Bollebygd–Borås

Projekt
Göteborg–Borås
m
Frågor och svar o
Bollebygd–Borås
En ny järnväg påverkar omgivningen och
planeringen väcker självklart många frågor.
Här får du svar på några av de vanligaste
frågorna om delen Bollebygd–Borås.
Projekt Göteborg–Borås
Det finns ett tydligt önskemål om att ha kvar Kust till
kustbanan och det pågår utredningar om den framtida
trafiken. I vår projektering förutsätter vi att Kust till
kustbanan finns kvar även när höghastighetsjärnvägen
är klar.
Trafikverket planerar en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås. Den nya järnvägen
skapar möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg
och Stockholm, förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyter Västsveriges två största städer
närmare varandra. Sträckan mellan Bollebygd och Borås
är en av tre delar av projekt Göteborg–Borås.
Vad ska det gå för tåg på nya järnvägen?
Så följer du projektet
Vad händer med befintliga Kust till kustbanan?
Den nya järnvägen byggs i första hand för persontåg med
höga hastigheter upp till 320 km/timme och snabba regionaltåg med hastigheter på 200-250 km/timme.
Blir det en station i Viared?
Nej, det blir det inte då det skulle medföra en för stor påverkan på restiden. Boendeunderlaget är också för litet
för att motivera en station så nära Borås.
• Vi uppdaterar kontinuerligt vår webbsida
www.trafikverket.se/goteborg-boras
FAKTA OM BOLLEBYGD–BORÅS
Vad: Cirka 2,5 mil ny järnväg mellan Bollebygd och Borås.
Går det bygga nya järnvägen intill riksväg 40 genom
Borås?
Tidigare utredningar: Dåvarande Banverket genomförde
en förstudie för Bollebygd–Borås respektive Linköping–
Borås. Beslut i förstudien togs i december 2007 respektive februari 2010 och därefter var projektet vilande tills
arbetet återupptogs 2014.
Nej, riksväg 40 svänger för mycket och höghastighetståg
är beroende av rakare sträckor för att hålla hög hastighet.
Nuläge: Genomföra en lokaliseringsutredning för att
komma fram till en korridor där den nya järnvägen ska gå.
• Vi ger ut ett digitalt nyhetsbrev som kommer fyra gånger per år. Det är ett bra sätt att få aktuell information om projektet direkt via e-post. Anmäl dig via webbsidan.
• Vi finns på Twitter och Instagram. Där heter vi
@goteborg_boras
• Vi skickar ut informationsblad om respektive deletapp
till boende och företag. Vill du ha något av de tidigare informationsbladen, läs dem på vår webbsida eller hör
av dig via telefon eller e-post så skickar vi ett exemplar.
Kontakta oss om du har frågor eller
synpunkter på järnvägsutbyggnaden mellan
Bollebygd och Borås
Stefan Paterson, projektledare
Telefon 010-123 88 45
E-post [email protected]
Ulf Wettermark, mark- och fastighetsansvarig
Telefon 010-123 73 24
E-post [email protected]
Trafikverkets kundtjänst
Telefon 0771-921 921
TR AFIKVERKET. FEBRUARI 2016. PRODUKTION: TR AFIKVERKET, GR AFISK FORM. TRYCK: INEKO. FOTO: NINA JARHOLT, VICTOR CAP, SHALAMOV, K ASPER DUDZIK
Bollebygd–Borås
Informationsblad februari 2016
Stefan Paterson, projektledare
Lokaliseringsutredningen klar
– nu återstår val av korridor
Trafikverket genomför en lokaliseringsutredning för att komma fram till en korridor där
den nya järnvägen ska gå mellan Bollebygd och Borås. I det här informationsbladet kan
du ta del av de möjliga korridorer som vi kommit fram till i vår utredning, få svar på
vanliga frågor om delen Bollebygd–Borås och se vår tidplan för det kommande arbetet.
Hallå där Stefan Paterson, projektledare för
Bollebygd–Borås! Vad händer just nu?
