Årsmöteshandlingarna hittar du här.

Välkommen till Stickas årsmöte verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31,
I samband med Syfestivalen i Älvsjö den 20 februari 2016
klockan 13.00 i sal K11
Sticka ger, även 2016, sina medlemmar fritt inträde till Syfestivalen lördagen 2016-02-20. För fritt inträde till
Syfestivalen och Årsmöte skall anmälan ha gjorts i förväg. Anmälan är öppen till 2016-01-31 fram till midnatt.
Efter det accepteras inga anmälningar. Länk till anmälan finns i nyhetsbrevet.
Fritt inträde till Syfestivalen gäller endast lördag 2016-02-20. Entré skall ske mellan 10.00 och 12.00.
Medarbetare från Sticka kommer att stå i entréhallarna och ta emot er som kommer.
Anmäler du dig bara till årsmötet skall du ändå komma och bli avprickad för att få en särskild knapp som gäller
årets årsmöte.
Motioner från medlemmar till årsmötet skall vara föreningens ordförande tillhanda på e-post senast onsdag
2015-02-05. Skicka dessa på adress [email protected]
Har du varit medlem under verksamhetsåret 2015 och har valt att inte längre vara det men ändå vill gå på
årsmötet så går det bra. Årsmöteslokalen, K11, ligger utanför Syfestivalen. Anmäl dig då
till [email protected]
Är du postmedlem dvs. inte har internet eller e-post men ändå vill komma till årsmöte och Syfestival, anmäl
det, senast 2015-02-04, till kassören på adress:
Kerstin Öhman, Finnhagsvägen 15 B Alsike, 741 92 Knivsta
När din anmälning har kommer in, skickas årsmöteshandlingarna ut.
Vill du skicka in någon motion till årsmötet? Gör det med post till föreningens ordförande så att den är henne
tillhanda senast onsdag 2015-02-04 på adress:
Emy-Ann Ländin, Trevebovägen 142, 184 32 Åkersberga
OBS! detta gäller bara föreningens postmedlemmar. Alla andra använder e-post.
Årsmötet kommer att hållas klockan 13.00 i sal K11. Det kommer att vara skyltat från huvudentrén.
Alla dokument till årsmötet kommer att läggas ut på Stickas hemsida, www.sticka.org, veckan innan årsmötet.
Balans- och resultatrapport 2015
Budget 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Har du glömt att betala in din avgift för 2016? Det är inte försent ännu. Om du inte har betalat för 2016
kommer du att, när du försöker logga in på medlemssidorna, bli hänvisad till att antingen betala via PayPal eller
mot faktura. Vill du hellre betala till föreningens plusgiro kan du välja att skriva ut en faktura och betala mot
den. Då uppdateras ditt medlemskap först när pengarna kommit in på Stickas konto. Väljer du att betala via
PayPal så blir ditt medlemskap uppdaterat omedelbart.
KALLELSE
TILL ÅRSMÖTE I STICKA! SVERIGES STICKFÖRENING
Lördag 20 februari 2016 i sal K11 klockan 13.00
Motioner skall vara Sticka! tillhanda senast 5 februari 2015. Motionerna skickas till [email protected]
Årsmötesförhandlingarna hålls i samband med Syfestivalen i Älvsjö. För att vi skall kunna upprätta en
korrekt röstlängd skall anmälan ske i förväg via ett speciellt anmälningsformulär som. Länken till
formuläret finns med detta Nyhetsbrev.
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Val av mötesfunktionärer
ordförande och sekreterare för mötet samt 2 justeringspersoner tillika rösträknare
Godkännande av dagordningen
Fastställande av röstlängd
Årsmötets behöriga utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
Fastställande av budget för 2016 och medlemsavgift för 2017
Förslag till Verksamhetsplan för 2016
Val av ordförande (vartannat år) Ordföranden valdes 2015 så det är inte aktuellt 2016.
