokaler, Medicon Village, Scheelevägen 2 i
Lund.
RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 8 mars 2016, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast
tisdagen den 8 mars 2016, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81
Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail [email protected] Vid anmälan
ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal
innehavda aktier.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 8 mars 2016. Aktieägare måste
således underrätta förvaltare härom i god tid före nämnda datum.
OMBUD
Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara
skriftliga och ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande dessförinnan.
Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid
gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida
(www.alligatorbioscience.se) och på bolaget (se adress ovan) samt skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin adress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.
Stämmans öppnande
2.
Val av ordförande vid stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Val av två justeringsmän
5.
Godkännande av dagordning
6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
Beslut om ändring av bolagsordningen
8.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter
9.
Val av styrelseledamöter
10.
Stämmans avslutande
SW25832374/4Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden
Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80
www.alligatorbioscience.com
FÔRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
§4
Aktiekapital
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 600 000
10 400 000 kronor och högst 41 600 000 kronor och högst 94 400 000 kronor.
kronor.
§5
Antal aktier
Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst
Antalet aktier skall uppgå till lägst
26 000 000 och högst 104 000 000.
59 000 000 och högst 236 000 000.
§6
Styrelse
Styrelse
Styrelsen skall, utöver de ledamöter
Styrelsen skall, utöver de ledamöter som
som enligt lag kan komma att utses av
enligt lag kan komma att utses av annan än
annan än bolagsstämman, bestå av
bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och
lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter högst åtta (8) ledamöter.
med högst fyra (4) suppleanter.
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst
(2) revisorer med högst två (2)
två (2) revisorer eller ett (1) registrerat
revisorssuppleanter. Till revisor skall utses
revisionsbolag med mandatperiod som
auktoriserad revisor eller registrerat
följer av lag.
revisionsbolag.
§7
Kallelse
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
genom annonsering i Post- och Inrikes
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
Tidningar och genom att kallelsen hålls
och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
tillgänglig på bolagets webbplats. Att
bolagets webbplats. Att kallelse har skett
kallelse har skett skall samtidigt
skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.
annonseras i Dagens Industri.
För att få delta i bolagsstämman skall
För att få delta i bolagsstämman skall
aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller
aktieägare göra en anmälan härom till
annan framställning av hela aktieboken
bolaget senast den dag som anges i
avseende förhållandena fem vardagar före
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag
stämman, dels göra en anmälan härom till
får inte vara söndag, annan allmän
bolaget senast den dag som anges i
helgdag, lördag, midsommarafton,
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
julafton eller nyårsafton och inte infalla
inte vara söndag, annan allmän helgdag,
tidigare än femte vardagen före
lördag, midsommarafton, julafton eller
bolagsstämman.
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före bolagsstämman.
SW25832374/4Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden
Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80
www.alligatorbioscience.com
§8
Bolagsstämma
På årsstämman skall följande ärenden
förekomma till behandling.
1.
Val av ordförande vid stämman
2.
Upprättande och godkännande
av röstlängd
3.
Val av två justeringsmän
4.
Godkännande av dagordning
5.
Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
6.
Framläggande av
årsredovisning och
revisionsberättelse samt i
förekommande fall
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7.
Beslut om
a)
fastställande av
resultaträkning och
balansräkning samt i
förekommande fall
koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning;
b)
dispositioner
beträffande bolagets
vinst eller förlust enligt
den fastställda
balansräkningen;
c)
ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna
och verkställande
direktören.
8.
Fastställande av antal
styrelseledamöter och
suppleanter
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett
eller två biträden, dock endast om
aktieägaren till bolaget anmäler antalet
biträden på det sätt som anges i föregående
stycke.
Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden
förekomma till behandling.
1.
Val av ordförande vid stämman
2.
Upprättande och godkännande av
röstlängd
3.
Val av två justeringsmän
4.
Godkännande av dagordning
5.
Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
6.
Framläggande av årsredovisning
och revisionsberättelse samt i
förekommande fall
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7.
Beslut om
a)
fastställande av
resultaträkning och
balansräkning samt i
förekommande fall
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
b)
dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen; och
c)
ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
8.
Fastställande av antalet
styrelseledamöter samt revisorer
och revisorssuppleanter
9.
Fastställande av styrelsearvoden
och revisorarvoden
10.
Val av styrelse samt revisorer och
revisorssuppleanter
SW25832374/4Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden
Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80
www.alligatorbioscience.com
9.
10.
11.
Fastställande av
styrelsearvoden och, i
förekommande fall,
revisorarvoden
Styrelseval och, i
förekommande fall, revisorsval
Annat ärende som ankommer
på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen.
11.
Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.
Det föreslås att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Punkt 8 – 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och Val av styrelseledamöter
Större aktieägare har meddelat att de inför bolagsstämman kommer att lämna förslag rörande
antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter.
SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET
För giltigt beslut i frågan under punkten 7 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
STÄMMOHANDLINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION
Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 7 finns tillgängligt hos bolaget (adress ovan). Kopia
av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt
kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 59 014 384. Bolaget innehar inga egna
aktier.
_____________________
Lund i februari 2016
ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL)
Styrelsen
SW25832374/4Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden
Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80
www.alligatorbioscience.com