Bra snurr på projektaffärerna

BOLAGSANALYS
15 februari 2016
Sammanfattning
Arise
(ARISE.ST)
Lista:
Börsvärde:
Bransch:
VD:
Styrelseordf:
Bra snurr på projektaffärerna

Fjolåret avslutades riktigt skapligt tack vare hög
produktion och bra resultat i projektförsäljningen.
Det redovisade resultatet tyngdes dock av en
eftersläpande nedskrivning om 32 MSEK. EBITDA
justerad för e.o. poster var 85 MSEK, ca 25 MSEK
högre än vi hade räknat med.
Small Cap
558 MSEK
Kraftförsörjning
Daniel Johansson
Joachim Gahm
OMXS 30
Arise
25
20


Nytillträdde VD’n Daniel Johansson har ännu inte
indikerat någon kursändring för Arise. De närmaste
åren ligger fokus på att leverera projekt åt externa
ägare och att växa vidare inom drift och förvaltning.
15
10
5
0
16-feb
17-maj
15-aug
13-nov
11-feb
De nedpressade elpriserna på både spot- och
terminsmarknaden gör att vi har justerat ned våra
prognoser och antagande för kommande expansion.
Värderingen i vårt base case indikerar ett motiverat
värde omkring 24 kronor per aktie.
Redeye Rating (0 – 10 poäng)
Ledning
Ägarskap
Vinstutsikter
Lönsamhet
7,0 poäng
7,5 poäng
6,0 poäng
5,5 poäng
Finansiell styrka
4,5 poäng
Nyckeltal
2014
288
Omsättning, MSEK
Tillväxt
3%
EBITDA
197
EBITDA-marginal
EBIT
EBIT-marginal
Nettomarginal
Utdelning/Aktie
VPA
P/E
EV/S
EV/EBITDA
2014
76%
2017E
966
81%
193
2018E
244
5%
205
-75%
179
91
-58
Neg
13%
10%
33%
-24
-25
-164
-156
37
37
18
18
15
15
2015
2016E
67%
92
4%
2016E
0,00
-4,68
Neg
3,6
9,6
19%
117
Neg
2015
0,00
-0,75
Neg
7,0
10,2
22%
163
38%
Neg
2014
2016E
920
68%
32%
Resultat före skatt
Nettoresultat
2015
508
80
2%
2017E
0,00
1,11
15,0
1,8
8,1
2017E
Fakta
Aktiekurs (SEK)
Antal aktier (milj)
Börsvärde (MSEK)
Nettoskuld (MSEK)
Free float (%)
Dagl oms. (’000)
6%
2018E
0,00
0,55
30,5
1,6
8,6
2018E
0,30
0,46
36,5
6,0
9,0
Analytiker:
Henrik Alveskog
[email protected]
Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.
Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, 103 87 Stockholm. Tel +46 8-545 013 30. E-post: [email protected]
16,7
33,4
558
1 248
78%
20
Arise
Redeye Rating: Bakgrund och definition
Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv
värdering.
Company Qualities
Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller
verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt.
Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning
(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Vinstutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 –
Finansiell styrka (Financial Strength).
Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån
hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda
antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel.
Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng.
Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa
storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna.
Ledning
Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med
aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig
kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2
– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet.
Ägarskap
Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande.
Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som
har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden.
De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt
ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet.
Vinstutsikter
Vår rating av Vinstutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil
vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en
god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Vinstutsikter är; 1 –
Affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – Konkurrenskraft.
Lönsamhet
Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för
att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt
kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal
(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT).
Finansiell styrka
Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt.
Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att
finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 –
Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 –
Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser.