Val av vice ordförande (vartannat år) Aktuellt 2016
Val av kassör (vartannat år) Aktuellt 2016
Val av sekreterare (vartannat år). Sekreterare valdes 2015 så det är inte aktuellt 2016
Val av tre övriga ledamöter i styrelsen, en ledamot valdes 2015, två ledamöter skall väljas för 2 år
2016.
Val av två suppleanter. Aktuellt 2016.
Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant
Val av valberedning
Övriga förslag från styrelsen
Motioner från medlemmarna
Övriga ärenden
Mötet avslutas med att 2015 års stipendiat berättar.
Väl mött!
Styrelsen för Sticka, Sveriges Stickförening
BALANSRÄKNING 2015-01-01 - 2015-12-31
Tillgångar
Ingående balans
Utgående balans
Fordringar
Avräkning PayPal
Övriga kortfristiga fordringar
Övrigaförutbetalda kostnader och uppl.intäkter
30 048 kr
2 114 kr
0 kr
24 501 kr
1 643 kr
0 kr
Summa fordringar
32 162 kr
26 144 kr
Likvida medel
Kassa
Postgiro
0 kr
147 182 kr
0 kr
165 489 kr
Summa likvida medel
147 182 kr
165 489 kr
SUMMA TILLGÅNGAR
179 344 kr
191 633 kr
Skulder
Övriga kortfristiga skulder
Skatteskuld
Förutbetalda intäkter
0 kr
5 710 kr
168 534 kr
0 kr
0 kr
154 575 kr
Summa skulder
174 244 kr
154 575 kr
Skulder och Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Stipendiefond
Summa Eget kapital
SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL
-7 900 kr
-247 722 kr
13 000 kr
21 058 kr
41 158 kr
16 000 kr 1/
5 100 kr
37 058 kr
179 344 kr
191 633 kr
1/
Till stipendiefonden har avsatts 11 000kr från årets resultat 2015 Det avser stipendier
som skall delas ut kommande 2016.
Verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsintäkter
Utfall 2015
Fullbetalande 1224
Ungdomar 14
Försäljning böcker
Försäljning e-böcker
Budget 2015
275 400 kr
292 500 kr
1 400 kr
1 200 kr
6 504 kr
12 000 kr
485 kr
0 kr
530 kr
5 000 kr
17 kr
0 kr
284 335 kr
310 700 kr
Medlemsblad
-12 354 kr
-14 000 kr
Hemsida
-11 166 kr
-34 000 kr
Mässkostnader
-19 577 kr
-40 000 kr
Årsmöte
-78 589 kr
-55 000 kr
0 kr
0 kr
Lokalgrupper
-20 287 kr
-25 000 kr
Lokalgruppsträff 2015 i Varberg
-48 058 kr
-40 000 kr
Övriga trycksaler & Infoblad
-10 041 kr
-5 000 kr
Styrelsekostnader
-14 540 kr
-16 000 kr
0 kr
0 kr
Kontorsmaterial
-3 028 kr
-5 000 kr
Porto
-5 596 kr
-8 000 kr
Datakostnader
-1 300 kr
0 kr
Intäkter övrigt
Öresutjämning
Summa
Annonser
Kostnader
Stipendie
Resekostnader
Bankkostnader
Kostnader PayPal
Ersättningar & Sociala avg.
Övriga kostnader
Vinst/Förlust
Summa
-780 kr
0 kr
-6 020 kr
0 kr
-12 071 kr
-24 000 kr
-971 kr
0 kr
-39 958 kr
-44 700 kr
-284 335 kr
-310 700 kr
Verksamhetsberättelse 2015
Styrelse
Styrelsen har under året 2015 bestått av följande personer:
Emy-Ann Ländin, ordförande
Efwa Lönnquist, vice ordförande
Kerstin Öhman, kassör
Eva Siding, sekreterare
Eva-Lotta Staffas, ledamot
Britt Edvardsson, ledamot
Eva Kilander, ledamot
Liisa Byberg, suppleant
My Dahlgren,suppleant
Styrelsen har under året haft 16 styrelsemöten. Styrelsen har träffats 2
gånger under 2015, 1 gång i Stockholm och 1 gång på lokalgruppsträffen,
i övrigt via SKYPE.
