Årsredovisning 2015

Dnr 2016/11-1
Statskontorets
årsredovisning
2015
2016-02-17
1 (62)
Årsredovisning 2015
Innehållsförteckning
1 Generaldirektörens förord .................................................................................... 2 2 Året i sammandrag ............................................................................................... 4 3 Vårt uppdrag ........................................................................................................ 6 3.1 Instruktion ................................................................................................................ 6 3.2 Regleringsbrev 2015 ................................................................................................ 6 4 Vision, verksamhetsidé och strategiska områden .................................................. 8 5 Verksamhetens kostnader och intäkter ............................................................... 10 6 Resultatredovisning ............................................................................................ 12 6.1 Sammanfattande resultatredovisning och bedömning .........................................12 6.2 Utredningar, utvärderingar och uppföljningar ......................................................23 6.3 Utveckling av förvaltningspolitiken ........................................................................31 6.4 Kommunalekonomisk utjämning ...........................................................................37 6.5 Remisser .................................................................................................................39 6.6 Förslag på utredningar, utvärderingar och uppföljningar .....................................41 6.7 Metod‐ och utredningsstöd ....................................................................................41 6.8 Jämställdhetsaspekter ...........................................................................................42 6.9 Samverkan med Ekonomistyrningsverket ..............................................................43 7 Kompetensförsörjning ........................................................................................ 44 7.1 Analys .....................................................................................................................44 7.2 Åtgärder .................................................................................................................45 7.3 Resultat och nyckeltal ............................................................................................46 7.4 Bedömning .............................................................................................................49 8 Fakta och finansiell redovisning .......................................................................... 50 8.1 Sammanställning av väsentliga uppgifter .............................................................50 8.2 Resultaträkning ......................................................................................................51 8.3 Balansräkning ........................................................................................................52 8.4 Anslagsredovisning ................................................................................................53 8.5 Tilläggsupplysningar och noter ..............................................................................53 Lista över uppgifter i instruktion och regleringsbrev med kapitelhänvisning 60 Statskontorets publikationer 2015 STATSKONTORET
61 ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
2 (62)
1
Generaldirektörens förord
Under 2015 har Statskontoret återigen verkat för att vara det
självklara stödet till regeringen för att uppnå en effektiv svensk
statsförvaltning. Vi har utrett och analyserat myndigheter och
verksamheter. Vi har bidragit med kunskap för att understödja utvecklingen
av förvaltningspolitiken. Vi har följt upp det kommunalekonomiska
utjämningssystemet. Och vi har svarat på remisser utifrån vår
sektorsoberoende ställning.
Det är inte utan stolthet jag blickar tillbaka på vad vi åstadkommit. De
många rapporterna visar vilken spännvidd vår verksamhet har. Vi har gjort
utredningar inom åtskilliga sektorer och med flera olika fokus. Alla
departement har gett oss uppdrag, och våra rapporter tar sikte på både
utvärdering och utveckling.
Vår uppföljning visar att våra utredningar har hög kvalitet och att de
används som beslutsunderlag. I år har vi för första gången nått toppbetyg
när det gäller dialog och kontakter med uppdragsgivaren under
utredningsarbetet. Förtroendet för Statskontoret fortsätter att vara
uppmuntrande och utmanande högt.
Efterfrågan på våra tjänster är glädjande stor. Det märks inte minst på de
förfrågningar vi får om att genomföra myndighetsanalyser.
Jag upplever ett stort intresse för de kunskapsunderlag som vi
levererar om förvaltningspolitiken. I den förvaltningspolitiska planen
Vägen till en lärande och effektiv förvaltning - Utvecklingsområden och
prioriteringar 2015-2016 tillät vi oss att spana in i framtiden och utveckla
tankar om viktiga utvecklingsområden för den statliga förvaltningen. Den
innehåller uppslag till olika projekt som kan utföras av Statskontoret men
även andra.
Som ett led i att bli tydligare sjösatte vi en uppdaterad och utvecklad
hemsida. Vi har även arbetat med klarspråksutveckling. Det har handlat
både om språk och struktur i våra rapporter.
Vi har också arbetat med att stärka vår interna organisation. I höstas
samlades hela myndigheten på ett internat där vi både hade möjlighet att
hälsa alla nyanställda välkomna och att arbeta med värdegrund och
organisationskultur. Ett viktigt arbete som fortsätter.
När det gäller ordning och reda på myndigheten jobbade vi bland annat med
att se över informationssäkerheten och genomförde ett arbete för att
förhindra förtroendeskador.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
3 (62)
Under året ställde sig hela den offentliga sektorn på tå för att klara
arbetet med flyktingmottagandet. Statskontoret är inte direkt påverkat av
den ökade migrationen, men vi har lämnat underlag till regeringen om
asylboenden och vi har dessutom haft möjlighet låna ut personal till
Länsstyrelsen i Stockholm och till Delegationen för migrationspolitiska
studier (DELMI). Det är en skärva i det stora hela, men det är viktigt att
myndigheter klarar av att samarbeta och stödja varandra. Myndigheter
”skola räcka varandra handen” som det stod redan i 1634 års regeringsform.
Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till Statskontorets personal! Det är
tack vare ert lojala, kompetenta och engagerade arbete som Statskontoret
kan leverera.
Denna årsredovisning innehåller en redogörelse för verksamheten under
2015. Med detta intygar jag att årsredovisningen ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens
ekonomiska ställning.
Ingvar Mattson
Generaldirektör
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
4 (62)
2
Året i sammandrag
Januari Samverkansmöte med Ekonomistyrningsverket Besök av kanslicheferna i riksdagens utskott Gd‐föreningen har möte på Statskontoret Samverkansmöte med Riksrevisionen Vårens praktikanter börjar Rapporten Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol Februari Rapporten Analys av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitiken Samverkansmöte med Riksdagens utredningstjänst Rapporten Rekrytering av nämndemän. Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot Möte med Statskontorets råd Mars Rapporten Samverkan för bredband i hela landet Rapporten Jämställdhet i skolan. Utvärdering av Skolverkets särskilda uppdrag 2008‐2014 Förvaltningspolitiska lunchmöten med myndighetschefer Besök av civilminister Ardalan Shekarabi Rapporten Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Rapporten Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet – förslag till uppdateringar (Inom uppdraget Uppföljning av kommunala utjämningssystemet) Besök av statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet. En skrift i OOS‐serien Frukostmöte för myndighetschefer: Att göra eller köpa? Studiebesök från Ukraina Rapporten Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av en handlingsplan April Rapporten Reformeringen av försvarslogistiken Delrapporten Vård till papperslösa. En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Antologin Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar. En skrift i OOS‐serien Förvaltningspolitisk dag med temat Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar Rapporten Utvärdering av regeringens strategi för alkohol‐, narkotika‐, dopnings‐ och tobakspolitiken Seminarium för Regeringskansliet om Outsourcing av statlig kärnverksamhet Ny webbplats lanseras, www.statskontoret.se Maj PM, Utvärdering av folkbildningen, en arbetsplan Möte med Statskontorets råd PM, Sjukfrånvaron i staten år 2014 – myndigheter och sektorer PM, Könsfördelningen i myndigheternas ledningsgrupper – läget i början av 2014 Möte med Statskontorets Vetenskapliga råd Juni PM, Statligt ägda asylbostäder? Kostnader och konsekvenser Rapporten På rätt väg? Uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen Delrapporten Uppföljning av karriärstegsreformen Myndighetsanalys av Statens skolverk Rapporten Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftshantering Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
5 (62)
PM, Vägen till en lärande och effektiv förvaltning – utvecklingsområden och prioriteringar 2015‐2016 Frukostmöte för myndighetschefer: Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Rapporten Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar. En utvärdering av satsningens effekter Generaldirektörsmöte inom EUPAN i Riga Skriften Den offentliga sektorn i korthet 2015 Juli ‐ Augusti Höstens praktikanter börjar September Rapporten Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL Studiebesök från Jordanien Rapporten Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund (Inom uppdraget Uppföljning av kommunala utjämningssystemet) Gd‐föreningen har möte på Statskontoret Studiebesök från Södertörns högskola Seminarium tillsammans med SCORE med rubriken Staten och marknaden – sitter de i samma båt? Delrapporten Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Oktober Rapporten De statliga insatserna för kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 Myndighetsanalys av Statens musikverk Rapporten Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption PM, Myndigheternas arbete med vidareutnyttjande av information. En nulägesbild Rapporten Det framtida behovet av teckenspråks‐ och skrivtolkar. En översyn av tolkutbildningarna vid folkhögskolorna Myndighetsanalys av Statens museer för världskultur Gd‐föreningen har möte på Statskontoret November Rapporten Ändamålsenlig organisering. Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund Möte med Statskontorets vetenskapliga råd Samverkansmöte med Ekonomistyrningsverket December PM, Myndigheters arbete med frågor om delaktighet i EU Myndighetsanalys av Svenska institutet Seminarium om verksamhetsöversyner tillsammans med Finansdepartementet och OECD Generaldirektörsmöte inom EUPAN i Luxemburg Rapporten Den ifrågasatta avgiften. Om arrangörers skyldighet att ersätta polisens bevakningskostnader Att styra mot ökat förtroende – är det rätt väg? En skrift i OOS‐serien STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
6 (62)
3
Vårt uppdrag
3.1
Instruktion
Statskontoret är regeringens stabsmyndighet för utredning, utvärdering och
uppföljning av statlig och statligt finansierad verksamhet samt för övergripande
frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I uppdraget ingår att
analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, redovisa
effekter av statliga åtgärder samt ge underlag för omprövning och
effektivisering.
Statskontoret har också ett förvaltningspolitiskt uppdrag och ska bistå
regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. I detta
ingår bland annat att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns
utveckling, att följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i
statsförvaltningen och uppmärksamma regeringen på behov av samlade
stödinsatser för att främja kompetensförsörjningen, samt att bevaka vissa frågor
om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen.
Statskontoret svarar även för att följa upp systemet för kommunalekonomisk
utjämning.
Statskontoret har därutöver i uppdrag att lämna förslag till regeringen på
utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt
finansierad verksamhet och efter överenskommelse bistå Regeringskansliet
och statliga kommittéer med metod- och utredningsstöd.
3.2
Regleringsbrev 2015
I regleringsbrevet för 2015 fick Statskontoret tre uppdrag som gällde
förvaltningspolitisk utveckling, myndigheternas sjukfrånvaro och strategisk
kompetensförsörjning. Uppdragen formulerades på följande sätt:
Förvaltningspolitisk utveckling
Statskontoret ska redovisa inriktning och prioriteringar för myndighetens
arbete under 2014-20 Statskontoret ska utifrån olika tidshorisonter
identifiera strategiska förvaltningspolitiska utvecklingsbehov. Statskontoret
ska även redovisa inriktning och prioriteringar under 2015-2016 för de
underlag om förvaltningspolitikens utveckling som myndigheten ska bistå
regeringen med enligt förordningen (2007:82 7) med instruktion för
Statskontoret. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Finansdepartementet).
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
7 (62)
Myndigheternas sjukfrånvaro
Statskontoret ska senast den 14 maj 2015 sammanställa och till
Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa uppgifter om
sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Strategisk kompetensförsörjning
Statskontoret ska genomföra en samlad uppföljning av
könsfördelningen i myndigheternas respektive ledningsgrupp.
Statskontoret ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Finansdepartementet) senast den 14 maj 2015.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
8 (62)
4
Vision, verksamhetsidé och strategiska
områden
För att genomföra vårt uppdrag har vi tagit fram en vision, en verksamhetsidé
samt fem strategiska områden för vårt utvecklingsarbete.
Vision
 En effektiv svensk statsförvaltning!
Verksamhetsidé
Vi är det självklara stödet till regeringen för att uppnå en effektiv svensk
statsförvaltning:
 Vi utreder och analyserar myndigheter och verksamheter i ett
effektivitetsperspektiv.
 Vi kan statsförvaltningen och bidrar till förvaltningspolitikens utveckling.
 Vi följer upp systemet för kommunalekonomisk utjämning.
 Vi är en sektorsoberoende remissinstans.
Strategiska områden
Strategiskt viktiga områden är att
 säkra att våra produkter och tjänster håller en hög kvalitet
Vi ska förse regeringen och departementen med relevanta, konkreta och
användbara beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Det innebär
att våra rapporter måste hålla en hög kvalitet och nå upp till de krav som
uppdragsgivaren ställer. Våra analyser och förslag ska vara väl underbyggda
och de metoder som vi använder ska vara lämpliga och motiverade utifrån
uppdragets karaktär.
 vi kännetecknas av tydligt effektivitetsfokus
I vår instruktion lyfts effektivitetsperspektivet särskilt fram. Det genomsyrar
vårt arbete inom våra fyra verksamhetsområden: i utredningsverksamheten, i
arbetet med förvaltningspolitiken, i arbetet med att följa upp det kommunala
utjämningssystemet samt inom ramen för vårt remissarbete.
 vi är beställarorienterade
Vår verksamhet är i hög grad uppdragsstyrd. Det innebär att det finns ett stort
behov av kontakter mellan Statskontoret och de olika departementen. Detta
kräver i sin tur att vi har goda kunskaper om Regeringskansliets arbetsformer,
processer och prioriteringar. Därutöver krävs en bra omvärldsbevakning. Den
ger oss möjlighet att föra bra uppdragsdialoger med departementen och att
utveckla vår samlade kompetens om det offentliga åtagandet och den
offentliga sektorns utveckling.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
9 (62)
 vi utvecklar vårt förvaltningspolitiska uppdrag
Vårt förvaltningspolitiska uppdrag att bistå regeringen med underlag för
utvecklingen av förvaltningspolitiken är ett område som vi i hög grad själva
tolkar och utformar. Det kräver att vi ständigt utvecklar vår förmåga att fånga
upp viktiga förvaltningspolitiska frågor och omsätta dessa i produkter och
tjänster.
 vi är välkända med hög trovärdighet och högt attraktionsvärde
Hög trovärdighet är helt avgörande i vår verksamhet. Vårt
kommunikationsarbete syftar till att kommunicera tydligare och bli en
synligare myndighet bland prioriterade målgrupper. Med hög trovärdighet
följer bland annat ett högt attraktionsvärde, vilket bland annat underlättar att
behålla och rekrytera medarbetare.
Under året har en översyn av de strategiska områdena genomförts. Viktiga
frågor i översynen har varit om de strategiska områdena fortfarande är
relevanta och om de aktiviteter som tagits fram till varje område är
genomförda eller inte. Resultatet av översynen var att samtliga fem
strategiska områden bedömdes vara relevanta. I översynen kunde också
konstateras att merparten av framtagna aktiviteter var genomförda.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
10 (62)
5
Verksamhetens kostnader och intäkter
Verksamhetens kostnader och intäkter
redovisas indelade i fyra verksamhetsområden:
utredningar, utvärderingar och uppföljningar,
utveckling av förvaltningspolitiken och
uppföljning av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet samt remissverksamheten.
6%2% 2%
utredningar
förvaltningspolitik
kommunalekonomi
remissyttranden
90%
Figur 1 – Statskontorets totala kostnader fördelat på
verksamhetsområden
5.1.1
Kostnader
Statskontorets kostnader under 2015 uppgick till 81 281 tkr. De totala
kostnaderna ligger på samma nivå som under föregående år. Kostnaderna
för utredningar, utvärderingar och uppföljningar har ökat jämfört med
föregående år, medan kostnaderna för områdena Utveckling av
förvaltningspolitiken och Uppföljning av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet har minskat. Statskontoret har under 2014 och 2013
bedrivit flera regeringsuppdrag inom dessa två områden. Under 2015 har
inte något respektive ett regeringsuppdrag bedrivits. Övriga uppdrag har
bedrivits med stöd av instruktionen, vilket innebär att de normalt inte är lika
resurskrävande som ett regeringsuppdrag. Kostnaderna för remissyttranden
är något högre jämfört med föregående år i och med att fler remisser har
besvarats. Hur kostnaderna fördelar sig över våra olika verksamheter
framgår av Tabell 1.
Tabell 1 – Statskontorets totala kostnader fördelat per verksamhet, tkr
Kostnader
Utredningar, utvärderingar och uppföljningar
Utveckling av förvaltningspolitiken
Uppföljning av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet
Remissyttranden
SUMMA
5.1.2
2015
72 417
5 156
2014
67 926
7 515
2013
58 060
8 396
1 902
4 135
8 255
1 806
1 579
2 488
81 281
81 156
77 200
Intäkter
Statskontorets intäkter under 2015 uppgick till 81 281 tkr. Intäkterna ligger
på samma nivå som under föregående år. Statskontoret är i allt väsentligt
anslagsfinansierat. Förvaltningsanslaget uppgick till 78 879 tkr och svarade
för 97 procent av Statskontorets intäkter. Under 2014 och 2013 uppgick
andelen till 95 respektive 98 procent.