Bolaganalys
2
Arise
Bra snurr på projektaffärerna
Högre snittintäkter…
och resultat från
projektförsäljningar…
gav bättre underliggande
resultat än vi hade räknat
med
Starkt kassaflöde
reducerade nettoskulden
med 200 MSEK under 2015
Arise levererade ett starkt Q4, präglat av den höga produktionen och ett bra
resultat från projektförsäljningar till externa kunder. Segmentet
Vindkraftdrift visade bättre resultat än vi hade räknat med tack vare högre
snittintäkter och lägre operativa kostnader, se tabell nedan. För segmentet
Vindkraftutveckling, har vi ingen insyn i hur projektförsäljningarna
(Brotorp och Mombyåsen) räknas av på kvartalsbasis, men utfallet blev
cirka 15 MSEK bättre än vi hade gissat.
Koncernens redovisade resultat blev nästan i linje med vår prognos trots att
Q4 belastades med en nedskrivning på 32 MSEK. Denna hänför sig till
intressebolaget Jädraåsen och är en eftersläpning från de stora
nedskrivningar som genomfördes i Q3 men inte fick fullt koncernmässigt
genomslag förrän nu i Q4-rapporten.
Kassaflödet från löpande verksamhet och före förändringar i rörelsekapital
var 70 MSEK i Q4 och 218 MSEK för helåret 2015. Samtidigt uppgick
räntebetalningarna till 21 MSEK i Q4 och 92 MSEK under helåret 2015.
Kassaflödet täcker med andra ord bolagets finanskostnader med god
marginal och balansräkningen stärks successivt. Räntebärande nettoskuld
har minskat med 200 MSEK under 2015, från 1 449 till 1 248 MSEK.
Förväntat vs. utfall
MSEK
Q4'14 Q4'15E
Utfall
Diff
Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen
Nettoomsättning
121
110
EBITDA
99
86
115
95
5%
10%
Produktion, GWh
Snittintäkt, SEK/MWh
Koncernen totalt *
209
578
228
482
228
501
0%
4%
86
58
26
53
30
9
48
26
-4
-9%
n.m.
n.m.
-18%
82%
-9%
78%
-5%
83%
EBITDA
EBIT
PTP
Omsättningstillväxt (drift)
Bruttomarginal (drift)
* Inklusive engångsnedskrivning 32 MSEK i intressebolag Q4-15.
Oförändrad ambition och inriktning
Det nyligen genomförda VD-skiftet ser inte ut att innebära någon
omedelbar förändring i verksamheten. Fokus 2016 ligger på att leverera de
två projekten Mombyåsen (33 MW) och Ryssbol (12 MW). Ambitionen är
fortfarande också att sälja driftsatta parker om 12,8 MW. Därtill skall pipen
med större projekt fyllas på och Arise upprepar att de har diskussioner
kring byggklara parker om 75 MW.
Bolaganalys
3
Arise
Segment Vindkraftdrift
160
90%
140
85%
120
80%
100
75%
80
70%
60
40
65%
20
60%
0
55%
Q1-13
Q3-13
Q1-14
Q3-14
Nettoomsättning, MSEK
Q1-15
Q3-15
Q4-16P
EBITDA-marginal, höger skala
Källa: Arise, Redeye Research
Sjunkande Opex
Slutavräkning för Brotorp
kan lyfta Q1
I segmentet Vindkraftdrift, där helägda parker och 50% av Jädraåsen ingår,
stärktes marginalerna av överraskande låga operativa kostnader. Inte bara i
relativa termer (SEK/MWh) utan även i absoluta tal. För helåret var
rörelsekostnaderna 118 SEK/MWh i de helägda parkerna och i Jädraåsen
128 SEK/MWh. Justerar vi för att produktionen var 12% högre än ett
normalår och för reserveringen av fastighetsskatt, är operativa kostnader
fortfarande en bra bit under de 130 SEK/MWh som tidigare angivits som
ett riktmärke och som vi har räknat med. Denna del av kalkylen går med
andra ord ihop och lite till.
På kvartalsbasis är resultaten givetvis svårtippade men för Q1 finns
åtminstone goda förutsättningar att visa svarta siffror då det är en
säsongsmässigt stark period. Under Q1 sker också slutavräkning för
projektet Brotorp vilket sannolikt ger ytterligare resultatbidrag. Men å
andra sidan vet vi ännu inte ens hur kvartalet blir vindmässigt.