Medlemsantal
Antalet medlemmar 2015: 1238 varav 14 ungdomsmedlemmar (under 25
år)
Hemsida blogg och facebook
Hemsida
Vi har under året jobbat med att fylla på material på den nya hemsidan.
Under året har vi lagt in både gamla och några nya mönster. Vi arbetar
även på att få ut mönster som tidigare publicerats i medlemsbladet.
Framför allt är det mönster som söks på hemsidan. Funktionen att kunna
betala medlemsavgiften via Paypal har fungerat över förväntan och
underlättat administrationen av föreningens ökande antal medlemmar.
Under kommande år ska vi lägga ut Ö-resan, som fanns på den gamla
hemsidan men sedan dess inte gått att komma åt.
Blogg
Fler och fler lokalgruppsansvariga har börjat blogga om sin lokalgrupps
aktiviteter och kunnat koppla sina inlägg till respektive lokalgruppsida.
Facebook
Stickas grupp på Facebook har i nuläget strax under 500 medlemmar.
Under året har vi lagt till riktlinjer för gruppen, framför allt för att det ska
vara ett reklamfritt forum för våra medlemmar. Under året har vi på
grund av litet intresse av evenemanget ”Sticka Sockor med Sticka” ändrat
om det lite. Vi går nu in och tipsar om ett eller flera mönster på Facebook
både på Stickas sida och i gruppen.
Aktiviteter 2015
Under året har STICKA deltagit i:
Syfestival i Älvsjö, februari och oktober
Stora Symässan i Malmö, mars
Stickfest i väst, mars
Forsa Vävdagar, maj
Skapardagen i Kista centrum, maj
Kul med ull i Åkersberga, maj
Lönneberga marknad, september
Syfestival i Borås, september
Kul med ull i Kalhäll, september
Knitting Peace i Armemuséet Stockholm i december
Guldsmeden Gallerian i Hudiksvall, i december
Nyhetsbrev
Ett elektroniskt nyhetsbrev, som komplement till medlemsblad, blogg och
hemsida har skickats ut. Under året har det kommit 4 gånger.
Månadstävling
Under året har vi haft 8 månadstävlingar med garnvinster. Antalet svar
har varierat mellan 20 och 38, och alla svar har skickats in med mail. I
medlemsbladet har det varit fyra tävlingar: hitta vantar, hitta pingviner,
hitta solar och gissa garnet. Olika vinster har skickats ut, bl.a. garnkit av
olika slag.
Häften
Vi har planerat att ett nytt häfte ”Vantar” kommer till syfestivalen i
februari 2016, samt att göra om häftet ”Muddar” till E-bok.
Stipendier
Sticka stipendiet tillfaller Ing-Marie Frank
Och Nomineringsstipendiet går till Inger Bergman.
Världsstickardagen
WWKIP-dagen firades i de flesta lokalgrupperna under juni månad.
Mysteriestickning
Sockan, som var mysteriestickning 2014-15 avslutades.
Mysteriestickningen 2015-16 är en sjal med 2 ledtrådar i december och 2 i
januari.
Stickmagasinet
Under året har vi haft samarbete med förlaget Jacobsen Publications A/S
mot gratisannons i deras tidning. Vi har även haft gratisannons i
Symagasinet och Allt om Handarbete.
Kinaresor
Samarbetet med Kinaresor fortsätter som tidigare.
Medlemsbladet
Bladet har utkommit med 4 nummer under 2015. Teman för årets
nummer har varit: vantar, välgörenhetsstickning, semesterstickning samt
stickning och barn. Det har funnits en tävling i varje nummer. Bidrag från
medlemmar har premierats med en överraskning som skickats med
posten.
Medlemsförmåner
De butiker och garnförsäljare, som lämnar rabatter till STICKAs
medlemmar finns angivna både på hemsidan och i medlemsbladet. Under
året har det tillkommit och försvunnit butiker. Medlemsbeviset ska
uppvisas för att få rabatt och vid försäljning över internet ska
medlemsnummer eller butikens kod anges. Mönsterhäften har funnits till
försäljning via hemsidan.