Utöver anslaget erhöll Statskontoret dels ersättningar från uppdragsgivaren
för extraordinära kostnader (exempelvis för större enkätundersökningar och
omfattande konsultinsatser) och dels ersättningar för resurssamordning med
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
11 (62)
andra myndigheter. De totala ersättningarna (bidrag och avgifter) samt
finansiella intäkter uppgick till 2 402 tkr. Det är en minskning jämfört med
2014 då de totala ersättningarna samt finansiella intäkterna uppgick till
3 971 tkr. Minskningen förklaras av karaktären på uppdragen under året, där
uppdragsgivarna bidragit med extern finansiering av extraordinära kostnader
i lägre utsträckning än under 2014 samt av minskade intäkter från
resurssamordning. Hur intäkterna fördelas över våra olika verksamheter
framgår av Tabell 2.
Tabell 2 – Statskontorets totala intäkter fördelat per verksamhet, tkr
Intäkter
2015
2014
2013
Utredningar, utvärderingar och uppföljningar
Utveckling av förvaltningspolitiken
Uppföljning av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet
Remissyttranden
70 495
4 535
64 244
7 353
57 804
7 513
1 940
4 045
7 974
1 909
1 543
2 543
Summa anslag
78 879
77 185
75 834
1 544
1 604
792
93
159
96
32
88
94
31
36
30
1 700
1 887
1 012
Utredningar, utvärderingar och uppföljningar
Utveckling av förvaltningspolitiken
Uppföljning av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet
Remissyttranden
702
0
2 078
3
338
7
0
2
7
0
1
2
Summa övriga intäkter
702
2 084
354
81 281
81 156
77 200
Utredningar, utvärderingar och uppföljningar
Utveckling av förvaltningspolitiken
Uppföljning av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet
Remissyttranden
Summa avgifter, m.m.
Summa
Resurssamordning har under året skett med Fastighetsmäklarinspektionen
(FMI), Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), Myndigheten
för Kulturanalys och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
Resurssamordningen avser vissa kringtjänster bestående av vaktmästeri,
arkiv och förråd, avfallshantering, intendentur, brandskydd, bevakning,
lokalvård, IT och telefoni, växel och receptionstjänst samt bibliotek.
Intäkterna från resurssamordningen uppgår till 1 293 tkr (och ingår i
summan 1 700 tkr under Summa avgifter m.m. i Tabell 2). Det är en
minskning i förhållande till föregående år då intäkterna från
resurssamordningen uppgick till 1 730 tkr. Under 2014 ingick en
engångsersättning för inköp av datorer och telefoner. Någon sådan intäkt har
inte uppstått under 2015.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
12 (62)
6
Resultatredovisning
I detta kapitel redovisas verksamhetens resultat med fokus på hur
verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och
kostnader.
Resultatredovisningen av prestationer avser slutprestationer i
uppdragsverksamheten. Uppdragsverksamheten består av utredningar,
utvärderingar och uppföljningar som utförs på regeringens uppdrag samt
efter överenskommelse med enskilda departement och kommittéer. Hit hör
också uppdrag inom det förvaltningspolitiska området och inom den
kommunalekonomiska utjämningen. I ovanstående tre verksamhetsområden
ingår även utlåning av personal, så kallade stabsbiträden.
Uppdragsverksamheten omfattar även andra uppdrag som har sitt ursprung i
särskilda regeringsbeslut, regleringsbrev eller instruktion. Uppdrag kan
ibland bestå av en eller flera delredovisningar i form av rapporter eller
promemorior, men delredovisningar räknas inte som en slutprestation.
Interna utvecklingsprojekt och liknande räknas inte heller som en
slutprestation. Som samlingsnamn för slutprestationer används begreppet
avrapporterade uppdrag. Remissverksamheten ligger utanför själva
uppdragsverksamheten och särredovisas.
Kapitlet inleds med en översiktlig resultatredovisning för samtliga fyra
verksamhetsområden. Därefter följer en fördjupad resultatredovisning för
respektive verksamhetsområde (utredningar, utvärderingar och
uppföljningar, utveckling av förvaltningspolitiken och uppföljning av det
kommunalekonomiska utjämningssystemet samt remissverksamheten).
Verksamhetsindelningen är förhållandevis grov. Det finns exempelvis ofta
betydande förvaltningspolitiska inslag i utredningsverksamheten och vice
versa.
6.1
Sammanfattande resultatredovisning och
bedömning
Verksamheten under året kännetecknas av omfattande produktion och hög
kvalitet. Produktiviteten, uttryckt som utvecklingen av driftskostnad per
årsarbetskraft i förhållande till föregående år, har förändrats marginellt i
negativ riktning. Vi bedömer att vi sammantaget har nått ett bra resultat.
Denna slutsats bygger på en samlad bedömning av levererade underlag och
tjänster utifrån aspekterna omfattning, tid, kvalitet och genomslag. Vi har
levererat underlag och tjänster till regeringen i den utsträckning som har
efterfrågats och till Regeringskansliet (departement) och kommittéer i den
omfattning det har funnits tillgängliga resurser inom Statskontoret. Vi har
levererat samtliga rapporter, promemorior och andra tjänster inom givna
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
13 (62)
tidsramar och i enlighet med fattade beslut eller ingångna
överenskommelser. Vår uppföljning på kort sikt visar en hög kvalitet. Vår
uppföljning på lång sikt visar att vi i hög utsträckning har bidragit med
viktiga beslutsunderlag till regeringen.
6.1.1
Totalt antal uppdrag
Statskontoret inledde verksamhetsåret 2015 med färre pågående uppdrag än
2014 (ingående balans). Vid årets början pågick 29 uppdrag, vilket är nio
färre än i början av 2014. Mottagarkapaciteten för nya uppdrag påverkas av
de lediga resurser som uppstår under året inom ramen för givna resurser.
Karaktären på den ingående balansen påverkar utrymmet för att ta emot nya
uppdrag. Under 2015 har Statskontoret tagit emot eller själv initierat 47
uppdrag, vilket är fyra fler uppdrag än under 2014. Statskontoret har under
året totalt bedrivit (påbörjat, fortsatt arbetet med eller avrapporterat) 76
uppdrag, vilket är fem uppdrag färre än under 2014.
Tabell 3 – Totalt antal uppdrag
År
2015
2014
2013
Pågående vid årets början
29
38
29
Nya uppdrag under året
47
43
57
Summa uppdrag under året
76
81
86
Avrapporterade uppdrag under året
42
52
48
Pågående vid årets slut
34
29
38
Antalet avrapporterade uppdrag uppgår till 42 stycken, vilket är tio färre än
under 2014. Statskontoret avslutade verksamhetsåret 2015 med 34 pågående
uppdrag (utgående balans), vilket är fem fler uppdrag än under 2014. Hur
volymen av uppdrag har utvecklat sig de senaste åren framgår av Tabell 3.
Avrapporterade uppdrag kan redovisas efter olika indelningsgrunder.
Exempel på sådana indelningsgrunder är uppdragstyp och vilket
departement uppdraget kan hänföras till.
6.1.2
Avrapporterade uppdrag per uppdragstyp
Ett uppdrag kan ha sitt ursprung i särskilda regeringsbeslut, regleringsbrev
eller instruktion. Hur avrapporterade uppdrag fördelar sig över dessa typer
framgår av Tabell 4. Den vanligaste uppdragstypen är särskilda
regeringsbeslut som fattas löpande under verksamhetsåret. Under året har
Statskontoret avrapporterat 26 sådana uppdrag. Det är relativt ovanligt att
Statskontoret tilldelas uppdrag i regleringsbrev. Under året har tre uppdrag
avrapporterats som haft sitt ursprung i myndighetens regleringsbrev.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
14 (62)
Tabell 4 – Avrapporterade uppdrag efter typ
År
Särskilda regeringsbeslut
Regleringsbrev
2015
2014
2013
26
30
17
3
3
3
13
19
28
- metod- och utredningsstöd (stabsbiträde)
6
10
14
- metod- och utredningsstöd (uppdrag)
0
0
1
7
9
13
42
52
48
Instruktion
- egeninitierat med stöd av instruktion
Totalt
En tredje uppdragstyp är uppdrag som genomförs med stöd av instruktionen.
Under 2015 har Statskontoret totalt avrapporterat 13 sådana uppdrag. Enligt
instruktionen ska myndigheten efter överenskommelse bistå
Regeringskansliet och statliga kommittéer med metod- och utredningsstöd.
Stödet kan delas in i att bistå med stabsbiträde eller självständigt genomföra
ett uppdrag. Under 2015 har Statskontoret lämnat sex stabsbiträden till
departement och kommittéer. Enligt instruktionen ska Statskontoret lämna
förslag till regeringen på utredningar, utvärderingar och uppföljningar av
statlig och statligt finansierad verksamhet och kan därutöver genomföra
egeninitierade uppdrag inom det förvaltningspolitiska området och inom
uppgiften att följa upp den kommunalekonomiska utjämningen. Under 2015
har Statskontoret avrapporterat sju sådana uppdrag.
6.1.3
Avrapporterade uppdrag per departement
Statskontoret är en i huvudsak anslagsfinansierad utredningsresurs för hela
Regeringskansliet. I vilken utsträckning olika departement använder sig av
Statskontoret varierar över tid. Användandet påverkas även av förekomsten
av sektorsvisa utvärderingsmyndigheter och andra utredningsresurser inom
området samt av andra överväganden. Hur uppdragen fördelar sig mellan
departement framgår av Tabell 5. I tabellen redovisas antal avrapporterade
uppdrag, andel kostnader och andel nedlagd tid för uppdrag fördelat på olika
departement. De uppdrag som lämnas i regleringsbrev eller som genomförs
med stöd av instruktionen har fördelats på det departement som
Statskontoret sorterar under.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
15 (62)
Tabell 5 – Avrapporterade uppdrag per departement samt andel av kostnad och tid
År
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
Antal
1
Kostn
Tid
Antal
3,2
3,1
2
Kostn
Tid
Antal
Kostn
Tid
2,8
2,8
4
8,7
8,9
Finansdepartementet
16
16,6
15,8
6
11,5
11,4
5
19,7
19,9
- varav förvaltningspolitik, statlig
14
11,5
10,8
-
-
-
-
-
-
Försvarsdepartementet
1
9,7
9,9
2
5,6
5,7
1
1,0
1,0
Justitiedepartementet
5
12,5
12,2
4
6,6
6,7
4
2,7
2,8
Kulturdepartementet
5
8,2
8,4
4
4,2
4,2
2
2,9
3,0
Miljö- och
energidepartementet
0
0,0
0,0
3
9,7
9,9
2
2,0
2,1
Näringsdepartementet
5
9,4
9,7
4
9,2
9,3
7
12,8
12,9
Socialdepartementet
3
22,7
22,9
22
42,2
41,9
16
33,9
33,2
-
-
-
17
27,5
27,0
13
10,8
9,3
Utbildningsdepartementet
5
14,6
14,8
4
6,0
6,0
4
4,0
4,1
Utrikesdepartementet
1
3,1
3,1
1
2,2
2,0
3
12,4
12,4
42
100
100
52
100
100
48
100
100
Arbetsmarknadsdepartementet
förvaltning och upphandling*
2013
- varav boende och byggande,
förvaltningspolitik, statlig
förvaltning och upphandling*
Totalt
Not: * Under åren 2010-2014 har ansvaret för frågor om bland annat statlig förvaltning sorterat under
Socialdepartementet. Det innebär att uppdrag som lämnats i regleringsbrev eller som Statskontoret
gjort med stöd av instruktionen räknats in under Socialdepartementet. Från och med 2015 sorterar
dessa frågor, utom boende och byggande, återigen under Finansdepartementet.
Under 2015 har Statskontoret avrapporterat uppdrag för samtliga
fackdepartement utom Miljö- och energidepartementet. Flest uppdrag,
16 stycken, kan hänföras till Finansdepartementet, varav merparten inom
förvaltningspolitik, statlig förvaltning och upphandling. Socialdepartementet
har stått för tre uppdrag, men dessa har varit mycket resurskrävande mätt i
kostnader och tid. Av Tabell 5 framgår även att Justitie-, Kultur- och
Utbildningsdepartementet - mätt i kostnader och tid - har ökat sina andelar
av de avrapporterade uppdragen.
6.1.4
Avrapporterade uppdrag – uppdragslängd,
resursinsats och kostnad
Hur verksamhetens prestationer utvecklas med avseende på volym och
kostnader påverkas i huvudsak av yttre ramar. När det gäller de uppdrag som
lämnas i särskilda regeringsbeslut och regleringsbrev är uppdragens längd,
den resursinsats som krävs för att genomföra uppdragen och den kostnad
detta genererar i allt väsentligt redan givet. Kostnaden påverkas i hög grad av
karaktären på de uppdrag som Statskontoret får, det vill säga långa och
omfattande uppdrag drar upp den genomsnittliga längden, resursinsatsen och
kostnaden och vice versa. Statskontoret har vissa möjligheter att inom givna
ramar påverka både resursinsats och kostnader genom bemanning, metod och
projektupplägg, kvalitetssäkring med mera.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
16 (62)
När det gäller de uppdrag som Statskontoret själv initierar med stöd av sin
instruktion är ramarna större. Uppdragens längd, den resursinsats som krävs
för att genomföra uppdragen och den kostnad detta genererar påverkas i allt
väsentligt av svårighetsgrad, ambitionsnivå och avgränsningar.
Kostnaderna för att genomföra olika uppdrag består till största delen av
personalkostnader och till en mindre del av olika kringkostnader som
konsultkostnader, resor och enkäter.
Tabell 6 – Nyckeltal – uppdragslängd, resursinsats och kostnad
År
Antal uppdrag
2015
2014
2013
42
52
48
Genomsnittlig uppdragslängd, dagar
328
273
255
Genomsnittlig resursinsats per uppdrag, dagar
179
154
159
1 681
1 335
1 342
Genomsnittlig kostnad per uppdrag, tkr
Not: Avser avrapporterade uppdrag.
I genomsnitt uppgick uppdragens längd till 328 dagar (tiden från
registrering till avrapportering). Det är en ökning jämfört med 2014 då
uppdragens längd var 273 dagar. Variationen är dock stor. Det längsta
uppdraget var 1 979 dagar när det avrapporterades, medan det kortaste
uppdraget var 46 dagar.
Resursinsatsen (den tidredovisning som hänförs till uppdraget från
registrering till avrapportering) för att genomföra uppdragen uppgick i
genomsnitt till 179 dagar under året. Det är en ökning jämfört med 2014.
Variationen mellan uppdragen är stor. Det mest omfattande uppdraget
uppgick till 855 dagar, medan det minst omfattande uppdraget bara krävde
tre dagar.
De avrapporterade uppdragen genererade en genomsnittskostnad på
1 681 tkr per uppdrag. Det är en ökning jämfört med 2014 då den
genomsnittliga kostnaden uppgick till 1 335 tkr. Även kostnaden per
uppdrag varierar. Det mest kostnadskrävande uppdraget som avrapporterats
under året omfattade 8 096 tkr, medan det minst kostnadskrävande
uppdraget omfattade 27 tkr.
Utvecklingen av verksamhetens prestationer med avseende på volym och
kostnader förklaras i allt väsentligt av karaktären på de uppdrag som
Statskontoret avslutat under året. Under respektive verksamhetsområde
lämnas en mer fördjupad analys av utvecklingen.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
17 (62)
6.1.5
Kvalitet, genomslag och långsiktiga resultat
Vi mäter kvalitet, genomslag och resultat av vår verksamhet på olika sätt.
Som ett kortsiktigt resultatmått mäter vi hur uppdragsgivaren bedömer
kvaliteten på rapporter och genomförande samt förtroende. Vi mäter även
användandet, uttryckt i hur många av Statskontorets rapporter och remissvar
som åberopas i regeringens propositioner och skrivelser eller i
utskottsbetänkanden. Dessutom mäter vi genomslaget för Statskontoret i
media. Som ett långsiktigt resultatmått används måttet hur Statskontorets
rapporter används på längre sikt.
6.1.6
Uppdragsgivarens bedömning av kvalitet
Statskontoret ska förse regeringen och departementen med relevanta,
konkreta och användbara beslutsunderlag för omprövning och
effektivisering. Det innebär att våra rapporter måste hålla en hög kvalitet
och nå upp till de krav som uppdragsgivaren ställer. Våra analyser och
förslag ska vara väl underbyggda och de metoder som vi använder ska vara
lämpliga och motiverade utifrån uppdragets karaktär. Statskontoret följer
upp de avrapporterade uppdragen på olika sätt beroende på vilken typ av
uppdrag det handlar om. Regeringsuppdragen följs upp enligt en särskild
standardiserad modell. Vi mäter hur uppdragsgivaren bedömer kvaliteten på
rapporter och genomförande samt förtroende.
