Praktisk kurs i linoljefärgsmålning

Hantverkslaboratoriet, Nätverket för Byggnadsvård i Gävleborgs län,
Migo Byggnadsvård samt Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till;
Praktisk kurs i linoljefärgsmålning
med Kerstin Lyckman Gevert, målerikonservator &
Anders Björklund, målarmästare
Fredag 11 mars 2016 kl 8.00-16.00 i Alfta
Målare och byggnadshantverkare verksamma i Gävleborgs län inbjuds att delta i denna 1-dagskurs där teoretiska genomgångar varvas med demonstrationer och praktiska övningar. Kerstin
och Anders har djupa kunskaper och bred erfarenhet av att arbeta med linoljefärg. Kursen riktar
sig till målare och bygghantverkare som vill utveckla sina färdigheter att måla med linoljefärg i
sin yrkesutövning.
Avgift; 800:- + moms inklusive lunch och fika. Avgiften faktureras av Göteborgs universitet.
Utrustning; ha arbetskläder och ta med linoljefärg, penslar samt några objekt att övningsmåla på,
t.ex. fönsterbågar, hyvlade bräder etc.
Anmälan; Mimmi Göllas på [email protected] eller ring på 070-277 70 01 eller
Henrik Larsson på [email protected] eller ring på 070-529 99 41
Fortsättning på nästa sida med mer information om Kerstin och Anders!
2/6
Kerstin Lyckman Gevert är Tekn Dr, Målerikonservator MSc och grundare av Färgarkeologen.
Verksamheten i Kerstins företag bygger på en blandning av olika kompetensområden: restaureringsmåleri, konserveringsmetodik, forskning och utveckling av traditionella färgmaterial med
ingående studier av traditionella komponenters kemiska uppbyggnad. Färgarkeologen arbetar
med färgundersökningar, gör skadeutredningar samt ger kurser om färgens material och hantverk inom restaureringsmåleriet. Företaget driver även forskningsbaserade projekt med fokus
på historiska färgmaterial och hantverksmetoder. Kerstin har doktorerat med avhandlingen Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering, som är en grundlig framställning om sammansättningen av det svenska byggnadsmåleriets linoljefärger från 1700-talet och framåt. Boken kan
beställas på Färgarkeologens hemsida www.fargarkeologen.se Kerstin har också tagit fram en
rad linoljebaserade produkter under varunamnet Mandelgren som bygger på äldre recept. Produkterna kan köpas på t.ex. Gysinge Centrum för byggnadsvård.
Anders Björklund är målarmästare och driver företaget BW Måleri
AB i Sundsvall. Företaget är specialiserat mot traditionellt måleri
och dekorationsmåleri och arbetar främst med kyrkor och representativa byggnader. Kolla in BW Måleri ABs hemsida och pdfbroschyr; www.bwmaleri.se och
http://www.bwmaleri.se/wp-content/uploads/2015/01/bok.pdf
Se film om restaureringen av Stuguns gamla kyrka där Anders
medverkar genom att kopiera in följande adress i webbläsarfönstret; https://www.youtube.com/watch?v=_WNodoaqINs samt en
film där Anders utför ett målningsarbete i Sundsvall;
https://www.youtube.com/watch?v=gZFV7JK3l6Q&app=desktop
Nyheter från Hantverkslaboratoriet
Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk och fokuserar på
traditionella bygghantverk, historiskt trädgårdsarbete och landskapsvård. Här följer kort info
om aktuella projekt;
Informationsseminarier om aktuella projekt genomförs på 6 platser i Sverige i samarbete
med flera regionala nätverk för byggnadsvårdsföretag under mars månad; Kristianstad 7
mars, Eksjö 8 mars, Norrköping 9 mars, Luleå 14 mars, Umeå 15 mars & Kramfors 16 mars.
3/6
Branschundersökning om företagandet inom byggnadsvården. I samarbete med FIBOR genomför Hantverkslaboratoriet just nu en branschstudie för att samla in uppgifter om företagandet inom byggnadsvården. Studien är viktig för att belysa att det finns en omfattande näringsverksamhet knuten till bevarandet av vårt byggda kulturarv.
Byggnadsvårdsföretagen – nationellt branschsamarbete mellan landets nätverk. Representanter för i princip samtliga regionala företagsnätverk inom byggnadsvård + FIBOR har
träffats tre gånger under 2014-15 för att diskutera nationell samverkan. Planen är att bilda en
gemensam plattform med namnet Byggnadsvårdsföretagen under 2016 med bl.a. en gemensam hemsida, annonsering m.m.
Seminarium om medeltida träbyggande, Älvdalen 20-21 maj. För fjärde året genomförs ett
seminarium i Dalarna. Sverige har en världsunik mängd medeltida träkonstruktioner; timmerkyrkor, profana timmerbyggnader, klockstaplar och taklag i medeltida stenkyrkor.
Medeltida spiksmide. Smeden Mattias Helje från Lima i Dalarna arbetar f.n. med ett projekt
kring analys av olika typer av handsmidda spikar från medeltiden.
Tak-projekt. Hantverkslaboratoriet driver ett flerårigt projekt kring traditionella takmaterial,
vilket resulterar i skrifter, workshops, seminarier m.m.
Södra Råda-projektet. Rekonstruktionen av Södra Råda kyrka har kommit långt och resulterat i en omfattande kunskapsuppbyggnad, varav flera moment finns dokumenterade på
Hantverkslaboratoriets egna Youtube-kanal; https://www.youtube.com/channel/UCISZUm8lwGl1e0I1kmgMaMw
Handbok i kallmurning, Joakim Lilja,
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Vård och restaurering av kallmurade konstruktioner i natursten berör både kulturmiljövården, naturvården och länsstyrelsernas arbete med landsbygdsutveckling. Det är en kunskap
som även efterfrågas av privata fastighetsägare och som uppfattas som svag eller hotad. Det
finns brister i kunskapen att både beställa och att utföra restaureringar av stengrunder, stentrappor, jordkällare, stenvalvsbroar, naturstensmurar och stengärdesgårdar. Joakim Lilja beskriver i boken olika kallmurade naturstenskonstruktioner som enkelmurar, skalmurar, stödmurar, valv, balk och överkragning. Skriften försöker förklara hur dessa konstruktioner fungerar och vanliga hantverksmoment kopplade till dem. Beskrivningen av varje konstruktionstyp är uppdelad i flera avsnitt. Först kommer förståelse för viktiga delar i murens kon-
4/6
struktion. Därefter följer bygginstruktioner och viktiga hantverksmoment. För varje konstruktion finns sedan erfarenheter från restaureringar. I första hand riktar sig skriften till
hantverkare som arbetar med restaurering av kallmurade naturstenskonstruktioner inom
kulturmiljövården. Samtidigt ska den vara användbar för beställare av restaureringsarbeten.
Du kan läsa rapporten i sin helhet som pdf via följande länk;
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40137/1/gupea_2077_40137_1.pdf
Tjära på trätak - Kunskapssammanställning om tjära
Arja Källbom, Station Ormaryd AB
Hantverkslaboratoriet har tillsammans med Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet startat ett projekt för att öka kunskapen kring kvalitet och användning av trätjära. Ett mål är att
fastställa en standard för kvalitetsbedömning av tjära samt utarbeta anvisningar kring hur
tjära bör påföras för bästa beständighet. Norge ligger långt framme i dessa frågor och har
bl.a. belyst att tjärans egenskaper skiljer sig åt under olika faser i tjärbränningen vilket gör
den lämpliga för olika sammanhang i tjärstrykningsarbetet, att tjäran bör kokas minst en
timme vid 180-200 C och att tjärstrykning normalt inte bör ske under den varma årstiden.
Inom ramen för denna satsning har Arja Källbom har utfört en kunskaps-sammanställning
kring tjära. Kunskapen om framställning av tjära, tjärans egenskaper och olika kvaliteter
samt om användningen av tjära har gradvis blivit allt sämre under de senaste 100 åren. I takt
med att produktionen av tjära i både tjärdalar och ugnar i princip har upphört i Sverige så
har också kunskapen om tjära i allmänhet försämrats. Hantverkslaboratoriet har i samverkan
med Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Östergötland m.fl. påbörjat
en kunskapsuppbyggnad om tjära i relation till dess betydelse som skyddande skikt på takoch väggtäckningar av trä. Årligen används stora mängder tjära för att underhålla tak på kyrkor och det är viktigt att tjäran har rätt kvalitet för sitt ändamål och att den används på rätt
sätt. Arja Källbom har på uppdrag av Hantverkslaboratoriet genomfört en sammanställning
av kunskap om tjära som nu är publicerad. Skriften "Tjära på trätak" går att ladda ned som
pdf här; https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39128/1/gupea_2077_39128_1.pdf
5/6
Målning av takplåt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Arja Källbom, Station Ormaryd AB
Ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader är årligen föremål för underhållsinsatser
kring takplåt. Det kan gälla nyläggning av plåt när livslängden är slut, men också åtgärder för
att underhålla äldre platsmålade eller fabriksmålade plåttak. Plåtarbeten är kostsamma ur
många aspekter. Förutom materialet krävs hög hantverksskicklighet, en stor arbetsinsats och
hyra för byggnadsställningar. Goda råd och procedursamlingar för att underhålla platsmålad
och fabrikslackerad plåt saknas idag. Förzinkningens lagerskydd förändrades 2006 och tidigare rutiner att låta väder och vind bryta ned skikten till gott målningsunderlag kan inte tilllämpas längre p.g.a. att lagerskyddet inte längre bryts ned över tid.