Kvartalsvis utveckling samt prognos
MSEK
2013
Q3
Q4
2014
Q1
Q2
Q3
Q4
2015
Q1
Q2
Q3
Q4
2016
Q1P
64
41
67
45
121
99
122
99
85
62
68
40
115
95
105
85
Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen
Nettoomsättning
EBITDA
65
48
147
125
120
101
EBITDA
25
72
70
7
22
86
70
45
29
48
53
EBIT
-1
47
45
-19
-6
58
44
17 -146
26
31
Resultat före skatt
-15
31
22
-39
-33
26
17
-7 -171
-4
10
Produktion, GWh
103
236
197
127
117
209
228
178
141
228
210
Snittintäkt, SEK/MWh
Spotpriser, SEK/MWh
varav el, SEK/MWh
varav certifikat, SEK/MWh
640
499
311
188
623
505
318
187
612
449
267
182
503
407
232
175
575
475
293
182
578
471
294
177
535
427
276
151
475
360
215
145
484
298
150
148
501
382
219
163
500
365
205
160
Koncernen totalt
Källa: Arise, Redeye Research
Bolaganalys
4
Arise
Prognos & Värdering
2018 basår för Arise egen
verksamhet
Våra prognoser sammanfattas i tabellen nedan. Den kraftiga intäktspuckeln
2015-17 beror på att projektförsäljningarna började bruttoredovisas i
resultaträkningen Q3-15. Vi har räknat med att denna aktivitet pågår till
och med år 2017, men av försiktighetsskäl antar vi att den sedan avtar. Drift
och underhållsverksamheten för de externa ägarnas parker fortsätter dock
även därefter. År 2018 blir därmed någon form av basår för våra prognoser
över Arise egen verksamhet, utan externa bygguppdrag. Vi har antagit att
intäkterna från externa drift- och underhållsuppdrag då uppgår till 15-20
MSEK samt att koncernens overheadkostnader är 35-40 MSEK.
Under det kommande året skall Arise bygga och driftsätta Mombyåsen (33
MW) samt Ryssbol (12 MW), vilket inkluderas i vår prognos. Ambitionen är
att sälja ytterligare något större projekt vilket vi också räknar med.
Dessutom avser Arise att avyttra en befintlig park, motsvarande 13 MW. En
eventuell avyttring avspeglas inte i våra prognoser och kommer sannolikt
inte heller vara avgörande för värderingen. Vi räknar nu inte längre med att
bolaget återupptar sin egen utbyggnad. Det kommer nog att ske, men högst
oklart när då det kommer kräva avsevärt högre el/certpriser än dagens.
Vi har sänkt antagandena
för snittintäkterna
Prispressen på el- och certifikat har fortsatt och tilltagit som följd av
prisnedgångar på de fossila bränslena. Vi har därför sänkt våra antaganden
för Arise snittintäkter de kommande åren, se tabell nedan. På
spotmarknaden är snittintäkten nu bara omkring 350 SEK/MWh, men
Arise har ca 40% av produktionen år 2016-17 prissäkrad på skapliga nivåer,
se tabell nästa sida. Vi har antagit att priserna till år 2018 har återhämtat
sig till en nivå där nya vindkraftsinvesteringar möjligen kan bli lönsamma.
Prognoser
MSEK
2013
2014
2015
2016E
2017E
2018E
Intäkter
varav elförsäljning, inkl. delägt
280
376
288
373
508
388
879
330
966
351
244
392
EBITDA
EBIT
Finansnetto
PTP
VPA, SEK
211
117
-85
32
0,9
197
91
-116
-24
-0,7
193
-58
-107
-164
-4,7
205
117
-80
37
1,1
179
92
-69
23
0,5
163
80
-60
20
0,5
Installerad kap. per 31/12 (MW)
Producerad el (GWh)
Snittintäkt (SEK/MWh)
253
599
627
261
650
587
253
775
501
253
688
480
253
688
510
253
688
570
835
3 645
1 526
117
3 762
1 470
-110
3 652
1 248
0
3 652
1 098
0
3 652
992
0
3 652
904
Investeringar i vindkraftparker
Acc. Investeringar i d.o.