Tabell 7 – Uppdragsgivarens bedömning av kvalitet
År
2015
2014
2013
Total bedömning
1,89
1,86
1,89
Bedömning av produktkvalitet
Bedömning av uppdragsdialog och kontakter
under genomförande
Bedömning av förtroende
1,77
1,77
1,84
2,0
1,94
1,90
2,0
2,0
2,0
Not: Komponenterna består av olika frågor som vägts samman: produktkvalitet (3 frågor),
uppdragsdialog och kontakter (2 frågor) samt förtroende (1 fråga). Total bedömning är en
sammanvägning av samtliga sex frågor.
I tabellen framgår att vi under året fått ett något högre betyg av
uppdragsgivaren. Värdet för uppdragsgivarens totala bedömning av
Statskontorets arbete har ökat något från föregående år, från 1,86 till 1,89.
Bedömningen av produktkvalitet ligger dock kvar på oförändrad nivå i
förhållande till 2014. Bedömningen av hur kontakterna fungerat med
uppdragsgivaren innan och under arbetets genomförande har däremot ökat
från 1,94 till maximala 2,0. I likhet med 2014 och 2013 får vi högsta
möjliga omdöme när det gäller vilket förtroende uppdragsgivaren har för
oss. Det redovisade värdet - 2,0 - betyder att samtliga mottagare av
Statskontorets rapporter har svarat ”ja” på frågan ”Skulle du rekommendera
att Statskontoret anlitas igen?”.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
18 (62)
6.1.7
Åberopanden i propositioner, skrivelser och
betänkanden
Vi mäter hur många av Statskontorets rapporter och remissvar som åberopas
i regeringens propositioner och skrivelser eller i utskottsbetänkanden. Det
finns externa faktorer som påverkar antalet åberopanden. Hur många
rapporter och remissvar som åberopas kan dock ses som en indikator på
användbarheten. Antalet rapporter och remisser varierar mellan olika år,
men det gör också antalet propositioner, skrivelser och utskottsbetänkanden.
Ett sätt att hantera detta är att relatera antalet åberopanden till antalet
propositioner, skrivelser och utskottsbetänkanden.
Tabell 8 – Antal rapporter och remissvar som åberopas i riksdagstrycket
År
Rapporter i propositioner och
regeringsskrivelser
Remissvar i propositioner och
regeringsskrivelser
Jämförelsetal *
Andel rapporter (%)
Andel remisser (%)
2015
2014
2013
48
58
45
16
26
24
202
24
263
22
228
20
8
10
11
Rapporter i utskottsbetänkanden
32
27
39
Rapporter och remissvar i motioner
22
26
22
*) samtliga till riksdagen avlämnade propositioner och regeringsskrivelser under året exklusive årliga
skrivelser om Allmänna Arvsfonden, Kommittéberättelsen, Statliga företag, AP-fonderna och EUverksamheten. Måttet är en approximation. Mätmetoden utgår från en sökning på Statskontoret i
riksdagstrycket under året. Därefter har statistiken rensats från sådant som inte är åberopanden.
Av tabellen framgår att våra rapporter under året har fått ett något högre
genomslag som beslutsunderlag jämfört med 2014. De senaste fem åren har
andelen varierat mellan 15 och 25 procent. Våra remisser har däremot fått
ett något lägre genomslag som beslutsunderlag under året. De senaste fem
åren har andelen varierat mellan 8 och 11 procent.
6.1.8
Statskontoret i media
Vi mäter vårt genomslag i media genom mediebevakning sedan 2012,
uttryckt i artiklar som publicerats digitalt.
Tabell 9 – Antal digitala publiceringar
År
Antalet digitala publiceringar *
2015
1 165
2014
655
2013
771
*) Mätmetoden utgår från det totala antalet digitala publiceringar om Statskontoret som fångats upp i
bevakningen (Newsmachine). Därefter har statistiken rensats från sådant som inte är media i
traditionell bemärkelse såsom bloggar och myndigheters och organisationers webbplatser. Det som
återstår - och det som vi mäter - är publiceringar i rikspress, landsortspress, fackpress och etermedia.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
19 (62)
Statistiken visar att Statskontoret förekommit i 1 165 artiklar och notiser i
media under året, vilket är en kraftig ökning i förhållande till både 2014 och
2013. Vår bedömning är att vi har producerat fler rapporter med relevans för
en bred allmänhet, som därmed fångas upp av media, under 2015 jämfört
med 2014 och 2013. Sedan 2014 gör vi en egen nyhetsvärdering av i vilka
fall vi ska göra ett pressmeddelande. Under 2015 har vi producerat tretton
pressmeddelanden. Riks- och landsortspress är de medier som dominerar i
publiceringarna. Det som uppmärksammats mest i media under året har
handlat om vårt pågående uppdrag om myndigheternas lokalisering samt
rapporterna om vård till papperslösa, myndighetsanalys av Statens skolverk
och statligt ägda asylbostäder.
6.1.9
Resultatet på längre sikt
Även om rapporterna håller en hög kvalitet och når upp till de krav som
uppdragsgivaren ställer kan det dröja innan de kommer till användning. Det
gör det svårt att bedöma resultatet av de utredningar som Statskontoret gör.
Slutresultatet av Statskontorets arbete kan ofta avläsas på lite längre sikt.
Det beror på att förslag ska övervägas och beredas av regeringen. Rapporten
från Statskontoret kan utgöra ett beslutsunderlag bland andra som
regeringen behöver ta in i sina överväganden. Regeringen kan också behöva
analysera behovet av och besluta om ytterligare beslutsunderlag och det kan
därför gå avsevärd tid från det att vi lämnar en rapport till dess att
regeringen tar ställning.
Vad är ett bra långsiktigt resultat? Vi ska förse regeringen och departementen
med relevanta, konkreta och användbara beslutsunderlag för omprövning och
effektivisering. Våra rapporter ska hålla en hög kvalitet och nå upp till de
krav som uppdragsgivaren ställer. Att regeringen i samtliga fall skulle följa
Statskontorets förslag är inte särskilt realistiskt. Det skulle innebära att det
inte fanns några andra perspektiv att beakta eller att våra bedömningar i
samtliga fall vägde tyngre. Det är heller inte särskilt realistiskt att regeringen
inte i något fall skulle följa förslagen. Det skulle innebära att regeringen hade
liten eller ingen nytta av våra rapporter. Ett sätt att få ett högt genomslag
skulle kunna vara att försöka ligga så nära den förda politiken som möjligt.
Det är dock inte någon utgångspunkt för vårt arbete. Att man kan lita på vår
objektivitet utgör grunden för vår trovärdighet. Det har också betydelse för
uppdragsgivaren. Värdet för regeringen är att underlagen kommer från en
fristående myndighet med integritet och hög trovärdighet. Eftersom våra
underlag ingår i en omfattande och komplicerad berednings- och
beslutsprocess är det svårt att bedöma det långsiktiga resultatet. Att det är
svårt innebär inte att vi avstår från att försöka att bedöma resultatet.
Statskontoret har utvecklat en metod för att bedöma det långsiktiga resultatet
av sina rapporter. Utgångspunkten är samtliga rapporter som producerats
sedan 2008. Dessa rapporter har först klassificerats i sådana som har
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
20 (62)
omnämnts i riksdagstryck respektive inte omnämnts. De rapporter som
omnämns har sedan – i ett första steg – delats in i rapporter som på något vis
har lett till en förändring i linje med det eller de förslag som Statskontoret
lämnat respektive sådana rapporter som enbart har nämnts utan att regeringen
har tagit ställning till rapporten. De rapporter som inte omnämnts har
kategoriserats efter typ av rapport. Därefter har skälet till varför de inte
omnämnts analyserats närmare. Antalet lämnade rapporter ackumuleras för
varje år och resultatet kan avläsas årsvis. Nedan redovisas resultatet för
samtliga rapporter för åren 2013-2015.
6.1.9.1. Översikt
Tabell 10 – Översikt – Statskontorets långsiktiga resultat
År
2015
Andel
2014
Andel
2013
Andel
Totalt antal rapporter
303
100
259
100
222
100
Antal rapporter som har omnämnts i
riksdagstryck
200
66,0
166
64,1
137
61,7
varav har lett till någon form av förändring i den
riktning Statskontoret föreslagit
102
33,7
89
34,4
71
32,0
- regeringen i princip har följt Statskontorets
förslag
38
12,5
32
12,4
29
13,1
- regeringen delvis har följt Statskontorets förslag
eller uppmanat myndigheten
33
10,9
33
12,7
23
10,4
- har blivit underlag för utredning eller
motsvarande
31
10,2
24
9,3
19
8,6
varav inte lett till någon form av förändring
98
32,3
77
29,7
66
29,7
- har nämnts i budgetpropositionen, utan någon
särskild kommentar
57
18,8
44
17,0
43
19,4
- regeringen har kommenterat rapporten, utan att
ställning
19
6,3
17
6,6
13
5,9
- regeringen har ämnat återkomma till förslagen
vid senare tidpunkt
15
5,0
8
3,1
4
1,8
7
2,3
8
3,1
6
2,7
103
34,0
93
35,9
85
38,3
- regeringen har använt rapporten för att bekräfta
den förda politiken
Antal rapporter som inte har omnämnts i
riksdagstryck
Varav
- kartläggningar och delrapporter
27
8,9
27
10,0
20
9,0
- skriftserien Om offentlig sektor
12
4,0
12
4,6
13
5,9
- myndighetsanalyser
14
4,6
12
4,6
10
4,5
- övriga ej omnämnda
50
16,5
42
16,6
42
18,9
Not: Totalt antal rapporter år 2015, 2014 och 2013 avser samtliga rapporter som producerats
2008-2015, 2008-2014 respektive 2008-2013.
Fram till och med 2015 har 303 rapporter lämnats. Av dem har 200 stycken
omnämnts i riksdagstrycket. Av dessa har 102 stycken, lett till någon form
av förändring i den riktning som Statskontoret föreslagit. 98 av de rapporter
som har omnämnts har (ännu) inte lett fram till någon form av förändring.
Tidsfaktorn har betydelse för om en rapport enbart nämns eller om den
också leder fram till någon form av förändring; ju kortare tid som gått sedan
en rapport publicerades, desto lägre andel förändring. Det bör noteras att
inte alla av de rapporter som Statskontoret producerar har syftet att leda
fram till någon förändring, utan de är mer av sammanställande karaktär,
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
21 (62)
exempelvis sjukfrånvaron i staten. I dessa fall är det inte troligt att förvänta
sig någon särskild åtgärd från regeringens sida. 103 rapporter har (ännu) inte
omnämnts i riksdagstrycket.
6.1.9.2. Rapporter som omnämns
Till och med 2015 har 200 rapporter omnämnts i riksdagstrycket. Av dessa
har något mer än hälften, 102 stycken, lett till någon form av förändring i
den riktning som Statskontoret har föreslagit. Det vanligaste är att
regeringen i princip har följt förslagen. Näst vanligast är att regeringen
delvis har följt förslagen eller uppmanat den myndighet som omfattats av
utredningen att följa förslagen. I många fall har Statskontorets rapporter
utgjort underlag för en utredning, exempelvis inom kommittéväsendet. Det
eller de förslag som Statskontoret har lämnat har då via utredningen lett
fram till en proposition och till en förändring.
Av de rapporter som har omnämnts har 98 stycken (ännu) inte lett fram till
någon förändring. I flertalet av dessa fall (57 stycken) nämns rapporten i
budgetpropositionen, utan någon särskild kommentar. I vissa fall
(19 stycken) kommenterar regeringen rapporten, utan att ta ställning till
eventuella förslag. I andra fall skriver regeringen att den ämnar återkomma
till förslagen vid en senare tidpunkt. Det finns också ett antal rapporter, där
regeringen använder rapportens resultat till att bekräfta den förda politiken.
6.1.9.3. Rapporter som inte omnämns
Fram till och med 2015 har 103 rapporter inte omnämnts i riksdagstrycket.
Rapporterna är av mycket olika karaktär. För vissa typer av rapporter är
sannolikheten för att de ska omnämnas i riksdagstrycket förhållandevis låg.
Det kan bland annat vara fråga om uppdrag som består av kartläggningar
eller delrapporter (vilka också kan vara kartläggningar). 27 av de 103
rapporterna tillhör denna kategori. Vanligtvis innehåller inte kartläggningar
eller delrapporter några förslag. Det är rimligt att anta att dessa rapporter
därmed inte omnämns särskilt ofta i riksdagstrycket.
En annan typ av rapporter är de skrifter som framställs inom skriftserien Om
offentlig sektor (OOS). Greppet i denna serie är genomgående
sektorsövergripande, ofta jämförande och summerande. 12 av de 103
rapporterna tillhör denna kategori. En annan typ av rapporter är
myndighetsanalyser. De kan med sin speciella karaktär förväntas komma till
konkret användning i Regeringskansliet och inom den berörda myndigheten,
utan att det nödvändigtvis går att utläsa i riksdagstrycket. 14 av de 103
rapporterna tillhör denna kategori. 50 rapporter kan inte hänföras till någon
av ovanstående kategorier. Statskontoret har i likhet med tidigare år särskilt
studerat dessa. 10 rapporter kan hänföras till det kommunalekonomiska
uppdraget. Övriga rapporter är av olika karaktär. Många av rapporterna rör
förhållandevis små och avgränsade verksamheter. Det går inte att utläsa
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
22 (62)
några tydliga mönster, men drygt hälften av rapporterna är sådana att man
inte kan förvänta sig något omnämnande i riksdagstrycket.
6.1.9.4. Sammanfattande bedömning
Statskontoret följer det långsiktiga resultatet genom att följa utvecklingen
över tid. I förhållande till årsredovisningen 2014 ligger resultaten, andelen
rapporter som lett till någon form av förändring kvar på samma nivå, 34
procent. Som nämndes inledningsvis är det svårt att bedöma det långsiktiga
resultatet av de utredningar som Statskontoret gör. Men om man tar hänsyn
till dessa svårigheter och till de olika typer av uppdrag som Statskontoret
genomför får verkningsgraden ändå betraktas som förhållandevis hög.
Statskontorets ambition är att följa resultat och trender framöver i
kommande årsredovisningar i enlighet med den metod som vi har utvecklat.
6.1.10 Avbrutna eller avböjda uppdragsdialoger och
förfrågningar
Inför varje regeringsuppdrag och i samband med förfrågningar från
departement och kommittéer genomförs en så kallad uppdragsdialog. Alla
uppdragsdialoger eller förfrågningar leder inte till ett uppdrag, utan en del
avbryts eller avböjs.
Tabell 11 – Avbrutna eller avböjda uppdragsdialoger och förfrågningar
År
Regeringsuppdrag
Departementsuppdrag
Kommittéuppdrag
Totalt
2015
14
5
9
28
2014
15
2
10
27
2013
12
13
4
29
Antalet avbrutna eller avböjda uppdragsdialoger och förfrågningar varierar
mellan olika år liksom sammansättningen mellan regeringsuppdrag och
departements- och kommittéuppdrag. Under 2015 har totalt 28 stycken
uppdragsdialoger eller förfrågningar avbrutits eller avböjts. 14
uppdragsdialoger om regeringsuppdrag har avbrutits under året, varav ett har
avbrutits på grund av resursbrist inom Statskontoret. Under året har det
vanligaste skälet till att det inte blivit något regeringsuppdrag varit förändrade
förutsättningar hos uppdragsgivaren eller att uppdragsgivaren valt andra
lösningar för att få frågan utredd.
Uppdrag åt departement och kommittéer genomförs efter överenskommelse.
De kan avse både att utföra självständiga utredningar och stabsbiträden.
Fem förfrågningar om att utföra självständiga utredningar har avböjts
(samtliga har avsett en statlig kommitté). När det gäller stabsbiträden har
fem avböjda förfrågningar avsett Regeringskansliet och fyra stycken har
avsett statliga kommittéer. Den helt dominerande orsaken har varit
resursbrist inom Statskontoret. Regeringsuppdrag prioriteras alltid.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
23 (62)
6.1.11 Remissverksamheten
Statskontoret är en sektorsoberoende remissinstans. Under 2015 besvarades
117 remisser, vilket är en ökning jämfört med 2014 då 97 remisser
besvarades. Den genomsnittliga kostnaden för att besvara en remiss var
15,4 tkr under 2015, vilket är en minskning jämfört med 2014 då kostnaden
uppgick till 16,3 tkr.