Lokalgruppsträff i Varberg
Den årliga lokalgruppsträffen genomfördes 14-15 november med
representanter för 20 lokalgrupper, 2 från valberedningen och 8 från
styrelsen. Bingestickorna var värdar för arrangemanget.
Deltagarförteckning och minnesanteckningar finns på hemsidan under
lokalgruppsfliken.
Nästa lokalgruppsträff blir 12-13 november 2016 i Hudiksvall.
Lokalgrupper
Under året har vi fått 4 nya lokalgrupper.
Övrigt
Den nya bidragspolicyn har gjort att flera lokalgrupper har kunnat starta
olika utbildningar. Likaså har bidraget till lokalgrupperna gjort att olika
workshops och föreläsningar kunnat bli av.
Lokalgruppernas verksamhetsberättelser
Aviga och räta: Har ej lämnat.
Avigmaskan: 4-12 personer träffas varannan tisdag. Har gjort en utflykt
till Solkustens ullspinneri tillsammans med (D)järva maskor.
Bingestickorna: 10-15 personer träffas varje torsdag under terminerna.
Några medlemmar har gjort en garnspansresa längs västkusten. Små
workshops i dubbelstickning och virkad nålbindning. Har samarbetat med
Kulturhuset Komedianten och inbjudit till internationellt stickcafé med
anledning av ”Varberg Calling For Peace”, stickat plagg med Varbergs eller
fredsanknytning. Dessa såldes sedan till förmån för Varberg Home of
Peace (barnhem i Tanzania). Samarbetar även med Studiefrämjandet.
Arrangerade Lokalgruppsträffen i november. För 2016 planeras samarbete
med olika lokalgrupper, sticka Öresund Runt, delta i WWKIPD samt starta
en grupp bara för STICKAS medlemmar.
Björkstickorna: Träffas varje onsdag. Antalet varierar 5-20 st. Har haft
Knit&Zip på en lokalpub. För 2016 planeras för StickLAN i januari och en
kurs i att Brodera på stickat tillsammans med Guldhärvan.
Båvenmaskan: All verksamhet sker i Båvens Spinnhus namn.
Dalmaskan: Man träffa 2 ggr/månad och är 3-7 st. Utflykt till
Forsnäsgården i St.Skedevi för stickcafé. Samarbetar med Forsnäsgården.
För 2016 planeras ett Sticklan sista helgen i januari.
(D)järva maskor: Man träffas varannan vecka och är då 10-12 stycken.
Har varit på utflykt till Solkustens Spinneri. Har deltaagit i ”Kul med ull” i
Åkersberga och i Kalhäll.Samarbetar med Avigmaskan samt Slöjd i
Stockholm, Stockholms läns museum. Under 2016 fortsätter träffarna
varannan vecka.
Dominomaskan: Träffas 1 gång/månad och är då ca4-9 personer. Man har
minikurser varje gång man träffas t.ex. Nålbindning, Dominostickning,
Sjömansarbeten och Dubbelstickning. För 2016 planeras Nålbindning,
Pärlfigurer, Apnävar och andra knopar, Flerfärgsstickning och steekar,
Vänskapsband samt Krokning.
50nyanser av ull: Har ej lämnat.
Garnlyckorna: Man träffas var tredje vecka under våren och varannan
under hösten, vanligtvis är 15 närvarande. Under året har an gjort en
dagstur Göteborg-Fredrikshavn och varit på workshop hos Tant Kofta.
För 2016 planeras resa till Stickfestivalen i Älvsjö och STICKAs årsmöte,
ev. en utflykt för att prova på att spinna och ev blir det en dagstur till
Danmark.
Glada Hudikstickorna: Man träffas varje vecka och är då 10-15 personer.
Har gjort utflykter till Filtmakeriet Växbo, Textilsamlingarna i Delsbo
Forngård, Delsbogarn och Bjuråkergarn. Man har deltagit i Sticknoja,
WWKIPD, Forsa vävdagar, Handelns dagar samt Lions konst och
hantverksutställning. Samarbetar med Gnarpshärvan och UNICEF-Finland.
