Faktablad om särskilt anställningsstöd

Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2016-02.
Särskilt anställningsstöd
Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få
ett arbete utan stöd. Stödet kallas för särskilt anställningsstöd.
Vilka krav finns på mig som arbetsgivare?
•
•
Du ska vara registrerad i Skatteverkets
arbetsgivarregister och redovisa skatt och
arbetsgivaravgifter till Skatteverket månaden
efter att lönen utbetalats.
Du får inte ha näringsförbud eller
skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
Du får inte heller ha betydande
betalningsanmärkningar.
•
Du måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat
ett försäkringspaket som är likvärdigt med de
fem kollektivavtalade försäkringarna.
•
Du får inte ha sagt upp anställda på grund av
arbetsbrist mindre än nio månader före den
aktuella anställningen.
Vem kan jag få ersättningen för?
Du kan få särskilt anställningsstöd om du
anställer en person som
a
q är arbetssökande och inskriven på
Arbetsförmedlingen
a
q har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i
minst sex månader.
Du kan också få ersättningen direkt när
den arbetssökande börjar i jobb- och
utvecklingsgarantin om han eller hon har blivit
anvisad dit efter att ha deltagit i jobbgarantin för
ungdomar i 15 månader.
Det är inte möjligt att kombinera ersättning för
särskilt anställningsstöd med annan ersättning för
anställningen.
Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2016-02.
Vilka anställningsformer gäller
ersättningen för?
Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar
och tidsbegränsade anställningar. Den gäller
även för anställningar på deltid.
Hur mycket får jag i ersättning?
Du får ersättning med 85 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Som mest kan du
få högst 890 kronor per arbetsdag vid heltidsanställning. Arbetsförmedlingen tar fram ett
belopp per dag som gäller under hela perioden.
Du kan bara få ersättningen för de dagar
som ingår i den normala veckoarbetstiden och
som du betalar lön eller sjuklön för. Om den
anställde är ledig utan lön får du ingen ersättning. Om han eller hon jobbar deltid minskar
ersättningen i förhållande till arbetstiden.
Du kan även få ersättning för att du handleder den anställde på arbetsplatsen. Ersättningen är 50 kronor per dag under de tre första
månaderna. Om personen deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin sedan 450 dagar är ersättningen 150 kronor per dag de tre första månaderna. Under resten av perioden får du 100 kronor per dag. Det gäller även om den anställde
arbetar deltid.
Vid kortare anställningar får du ersättning
så länge anställningen pågår.
Vilken ersättning och vilka försäkringar
ska den anställde få?
Du ska ge den anställde lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i
branschen. Om du inte har kollektivavtal ska
den anställde ändå ha lön och förmåner som är
likvärdiga med kollektivavtalet. Detta innebär
att du också ska teckna försäkringar för den
anställde.
Saknar du kollektivavtal måste du visa oss
ett försäkringsbrev på att den anställde omfattas av ett godkänt försäkringsskydd. Du ska
också lämna en kopia på anställningsavtalet.
Där ska det stå att lönen och andra anställningsförmåner följer branschens kollektivavtal. Kopian måste du lämna till oss inom en
månad från att den anställde har börjat sin
anställning hos dig.
Du måste teckna alla följande försäkringar
om du ska få ett försäkringsskydd som motsvarar kollektivavtalet:
•
arbetsskadeförsäkring TFA
•
grupplivförsäkring TGL
•
tjänstepensionsförsäkring
•
tilläggssjukförsäkring
Hur länge kan jag få ersättningen?
•
omställningsförsäkring
Du kan få särskilt anställningsstöd i tolv månader med möjlighet till en eventuell förlängning.
En förlängning kan göras om en person har behov av en längre tid med anställningsstöd för att
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bedömer hur lång den tiden ska
vara. Förlängningen får vara högst 12 månader.
För närvarande kan företag utan kollektivavtal
eller hängavtal inte teckna omställningsförsäkringar.
Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller
inte för den som är anställd med särskilt anställningsstöd. Däremot gäller det anställningsskydd som regleras i branschens kollektivavtal.
Vem gör vad?
Du ansöker om ersättningen hos oss på Arbetsförmedlingen. Vi bedömer sedan om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga. Vi beslutar också om ersättningens storlek och hur länge
du kan få den.
Ersättningen måste vara beviljad av oss innan
anställningen börjar. Vi gör sedan en överenskommelse tillsammans med dig, den arbetssökande och de fackliga organisationerna. I överenskommelsen ska det stå vilka arbetsuppgifter
och vilka behov av stöd och handledning den
arbetssökande har.
Du ska se till att den anställde introduceras
till sina nya arbetsuppgifter när han eller hon
börjar anställningen. Introduktionen ska följa
arbetsmiljölagen. Du ska också ge den handledning som behövs.
Hur betalas ersättningen ut?
Du begär att få ersättningen varje månad på en
särskild blankett eller via internet inom 180 dagar efter arbetsmånadens slut. Arbetsförmedlingen betalar sedan ut beloppet månadsvis i efterskott till dig. Första gången du begär ersättningen
måste du skicka med en kopia av den anställdes
lönespecifikation.
Vad händer om jag inte håller min del av
överenskommelsen?
Om du inte kan följa det som står i överenskommelsen kan du bli tvungen att betala tillbaka den
ersättning du har fått. Kontakta oss därför så fort
som möjligt om det har hänt något som gör att du
inte kan följa överenskommelsen.
Regler
Kan jag få ersättningen flera gånger?
Du kan få särskilt anställningsstöd för en person
tidigast efter sex månader om personen tidigare
har varit anställd hos dig med särskilt anställningsstöd.
Förordning (2015:503) om särskilt
anställningsstöd
Förordning (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin
Ring oss på 0771–416 416 om du är intresserad och vill veta mer.
Du kan också besöka din närmaste arbetsförmedling eller gå in på arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2016-02.
Anställning med särskilt anställningsstöd ger
inte rätt till a-kassa.