6.2
Utredningar, utvärderingar och uppföljningar
Figur 2 – Kostnader för Utredningar, utvärderingar och
uppföljningar i förhållande till Statskontorets totala kostnader.
0%
Verksamhetsområdet Utredningar, utvärderingar och
uppföljningar är det mest omfattande inom Statskontoret och
svarar för 90 procent av kostnaderna. Under 2014 och 2013
stod området för 84 respektive 75 procent av kostnaderna.
6.2.1
90%
Avrapporterade uppdrag –
uppdragslängd, resursinsats och kostnad
Tabell 12 – Nyckeltal – uppdragslängd, resursinsats och kostnad
År
Antal uppdrag
2015
2014
2013
29
37
32
Genomsnittlig uppdragslängd, dagar
376
318
225
Genomsnittlig resursinsats per uppdrag, dagar
233
187
181
2 172
1 599
1 495
Genomsnittlig kostnad per uppdrag, tkr
Not: Avser avrapporterade uppdrag.
I genomsnitt uppgick uppdragens längd till 376 dagar (tiden från
registrering till avrapportering). Det är en ökning jämfört med 2014 då
uppdragens längd var 318 dagar. Variationen i slutprestationerna är stor.
Det längsta uppdraget var 1 979 dagar när det avrapporterades, medan det
kortaste uppdraget var 46 dagar.
Resursinsatsen (den tidredovisning som hänförs till uppdraget från
registrering till avrapportering) för att genomföra uppdragen uppgick i
genomsnitt till 233 dagar under året. Det är en ökning jämfört med 2014.
Variationen mellan uppdragen är stor. Det mest omfattande uppdraget
uppgick till 855 dagar, medan det minst omfattande uppdraget bara krävde
10 dagar.
De avrapporterade uppdragen genererade en genomsnittskostnad av
2 172 tkr per uppdrag. Det är en ökning jämfört med 2014 då den
genomsnittliga kostnaden uppgick till 1 599 tkr. Även kostnaden per
uppdrag varierar. Det mest kostnadskrävande uppdraget under året
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
24 (62)
omfattade 8 096 tkr, medan det minst kostnadskrävande uppdraget
omfattade 90 tkr.
Utvecklingen av prestationer inom verksamhetsområdet med avseende på
volym och kostnader förklaras av att de uppdrag som avrapporterats under
året varit mer resurskrävande. Under året har fem stora uppdrag avslutats;
sammanhållen vård för de mest sjuka äldre, effektiviseringar inom
försvarslogistiken, strategi för ANDT-politiken, jämställdhetsinsatser inom
skolväsendet och uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen. En
andra förklaring är att Statskontoret bedrivit flera resurskrävande uppdrag
som ska avrapporteras 2016 eller senare, exempelvis statliga myndigheters
lokalisering, ombildning av Polisen, ledning, styrning och uppföljning av
Arbetsförmedlingen, karriärstegsreformen och utvärdering av statsbidraget
till folkbildningen. Det har inneburit försämrade möjligheter att erbjuda s.k.
stabsbiträden till departement och kommittéer, vilka normalt inte är särskilt
resurskrävande. Under 2015 har sex stabsbiträden avslutats. Under 2014 och
2013 avslutades 10 respektive 14 stabsbiträden. Sammantaget har detta
inneburit att färre uppdrag genomförts under året, att den genomsnittliga
uppdragslängden och den genomsnittliga resursinsatsen ökat samt att den
genomsnittliga kostnaden per uppdrag ökat jämfört med 2014.
6.2.2
Avrapporterade uppdrag
Statskontoret har avrapporterat 29 uppdrag inom verksamhetsområdet under
året. Av dessa uppdrag har 25 stycken genomförts efter särskilda
regeringsbeslut, inget uppdrag har genomförts efter beslut i regleringsbrev
samt fyra uppdrag har genomförts med stöd av instruktionen, varav samtliga
har avsett stabsbiträden åt departement och kommittéer.
I Statskontorets instruktion framgår att det ingår i vårt uppdrag att analysera
verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, att redovisa
effekter av statliga åtgärder samt att ge underlag för omprövning och
effektivisering. Uppdragen varken ges eller initieras utifrån – eller faller
tydligt in i – dessa kategorier. Kategorierna kan i stället ses som
huvudperspektiv. Uppdragen har ofta flera perspektiv men vanligen finns ett
huvudperspektiv. Nedan följer ett urval av avrapporterade uppdrag
redovisade efter denna indelningsgrund. Samtliga rapporter, PM och skrifter
redovisas sist i årsredovisningen.
6.2.2.1. Analysera verksamheter och myndigheter ur ett
effektivitetsperspektiv
När det gäller perspektivet att analysera verksamheter och myndigheter ur
ett effektivitetsperspektiv kan nämnas uppdrag som på olika sätt belyser en
myndighets verksamhet i förhållande till anslag. En annan uppdragstyp
inom denna kategori är myndighetsanalyser.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
25 (62)
Användning av tolkar och översättare i domstol
Statskontoret har utrett hur domstolarna bättre kan utnyttja befintliga tolkoch översättarresurser i syfte att använda så kvalificerade tolkar och
översättare som möjligt i domstol. I rapporten konstaterades att behovet av
tolkar vid Sveriges domstolar är stort och att en stor andel av de tolkar som
domstolarna använder sig av inte är auktoriserade. I genomsnitt sker var
tredje förhandling utan den tolkkompetens som rättegångsbalken anger som
norm. Det innebär att det uppstår onödiga risker, att felaktigheter kan uppstå
och därmed att rättssäkerheten för enskilda kan äventyras. För att minska
dessa risker behöver domstolarna ges bättre förutsättningar för att anlita rätt
tolkar. I rapporten föreslogs flera olika åtgärder, bland annat bör möjligheter
skapas för simultantolkning via video, upphandlingen av tolktjänsterna
behöver utvecklas samt att Domstolsverket och domstolarna behöver
utveckla mer effektiva rutiner för bokning och användning av tolkar.
Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg
I rapporten har Statskontoret följt upp och utvärderat inrättandet av
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Myndigheten inrättades den 1 juni
2013 och tog samtidigt över tillsyn och viss tillståndsverksamhet från
Socialstyrelsen. I en delrapport 2014 konstaterade Statskontoret att
myndigheten behövde få kontroll över de ökande ärendebalanserna samt få
till stånd ett fungerande IT-system för uppföljning av ärenden. I denna
slutrapport bedömde Statskontoret att myndighetens förändringsarbete låg i
linje med motiven för inrättandet av IVO: en tydlig, samordnad och effektiv
tillsyn. Statskontoret konstaterade samtidigt att myndigheten för närvarande
genomför olika åtgärder för att effektivisera tillsynen, men behöver korta
handläggningstiderna, stärka det juridiska stödet och fortsätta att utveckla
verktygen för att styra och följa upp verksamheten.
Uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen
Statskontoret har följt upp Trafikverkets och Transportstyrelsens
verksamhet och resultat. Bakgrunden till utredningen är senare års
organisatoriska förändringar på transportområdet. I rapporten bedömde
Statskontoret att Transportstyrelsens regelgivning, tillståndsprövning och
tillsyn överlag utvecklats åt rätt håll, men att det samtidigt fanns brister och
utmaningar för myndigheten att hantera. Statskontoret ansåg även att
myndigheten behövde utveckla sin marknadsövervakning. Statskontoret
bedömde vidare att förutsättningarna för trafikslagsövergripande planering
hade blivit bättre sedan Trafikverket bildades. Det var dock osäkert om det
utvecklingsarbete Trafikverket har bedrivit för att främja produktivitet och
innovation inom anläggningsbranschen lett till avsett resultat. I rapporten
analyserades även ansvaret för forskning och statistik på transportområdet.
Statskontorets slutsats var att ansvaret i huvudsak var ändamålsenligt
fördelat mellan myndigheterna på området.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
26 (62)
Avgifter i livsmedelskontrollen
I rapporten har Statskontoret utvärderat avgiftsfinansieringen av den
offentliga livsmedelskontrollen. Utvärderingen visade att de kommunala
kontrollmyndigheterna inte alltid utför nödvändig kontroll och att avgifterna
för kontrollen varierar stort över landet. Små kommuner har generellt sett
större problem inom livsmedelskontrollen än stora kommuner. Statskontoret
konstaterade vidare att modellen för riskklassning av livsmedelsföretag
brister i tydlighet och legitimitet. Detsamma gäller principen att företagen
betalar för kontrollen innan den har utförts. För att förbättra systemet för
avgiftsfinansiering och för att öka antalet kontroller föreslog Statskontoret
en förenklad modell för riskklassning, att det blir möjligt att ta ut avgift efter
genomförd kontroll, att uppdra till länsstyrelserna att aktivt verka för
kommunal samverkan inom livsmedelskontrollen samt ett mer aktivt
agerande från Livsmedelsverket mot kommuner som missköter sitt uppdrag.
Myndighetsanalyser
En myndighetsanalys ger en översiktlig bild av en myndighets
förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar och kan fungera som
underlag i myndighetsdialogen mellan departement och myndighet samt
visa på eventuella behov av en fördjupad granskning. Under året har vi
avrapporterat fem myndighetsanalyser.
Myndighetsanalys av Statens skolverk
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet och ska genom
sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till likvärdig
utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.
Myndigheten ska även bidra till goda förutsättningar för barns utveckling
och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever. Statskontoret
konstaterade i rapporten att myndighetens uppdrag har förändrats under de
senaste åren samtidigt som myndigheten har vuxit kraftigt. Myndigheten har
dock inte anpassat sin organisation utifrån det förändrade uppdraget, vilket
försämrade Skolverkets möjligheter att uppnå goda resultat med sin
verksamhet. Samtidigt innebar regeringens detaljstyrning att Skolverket fick
svårt att använda statliga medel på ett effektivt sätt. Statskontoret bedömde i
rapporten att för att Skolverket ska kunna bli en mer effektiv myndighet och
ett mer verkningsfullt instrument för regeringens skolpolitik krävs både att
regeringen anpassar sin styrning och att Skolverket utvecklar sin
organisation, styrning och uppföljning.
Myndighetsanalys av Statens musikverk
Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet
som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Här ingår att
främja utvecklingen av ett professionellt musikliv. Myndigheten ska också
dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra
teaterns, dansens och musikens kulturarv. Myndigheten bildades 2011
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
27 (62)
genom en sammanslagning av verksamheter av olika karaktär. Statskontoret
bedömde i analysen att regeringens intentioner med myndigheten ännu inte
förverkligats. Statskontoret bedömde att myndigheten fullgjorde stora delar
av sitt uppdrag, men såg en risk för att Statens musikverk kunde få svårt att
klara sitt samlade kulturarvsuppdrag framöver. I rapporten rekommenderade
Statskontoret regeringen att ge myndigheten bättre vägledning för att göra
prioriteringar i kärnverksamheten och rekommenderade myndigheten att
stärka sin interna styrning och uppföljning av verksamheten.
Myndighetsanalys av Statens museer för världskultur
Statens museer för världskultur ska bedriva museiverksamhet med
inriktning mot att levandegöra världens kulturer. Myndigheten består av
fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet
och Världskulturmuseet. Statskontoret bedömde i analysen att myndigheten
i allt väsentligt uppfyllde sitt uppdrag och hade uppnått goda resultat på
flera områden, men att det var otydligt vad myndighetens inriktning mot
världskultur innebar. I rapporten konstaterades att ekonomiska resurser
måste frigöras för att utveckla verksamheten, samtidigt som den interna
styrningen behövde utvecklas. Statskontoret rekommenderade regeringen att
förtydliga myndighetens uppdrag och ge myndigheten i uppdrag att redovisa
olika handlingsalternativ för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna.
Statskontoret rekommenderade myndigheten att förtydliga sin tolkning av
uppdraget, utveckla myndighetens organisering och interna styrning samt
överväga olika alternativ för att utnyttja resurserna mer effektivt.
6.2.2.2. Redovisa effekter av statliga åtgärder
Inom denna kategori finns ett antal längre uppdrag från regeringen att följa
och utvärdera reform- och utvecklingsarbete, som pågår mer än ett år. Ett
exempel på ett sådant uppdrag är sammanhållen vård för de mest sjuka
äldre.
Nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitik 2010-2015
Statskontoret har analyserat den nationella handlingsplanen för
arbetsmiljöpolitik för perioden 2010−2015 med fokus på dess vägledande
och styrande funktion för prioriteringar inom arbetsmiljöpolitiken samt dess
träffsäkerhet i förhållande till trender och utmaningar på
arbetsmiljöområdet. I rapporten konstaterades att planens styrkor är att den i
stor utsträckning fångar upp viktiga utmaningar inom arbetsmiljöområdet.
Statskontoret bedömde dock att handlingsplanen inte uppfyllde de krav som
bör ställas på en plan som ska vara styrande för att genomföra åtgärder inom
arbetsmiljöpolitiken. Det gäller till exempel krav på tydliga
målformuleringar, ett utpekat ansvar för genomförandet av konkreta
åtgärder samt krav på uppföljning och återrapportering av resultat.
Statskontoret lämnade förslag på hur såväl processen kan utformas som
planens struktur samt dess inriktning och omfattning som grund för
utformandet av nästa handlingsplan.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
28 (62)
Utvärdering av handlingsplanen mot våldsbejakande extremism
I rapporten har Statskontoret genomfört en utvärdering av handlingsplanen
för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen
omfattar 15 åtgärder som har utförts av utpekade myndigheter. Statskontoret
bedömde att en handlingsplan är ett effektivt sätt att systematisera den här
typen av arbete. Men flera delar saknas i handlingsplanen, bland annat en
målgruppsanalys. Antalet åtgärder och aktörer har dessutom varit för litet.
De flesta av åtgärderna har bidragit till respektive delmål och till de
övergripande målen med handlingsplanen. Det går dock inte att uttala sig
om huruvida omfattningen av den våldsbejakande extremismen har
påverkats av detta. Statskontoret lämnade i rapporten rekommendationer om
hur regeringens arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism kan utvecklas.
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
Statskontoret har följt upp och utvärderat överenskommelsen mellan
regeringen och Sveriges kommuner och landsting om en sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre. Överenskommelsen omfattar perioden
2010-2014. Inom ramen för detta uppdrag har Statskontoret lämnat fem
delrapporter. Utvärderingen visade att vården och omsorgen har förbättrats i
vissa avseenden. Arbetssätten inom vården och omsorgen har förbättrats i
verksamheter där personalen under längre tid har registrerat i
kvalitetsregister. Resultaten från registren används dock inte i tillräcklig
utsträckning. Utvärderingen visar också att det är lång väg kvar till en
sammanhållen vård, där aktörerna inom vården och omsorgen samverkar
med den äldre i centrum. I rapporten redovisas också erfarenheter som kan
vara värda att uppmärksamma inför liknande satsningar inom vården och
omsorgen.
Myndigheternas arbete med att förebygga korruption
I rapporten har Statskontoret kartlagt de statliga myndigheternas arbete med
att förebygga korruption. I uppdraget har ingått att beskriva myndigheternas
nuvarande arbete och att analysera behovet av förändrade arbetssätt. I
rapporten konstaterades att merparten av de statliga myndigheterna hade
vidtagit någon korruptionsförebyggande åtgärd. Samtidigt kan arbetet med
att hantera korruptionsrisker utvecklas ytterligare. För att stärka arbetet
ytterligare föreslog Statskontoret att regeringen ska vidta åtgärder i syfte att
utveckla stödet till myndigheterna i deras arbete med att hantera
korruptionsrisker. Statskontoret lämnade även förslag till myndigheterna,
bland annat betydelsen av att inkludera korruptionsrisker i det löpande
arbetet med riskanalyser.
6.2.2.3. Ge underlag för omprövning och effektivisering
När det gäller uppdrag med inriktning mot omprövning finns inte något
sådant explicit uppdrag under året. När det gäller uppdrag med inriktning
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
29 (62)
mot effektivisering kan nämnas reformeringen av försvarslogistiken och
uppdrag om statligt ägda asylbostäder. I några regeringsuppdrag behandlas
möjligheter till omprövning och effektivisering samtidigt.
Reformeringen av försvarslogistiken
Statskontoret har följt upp och utvärderat det arbete som Försvarsmakten
och Försvarets materielverk (FMV) gemensamt bedriver för att effektivisera
försvarslogistiken. Reformen ska leda till en sammanhållen försörjning av
materiel och logistik och till att kostnaderna sänks med 760 miljoner kronor
per år från och med 2015. I rapporten konstaterades att myndigheternas
omställningsarbete varit komplicerat och att genomförandet av reformen är
minst två år försenat. I tre omgångar 2013–2015 har verksamhet förts över
från Försvarsmakten till FMV. Först 2017 beräknas den totala ackumulerade
besparingen ligga i närheten av målet och då uppgå till 730 miljoner kronor.