Informationsmöte i Borås 29 februari
Tid och plats
Vi bjuder in till ett informationsmöte där vi
kommer att presentera aktuellt läge i lokaliseringsutredningen. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.
Deltar gör representanter för Trafikverket och
Borås Stad.
Måndag den 29 februari
Orangeriet i Borås
– Vi har precis skickat lokaliseringsutredningen och
miljökonsekvensbeskrivningen på remiss till kommuner
och länsstyrelse för att få deras synpunkter på materialet.
Vi beskriver möjliga korridorer där den nya järnvägen
skulle kunna gå och vilken påverkan och effekt det
skulle ha på omgivningen.
Hur kan jag ta del av materialet?
Vi finns på plats mellan kl. 11.30 och 20.00. Vi
presenterar lokaliseringsutredningen kl. 12.00
och 18.00. Övrig tid finns vi tillgängliga för frågor.
– Det finns tillgängligt på projektets webbsida
www.trafikverket.se/goteborg-boras. Där hittar du
också en film som beskriver de olika korridorerna.
Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se
Får vem som helst lämna synpunkter?
– Ja, men i det här tidiga skedet av planeringen väger
kommunernas och länsstyrelsens synpunkter extra tungt.
Synpunkter på materialet som nu skickats på remiss kan
lämnas till och med mars 2016 och görs enklast på vår
webbsida www.trafikverket.se/goteborg-boras/samrad.
När beslutas vilken korridor det blir?
Trafikverket kommer att kunna fatta beslut i slutet av
2016. Tidpunkt för val av korridor kommer dock med
stor sannolikhet påverkas av Sverigeförhandlingen som
ska slutredovisa sitt uppdrag till regeringen senast sista
december 2017.
Informationsmöte i Borås 29 februari – se sidan 5 för mer information
a
de olik
e
s
u
d
an
der
Här k ven vi utre
i
t
alterna
Bollebygd–Borås
Borås
Borås
Viskafors
Utrednin gsområde
Mör
Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredningen genomförs för att vi ska
komma fram till en korridor där den nya järnvägen
ska gå. Utredningen har utgått från tre principiella
stationslägen: centralt, inom tätort och söder om tätort.
10
Teckenförklaring
Teck enförklaring
Utredning sområde
Utredningsområde
km
2
0
Lila korridor Öst
atasamverkan
© Lantmäteriet, Geod
Lila korridor Väst
Här är vi i planläggningsprocessen:
8
6
4
2
Viskafors
Viskafors
Teckenförklaring
Teckenförklaring
0
Bollebygd
Bollebygd
Viskafors
kgrön korridor Väs t
Sandared
Sandared
Bollebygd
Bollebygd
Sjömarken
Sjömarken
Sandared
Sandared
Borås
Borås
Sjömarken
Sjömarken
4
8
6
10
km
atasamverkan
© Lantmäteriet, Geod
järnväg i markplan
Gul korridor, bibana tunn el
järnväg i markplan eller
Gul korridor, förbifarts
2
0
4
© Lantmäteriet, Geod
järnväg i tunn el
Gul korridor, förbifarts
8
6
10
Utredningsområde
i tunnel
Röd korridor, järnväg
el
i markplan eller i tunn
väg
Röd korridor, järn
km
atasamverkan
10
8
6
4
2
0
© Lantmäteriet, Geod
Lila och mörkgrön korridor – västra delen
Lila korridor – östra delen
Gul korridor – östra delen
Röd korridor – östra delen
•
Järnvägen går mestadels i markplan med bergtunnel
öster om stationen
•
Järnvägen går mestadels i markplan, men det finns också
tunnlar och broar
•
Tåg som inte ska stanna i Borås går i djup bergtunnel
på hela eller nästan hela sträckan
•
Alla tåg går i djup bergtunnel på hela eller nästan
hela sträckan
•
Lila korridor möjliggör en mycket rak sträckning av
järnvägen
•
Den nya stationen i Borås ligger nära centrum, i upphöjt