Syftet med projektet "Målning av takplåt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader" är att ta
fram och sammanställa procedurer och handfast stöd för bland annat fastighetsförvaltare
beträffande rengöring, rostskydd och målning av äldre och ny plats- och fabrikslackerad
stålplåt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Projektet har en helhetssyn med avseende
på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och antikvariska värden. Boken kan laddas ned som
pdf här; http://hdl.handle.net/2077/35775
Regionala Timringstraditioner, Göran Andersson,
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Den här skriften vill främst bidra med två perspektiv till det samlade kunskapsfältet. Det ena
är att hantverkaren/timmermannen ska involveras i registreringar, analyser och tolkningar
som berör äldre hantverksproducerade byggnader. Deras blick fastnar oftast på spår som avslöjar något om hur det gick till när timmerhuset byggdes eller byggdes om. Har man ägnat
många år till att mäta, timra och tänka kring timring så förstår man bättre materialegenskaper, verktygsanvändning och arbetsmetoder. Vi ser det vi vet, det vi har kunskap om.
Det andra perspektivet handlar om vikten av ett nära samarbete med arkitekter med stor erfarenhet av detaljerad dokumentation vid uppmätning och presentation. Metoden i projektet har varit att göra noggranna uppmätningar dels som ett sätt att rikta blicken och upp-
6/6
täcka de små detaljerna, dels för att kunna förmedla det vi såg. Därför består den här skriften av mer än 300 ritningar och skisser. Dessa båda ingredienser presenterade på det här
sättet – hantverkarens blick och kunskaper i kombination med den detaljerade, ritade dokumentationen – är förhoppningsvis något som kan bidra till fortsatt kunskapsutveckling rörande vår timmerbebyggelse.
Resten av boken har en tematisk struktur där timmerhus beskrivs utifrån material och virkesberedning, timmerstommar, golv, murstockar, tak och knutar. Beskrivningarna utgår från ett
antal fältundersökningar där timmerhus undersökts i detalj. Ett team av hantverkare, arkitekt och byggnadsantikvarie har rest runt i framförallt norra Sverige för att fördjupa sig i respektive tema. Kapitlet om material och virkesberedning handlar om vilka krav timmermän
traditionellt ställt på den skog och de timmerstockar de valde att timra av. Utifrån ett 20-tal
hus i Vindelns kommun, Västerbotten, förs ett resonemang om materialegenskaper och hur
virket förbereddes inför att ett hus skulle timras. Det handlar om spår som talar om hur dåtidens timmermän gick till väga. Resonemanget kan även vara till hjälp vid nytimring. Timmerhusens proportioner är relativt enhetliga särskilt om man studerar allmogens timmerhus. En
diskussion kring proportioner samt stockars tyngd, längd och avsmalning görs i kapitlet om
timmerstommar. Här utgör en undersökning av 11 timmerhus i södra Härjedalen underlag
för resonemanget. Det är undersökningar av elva golvkonstruktioner i Hälsingland, Härjedalen och Jämtland som utgör grunden för kapitlet om golv. I den inledande beskrivningen
finns en konstruktiv uppdelning av golv som är friliggande respektive intimrade i stommen.
Därefter redovisas några tänkbara funktionella krav på golv och golvkonstruktioner. Kombinationen av funktion och konstruktion är rikt illustrerad med hur golv kan se ut på en detaljerad nivå i olika timmerbyggnader. Kapitlet om takkonstruktioner kan användas som en
hjälp att analysera spår i timmerstommar för att förstå vilken ursprunglig taktäckning som
ett hus byggts för. De olika konstruktionerna laggtak, åstak, sparrtak och en kombination av
ås- och sparrtak beskrivs med både ord och ritningar. Det framgår även vilken typ av taktäckning som hör ihop med respektive takkonstruktion. I detalj kan timmerhus se ut på relativt
olika sätt och därför handlar kapitlet om knutar till stor del om regionala timmertraditioner.
Fem knutar eller timringstraditioner har undersökts på samma sätt som övriga teman med
uppmätningar och beskrivningar. Men här har dessutom arbetsprocessen varit i fokus för att
dels förstå hur timmermännen som ursprungligen byggde husen arbetade, dels för att vara
till hjälp vid nytimring.