Har besökt flera textila utställningar på museet och haft besök från
Sörberge. För 2016 planerar man utflykter, bl.a. till Växbo, Forsa
vävdagar, kurs i tovning samt att hålla i STICKAs lokalgruppsträff i
november.
Ganarpshärvan: 6-8 st träffas varje torsdag på Gnarps bibliotek. Under
sommartid, biblioteket är stängt, gör man utflykter till Gnarpshärvans
medlemmar. Avslutar stickåret med en jultallrik. Man deltar även i Glada
Hudikstickornas utflykter. Har haft en veckoslutskurs i krokning med Eva
Andersson. Har deltagit i Sticknoja. Samarbetar med Glada
Hudikstickorna. Under 2016 fortsätter man som tidigare.
Guldhärvan: Träffas varannan måndag på Stadsbiblioteket och är då 5-10
personer. Deltagit i WWKIPD. Samarbetar med Björkstickorna och ett
annat stickcafé i närheten. Deltagit i ”Sticka Sverige Runt” och haft
genomgång av STICKAs hemsida. För 2016 planeras en kurs/workshop
tillsammans med Björkstickorna, arrangera en liten stickmässa
tillsammans med ett annat stickcafé, ha olika teman tex. Ravelryskola och
garnbytarkväll.
Gästabudsmakan: Träffas 4 ggr/ termin och är då 5-10 st. Gör utflykter
till Båvens Spinnhus och till Hemslöjdens Ullverkstad i Skebokvarn.
Samarbetar med Båvenmaskan. För 2016 planeras Ullverkstad, kurs
tillsammans Linkmaskan och Vetestickorna, ett besök i Stockholm samt
resa till Åland.
Götavarvet: Ny grupp som startades i april 2015. Man träffas 2ggr/
månad och är då 5-10 st. För 2016 planerar man att synas mer, bli fler
och ha workshop.
Hemstickan: Träffas på måndagar på café Nelins och då är det 5-15
personer. Man har inte haft några kurser med deltagarna visar gärna olika
tekniker. Har deltagit i Sticknoja och Ransäter samt Sticklördag på SMHI.
Terminen avslutades med stickning och fika. För 2016 fortsätter man på
måndagar, arbetar med olika hjälpprojekt: babykläder till Afrika och
kläder till Lettland samt stickar rutor till en babyfilt.
Kantmaskan: Träffas varannan fredag med uppehåll under sommaren och
är då 8-12 som träffas. Haft någon träff i en medlems kolonistuga. En
gruppmedlem lärde ut nålbindning. Man har provstickat vantar, blivit
filmade inför en univeristetsuppsats, provat på flerfärgsvirkning, stickat
påskkaniner av en kvadrat. Fått demonstration om hur en stickmaskin
fungerar. För 2016 fortsätter träffas som tidigare.
Kullerbytterna:(maskinstickningsgrupp) Man träffas var tredje eller fjärde
lördag och arbetar en hel dag Då brukar man vara 6-7 personer. Under
året har man bl.a. arbetat med ytmönster, garnkunskap, resårbädd, tuck,
uppläggningar och avmaskningar, knapphål och datorprogrammet DK8.
Demonstrerade maskinstickning under syfestivalen i Stockholm i februari.
Besökt garnåterförsäljare och gjort studiebesök hos en designer som
stickar kläder i lin. För 2016 planerar man att ha en helg med
maskinstickning i februari, ha en intern kurs med datorprogram för
stickmaskin.Planerar även för ett besök på Maskinsticknings museet i
Skåne.
Linkmaskan: Träffas en gång/månad hos GarnNetto och är då 6-14
stycken. Har deltagit i WWKIPD och Lönneberga marknad där man gjorde
reklam för STICKA samt visade virkad nålbindning, krokning och stickning.
Man stickade rutor till en filt för Musikhjälpen. För 2016: Stickkaféer som
vanligt och att kunna göra någon utflykt.