Nettoskuld
Källa: Arise, Redeye Research
Bolaganalys
5
Arise
Prissäkringar på el- och certifikat
Källa: Arise
Värdering
Motiverat värde:
~24 kronor per aktie
Med utgångspunkt i prognoserna på sid 5 och antagande om 2% årlig
intäktsökning efter år 2018, ger vår DCF-modell ett motiverat värde
omkring 24 SEK per aktie.
I vår senaste analysuppdatering, per 11 november 2015 var motsvarande
värde 28 SEK per aktie. Det lägre värdet förklaras av våra antaganden om
lägre snittintäkter och till viss del av att den egna expansionen uteblir.
Samtidigt konstaterar vi att 2015 års kassaflöde och underliggande resultat
blev bättre än väntat vilket verkar åt andra hållet.
Vi har använt ett avkastningskrav (WACC) på 8,6%. Som jämförelse kan
nämnas att Arise använde 7,3-7,4% i diskonteringsränta för beräkningen av
tillgångsvärdena i sina vindkraftsparker. Som regel har aktiemarknaden
dock alltid ett högre avkastningskrav än vad bolagen använder i sin
redovisning. Även om skuldsättningen nu har minskat så är den finansiella
hävstången betydande vilket innebär att avkastningskravet har stor
inverkan på värderingen. Framtida snittintäkter är också avgörande då de
får fullt genomslag på sista raden i kassaflödet. Rutan i tabellen nedan
markerar våra antaganden.
Värde, SEK per aktie
Prisindex år 2018 =>
Finansiell hävstång och
osäkerhet om elpriser ger
ett stort
värderingsintervall
WACC
7,5%
8,6%
9,5%
Källa: Redeye Research
Bolaganalys
6
0%
+2%
+4%
20,7
13,9
9,6
35,8
24,3
17,7
52,5
33,0
23,2
Arise
Investment Case
Hedge mot stigande
elpriser
Med den nya strategiska inriktningen och refinansierade lån har risken i
bolaget reducerats. Det krävs fortfarande högre priser på el och/eller
elcertifikat, för att lönsamheten skall bli riktigt god. Aktien kan ses som ett
spel på högre priser alternativt som en långsiktig hedge mot stigande
elpriser. Många andra investeringar i vindkraftsindustrin sker för
närvarande av företag och fastighetsägare just för att balansera risken för
stigande elpriser i framtiden.
En investering i Arise bör vara långsiktig. De ekonomiska utfallen på
kvartalsbasis kommer variera med faktorer som är både tillfälliga och
omöjliga för bolaget att påverka, som vindvariation och spotpriserna på
elmarknaden. Även om alla investeringar skall utvärderas kontinuerligt så
är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. I synnerhet för
denna typ av verksamhet med stora investeringar som skall leva länge.
Möjliga triggers för en omvärdering

Den främsta triggern för en omvärdering av aktien i närtid är
sannolikt relaterad till elcertifikatpriserna och effekterna av den
förestående kvothöjningen. Denna information har dock varit känd
under en relativt lång tid och det finns en uppenbar osäkerhet om
när och hur det får genomslag i marknaden.

Arise har ett eget kapital om 33 SEK per aktie och handlas därmed
med nära 50% rabatt mot bokfört värde. Både Stjärnarp och
Skogaby har sålts med reavinst. Uppenbarligen finns det aktörer
som värderar tillgångarna högre än vad aktiemarknaden gör idag.
Fler försäljningar som genererar reavinster kan sannolikt bidra till
en uppvärdering av aktien.