Det återstår stora utmaningar framöver. En ny beställar-utförarmodell ska
införas som medför att myndigheterna behöver arbeta och samverka på ett
nytt sätt. Myndigheterna behöver också komma överens om bland annat
vilket systemstöd som ska gälla för de gemensamma delarna i
försvarslogistiken, hur beställningar av vidmakthållande ska hanteras och
hur försvarslogistiken ska anpassas till de nya kraven på förbandens
beredskap och tillgänglighet.
Statligt ägda asylbostäder
I rapporten analyserades om det är kostnadseffektivt för staten att förvärva
fastigheter och genom ny- eller ombyggnad eller genom upphandling av
flyttbara moduler skapa bostäder för asylsökande. Statskontoret har i
rapporten utrett vad det skulle kosta att bygga eller förvärva bostäder till
asylsökande samt belyst de juridiska och praktiska möjligheterna för staten
att äga asylbostäder. Slutsatsen var att statlig förvaltning och ägande av
asylbostäder inte var kostnadseffektivt i jämförelse med nuvarande lösning
där Migrationsverket upphandlar bostäder. Beräkningarna visade att
dygnskostnaden för statligt ägda asylbostäder inklusive tillkommande
kostnader för möbler, utrustning och ekonomisk förvaltning ungefär
motsvarade dygnskostnaden för upphandlade asylbostäder. Statskontoret
bedömde att det fanns möjligheter för Migrationsverket att sänka
kostnaderna för asylboende genom bättre upphandling, till exempel genom
att teckna längre avtal.
Det framtida behovet av teckenspråks- och skrivtolkar
Statskontoret har gjort en översyn av folkhögskolornas utbildning till
teckenspråks- och skrivtolk. I rapporten konstaterades att utbildningen till
teckenspråkstolk är överdimensionerad. Mot bakgrund av att nästan alla
nyfödda döva får så kallat cochleaimplantat som möjliggör hörsel kommer
behoven av teckenspråkstolk att minska. Redan i dag utbildas för många
tolkar i förhållande till arbetsmarknadens behov. Nyutbildade tolkar får
arbete, men inte i den omfattning de skulle vilja. Många arbetar deltid och
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
30 (62)
en minoritet har fast anställning. Yrkesverksamma tolkar har i genomsnitt
cirka 65 procent av en heltidstjänstgöring. Utbildningen till teckenspråkstolk
är överdimensionerad i förhållande till intresset. Söktrycket är lägre än för
andra folkhögskoleutbildningar och har under de senaste åren dessutom
minskat. Fler än hälften av de som söker till utbildningen blir antagna. I
rapporten föreslogs bland annat att antalet nyutbildade teckenspråkstolkar
kan halveras, antalet folkhögskolor som bedriver teckenspråkstolkutbildning
kan minskas från dagens sju till två eller högst tre. När det gäller
skrivtolkning bedömde Statskontoret däremot ett ökat behov. Statskontoret
föreslog därför att antalet nyutbildade skrivtolkar bör öka något.
Myndigheternas arbete med frågor om delaktighet i EU
I rapporten har Statskontoret analyserat myndigheternas arbete med frågor
om delaktighet i EU med fokus på myndigheternas samråd med intresserade
aktörer i det svenska samhället. Undersökningen visade att myndigheterna
framför allt samråder genom informella kontakter med de mest berörda.
Statskontoret konstaterade att många myndigheter tar ett begränsat ansvar
för att informera brett om det egna EU-arbetet och om möjligheter till
samråd. Undersökningen visade vidare att många myndigheter uppfattar att
de vanligtvis deltar som experter i EU-arbetet. I de allra flesta fall är dock
myndigheterna representanter för regeringen i arbetet inom EU. Detta tyder
på att myndigheterna ibland har svårt att uppfatta vilken roll de har i EUfrågor, men även vilket ansvar de har för att samråda med intresserade
aktörer. I rapporten rekommenderade Statskontoret att regeringen tydliggör
sina förväntningar på myndigheternas samrådsansvar i EU-arbetet, att
myndigheterna kompletterar de informella kontakterna med fler
formaliserade och öppna samrådsformer och att myndigheterna tar ett större
ansvar för att informera om EU-frågor.
Avskaffande av ersättningsskyldighet vid ordningshållning
Statskontoret har utvärderat effekterna av avskaffandet av
ersättningsskyldigheten för polisens kostnader för att hålla ordning vid
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Bakgrunden till
uppdraget är att sedan den 1 januari 2014 ska arrangörer inte längre ersätta
polisens kostnader för att hålla ordning vid offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster som anordnas i vinstsyfte. I uppdraget har ingått
att analysera om polisens insatser och anordnares arbete för att upprätthålla
ordning och säkerhet vid evenemangen förändrats i något avseende med
anledning av reformen och analysera om avskaffandet av
ersättningsskyldigheten föranlett andra effekter av betydelse. I rapporten
konstaterades att Polisens kostnader för ordningshållning inte har förändrats
på grund av att ersättningsskyldigheten tagits bort. Arrangörernas insatser
för ordning och säkerhet har heller inte minskat. Samarbetsklimatet är
påtagligt bättre efter att ersättningsskyldigheten togs bort uppger både
Polisen och idrottsaktiebolagen. Statskontoret har dock inte sett några
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
31 (62)
tecken på att det haft någon effekt på ordningen och kan heller inte bedöma
om några sådana effekter kommer att uppstå längre fram.
6.3
Utveckling av förvaltningspolitiken
Figur 3 – Kostnader för Utveckling av förvaltningspolitiken
i förhållande till Statskontorets totala kostnader.
6%
0%
Verksamhetsområdet Utveckling av förvaltningspolitiken, är
det näst största och svarar för sex procent av kostnaderna.
Under 2014 och 2013 stod området för nio respektive elva
procent av kostnaderna.
6.3.1
Avrapporterade uppdrag – uppdragslängd,
resursinsats och kostnad
Tabell 13 – Nyckeltal – uppdragslängd, resursinsats och kostnad
År
Antal uppdrag
Genomsnittlig uppdragslängd, dagar
Genomsnittlig resursinsats per uppdrag, dagar
Genomsnittlig kostnad per uppdrag, tkr
2015
2014
2013
12
12
13
204
166
291
41
67
55
442
627
538
Not: Avser avrapporterade uppdrag.
I genomsnitt uppgick uppdragens längd till 204 dagar (tiden från
registrering till avrapportering). Det är en ökning jämfört med 2014 då
uppdragens längd var 166 dagar. Variationen i de avrapporterade uppdragen
är stor. Det längsta uppdraget var 505 dagar när det avrapporterades, medan
det kortaste uppdraget var 76 dagar.
Resursinsatsen (den tidredovisning som hänförs till uppdraget från
registrering till avrapportering) för att genomföra uppdragen uppgick i
genomsnitt till 41 dagar under året. Det är en minskning jämfört med 2014.
Variationen mellan uppdragen är stor. Det mest omfattande uppdraget
uppgick till 83 dagar, medan det minst omfattande uppdraget bara krävde tre
dagar.
Slutprestationerna genererade en genomsnittskostnad av 442 tkr per
uppdrag. Det är en minskning jämfört med 2014 då den genomsnittliga
kostnaden uppgick till 627 tkr. Även kostnaden per uppdrag varierar. Det
mest kostnadskrävande uppdraget under året omfattade 960 tkr, medan det
minst kostnadskrävande uppdraget omfattade 27 tkr.
Utvecklingen av prestationer inom verksamhetsområdet med avseende på
volym och kostnader förklaras av att Statskontoret inte avslutat något
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
32 (62)
särskilt regeringsuppdrag under året, vilka normalt är resurskrävande. Under
2014 avslutades ett större projekt om offentligt etos. I övrigt har ungefär
samma verksamhet bedrivits som under tidigare år. Sammantaget har det
inneburit att att antalet uppdrag är oförändrat, uppdragslängden har ökat
samtidigt som resursinsats och den genomsnittliga kostnaden per uppdrag
har minskat jämfört med 2014.
6.3.2
Avrapporterade uppdrag
Statskontoret har avrapporterat tolv uppdrag inom verksamhetsområdet
under året. Av dessa uppdrag har tre uppdrag har genomförts efter beslut i
regleringsbrev samt nio uppdrag har genomförts med stöd av instruktionen,
varav två stabsbiträden åt departement och kommittéer. Inte något uppdrag
har genomförts efter särskilt regeringsbeslut.
I Statskontorets instruktion framgår att det ingår i vårt förvaltningspolitiska
uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns
utveckling, följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i
statsförvaltningen och uppmärksamma regeringen på behov av samlade
stödinsatser för att främja kompetensförsörjningen, och bevaka vissa frågor
om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen. Nedan följer
samtliga avrapporterade uppdrag redovisade efter denna indelningsgrund.
Samtliga rapporter, PM och skrifter redovisas sist i årsredovisningen.
6.3.2.1. Offentliga sektorns utveckling
När det gäller perspektivet att följa upp och regelbundet beskriva den
offentliga sektorns utveckling kan nämnas olika rapporter och skrifter där vi
följer vi upp och analyserar trender och utvecklingstendenser, såväl
nationellt som internationellt.
Vägen till en lärande och effektiv förvaltning – utvecklingsområden och
prioriteringar 2015–2016
I promemorian presenterade Statskontoret en analys av förvaltningspolitiska
utvecklingsområden och de utmaningar och större förändringar i omvärlden
som kan tänkas få konsekvenser för den svenska förvaltningen och dess
framtida utveckling. Utifrån dessa utmaningar och förändringar
identifierades tre områden där det finns strategiska förvaltningspolitiska
utvecklingsbehov. Det handlade om mer tillitsbaserad styrning av
myndigheterna, utveckling av samverkan och koordinering i förvaltningen
och bättre förutsättningar för omprövning av det statliga åtagandet. I
promemorian beskrevs också Statskontorets prioriterade insatser under
2015–2016 inom det förvaltningspolitiska området. Uppdraget till
Statskontoret lämnades i regleringsbrevet 2015.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
33 (62)
Den offentliga sektorn i korthet 2015
I rapporten redovisades en översiktlig bild av utvecklingen de senaste åren
inom ett antal utvalda områden. Fokus låg på att redovisa det senaste årets
utveckling, framför allt inom den statliga förvaltningen. I rapporten
redovisades bland annat utvecklingen för den offentliga sektorns finanser,
sysselsättningen, antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt
medborgarnas uppfattningar om kvaliteten i ett antal myndigheter och
kommunala verksamheter.
Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet
Den offentliga upphandlingen omsätter stora summor. En del utgörs av
outsourcing av statlig kärnverksamhet. Det har tidigare saknats en samlad
och övergripande analys av just denna företeelse. I rapporten
problematiseras outsourcingen och dess konsekvenser. Statskontoret lyfter
fram fem viktiga frågor att tänka på för den som överväger att outsourca
kärnverksamhet. Det kan gälla beslutsfattare i såväl myndigheter som
Regeringskansliet. Dessa frågor är: Vad ska outsourcas och varför? Finns
det risk för att andra värden äventyras? Vad betyder outsourcing för
myndigheten internt? Vilka krav ställer outsourcing på styrningen? Hur
säkerställs den egna kompetensen vid outsourcing? Rapporten ingår i
Statskontorets serie om offentlig sektor (OOS).
Förvaltningspolitisk dag 2015
Under 2015 arrangerade Statskontoret för femte året i rad en
förvaltningspolitisk dag. Syftet med dagen är att erbjuda ett tillfälle för den
som är i ledande position i staten samt i den förvaltningspolitiska
forskningen att träffa kollegor, lära och diskutera frågor kring styrning,
ledning och utveckling av offentlig förvaltning. Drygt 300 personer deltog.
Temat var Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar
och som underlag för dagen hade en antologi tagits fram. Statskontorets
generaldirektör Ingvar Mattson inledde dagen. Professor Steven van de
Walle talade sedan om hur den svenska förvaltningen skiljer sig gentemot
övriga Europa utifrån resultatet av forskningsprojektet COCOPS, ett
europeiskt forskningsprojekt som initierats genom ett samarbete mellan 14
forskningsinstitutioner från lika många länder i Europa. Civilminister
Ardalan Shekarabi presenterade därefter regeringens förvaltningspolitik och
talade om en ny styrning av offentlig sektor, effektivisering genom
samverkan, e-förvaltning, upphandling och regionindelning samt statliga
myndigheters närvaro i hela landet. Lars Haikola, utredare på
Regeringskansliet, talade på temat Att leda statlig verksamhet och vad det
innebär i form av förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Den
avslutande paneldiskussionen handlade om förvaltningens utmaningar.
Statskontorets utvärdering av den förvaltningspolitiska dagen visade att
deltagarna var mycket nöjda med dagen. Den förvaltningspolitiska dagen
2015 fick i genomsnitt betyget 4,5 (av maximalt 5). Under 2014 och 2013
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
34 (62)
var omdömet i genomsnitt 4,0, medan omdömet uppgick till 3,5 och 3,9
under 2012 respektive 2011.
Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar
Statskontoret har i denna antologi undersökt vilka förändringar som
genomförts i svensk statsförvaltning sedan finanskrisen bröt ut. I antologin
belystes bland annat följande frågeställningar: Vilka är erfarenheterna av de
senaste årens reformarbete? Hur skiljer sig förändringarna i svensk
förvaltning från de reformer som präglat andra europeiska länder? Vilka är
de framtida utmaningarna för svensk statsförvaltning? I antologin som
presenterades på den förvaltningspolitiska dagen 2015 medverkade
myndighetschefer, statstjänstemän och forskare. Rapporten ingår i
Statskontorets serie om offentlig sektor (OOS).
Styrning mot ökat förtroende
Medborgarnas förtroende har under senare år blivit allt viktigare för
myndigheter med många medborgarkontakter och styrning mot ökat
förtroende har kommit att diskuteras alltmer. Statskontoret har studerat
under vilka förutsättningar styrning mot ökat förtroende kan vara effektivt
och vad som är viktigt att beakta vid denna styrning. I rapporten studeras
särskilt Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen
som under de senaste åren haft formuleringar i sina regleringsbrev om att de
ska ha medborgarnas förtroende. I rapporten konstaterades att motiven för
att arbeta med förtroende skiljer sig åt beroende på om man i utgångsläget
har lågt eller högt förtroende. I det förra fallet är förtroendet en
utgångspunkt för att förändra verksamheten. I det senare fallet handlar det
om att bibehålla högt förtroende och ha legitimitet. Det finns både för- och
nackdelar med att styra mot ökat förtroende. Statskontoret bedömde i
rapporten att en rätt utformad styrning kan främja verksamhetsutveckling
och bidra till effektivisering av myndigheternas verksamhet. En
förutsättning är dock att styrningen är balanserad så att rättssäkerhet och
andra värden inte äventyras. Rapporten ingår i Statskontorets serie om
offentlig sektor (OOS).
6.3.2.2. Strategisk kompetensförsörjning
När det gäller perspektivet att följa och analysera den strategiska
kompetensförsörjningen i statsförvaltningen och uppmärksamma regeringen
på behov av samlade stödinsatser kan nämnas olika tematiska studier och ett
uppdrag att redovisa uppgifter om myndigheternas sjukfrånvaro enligt
förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.
Könsfördelningen i myndigheternas ledningsgrupper
Statskontoret har genomfört en sammanställning av könsfördelningen i
myndigheternas ledningsgrupper. I promemorian konstaterades att
fördelningen mellan män och kvinnor var relativt jämn. Andelen kvinnor
uppgick till 50 procent om alla myndigheter behandlas lika oavsett storlek
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
35 (62)
(oviktat resultat). Motsvarande siffra med hänsyn tagen till myndigheternas
olika storlek uppgick till 44,3 procent (viktat resultat). Om könsfördelningen
i ledningsgrupperna ställdes i relation till hur många män respektive kvinnor
som arbetar i myndigheterna är andelen kvinnor i ledningsgrupper lägre än
deras andel av de anställda. Andelen kvinnor av medelantalet anställda
uppgick till 57,1 procent (oviktat) respektive 51,1 procent (viktat). Andelen
kvinnor varierar mellan verksamhetsområden. För de allra största
myndigheterna är fördelningen mer ojämn. I tolv av de allra största
myndigheterna uppgår andelen kvinnor i ledningsgrupperna till 40,3 procent
(viktat). Dessa tolv myndigheter svarar för fler årsarbetskrafter än vad alla
övriga myndigheter svarar för tillsammans. Endast två av de tolv
myndighetscheferna var kvinnor vid undersökningstillfället. Kvinnors och
mäns representation i ledningsgrupper varierar stort inom olika
verksamhetsområden. Sammanställningen byggde på uppgifter från 215
myndigheter och avsåg läget i början av år 2014. Uppdraget till
Statskontoret lämnades i regleringsbrevet 2015.