Mittmaskan: Träffas varannan månad 8-12 stycken, har också en grupp
Mittmaskan som har träffats 3ggr under våren och då är man 3-6 st. För
2016 ska vi undersöka om det finns intresse för särskilda aktiviteter för
STICKA-medlemmar och om någon vill ta över som lokalgruppsansvarig.
Mälarmaskan: Träffas 1 gång/ vecka och är då 5-10st. Inget planerat för
2016.
Retstickan: Träffas varannan vecka och är då 8-14 st. Man har gjort
utflykter till andra orter med garnaffärer samt Ålandskryssningar. För
2016 planeras att fortsätta som tidigare, kanske ordna en helgkurs samt
besöka någon annan lokalgrupp.
Rundstickan: Träffas varannan vecka och är då 10-15 personer. Inget
planerat för 2016.
Sandstickan: Träffas 1 gång i månaden och då är man 6-12 stycken.
Under WWKIPD gick man omkring och stickade, som riktiga
Bingestickorskor, i Halmstad. Har deltagit i Sticka Sverige Runt. För 2016
planerar man fortsätta träffas som tidigare och att kunna genomföra
”Sticka Öresund runt” tillsammans med andra lokalgrupper.
Spedorna: Man träffas varannan vecka under vår och höst samt varje
vecka under sommaren. Och är 10-15 st varje gång. Gör utflykter till
Englegarn och Köpenhamn med besök i olika garnbutiker och på
julmarknader. För 2016 planeras utflykt till mässa i Köpenhamn samt
stickresa på Pågatågen till Ystad eller Simrishamn.
Stickkällingarna:Ny grupp som startades 2015. Man träffas en gång i
månaden på olika ställen på Gotland och är då ca 10 st. Planering för
2016 sker på årets första stickcafé.
Sticklingarna: Träffas med oregelbundna mellanrum, pga. studier. Har
stickat på Jamtli och har haft föredrag på Torsängs Bygdegård. Har stickat
sockor, grytlappar samt STICKAs mysteriestickning tillsammans. Deltar
om möjligt på Östersund Stickklubbs möten. Planerar att fortsätta på
samma sätt tills studierna är avklarade.
StickOpp: Man träffas på Centralstationen i Malmö tisdagar jämna veckor
året runt och är då 6-16 stycken. Har gjort utflykt till Englagarn där man
fick information om processen att göra mönster och böcker samt att skapa
ett eget garnmärke. Man har olika teman nästan varje gång där man tar
vara på varandras kunskaper och fördjupar våra egna kunskaper inom
stickning. Har deltagit i Syfestivalen i Malmö och samarbetar med
Spedorna. Firade WWKIPD med överraskningspåsar och stickning. Planer
för 2016 är att man fortsätter med samma tema 2 ggr efter varandra
under stickcaféerna, ska göra studiebesök hos Spedorna i Landskrona och
delta i Syfestivalen i Malmö. Planer finns på en kurs hos Tant Thea i
Helsingborg till hösten.
Tappade maskor: Man träffas onsdagar udda veckor och är då 14-16
stycken. Har gjort studiebesök hos Tyger och sånt i Träkista torg.
Samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. 2015 har man haft 2
teman: Dominorutor under våren och Näverstickning på hösten. För 2016
planeras Förkortade varv som tema och det blir studiebesök på Tyger och
sånt.
Uppmaskan: Man träffas måndagar jämna veckor samt har ibland
extraträffar. 5-17 personer deltar i träffarna. Tillsammans med
Kantmaskan gjorde man studiebesök hos Solkustens Spinneri med
visning och använde då STICKAS jubileumsbidrag på 1000kr. Man
samarbetar inte regelbundet med någon men vill inleda ett närmare
samarbete Länshemkonsulenterna i Uppsala för att ordna fler spinnträffar
(det har varit ett spinnkafé 2015). Under året har man haft ”Sticka sjalar”
som tema och vid extraträffar har man diskuterat sjalmönster, garner
osv.Har även bjudit in Garngalleriet till en träff. För 2016 planerar man att
ha en kurs i koftstickning, som sträcker sig över en längre period.