Nya stora affärer, liknande de med BlackRock och Allianz Capital
Partners. Arise räknar med att dessa projekt skall ge en positiv
resultateffekt motsvarande cirka 1 MSEK per MW och Brotorp ser
ut att bli bättre än så. Arise har över 200 MW tillståndsgivna
projekt, vilket borde ge goda möjligheter.
Bolaganalys
7
Arise
Sammanfattning Redeye Rating
Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel
består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en
betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng.
Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar.
Ledning 7,0p
De målsättningar som sattes upp i samband med börsnoteringen har
bolaget inte kunna infria. Orsakerna ligger dock i omvärldsfaktorer som
Arise inte kunnat påverka. Den löpande kommunikationen är balanserad
och ledningen har god erfarenhet och hög trovärdighet. Vi uppfattar
företagskulturen som dynamisk och relativt stark för ett så pass ungt
bolag. Kommande VD-byte är inte direkt oroväckande men innebär ändå
viss osäkerhet..
Ägarskap 7,5p
Några av de ledande befattningshavarna har betydande aktieinnehav
vilket hamnar på plussidan. Här finns även ett antal institutioner som
skapar stabilitet. Genom Johan Claesson och CA Fastigheter har Arise nu
en huvudägare som också engagerar sig via styrelsen, vilket vi har
efterlyst.
Vinstutsikter 6,0p
Rating för Vinstutsikter hamnar något över medel och de faktorer som
spelar in är svåra för bolaget att själva påverka. Det finns givetvis
tillväxtmöjligheter och en kraftig hävstång som kan ge mycket god
lönsamhet. Men för att växa krävs stora investeringar och beträffande
elproduktion kan bolaget inte differentiera sig då produkten i slutändan är
helt standardiserad.
Lönsamhet 5,5p
Arise redovisar sedan ett par år tillbaka goda kassaflöden men resultaten
tyngs av de stora avskrivningarna. Eftersom bolaget fortfarande är inne i
sin expansionsfas har de dock inte fått full utväxling på sin organisation
och sina investeringarna ännu. Dessutom har el och certifikatpriserna
varit pressade under de senaste åren.
Finansiell styrka 4,5p
En viktig del av affärsiden inom vindkraft är för de flesta aktörer att
investera med upp emot 70% lånat kapital. Skuldsättningen blir därmed
betydande vilket drar ned betyget. Även om lönsamheten och
kassaflödena är starka får de också svårt att nå en hög räntetäckningsgrad.
Dessutom är bolagets storlek, i termer av intäkter så pass blygsamt att
betyget sammanlagt hamnar strax under medel. En lägre
skuldsättningsgrad vore suboptimalt i avkastningshänseende och vi ser
därför små möjligheter för bolaget att höja sin rating för Finansiell Styrka
i någon större utsträckning.
Bolaganalys
8
Arise
Resultaträkning
Omsättning
Summa rörelsekostnader
EBITDA
2014
288
-91
197
2015
508
-315
193
2016E
920
-716
205
2017E
966
-786
179
2018E
244
-81
163
Avskrivningar materiella tillg
Avskrivningar immateriella tillg.
Goodwill nedskrivningar
EBIT
-106
0
0
91
-250
0
0
-58
-88
0
0
117
-87
0
0
92
-83
0
0
80
Resultatandelar
Finansnetto
Valutakursdifferenser
Resultat före skatt
0
-116
0
-24
0
-107
0
-164
0
-80
0
37
0
-74
0
18
0
-65
0
15
-1
-25
8
-156
0
37
0
18
0
15
Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångr
Kassa och bank
Kundfordringar
Lager
Andra fordringar
Summa omsättn.
Anläggningstillgångar
Materiella anl.tillg.
Finansiella anl.tillg.
Övriga finansiella tillg.
Goodwill
Imm. tillg. vid förväv
Övr. immater. tillg.
Övr. anlägg. tillg.
Summa anlägg.
Uppsk. skatteford.