Sjukfrånvaron i staten 2014 – myndigheter och sektorer
I promemorian lämnades en sammanställning och redovisning av uppgifter
om myndigheternas sjukfrånvaro enligt förordningen om årsredovisning och
budgetunderlag. Sjukfrånvaron var 3,4 procent av den tillgängliga
arbetstiden 2014, vilket innebar en ökning med 0,2 procentenheter jämfört
med 2013. Det var tredje året i rad som sjukfrånvaron i staten ökade.
Långtidsfrånvaron har ökat markant som andel av den totala frånvaron.
Under 2014 uppgick andelen till 50,7 procent jämfört med 43,2 procent
under 2013. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 4,6 procent, medan
sjukfrånvaron för män uppgick till 2,2 procent. Sjukfrånvaron ökade med
0,4 procentenheter för kvinnor och med 0,2 procentenheter för män.
Fördelat på åldersgrupper var ökningen störst i gruppen 30-49 år, där
sjukfrånvaron ökade med 0,4 procentenheter. I de övriga grupperna, för de
som är yngre än 30 år respektive de som är äldre än 50, ökade sjukfrånvaron
med 0,2 respektive 0,3 procentenheter. Uppdraget till Statskontoret
lämnades i regleringsbrevet 2015.
6.3.2.3. Kvalitets- och verksamhetsutveckling
När det gäller perspektivet att bevaka vissa kvalitets- och
verksamhetsutvecklingsfrågor kan nämnas att delta och biträda regeringen i
det internationella förvaltningspolitiska samarbetet inom ramen för
European Public Administration Network (EUPAN), att bevaka relevant
nationellt och internationellt kvalitetsarbete samt att löpande biträda
Regeringskansliet i arbetet med att utveckla styrningen.
EUPAN 2015
Sedan 2009 samordnar Statskontoret det svenska deltagandet i EUPAN.
Under året har två möten på generaldirektörsnivå ägt rum. Dessutom
representerar Statskontoret Sverige i arbetsgruppen för innovativ
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
36 (62)
förvaltningspolitik, Innovative Public Services Group. Arbetsgruppen har
haft två möten under året. Under 2014 beslutades att en översyn skulle göras
av EUPAN:s funktion och arbetsformer. Sverige har genom Statskontoret
medverkat i den arbetsgrupp som genomfört översynen. Arbetsgruppen
redovisade sina slutsatser och förslag på 65:e generaldirektörsmötet i
Luxemburg i december 2015. I den resolution som då antogs beslutades att
genomföra arbetsgruppens förslag.
EPSA Steering Committee
Statskontoret har under 2015 för Sveriges räkning deltagit i styrkommittén
för EPSA (European Public Sector Award) samt inom Sverige och den
svenska förvaltningen spridit kännedom om priset och kommitténs arbete.
Styrkommittén beslutar om inriktning samt val av tema för priset baserat på
EIPA:s (European Institute for Public Administration) förslag, bistår och ger
vägledning i strategiska beslut om EPSA, samt följer och övervakar det
ekonomiska (finansiella) genomförandet.
Stabsbiträdesinsatser 2015
Statskontoret har biträtt Finansdepartementet med att delta i OECD:s
styrgrupp för projektet Government at a Glance. I arbetsuppgifterna har det
ingått att informera och lämna underlag till Finansdepartementet samt att,
vid behov, samordna insamling av underlag om Sverige. Myndigheten har
även biträtt Finansdepartementet i samband med möten i OECD:s nätverk
för Public Sector Integrity.
6.3.3
Seminarieverksamhet och studiebesök
Arbetet med att bistå regeringen med underlag för utvecklingen av
förvaltningspolitiken resulterar inte bara i avrapporterade uppdrag, utan
även i seminarier och studiebesök.
Statskontorets seminarieverksamhet riktar sig till flera grupper i
förvaltningen. Statskontoret arbetar i huvudsak genom tre olika typer:
frukostseminarier för myndighetschefer, samt seminarier för tjänstemän i
Regeringskansliet och i myndigheterna samt forskarseminarier.
Under 2015 arrangerade Statskontoret tre frukostseminarier för
myndighetschefer. Temat för seminarierna var outsourcing av statlig
kärnverksamhet, förvaltningspolitisk utveckling och myndigheternas arbete
med att förebygga korruption. Myndighetschefer från 39 olika myndigheter
deltog. Statskontoret har under 2015 även arrangerat två seminarier om
outsourcing av statlig kärnverksamhet och myndigheternas arbete med att
förebygga korruption för tjänstemän i Regeringskansliet. De seminarierna
samarrangerades med Finansdepartementet. Statskontoret har under året
arrangerat ett forskarseminarium tillsammans med Score (Stockholms
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
37 (62)
centrum för forskning om offentlig sektor) kallat ”Staten och marknaden –
sitter de i samma båt”.
Under 2015 har Statskontoret tagit emot utländska delegationer från ett
flertal länder, såväl från Europa som från övriga världen, för att informera
om olika förvaltningspolitiska frågor. Detta arbete sker ofta i samverkan
med andra myndigheter och organisationer.
6.3.4
Övrig verksamhet
Gd-föreningen
Gd-föreningen är ett nätverk för myndighetschefer i staten (chefer som
regeringen direkt utser). I nuläget omfattar nätverket cirka 200 personer.
Föreningen har möten cirka sex gånger per år. Statskontoret har under året
erbjudit föreningen administrativt stöd och tillgång till lokaler för möten.
Föreningens årsmöte äger rum i samband med Förvaltningspolitisk dag.
6.4
Kommunalekonomisk utjämning
Figur 4 – Kostnader för verksamhetsområdet Kommunalekonomisk
utjämning i förhållande till Statskontorets totala kostnader.
0%
2%
Verksamhetsområdet Kommunalekonomisk utjämning, är det
tredje största och svarar för två procent av kostnaderna. Under
2014 och 2013 stod området för fem respektive elva procent av
kostnaderna.
Inom ramen för uppgiften att följa upp det kommunala
utjämningssystemet analyserar vi och lämnar förslag på förbättringar och
förenklingar i syfte att öka systemets träffsäkerhet respektive enkelhet.
6.4.1
Avrapporterade uppdrag – uppdragslängd,
resursinsats och kostnad
Tabell 14 – Nyckeltal – uppdragslängd, resursinsats och kostnad
År
2015
2014
2013
1
3
3
Genomsnittlig uppdragslängd, dagar
451
156
424
Genomsnittlig resursinsats per uppdrag, dagar
247
101
375
2 333
912
3 186
Antal uppdrag
Genomsnittlig kostnad per uppdrag, tkr
Not: Avser avrapporterade uppdrag.
Variationen inom verksamhetsåret, inom och mellan åren, är mycket stor.
Det påverkar i hög grad längd, resursinsats och kostnad. Under 2015 har ett
uppdrag genomförts. Under 2014 och 2013 genomfördes tre uppdrag.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
38 (62)
Uppdragets längd uppgick till 451 dagar (tiden från registrering till
avrapportering). Det är en kraftig ökning jämfört med 2014 då uppdragens
längd var 156 dagar.
Resursinsatsen (den tidredovisning som hänförs till uppdraget från
registrering till avrapportering) för att genomföra uppdraget uppgick till
247 dagar under året. Det är en kraftig ökning jämfört med 2014.
Det avrapporterade uppdraget genererade en kostnad av 2 333 tkr per
uppdrag. Det är en kraftig ökning jämfört med 2014 då den genomsnittliga
kostnaden uppgick till 912 tkr.
Utvecklingen av prestationer inom verksamhetsområdet med avseende på
volym och kostnader förklaras i allt väsentligt av karaktären på det uppdrag
som Statskontoret avslutat under året. Uppdraget har varit omfattande och
bestått av två separata delar. Statskontoret har inte avslutat något uppdrag
under året som kan hänföras till myndighetens instruktion. Det har heller
inte varit aktuellt att genomföra en omfattande översiktsrapport som under
2013. Sammantaget har det inneburit att färre uppdrag genomförts under
året, att uppdragslängden och resursinsatsen ökat samt att kostnaden per
uppdrag ökat jämfört med 2014.
6.4.2
Avrapporterade uppdrag
Statskontoret har avrapporterat ett uppdrag inom verksamhetsområdet under
året. Uppdraget har genomförts efter ett särskilt regeringsbeslut.
I Statskontorets instruktion framgår det att vi ska följa upp systemet för
kommunalekonomisk utjämning. Någon särskild indelningsgrund för
verksamhetsområdet finns inte. Samtliga rapporter, PM och skrifter
redovisas sist i årsredovisningen.
Översyn av två delmodeller inom kostnadsutjämningen
Kostnadsutjämningen är en del av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet och består av flera delmodeller. Syftet med den är att
utjämna för strukturella kostnads- och behovsskillnader mellan kommuner
och mellan landsting. Statskontoret har inom ramen för ett och samma
regeringsuppdrag genomfört två olika utredningar.
Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
I delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
används uppgifter från 2005 om barnens vistelsetider i förskolan på
kommungruppsnivå. Numera finns kommunvisa uppgifter från 2012
tillgängliga. Statskontorets uppdrag har varit att uppdatera underlaget om
barns vistelsetider som används i delmodellen och undersöka om
indelningsgrunden ska vara kommungrupp eller kommun samt undersöka
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
39 (62)
om reduceringen av genomslaget för skillnader i vistelsetider ska kvarstå
eller inte. I rapporten föreslogs att delmodellen ska uppdateras med
uppgifter om vistelsetider från 2012 enligt följande: indelningsgrunden ska
vara kommun, reduceringen av genomslaget för skillnader i vistelsetider ska
kvarstå och de genomsnittliga vistelsetiderna som ska användas i
delmodellen ska korrigeras i vissa avseenden.
Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med
utländsk bakgrund
Statskontoret har undersökt om distriktsindelningen som kommer att införas
i folkbokföringen 2016 bör utgöra indelningsgrund i delmodellen för barn
och ungdomar med utländsk bakgrund. Nuvarande indelningsgrund är
församling. I delmodellen utjämnas för de merkostnader i framför allt
förskola och skola som kan följa av att en kommun har stadsdelar med
relativt många barn och elever med utländsk bakgrund. I rapporten har
Statskontoret utvärderat distriktsindelning i förhållande till alternativa
indelningsgrunder (församling, kommun och valdistrikt) utifrån krav på
precision, dataförsörjning och enkelhet. Distrikt uppfyller de krav som
ställts upp för indelningen. Statskontoret föreslog därför att distrikt bör
utgöra indelningsgrund i delmodellen.
6.5
Remisser
Figur 5 – Kostnader för Remisser i förhållande till Statskontorets
totala kostnader.
2%
Verksamhetsområdet Remisser, är det minsta området och
svarar för två procent av kostnaderna. Under 2014 och 2013
stod området för två respektive tre procent av kostnaderna.
Den övervägande delen av remisserna kommer från
Regeringskansliet. Ett fåtal remisser kommer från statliga
myndigheter.
Statskontoret är en sektorsoberoende remissinstans inom statsförvaltningen.
Vi yttrar oss främst över hur förslag i betänkanden och andra utredningar
påverkar effektiviteten i offentlig sektor. Andra perspektiv i våra remissvar
är statlig organisering och styrning, statligt åtagande och statens relation till
kommuner och landsting.
Under 2015 besvarades 117 remisser, varav 59 remisser besvarades med att
Statskontoret inte hade några synpunkter. Andelen remisser som besvarades
med att Statskontoret inte hade några synpunkter uppgick därmed till 50
procent. Under 2014 och 2013 besvarades 97 respektive 146 remisser.
Andelen remisser som besvarades med att Statskontoret inte hade några
synpunkter uppgick till 47 respektive 46 procent.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
0%
2016-02-17
40 (62)
Statskontoret är en viktig remissinstans. En indikation på detta är den andel
av lämnade betänkanden, departementspromemorior och
myndighetsremisser som vi yttrar oss över. Hur många och hur stor andel
som remitteras till Statskontoret avgörs i hög grad av karaktären på
remisserna. Under 2015 minskade andelen besvarade remisser något i
förhållande till föregående år. Statskontoret har i samband med
årsredovisningen i likhet med tidigare år gjort en analys av lämnade
betänkanden och departementspromemorior under året. Analysen visar att
karaktären på betänkanden och departementspromemorior under året i högre
utsträckning fallit utanför de perspektiv som normalt remitteras till
Statskontoret.
Tabell 15 – Nyckeltal – antal besvarade remisser
År
2015
2014
2013
Antal besvarade remisser
117
97
146
Jämförelsetal *
179
145
168
65
67
87
Andel (%)
*) samtliga avlämnade betänkanden (SOU) och samtliga departementspromemorior (Ds)
och samtliga till myndigheten inkomna myndighetsrapporter (från departement eller direkt
från myndighet). Måttet är en uppskattning eftersom inte samtliga betänkanden,
departementspromemorior och myndighetsrapporter remitteras eller remitteras under det år
då de har producerats. Över tid bör dock måttet vara stabilt.
Kostnaden för att handlägga och besvara remisser påverkas dels av antalet
remisser, dels av karaktären på de remisser som Statskontoret får. Även
remisser som besvaras med att Statskontoret inte har några synpunkter
medför kostnader. Det krävs normalt inläsning och en viss analys för att
komma fram till ett ställningstagande om att Statskontoret inte har några
synpunkter på det som har remitterats.
Tabell 16 – Nyckeltal – kostnader
År
2015
2014
2013
Total kostnad, tkr
1 806
1 579
2 488
Antal besvarade remisser
117
97
146
Genomsnittlig kostnad, tkr
15,4
16,3
17,0
Den genomsnittliga kostnaden för att besvara en remiss var under året
15,4 tkr. Det är en minskning jämfört med 2014 och 2013.
Bland besvarade remisser under året kan nämnas Systematiska jämförelser för lärande i staten (SOU 2015:36), Nya regler för AP-fonderna (Ds
2015:34), Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57),
Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) och Mer trygghet och bättre försäkring.
Socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21)
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
41 (62)
Utvecklingen av prestationer inom verksamhetsområdet med avseende på
volym och kostnader förklaras i allt väsentligt av antalet och karaktären på
de remisser som Statskontoret får. Under året har vi besvarat fler remisser,
samtidigt som en högre andel besvarats med att Statskontoret inte haft några
synpunkter. Remisserna har i högre utsträckning fallit utanför de perspektiv
som normalt remitteras till Statskontoret jämfört med tidigare år.
Sammantaget har det inneburit fler besvarade remisser, ökad totalkostnad
och minskad genomsnittlig kostnad för att besvara dem jämfört med 2014.
6.6
Förslag på utredningar, utvärderingar och
uppföljningar
Vi ska enligt vår instruktion lämna förslag till regeringen på utredningar,
utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad
verksamhet. Denna uppgift ingår i verksamhetsområdet Utredningar,
utvärderingar och uppföljningar. Under 2015 har Statskontoret inte lämnat
något förslag till regeringen. Förklaringen till detta är att vi bedömt att vi i
förhållande till de uppdrag och uppdragsdialoger vi har bedrivit under året
inte haft något tillräckligt intressant och genomarbetat utredningsförslag.
Under 2014 och 2013 lämnades ett respektive två förslag.
6.7
Metod- och utredningsstöd
Vi ska enligt vår instruktion efter överenskommelse bistå Regeringskansliet
och statliga kommittéer med metod- och utredningsstöd. Uppdragen består
av självständiga utredningsuppdrag och så kallade stabsbiträden. Att lämna
stabsbiträde innebär att Statskontoret ställer en eller flera av sina
medarbetare till förfogande. Ansvaret för arbete, kvalitetssäkring och
avrapportering ligger på respektive departement och kommitté. Det finns
inget eget verksamhetsområde för uppgiften, utan den ingår i övriga
verksamhetsområden.
6.7.1
Uppdrag och stabsbiträden
Under året har metod- och utredningsstöd enbart lämnats i form av
stabsbiträde. Totalt har sex stabsbiträden lämnats till departement och
kommittéer. Fyra stabsbiträden har avsett departement, medan två
stabsbiträde har avsett statliga kommittéer. Efterfrågan på stöd i form av
stabsbiträden från departement och kommittéer har under året varit
oförändrat stort, men under året har utrymmet varit mindre då vi bedrivit
flera resurskrävande regeringsuppdrag. Under 2014 och 2013 lämnades 10
respektive 14 stabsbiträden.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
42 (62)
6.7.1.1. Uppdrag
Under året har inte något utredningsuppdrag genomförts inom ramen för
metod- och utredningsstöd. Efterfrågan på stöd i form av uppdrag från
Statskontoret har kommit från en kommitté inom utbildningsområdet. I tre
fall har uppdragsdialogen resulterat i andra och bättre lösningar för
kommittén att få sina utredningsbehov tillgodosedda. I två fall har skälet till
att det inte blivit något uppdrag varit resursbrist inom Statskontoret och att
regeringsuppdrag alltid prioriteras (se även Tabell 11).
6.7.1.2. Stabsbiträden
Under året har Statskontoret lämnat fyra stabsbiträden till olika departement
som stöd i deras beredning av vissa frågor. Stöd till departementen har
lämnats när det gäller:
 vissa frågor avseende anslutningen till Svensk e-legitimation,
 vissa frågor avseende myndighetsstyrningen av Statens skolverk,
 vissa uppgifter när det gäller att biträda Finansdepartementet med att
delta i OECD:s nätverk för Public Sector Integrity.
 vissa uppgifter när det gäller att biträda Finansdepartementet med att
delta i OECD:s styrgrupp för projektet Government at a Glance.
Under året har Statskontoret medverkat som metod- och utredningsstöd i
form av ett stabsbiträde till två kommittéer.
 Utredningen om Utvecklingen i staten genom systematiska jämförelser
(S 2014:18),
 Parlamentariska landsbygdskommittén (N 2015:04).
Stabsbiträdesinsatserna uppgick i genomsnitt till 207 dagar (tiden från
registrering till expediering). Resursinsatsen (den tidredovisning som
hänförs till uppdraget från registrering till expediering) uppgick i genomsnitt
till 24 dagar. Uppdraget genererade en genomsnittskostnad av 223 tkr per
uppdrag. Variationen mellan insatserna är stor.
6.8
Jämställdhetsaspekter
Vi ska enligt vår instruktion, där så är relevant, ta hänsyn till kvinnors och
mäns villkor i vårt utvärderings- och analysarbete.
6.8.1
Metod för att beakta jämställdhetsaspekter
En konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras för varje
uppdrag i samband med att arbetet planeras och startar.
Konsekvensanalysen motsvarar det krav som ställs inom kommittéväsendet,
där förslagens konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män ska
anges i betänkandet, 15§ i Kommittéförordningen (1998:1474).
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
43 (62)
Formerna för hur konsekvensanalysen ska genomföras finns reglerat i vår
projekthandbok. Som ett stöd i arbetet med att ta fram en konsekvensanalys har
vi tagit fram en vägledning för bedömningen om ett förslag innebär några
konsekvenser för jämställdheten. Vägledningen är tillgänglig via vårt intranät.
6.9
Samverkan med Ekonomistyrningsverket
Vi ska enligt vår instruktion samverka med Ekonomistyrningsverket i syfte
att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.
6.9.1
Former för samverkan
Samverkan med Ekonomistyrningsverket sker på två nivåer. Dels genom
möten med de båda myndigheternas ledningsgrupper för informations- och
erfarenhetsutbyte, dels genom informations- och erfarenhetsutbyte inom
utredningsverksamheten.
Under året har myndigheternas ledningsgrupper träffats två gånger för
informations- och erfarenhetsutbyte. Informations- och erfarenhetsutbyte
inom utredningsverksamheten sker informellt på utredarnivå. Omfattningen
av samverkan avgörs i allt väsentligt av karaktären på de uppdrag som
respektive myndighet genomför. Under året har samverkan främst ägt rum
inom ramen för det uppdrag som Ekonomistyrningsverket genomför där
myndigheten under 2015 och 2016 ska sprida goda exempel om
effektivisering i statsförvaltningen avseende resultat, arbetssätt och metoder,
som exempelvis digitalisering, samt styrning och uppföljning. Uppdraget
ska enligt direktiven genomföras i samverkan med Statskontoret.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
44 (62)
7
Kompetensförsörjning
Vi redovisar här hur Statskontoret säkerställer att det finns kompetens för att
fullgöra de uppgifter som framgår av vår instruktion och vårt regleringsbrev,
samt en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit
till att vi har kunnat fullgöra uppgifterna.
7.1
Analys
Den viktigaste frågan för att Statskontoret ska kunna fullgöra sina uppgifter
är att myndigheten kan attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt
kompetens. Kompetensen inom Statskontoret består av kärnkompetens
(utredare) och av stödkompetens (utredningsstöd). Kärnkompetensen utgör
huvuddelen av Statskontorets personal och består av ett 60-tal utredare som
samtliga har akademisk examen, varav de flesta på magister- eller
masternivå. Elva medarbetare (i tjänst vid årets slut) har doktorsexamen,
varav fem var män och sex var kvinnor. De vanligaste
utbildningsinriktningarna är statsvetenskap och nationalekonomi, men även
andra inriktningar förekommer. En betydande andel av utredarna har också
erfarenhet av effektivitetsrevision. Vidare har Statskontoret en chefsjurist
som i hög utsträckning deltar i utredningsarbetet. Stödkompetensen består
av ett tiotal medarbetare. Utbildningsbakgrunden är nära kopplad till den
specifika funktion och de arbetsuppgifter man arbetar med.
På arbetsmarknaden finns generellt en hög efterfrågan på skickliga utredare
och Statskontoret konkurrerar i hög grad om samma kompetens med andra
utrednings- och analysverksamheter. Det innebär också att Statskontorets
utredare är efterfrågade på arbetsmarknaden och att rörligheten i denna
grupp är förhållandevis hög. Rörligheten är i grunden en positiv företeelse,
eftersom det främjar utbyte, lärande och kunskapsöverföring. Negativa
aspekter är kontinuitets- och bemanningsproblem i kärnverksamheten.
Samtidigt har Statskontoret inga problem att attrahera och rekrytera nya
utredare. När vi söker såväl erfarna som mindre erfarna utredare får vi i
allmänhet ett stort antal ansökningar från personer som vi kan anställa.
Vid sidan om rekrytering är kompetensutveckling den andra huvuddelen i
Statskontorets kompetensförsörjning och den består dels av utbildning, dels
av ett lärande i arbetet. Inom myndigheten finns en generös inställning och
särskilt avsatta medel för kompetensutveckling. Utbildningar bedrivs både
på myndighetsnivå och individnivå. Huvuddelen av kompetensutvecklingen
sker dock inom ramen för själva arbetet. Genom att växla mellan olika
utredningsprojekt, roller och grupper utvecklar utredarna sin kompetens.
För att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter krävs att kärn- och
stödverksamheten samspelar på ett bra sätt. Stödverksamheten präglas i hög
grad av personberoende, vilket medför vissa risker. Rörligheten inom denna
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
45 (62)
del av verksamheten är dock förhållandevis låg. Inom utredningsstödet sker
kompetensutveckling i huvudsak genom att medarbetarna inom respektive
funktion identifierar utvecklingsinsatser som förhållandevis snabbt kan
omsättas i det egna arbetet. Flera pensionsavgångar väntas de närmaste tre
åren. En viktig uppgift blir att säkerställa kompetensöverföring för att
upprätthålla kontinuitet och kvalitet i stödverksamheten.
7.2
Åtgärder
Statskontorets uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev kräver rätt
kompetens. Arbetet med att säkerställa att det finns kompetens för att
fullgöra myndighetens uppgifter kan sammanfattas i en fungerande
kompetensplanering, utvecklade former för kompetensutveckling och en
strävan efter att kunna erbjuda goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.
7.2.1
Kompetensplanering
Den normala anställningsformen inom Statskontoret är tillsvidareanställning
som i normalfallet föregås av sex månaders provanställning. I vissa fall
tillämpar vi visstidsanställning exempelvis vid arbetstoppar eller när vi
under en begränsad tid behöver specifik kompetens eller extra stöd. Vi
anlitar också extern kompetens i kärnverksamheten. Statskontoret har
ramavtal med konsulter inom tre kompetensområden (kvalificerade
allmänutredare, kvalificerade redovisningsekonomer och kvalificerade
nationalekonomer) som förhållandevis snabbt kan anlitas.
Personer som slutar sin anställning intervjuas om sin tid på Statskontoret för
att vi ska kunna ta till oss synpunkter och göra förändringar. Behovet av
nyrekryteringar inom kärnverksamheten prövas löpande under året gentemot
det ekonomiska utrymmet. När det gäller kärnverksamheten söker vi
vanligen utredare med generalistkompetens, men det kan ibland vara
aktuellt att söka efter mer specifik kompetens för att möta vissa behov som
identifierats. Under året har rekryteringsbehovet varit förhållandevis stort
och vi har genomfört en samlad rekryteringsomgång av utredare under
våren 2015.
En del av vår kompetensplanering är vår praktikantverksamhet. Varje
termin tar vi emot 3–4 studenter i kärnverksamheten. Praktikanterna får
arbeta under handledning av erfarna utredare eller projektledare inom något
av våra utredningsprojekt, delta i uppdragsdialoger och vara med i arbetet
med att besvara remisser samt delta i interna och externa seminarier. Genom
praktiken får de en inblick i statsförvaltningen. Vi erbjuder ofta sommarjobb
efter praktiken och det förekommer även att praktikanter får erbjudande om
anställning efter avslutade studier. Praktikanter och nyanställda medarbetare
genomgår ett gemensamt introduktionsprogram. Vi tar också emot
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
46 (62)
praktikanter från Arbetsförmedlingen i den utsträckning vi kan erbjuda
lämpliga arbetsuppgifter och handledning.
7.2.2
Kompetensutveckling
Behovet av kompetensutveckling inventeras löpande under året, såväl på
myndighets- som individnivå som i samband med verksamhetsplaneringen.
Med utvecklingssamtalen som utgångspunkt planeras individuella
utvecklingsinsatser som följs upp årligen.
En viktig del av den löpande kompetensutvecklingen är
seminarieverksamheten. Statskontoret anordnar interna seminarier cirka två
gånger i månaden med externa talare.
7.2.3
Goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö
Statskontoret har ett förmånligt arbetstidsavtal och möjligheterna att ta ut
sammanhängande semester är goda. För att bland annat uppnå goda
arbetsvillkor och god arbetsmiljö genomförs uppdrags- och
bemanningsplaneringen gemensamt av utredningscheferna. Arbetet i
kärnverksamheten kan med sin kombination av höga kvalitetskrav och
kravet att arbeta inom ibland snäva tidsramar ibland upplevas som
stressfyllt. Även inom stödverksamheten förekommer det perioder med hög
arbetsbelastning. Statskontoret erbjuder – utöver stöd från arbetsledning –
också stöd via företagshälsovården när det gäller stressrelaterade frågor. Ett
sätt att motverka stress är arbetet med friskvård.
Statskontorets friskvård består av flera delar: ergonomigenomgång med alla
nyanställda, en friskvårdstimme i veckan och en så kallad friskvårdspeng
som man kan använda till hälsofrämjande aktiviteter. Vidare finns tillgång
till massage på arbetet. Möjlighet att delta i motionslopp som finansieras av
arbetsgivaren finns också.
Vi genomför utvecklingssamtal varje år. I dessa följs utveckling och
arbetsresultat upp. Under 2015 har vi för sjunde året i följd tillämpat
lönesättande samtal. All lönesättning av personal görs gemensamt av
personalansvariga chefer. Inför de lönesättande samtalen sker en samverkan
med arbetstagarorganisationerna, tillsammans med dessa sker också en
utvärdering av processen i efterhand. Vi har även haft löpande kontakt med
arbetstagarorganisationerna i rekryterings- och arbetsmiljöfrågor om
arbetsbelastning och stress.
7.3
Resultat och nyckeltal
Kompetensplanering
Under våren 2015 sökte vi i en gemensam rekryteringsomgång såväl erfarna
som mindre erfarna utredare och fick då 108 respektive 344 ansökningar.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
47 (62)
Det indikerar att Statskontoret är en attraktiv arbetsgivare för de grupper vi
vill nå. Rekryteringsunderlaget har varit gott och vi har anställt nio utredare
för att fortsatt kunna fullgöra våra uppgifter. Under året har vi rekryterat en
ny utredningschef med ansvar för Kultur-, Miljö- och energi- samt
Utbildningsdepartementets frågor. Rekryteringsunderlaget var gott och vi
fick 73 ansökningar till tjänsten. Statskontorets organisation består av fyra
utredningsenheter och en enhet för utredningsstöd under generaldirektören.
Ledningsgruppen bestod i slutet av året av åtta personer, tre män och fem
kvinnor. Gruppen utredningschefer bestod av en man och tre kvinnor.
Intresset från studenter vid olika lärosäten att göra praktik vid Statskontoret
har under året varit stort. De senaste två terminerna har vi fått 45–50
ansökningar till praktikplatserna. Praktikanterna är i regel mycket nöjda
med sin praktik på Statskontoret, vilket skapar ett intresse för praktik hos
studenter vid lärosätena. Under 2015 har vi också visstidsanställt fyra
tidigare praktikanter. Under 2015 har vi, i likhet med 2014 och 2013,
därutöver tagit emot en praktikant inom ramen för Arbetsförmedlingens
praktikantprogram för arbetssökande med funktionsnedsättning.
Kompetensutveckling
Utifrån de gemensamma utvecklingsbehoven som vi har identifierat, har vi
under året genomfört en utbildning i intervjumetodik, utbildning i
presentations- och föredragningsteknik, vidareutbildning för erfarna
projektledare och individuell ledarskapsutbildning. Utbildningarna har följts
upp med utvärderingar som har visat på gott resultat.
Under året har seminarieverksamheten var omfattande. Utöver aktuella och
årligen återkommande teman som exempelvis budgetpropositionen och
finanspolitiska rådets rapport, har seminarierna under året bland annat
handlat om styrnings-, effektivitets- och organisationsfrågor samt
arbetsmiljöfrågor. Seminarierna har varit välbesökta och uppskattade.
Goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö
Vid avgångsintervjuer framkommer att huvudanledningen att medarbetare
slutar är att de vill gå vidare i sin yrkesroll. Arbetsvillkor och arbetsmiljö
spelar en mindre roll i detta sammanhang.
Arbetsplatsen värderas högt i medarbetarundersökningar. Den senaste
medarbetarundersökning gjordes 2013. Den visade på ett i huvudsak gott
resultat. Engagemang, meningsfullhet, frihet, ansvarstagande och tydlighet i
arbetet upplevs mycket positivt av de flesta på Statskontoret. Inom några
områden: arbetsbelastning och vissa frågor som har att göra med stämning
och samarbete samt kreativt klimat och lärande identifierades dock behov av
förbättringar. Under 2014 och 2015 har vi arbetat vidare med dessa frågor.
Under 2015 har vi riktat in oss på att utveckla upplevelsen av högt i tak, gott
samarbete och givande feedback. Vi har bland annat tagit vara på tillfällen
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
48 (62)
att följa upp och diskutera aktuella frågor. Vi har också haft två
myndighetsdagar i början av oktober 2015 där vi diskuterat Statskontorets
värdegrundsfrågor utifrån den så kallade case-metodiken och arbetat med
samarbetsfrågor tillsammans med Vardagens dramatik. Under året har
gruppen utredningschefer, som är delvis ny, också inlett en gemensam
grupputveckling. En ny medarbetarundersökning är planerad till 2016.
Uppdrags- och bemanningsplanering genomförs veckovis. I och med att
utredningscheferna tar ett gemensamt ansvar för planeringen blir det också
möjligt att löpande följa upp arbetsläget och vidta åtgärder för att undvika
arbetsmiljöproblem i kärnverksamheten.
Nyckeltal
Tabell 17 – Nyckeltal – Kompetensförsörjning
År
2015
2014
2013
Medeltal anställda (antal)
69
72
72
Årsarbetskrafter (antal)
64
68
67
Personalrörlighet (%)*
10
11
12
Nyanställda under året (antal)
10
4
7
Slutat under året (antal)
4
12
10
Genomsnittlig anställningstid (år)
7,8
8,1
7,9
Genomsnittlig anställningstid (år), utredare
5,7
6,4
6,3
Andel Kvinnor/Män (%)
54/46
52/48
53/47
Medelålder (år)
45
46
46
Sjukfrånvaro (%)
1,6
0,9
1,4
*) Personalrörlighet definieras som: (Nyanställda under året + Slutat under året ) / 2. Talet
divideras sedan med Medeltal anställda och kvoten multipliceras med 100 samt avrundas
till närmaste heltal.
Medeltalet anställda inom Statskontoret uppgick till 69, medan antal
årsarbetskrafter uppgick till 64 under 2015. Under året uppgick
personalrörligheten till 10 procent. Förutom den rörlighet som uppkommer i
och med att utredare börjar och slutar vid Statskontoret finns en rörlighet i
form av tjänstledigheter. Vid årets slut var fyra utredare tjänstlediga för
arbete inom kommittéväsendet och sex utredare tjänstlediga för andra
statliga anställningar. Det senare ligger väl i linje med Arbetsgivarverkets
plan för gemensamma aktiviteter 2015, där samverkan med andra
arbetsgivare för att öka rörligheten är ett åtagande inom en av de fem
arbetsgivarpolitiska prioriteringarna. Under 2015 började tio nya
medarbetare (exklusive visstidsanställningar), samtliga i kärnverksamheten.
Av de nyrekryterade medarbetarna var tre män och sju kvinnor. Avgångarna
under året var betydligt lägre än under 2014. Anställningstiden har minskat
mot bakgrund av flera nyrekryteringar. Den genomsnittliga
anställningstiden uppgick till 5,7 år för utredare och till 7,8 år för samtliga
anställda. Statskontoret har sedan tidigare en förhållandevis jämn
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
49 (62)
könsfördelning. Under året har fler kvinnor än män varit anställda.
54 procent var kvinnor, medan 46 procent var män. Medelåldern under året
uppgick till 45 år.
Statskontoret har i jämförelse med många andra statliga myndigheter en låg
sjukfrånvaro. Enligt de senaste siffrorna uppgick sjukfrånvaron i staten till
3,4 procent (2014). Sjukfrånvaron vid Statskontoret var 1,6 procent under
2015, vilket är en ökning jämfört med 2014.
7.4
Bedömning
Vi bedömer att arbetet med att se till att det finns kompetens för att fullgöra
de uppgifter som framgår av vår instruktion och vårt regleringsbrev har varit
ändamålsenligt och tillräckligt.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
50 (62)
8
Fakta och finansiell redovisning
8.1
Sammanställning av väsentliga uppgifter
2015
2014
2013
2012
2011
3 000
3 000
3 000
4 000
5 000
287
904
1 592
1 956
2 451
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
26
37
70
100
103
1 293
1 730
878
1 027
1 105
407
157
134
909
377
1 700
1 887
1 012
1 936
1 482
2 372
2 388
2 338
2 102
2 388
2 523
4 287
2 230
361
2 302
Medelantalet anställda
69
72
72
73
73
Antal årsarbetskrafter
64
68
67
66
71
1 260
1 183
1 139
1 143
1 162
Belopp i tkr
Låneram i Riksgälden
Beviljad i regleringsbrevet
Utnyttjad vid räkenskapsårets slut
Kontokredit hos Riksgälden
Beviljad i regleringsbrevet
Maximalt utnyttjad
Räntekonto
Räntekostnader
Ränteintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp i regleringsbrevet
- Resurssamordning
- Övriga avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen, m.m.
Summa faktiskt utfall
Avgiftsintäkter som inte disponeras
Beräknat belopp i regleringsbrevet
Anslagskredit
Beviljad anslagskredit 1:1 ap.3
Utnyttjad anslagskredit
Anslagssparande
Utgående anslagssparande 1:1 ap.3
Vissa nyckeltal
Driftkostnad/årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
51 (62)
8.2
Resultaträkning
2015
2014
78 879
77 185
1 700
1 887
700
2 047
2
37
81 281
81 156
-59 594
-60 836
Kostnader för lokaler (not 5)
-7 660
-7 628
Övriga driftskostnader (not 6)
-13 383
-11 997
-27
-7
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar (not 1)
Intäkter av bidrag (not 2)
Finansiella intäkter (not 3)
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal (not 4)
Finansiella kostnader (not 7)
Avskrivningar och nedskrivningar (not 8 och 9)
-617
-688
-81 281
-81 156
Verksamhetsutfall
0
0
Årets kapitalförändring
0
0
Summa
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
52 (62)
8.3
Balansräkning
Belopp i tkr
2015-12-31
2014-12-31
0
0
0
0
119
168
287
212
692
904
Fordringar hos andra myndigheter (not 10)
Övriga fordringar
Summa
2 238
3
2 241
1 448
0
1 448
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader (not 11)
Summa
2 002
2 002
1 803
1 803
-1 951
-3 648
8 969
2
8 971
9 917
0
9 917
11 550
10 424
0
0
0
0
0
0
473
309
782
667
447
1 114
Skulder m.m.
Lån i Riksgälden (not 16)
Skulder till andra myndigheter (not 17)
Leverantörsskulder (not 18)
Övriga skulder (not 19)
Summa
287
1 965
3 591
1 043
6 886
904
1 755
1 919
1 009
5 587
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader (not 20)
Oförbrukade bidrag (not 21)
Övriga förutbetalda intäkter (not 22)
Summa
3 882
0
0
3 882
3 487
153
83
3 723
11 550
10 424
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar (not 8)
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Summa
Materiella anläggningstillgångar (not 9)
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer, m.m.
Summa
Fordringar
Avräkning med statsverket (not 12)
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden (not 13)
Kassa
Summa
SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Avsättningar (not 14)
Övriga avsättningar (not 15)
Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
53 (62)
8.4
Anslagsredovisning
8.4.1
Redovisning mot anslag
Belopp i tkr
Årets
Ingående
tilldelning
överförings- enl. regl.belopp
brevet
Anslag
02 1:1
ap.3
8.4.2
Statskontoret,
ramanslag
4 287
79 082
indragning
Totalt
disponibelt
belopp
Utgifter
Utgående
överförings
-belopp
-1 899
81 470
-78 947
2 523
Finansiella villkor i regleringsbrev – uppföljning
Anslag 02 1:1 ap.3
- Statskontoret har 2015 ett ingående anslagssparande på 4 287 tkr.
- För avgifter som gäller resurssamordningen och som tas ut med stöd av
4 § avgiftsförordningen (1992:191) p. 7 har Statskontoret undantagits
från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket. Avgifterna för
resurssamordningen uppgick 2015 till 1 293 tkr.
- Statskontoret har utnyttjat möjligheten att ta ut avgifter enligt 9 §
förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret. Avgifterna
uppgick 2015 till 407 tkr.
8.5
Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp avser löpande priser samt tusental kronor om inte annat anges.
8.5.1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Statskontoret följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i
enlighet med förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring,
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB)
samt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd till
förordningarna.
Värdering av fordringar och skulder
Fordringarna har upptagits till de belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt. Fakturor samt underlag för fakturering som inkommit
efter brytdatum redovisas som periodavgränsningsposter. Så bokförs även
skuld- eller fordringsbelopp som inte varit exakt kända när bokslutet
upprättades. Övriga händelser tas upp som fordringar respektive skulder.
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
54 (62)
Värdering av anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde om
minst ett halvt prisbasbelopp och en beräknad ekonomisk livslängd om lägst
tre år definieras som anläggningstillgångar.
Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska
livslängden. Statskontoret tillämpar följande avskrivningstider:
Programvaror
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorer och kringutrustning
Övriga inventarier
3 år
6 år
3 år
5 år
Periodavgränsningsposter
Som periodiseringsposter bokförs belopp som överstiger 50 tkr. Undantag
från periodisering görs därutöver för löpande verksgemensamma
driftkostnader och motsvarande kostnader, som innebär regelbundet
återkommande utbetalningar, till exempel avgifter för serviceavtal, telefoni,
lokalvård, bevakning. Beloppsgränserna tillämpas inte för avslutade projekt.
8.5.2
Uppgifter enligt 7 kap 2 § FÅB
Statskontoret ska redovisa ersättningar och andra förmåner som har utgått
till ledande befattningshavare vid myndigheten. Även de uppdrag som dessa
har som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheters styrelser
eller råd och uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag ska redovisas.
Ingvar Mattson
1 098 tkr
Ledamot i Ekonomistyrningsverkets insynsråd
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
55 (62)
8.5.3
Noter
Resultaträkningen
Not 1
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2015
2014
1 293
1 730
407
143
1 700
1 873
0
14
1 700
1 887
Avgifter enligt 4 §, avgiftsförordningen
Resurssamordning
Ersättningar för externa kostnader i projekten m.m.
Summa
Övriga avgifter och ersättningar
Intäkter av avgifter och andra ersättningar, totalt
Resurssamordning avser gemensamt utnyttjande av kringtjänster med andra myndigheter.
Not 2
Intäkter av bidrag
2015
2014
700
1 200
0
847
700
2 047
2015
2014
Ränteintäkter räntekonto, Riksgälden
2
37
Summa
2
37
2015
2014
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
Summa
Not 3
Finansiella intäkter
Not 4
Kostnader för personal
Löner
37 755
38 151
Avgifter
20 312
21 384
1 527
1 301
59 594
60 836
Kostnader för lokaler
2015
2014
Kontorslokaler
6 986
6 994
Övriga lokaler
233
188
Övriga lokalkostnader
441
446
7 660
7 628
Övriga personalkostnader
Summa
Not 5
Summa
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
56 (62)
Not 6
Övriga driftskostnader
2015
2014
Konsultkostnader
7 766
5 467
Övrigt
4 324
4 800
Resurssamordning
1 293
1 730
13 383
11 997
2015
2014
Räntekostnader, Riksgälden
27
7
Summa
27
7
2015-12-31
2014-12-31
590
590
Summa
Ökningen beror några projekt som krävt specialkompetens.
Not 7
Finansiella kostnader
Balansräkningen
Not 8
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
-590
-590
Bokfört värde
0
0
Summa bokfört värde för immateriella anläggningstillgångar
0
0
2015-12-31
2014-12-31
Anskaffningsvärde
1 434
1 434
Arets avskrivningar
-93
-93
-1 222
-1 129
119
212
Not 9
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Maskiner, inventarier, installationer, m.m.
Anskaffningsvärde
5 467
5 467
Avgående tillgångar
-440
0
Årets anskaffningar
0
0
Avgående tillgångar
440
0
Årets avskrivningar
-524
-595
-4 775
-4 180
Bokfört värde
168
692
Summa bokfört värde för materiella anläggningstillgångar
287
904
Ackumulerade avskrivningar
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
57 (62)
Not 10
Fordringar hos andra myndigheter
2015-12-31
2014-12-31
Resurssamordning
440
243
Övriga myndigheter
306
215
Fordran moms
1 492
990
Summa
2 238
1 448
2015-12-31
2014-12-31
1 802
1 803
200
0
2 002
1 803
2015-12-31
2014-12-31
Ingående balans
-4 287
-2 230
Redovisat mot anslag
78 947
77 531
-79 082
-79 588
1 899
0
-2 523
-4 287
Ingående balans
639
985
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
-67
-346
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
572
639
-1 951
-3 648
2015-12-31
2014-12-31
8 969
9 917
2015-12-31
2014-12-31
667
0
-9
765
-185
-98
473
667
Not 11
Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Not 12
Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
Summa avräkning med statsverket
Not 13
Behållning Räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa
Not 14
Avsättningar
Ingående avsättning
Årets pensionsavsättning
Pensionsutbetalningar
Utgående avsättning
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
58 (62)
Not 15
Avsättningar
2015-12-31
2014-12-31
447
576
-138
-129
309
447
2015-12-31
2014-12-31
904
1 592
0
0
-617
-688
287
904
2015-12-31
2014-12-31
1 039
740
926
1 015
1 965
1 755
2015-12-31
2014-12-31
3 591
1 919
2015-12-31
2014-12-31
Skatteverket (källskatt)
1 043
1 009
Summa
1 043
1 009
2015-12-31
2014-12-31
3 782
3 410
100
77
3 882
3 487
Ingående avsättning (RALS)
Avsättning (RALS)
Utgående avsättning
Not 16
Lån i Riksgälden
Ingående skuld
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående skuld
Not 17
Skulder till andra myndigheter
Skatteverket (arbetsgivaravgift)
Övriga myndigheter
Summa
Not 18
Leverantörsskulder
Summa
Not 19
Övriga skulder
Not 20
Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld, inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa
Not 21
Oförbrukade bidrag
2015-12-31
2014-12-31
Konjunkturinstitutet
0
153
Summa
0
153
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
59 (62)
Not 22
Övriga förutbetalda intäkter
2015-12-31
2014-12-31
Regeringskansliet
0
83
Summa
0
83
2015
2014
Totalt
varav långtidssjuka (60 dagar eller mer)
1,6
0,3
0,9
0
Kvinnor
2,4
1,0
Män
0,7
0,9
0
0,3
Anställda 30-49 år
2,1
0,9
Anställda 50 år-
1,1
1,1
Not 23
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro (procent)
Anställda -29 år
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
60 (62)
Lista över uppgifter i instruktion och regleringsbrev
med kapitelhänvisning
Uppgifter enligt instruktionen:
Kapitel
På regeringens uppdrag genomföra utredningar, utvärderingar och
uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och av
övergripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I
detta igår att:
- analysera verksamheter och myndigheter ur ett
effektivitetsperspektiv,
6.2
6.2.2.1
-
redovisa effekter av statliga åtgärder,
6.2.2.2
-
ge underlag för omprövning och effektivisering.
6.2.2.3
Bistå regeringen med underlag för utvecklingen av
förvaltningspolitiken. I detta ingår bland annat att:
- följa och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling,
6.3
6.3.2.1
-
följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i
statsförvaltningen,
6.3.2.2
-
bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i
statsförvaltningen.
6.3.2.3
Följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning.
6.4
Lämna förslag på utredningar, utvärderingar och uppföljningar.
6.6
Efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer
med metod- och utredningsstöd.
6.7
Där det är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor i utrednings- och
analysarbetet.
6.8
Samverka med Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa en effektiv
och ändamålsenlig statsförvaltning.
6.9
Uppgifter enligt regleringsbrevet
Kapitel
Förvaltningspolitikens utveckling
6.3.2.1
Myndigheternas sjukfrånvaro
6.3.2.2
Strategisk kompetensförsörjning
6.3.2.2
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
61 (62)
Statskontorets publikationer 2015
Rapporter
2015:1
2015:2
2015:3
2015:4
2015:5
2015:6
2015:7
2015:8
2015:9
2015:10
2015:11
2015:12
2015:13
2015:14
2015:15
2015:16
2015:17
2015:18
2015:19
2015:20
2015:21
2015:22
2015:23
2015:24
2015:25
2015:26
2015:27
2015:28
STATSKONTORET
Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol.
Analys av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitiken.
Rekrytering av nämndemän. Konsekvensanalys av förslaget om en fri
kvot.
Samverkan för bredband i hela landet.
Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet – förslag till uppdateringar.
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av en
handlingsplan.
Jämställdhet i skolan. Utvärdering av Skolverkets särskilda uppdrag
2008–2014.
Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg. Slutrapport.
Utvärdering av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobakspolitiken.
Vård till papperslösa. En uppföljning av lagen om vård till personer
som vistas i Sverige utan tillstånd.
Reformeringen av försvarslogistiken. Slutrapport.
Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 1.
Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar. En utvärdering av
satsningens effekter.
På rätt väg? Uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen.
Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket.
Myndighetsanalys av Statens skolverk.
Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv
avgiftsfinansiering.
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Utvärdering
av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport.
Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar
med utländsk bakgrund.
Myndighetsanalys av Statens musikverk.
De statliga insatserna för kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014.
Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Delrapport.
Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption.
Myndighetsanalys av Statens museer för världskultur.
Det framtida behovet av teckenspråks- och skrivtolkar. En översyn av
tolkutbildningarna vid folkhögskolorna.
Ändamålsenlig organisering. Om ledningsformen för Nämnden för
statligt stöd till trossamfund.
Den ifrågasatta avgiften. Om arrangörers skyldighet att ersätta
polisens bevakningskostnader.
Myndighetsanalys av Svenska institutet.
ÅRSREDOVISNING 2015
2016-02-17
62 (62)
PM
Sjukfrånvaron i staten år 2014 – myndigheter och sektorer. (2015/17-5)
Könsfördelningen i myndigheternas ledningsgrupper - läget i början av 2014.
(Dnr 2015/49-5)
Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen. (Dnr 2014/199-5)
Statligt ägda asylbostäder? Kostnader och konsekvenser. (Dnr 2015/43-5)
Vägen till en lärande och effektiv förvaltning - utvecklingsområden och
prioriteringar 2015-2016. (Dnr 2015/45-5)
Myndigheternas arbete med vidareutnyttjande av information. En nulägesbild.
(Dnr 2014/80-5)
Myndigheters arbete med frågor om delaktighet i EU. (Dnr 2015/148-5)
Om offentlig sektor
Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet.
Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar.
Att styra mot ökat förtroende – är det rätt väg?
Andra publicerade skrifter
Den offentliga sektorn i korthet 2015
STATSKONTORET
ÅRSREDOVISNING 2015