Fortsätta med stickkaféer (gärna spinncafé och tematräffar).
Vendelsöstickorna:Ny grupp 2015. Det är en kärntrupp på 6-7 personer
som ses varannan vecka.
Österlenstickan:Ny grupp 2015. 10-18 stycken träffas en lördag
eftermiddag i månaden. Man har haft olika teman och näverstickning var
särskilt uppskttat. På WWKIPD sticka man på torget i Simrishamn. Efter
lokalgruppsträffen har man knutit kontakt med Spedorna och StickOpp.
För 2016 ska man kontakt Spedorna och StickOpp för ev. gemensamma
aktiviteter utöver orksjops vid Syfestivalen i Malmö. För övrigt fortsätter
man med stickcaféer varav några med teman, kanske ha någon mindre
kurs, delta i Syfestivalen i Malmö samt sticka på Stortorget under
WWKIPD.
V2
2016-02-15
BUDGET 2016
Intäkter
Medlemsavgifter, förnyelse, under året 1300
medl. 225kr
Medlemsavgifter, förnyelse, under året 14 ungd
medl. 100kr
Försäljning Böcker
Nytt stickahäfte Vantar
Ny e-bok Sticka Sverige Runt
Intäkter annonser
Intäkter utflykter
292 500 kr
1 400 kr
12 500 kr
12 500 kr
5 000 kr
0 kr
323 900 kr
Kostnader
Medlemsblad 2016 exkl. lönekostnad
Nya trycksaker Sticka 2016
Nytt Häfte, Vantar 250ex
Hemsidan
Mässkostnader
Årsmöte
Lokalgrupper, Kursbidrag
Lokalgruppsträffen i 2016 Hudiksvall
Styrelsekostnader
Kontors-, förbrukningsmaterial
Kostnader PayPal medlemskap
Kostnader PayPal e-böcker
Porto
Avsättning till stipendier
Löner & Sociala avg. (Medlemsbladet)
Löner & Sociala avg.e-bok Sticka Sverige runt
Löner och sociala avgifter Vantboken
Årets överskott
-14 000 kr
-13 300 kr
-15 250 kr
-8 000 kr
-40 000 kr
-55 000 kr
-25 000 kr
-45 000 kr
-16 000 kr
-5 000 kr
-7 233 kr
-831 kr
-8 000 kr
-8 000 kr
-17 634 kr
-19 838 kr
-19 838 kr
-5 977 kr
-323 900 kr
VERKSAMHETSPLAN 2016
Verksamhetsplanen för 2016 utgår från föreningens stadgar. Enligt dessa
är föreningens syfte:
Att värna stickning, virkning och andra liknande garnteknikers tradition,
mönster och teknik.
Att främja och inspirera till utveckling inom nämnda tekniker.
Att förmedla kontakter, främst inom Sverige, men även utanför landets
gränser.
HEMSIDAN, BLOGG
Under 2016 fortsätter arbetet med den nya hemsidan.
MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet kommer att komma ut med fyra temanummer under året.
NYHETSBREV
Vi kommer att fortsätta med elektroniska nyhetsbrev, som ett
komplement till medlemsblad, hemsida/blogg och facebook.
MÄSSOR
För att främja och sprida stickning och andra garntekniker även utanför
föreningen kommer STICKA att medverka med workshops och liknande på
ett antal mässor.
VÄRLDSSTICKDAGEN
Sticka kommer att delta även detta år.
LOKALGRUPPER
Lokalgruppsträff för planering av 2017 års verksamhet kommer att
anordnas i samarbete med Glada Hudikstickorna i Hudiksvall.
MYSTERIESTICKNINGAR
Mysteriestickningar är mycket uppskattade och kommer att fortsätta även
2016.
MÅNADSTÄVLINGAR
Månadstävlingarna kommer att fortsätta under 2016.
HÄFTEN
Muddhäftet ges ut som E-bok.
En E-bok med bidrag från lokalgrupperna, Sticka Sverige Runt, kommer ut
under året.