pressreleasen - Louise Holm

DEN KATASTROFALA KRASCHEN
BOKSLÄPP
VECKA 8
BOKRELEASE
Vattumannens
Bokhandel, lördagen
den 19 mars, kl 13-15
Konstrundan Österlen
2016
PRIS: 279:- + frakt
Kartonnage;
272 sidor
Beställ via:
www.louiseholm.se
När uthållighet och tillit visar vägen
Louise Holm
Hennesdotterlyckadesåtervända
tilllivetefterenbilolyckadärhon
blevallvarligthjärnskadad.Omden
tuffamenmirakulösavägentillbaka,
berättarLouiseHolmiboken”Den
katastrofalakraschen”somnugesut
avFörlagshusetSiljansMåsar.
Bokenärskriven,lldigsomvillhämta
inspira,onochlivskra6.Denvisara9
ingen,ngäromöjligt,detärvåregen
inställningsomhjälperellerstjälpeross.
Bokenkanävenanvändassomstödoch
guidningförallasomhamnarisvåra
situa,oner.Ibokengeskonkreta
beskrivningaravenandligkra6,enkra6
bortomvåregenfa9ningsförmåga.
produktutvecklingsamtkomplexakoncernövergripandeprojekt.Honharall,d
ha6livsinställningena9alltgåra9lösa
omvifokuserarpåvårtmåliställetförpå
hinderochproblem.–Omviskalyckas
hängerpåtronpåosssjälva,våregen
förmågaochvårtagerande,skriver
Louise.
LouiseHolmhararbetatiolikachefsposi,onerochledaruppdraginom
kompetensutveckling,affärs-och
Förlagshuset Siljans Måsar
www.siljansmasar.com