2014
2015
2016E
2017E
2018E
157
9
20
80
266
203
29
40
150
422
138
18
46
150
353
97
19
39
150
305
24
5
10
150
189
2209
0
415
0
0
0
24
2648
53
1836
0
429
0
0
0
25
2290
55
1748
0
429
0
0
0
25
2202
55
1661
0
429
0
0
0
25
2115
55
1588
0
429
0
0
0
25
2042
55
Summa tillgångar
2967
2767
2610
2474
2286
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kort. skuld
Räntebr. skulder
L. icke ränteb.skulder
Konvertibler
Summa skulder
Uppskj. skatteskuld
Avsättningar
Eget kapital
Minoritet
Minoritet & E. Kap.
28
70
110
208
1557
0
0
1765
0
24
1178
0
1178
44
36
160
240
1415
0
0
1655
0
22
1090
0
1090
64
31
160
255
1205
0
0
1461
0
22
1127
0
1127
58
27
160
245
1062
0
0
1307
0
22
1145
0
1145
15
23
160
198
905
0
0
1103
0
22
1161
0
1161
Summa skulder och E. Kap.
2967
2767
2610
2474
2286
Fritt kassaflöde
Omsättning
Sum rörelsekost.
Avskrivningar
EBIT
Skatt på EBIT
NOPLAT
Avskrivningar
Bruttokassaflöde
Föränd. i rörelsekap
Investeringar
2014
288
-91
-106
91
3
94
106
200
-113
64
2015
508
-315
-250
-58
3
-55
250
196
-44
108
2016E
920
-716
-88
117
0
117
88
205
25
0
2017E
966
-786
-87
92
0
92
87
179
0
0
2018E
244
-81
-83
80
0
80
83
163
0
-10
152
259
230
179
153
Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Nettoskuld
Sysselsatt kapital
Kapit. oms. hastighet
2014
40%
138%
1 470
2 648
0,1
2015
39%
133%
1 248
2 338
0,2
2016E
43%
110%
1 098
2 225
0,4
2017E
46%
95%
992
2 138
0,4
2018E
51%
80%
904
2 065
0,1
Tillväxt
Försäljningstillväxt
VPA-tillväxt (just)
2014
3%
-187%
2015
76%
525%
2016E
81%
-124%
2017E
5%
-51%
2018E
-75%
-17%
Skatt
Nettoresultat
Fritt kassaflöde
Bolaganalys
9
DCF värdering
WACC
Antaganden 2018-2023
Genomsn. förs. tillv.
EBIT-marginal
Kassaflöden, MSEK
8,6 % NPV FCF (2015-2017)
NPV FCF (2018-2024)
NPV FCF (2025-)
Rörelsefrämmade tillgångar
Räntebärande skulder
Motiverat värde MSEK
488
568
1005
203
-1451
813
2,0 % Motiverat värde per aktie, SEK
34,9 % Börskurs, SEK
24,3
16,7
Lönsamhet
ROE
ROCE
ROIC
EBITDA-marginal
EBIT-marginal
Netto-marginal
2014
-2%
3%
4%
68%
32%
-9%
2015
-14%
-2%
-2%
38%
-11%
-31%
2016E
3%
5%
5%
22%
13%
4%
2017E
2%
4%
4%
19%
10%
2%
2018E
1%
4%
4%
67%
33%
6%
Data per aktie
VPA
VPA just
Utdelning
Nettoskuld
Antal aktier
2014
-0,75
-0,75
0,00
43,97
33,43
2015
-4,68
-4,68
0,00
37,33
33,43
2016E
1,11
1,11
0,00
32,85
33,43
2017E
0,55
0,55
0,00
29,68
33,43
2018E
0,46
0,46
0,30
27,04
33,43
2014
2 018,3
-21,9
1,9
7,0
10,2
22,1
0,5
2015
1 849,7
-3,9
1,2
3,6
9,6
-32,1
0,6
2016E
1 656,3
15,0
0,6
1,8
8,1
14,2
0,5
2017E
1 550,6
30,5
0,6
1,6
8,6
16,8
0,5
2018E
1 462,3
36,5
2,3
6,0
9,0
18,3
0,5
Värdering
Enterprise Value
P/E
P/S
EV/S
EV/EBITDA
EV/EBIT
P/BV
Aktiens utveckling
1 mån
3 mån
12 mån
Årets Början
Aktiestruktur %
Johan Claesson med bolag
Tredje AP Fonden
Statkraft AS
Ernstr•m Finans AB
Catella fonder
Peter Nygren fam o bolag
Leif Jansson m bolag
Nordea fonder
Peter Gyllenhammar
Theodor Jeansson
Aktien
Reuterskod
Lista
Kurs, SEK
Antal aktier, milj
Börsvärde, MSEK
Bolagsledning & styrelse
VD
CFO
IR
Ordf
Nästkommande rapportdatum
Q1 report
Q2 report
Analytiker
Henrik Alveskog
[email protected]
-5,7
0,6
-6,2
-13,5
%
%
%
%
Tillväxt/år
Omsättning
Rörelseresultat, just
V/A, just
EK
Röster
12,1 %
10,0 %
7,5 %
4,5 %
4,5 %
4,2 %
3,8 %
3,7 %
3,7 %
2,1 %
13/15
78,8 %
13,0 %
n.m.
-2,2 %
Kapital
12,1 %
10,0 %
7,5 %
4,5 %
4,5 %
4,2 %
3,8 %
3,7 %
3,7 %
2,1 %
ARISE.ST
Small Cap
16,7
33,4
558,3
Daniel Johansson
Linus Hägg
Linus Hägg
Joachim Gahm
May 03, 2016
July 19, 2016
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
114 35 Stockholm
Arise
Omsättning & Tillväxt (%)
EBIT (justerad) & Marginal (%)
1200
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
1000
800
600
400
200
0
2013
2014
2015
Omsättning
2016E
2017E
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
2018E
30%
20%
10%
2013
2014
2015
2016E
2017E
2018E
0%
-10%
-20%
EBIT just
EBIT just-marginal
Soliditet & Skuldsättningsgrad (%)
2
2
60%
1
1
50%
0
40%
-1
30%
0
-1
40%
Försäljningstillväxt
Vinst Per Aktie
2013
50%
2014
2015
2016E
2017E
2018E
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
VPA
160%
140%
120%
100%
80%
60%
20%
40%
10%
20%
0%
0%
2013
2014
2015
Soliditet
VPA (just)
2016E
2017E
2018E
Skuldsättningsgrad
Produktområden
Geografiska områden
Intressekonflikter
Verksamhetsbeskrivning
Henrik Alveskog äger aktier i bolaget: Nej
Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft.
Arise säljer också vindkraftprojekt, driftsatta eller färdiga att bygga
samt drift av vindkraftparker. Verksamheten bedrivs än så länge
enbart i Sverige och de flesta parkerna är helägda. För större parker
tar Arise däremot in medfinansiärer.
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit
ersättning från bolaget i samband med detta.
Bolaganalys
10
Arise
DISCLAIMER
Viktig information
Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på
sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer..
Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye
grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007.
Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och
företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet
(sidotillstånd).
Ansvarsbegränsning
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat
kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett
investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett
investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet
av analysen.
Potentiella intressekonflikter
Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa
analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande:



För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument
för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter,
bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum.
En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är
direkt kopplad till sådan verksamhet.
Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer
att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand
överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen.
Angående Redeyes analysbevakning
Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument.
Rating/Rekommendationsstruktur
Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare.
Redeye Rating (2016-02-15)
Rating
7,5p - 10,0p
3,5p - 7,0p
0,0p - 3,0p
Antal bolag
Ledning
Ägarskap
35
65
6
106
42
50
14
106
Vinstutsikter
16
84
6
106
Lönsamhet
7
33
66
106
Finansiell
styrka
18
36
52
106
*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut.
Mångfaldigande och spridning
Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare
eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Copyright Redeye AB.
Bolaganalys
11