läge eller i markplan
•
Tåg som ska stanna i Borås har ett stationsläge nära
centrum, i upphöjt läge eller i markplan
•
Den nya stationen i Borås ligger nära centrum, cirka
60 meter under markytan
•
Mörkgrön korridor möjliggör en rak sträckning av
järnvägen, nära väg 40
•
Alla tåg går genom Borås centrala delar
•
•
Station vid Kråktorp, söder om Bollebygd, i upphöjt läge
eller i markplan
Järnvägen går söder om Viaredsområdet och flygplatsen
Det finns möjlighet till flera stationsuppgångar
i centrum
•
•
Järnvägen kan gå under eller söder om
Viaredsområdet och flygplatsen
•
•
Järnvägen kan gå under eller söder om Viaredsområdet
och flygplatsen
•
Korridorens läge i väster styrs av järnvägens planerade
sträckning på etappen Mölnlycke–Bollebygd
Vid Regementet och området Norrmalm har järnvägen
förutsatts gå i tunnel
Lokaliseringsutredningen – det här ska vi göra
km
atasamverkan
 Samråda med omvärlden
• Samla in information om utredningsområdet

– våren/sommaren 2015
•
•
Utreda och skapa förståelse för olika alternativ
– hösten/vintern 2015
•

Skicka materialet till kommun, länsstyrelse och
andra remissinstanser – februari 2016
•
Besluta hur arbetet ska gå vidare – 2016
Borås
Borås
Sandared
Sandared
Bollebygd
HÄ
Mörkgrön korridor Öst
RÄ
2
Bollebygd
Viskafors
Teckenförklaring
0
Sandared
Viskafors
Teckenförklaring
Utredningsområde
Sjömarken
Sandared
Bollebygd
Bollebygd
4
6
8
10
Utredningsområde
km
Ljusgrön korridor
atasamverkan
© Lantmäteriet, Geod
Borås
Sjömarken
Viskafors
Planläggning vid byggande av ny järnväg
Borås
Sjömarken
Sjömarken
Viskafors
Teckenförklaring
0
2
4
6
8
10
Utredningsområde
km
Ljusblå korridor
atasamverkan
© Lantmäteriet, Geod
Teckenförklaring
0
2
4
6
8
10
Utredningsområde
km
Mörkblå korridor
atasamverkan
© Lantmäteriet, Geod
10
8
6
4
2
0
km
atasamverkan
© Lantmäteriet, Geod
RV
I NU
Utredningsarbete
–VAR ska den nya
järnvägen gå och HUR
ska den utformas?
•
Eventuellt
tillåtlighetsprövning
av regeringen
•
Utformning av förslag
till järnvägsplan
•
Järnvägsplanen
fastställs
Åtgärdsvalsstudie
SAMRÅD
Parallellt under hela processen
Granskning
av förslag till
järnvägsplan
Möjlighet att
överklaga
Mörkgrön korridor – östra delen
Ljusgrön korridor – östra delen
Ljusblå korridor – östra delen
Mörkblå korridor – östra delen
•
Järnvägen går mestadels i markplan, men det finns
också tunnlar och broar
•
Järnvägen går mestadels i markplan, men det finns
också tunnlar och broar
•
Järnvägen går mestadels i markplan, men det finns
också tunnlar och broar
•
Järnvägen går mestadels i markplan, men det finns
också tunnlar och broar
•
Alla tåg går genom södra delen av Borås tätort, med
en station i upphöjt läge eller i markplan
•
Alla tåg går genom södra delen av Borås tätort, med
en station i upphöjt läge eller i markplan
•
Alla tåg går söder om Borås tätort, med en station i
upphöjt läge eller i markplan
•
Alla tåg går söder om Borås tätort, med en station i
upphöjt läge eller i markplan
•
Järnvägen går i norra delen av Viaredsområdet
•
Järnvägen kan komma att gå genom Viareds industriområde och flygplatsen
•
Järnvägen går söder om Viaredsområdet och flygplatsen
•
Järnvägen kan gå genom södra delarna av Viaredsområdet
och eventuellt genom flygplatsen
•
Vid Regementet och områdena Bergsäter och
Svensgärde har järnvägen förutsatts gå i tunnel
0
2
4
6
8
10
km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan