Se statistik och prognos

Vindkraftstatistik och prognos
Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och
vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 procent av vindkraftsprojektörernas och 100 procent av turbinleverantörernas marknadsandelar i Sverige).
Kvartal 4 2015
2016-02-18
Svensk Vindenergis statistik och prognos
•
Statistiken baseras på turbinleverantörernas orderböcker och
vindkraftsprojektörernas projektportföljer vilket redovisas på aggregerad nivå.
Denna statistisk är utgångspunkten för Svensk Vindenergis prognos som ges ut
varje kvartal.
•
Prognosen består av tre framtidsscenarier (låg, bas och hög) vilka är framtagna
utifrån olika antaganden om vilka pågående projekt som kan komma att
realiseras utifrån en bedömning av nuvarande och framtida marknadsläge.
•
Lågscenariot består av endast redan fattade investeringsbeslut med ett
antagande om att inga fler investeringsbeslut tas och därmed utgör golvet för
vindkraftsutbyggnaden.
Basscenariot består av redan tagna investeringsbeslut och ett antagande om att
projekt motsvarande cirka 5 procent under tillståndsprövning respektive cirka
15 procent tillståndsgivna projekt realiseras. Detta scenario är det mest troliga
och utgör Svensk Vindenergis prognos.
Högscenariot består redan tagna investeringsbeslut men med antagandet om
en högre realiseringsgrad, motsvarande cirka 10 procent av projekt under
tillståndsprövning och cirka 25 procent av tillståndsgivna projekt realiseras.
Scenariot skulle kunna bli aktuellt vid omständigheter som leder till högre pris på
el eller elcertifikat och sätter taket för vindkraftsutbyggnaden.
•
•
Året som gått
Totalt vid utgången av 2014
Vindkraftverk: 3 048 stycken
Kapacitet: 5 425 MW
Årsproduktion: 11,5 TWh *
Helårsproduktion: 13,5 TWh. **
Tillkommande kapacitet under 2015
Kvartal 1: 62 MW
Kvartal 2: 95 MW
Kvartal 3: 119 MW
Kvartal 4: 332 MW
Totalt: 614,5 MW
Nedmonterad kapacitet under 2015
Totalt: - 10,4 MW
Totalt vid utgången av 2015
Vindkraftverk: 3 233 stycken
Kapacitet: 6 029 MW
Årsproduktion: 16,6 TWh
Helårsproduktion: 15,2 TWh
* Årsproduktionen, den faktiska produktionen,
påverkas av när under året installationerna
sker och hur det blåser under året.
** Detta är vad den installerade vindkraften,
vid årets utgång motsvarar i helårsproduktion
ett normalår.
Vindkraftsutbyggnad 2016
Totalt vid utgången av 2015
Vindkraftverk: 3 233 stycken
Kapacitet: 6 029 MW
Årsproduktion: 16,6 TWh *
Helårsproduktion: 15,2 TWh. **
Tillkommande kapacitet under 2016
Kvartal 1: 175 MW (prognos)
Kvartal 2: 128 MW (prognos)
Kvartal 3 75 MW (prognos)
Kvartal 4: 39 MW (prognos)
Totalt: 417 MW (prognos)
Totalt vid utgången av 2016 (prognos)
Vindkraftverk: 3 382 stycken
Kapacitet: 6 446 MW
Årsproduktion: 15,9 TWh
Helårsproduktion: 16,5 TWh
***
* Årsproduktionen, den faktiska produktionen,
påverkas av när under året installationerna
sker och hur det blåser under året.
** Detta är vad den installerade vindkraften,
vid årets utgång motsvarar i helårsproduktion
ett normalår.
*** OBS! Prognosen baserar sig på
basscenariot.
Summerad projektstatus per 2015-12-31
I drift
Antal vindkraftverk
Effekt (MW)
* Under byggnation
Antal vindkraftverk
Effekt (MW)
** Med alla tillstånd
Antal vindkraftverk
Effekt (MW)
** Under tillståndsprövning
Antal vindkraftverk
Effekt (MW)
På land
Till havs
Totalt
3 159
5 840
74
190
3 233
6 029
På land
Till havs
Totalt
137
424
137
424
På land
Till havs
Totalt
2 281
6 643
523
2 282
2 804
8 925
På land
Till havs
Totalt
3 698
12 038
775
3 425
4 473
15 463
* Kontrakterad vindkraft baserat på tagna investeringsbeslut (firm and unconditional turbine order)
** Uppskattade värden
Förändring Q4
(+87)
(+328)
(-101)
(-290)
Utveckling nya bindande turbinkontrakt
MW
300
Utveckling nya
bindande
turbinkontrakt
275
247,9
250
221
200
188,9
Glidande medelvärde
12 mån
150
100
114,8
105,7
51,3
48,6
Q4 2015
50,3
Q3 2015
50
Q2 2015
Q1 2015
Q4 2014
Q3 2014
Q2 2014
Q1 2014
Q4 2013
Q3 2013
0
* Uppgifter från samtliga turbinleverantörer som verkar på den svenska marknaden.
Turbinleverantörernas orderböcker
Tidplan enligt rapporter från turbinleverantörerna* för driftsättning av
kontrakterad volym vindkraft (MW) baserat på tidigare tagna
investeringsbeslut.
2015
(Tot)
2016
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
(Tot)
614,5
178
130
76
40
424
* Uppgifter från samtliga turbinleverantörer som verkar på den svenska marknaden.
Geografisk spridning av vindkraftverk
Källa: Vindbrukskollen
Installerad effekt per elområde
december 2019, utifrån basscenariot
MW
3500
Status per 2015-12-31
3000
Under tillståndsprövning
2500
Med alla tillstånd
2000
Under byggnation
1500
I drift
1000
500
0
SE1
SE2
SE3
SE4
Utveckling vindkraftsproduktion 2016
Utfall 2015, prognos 2016
TWh
18
16
16,6
14
15,9
15,7
16,5
16,0
Produktion
senaste 52 v
12
11,5
10
8
Ackumulerad
produktion
7,7
6
4
2
4,0
0
31/12-15
31/3
30/6
30/9
31/12-16
Utveckling vindkraft - olika scenarier
Utfall (vitt) och prognos (blått)
TWh
25
Ökande osäkerhet
20
Årsproduktion
(hög)
15
Årsproduktion
(bas)
10
Årsproduktion
(låg)
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Per 31/12 varje år
Basscenariot – Svensk Vindenergis prognos
Detta scenario av vindkraftsutvecklingen är det mest troliga och utgör Svensk Vindenergis prognos
Utfall (vitt) och prognos (blått)
25000
Ökande osäkerhet
20000
16600
15993
16813
19429
17838
Årsproduktion
[GWh]
Total installerad
effekt [MW]
15000
11450
9900
10000
7160
6100
5000
0
2007
2899
2008
2009
2010
3743
4382
5425
6029,2
6446
6700 7162
7809
2663
3048
3382
3453
3607 3820
2403
3233
2039
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totalt antal
vindkraftverk
Per 31/12 varje år
Basscenariot avspeglar en tänkbar utveckling med hänsyn till vilka projekt som kan förväntas realiseras utifrån
en bedömning av nuvarande och framtida marknadsläge. I modellen antas 10 procent av projekten försenas in
på nästa år.
Antaganden bakom Svensk Vindenergis
modell
Motsvarande andel av effekt som förväntas realiseras utifrån status och
scenario inom angiven tidsram. Uppgifterna är ungefärliga.
Status
Hög
Bas **
Låg
Under byggnation
100 %
100 %
95 %
Med alla tillstånd *
25 %
15 %
0%
Under tillståndsprövning *
10 %
5%
0%
* För dessa två kategorier antas i modellen endast landbaserad vindkraft realiseras fram till och med december 2019.
** Basscenariot avspeglar en tänkbar utveckling med hänsyn till vilka projekt som kan förväntas realiseras utifrån en
bedömning av nuvarande och framtida marknadsläge. I modellen antas 10 procent av projekten försenas in på nästa år.
Uppföljning av prognosen
Tidigare prognoser och utfall av installerad kapacitet
MW
Utfall
7000
Q3 2012
Q4 2012
6000
Q1 2013
Q2 2013
5000
Q3 2013
4000
Q4 2013
Q1 2014
3000
Q2 2014
Q3 2014
2000
Q4 2014
Q1 2015
1000
Q2 2015
0
Q3 2015
2012
2013
2014
2015
Uppföljning av prognosen
Utfall
Tidigare prognoser och utfall av årsproduktionen
TWh
18
Utfall
normalår
Q3 2012
16
Q4 2012
14
Q1 2013
Q2 2013
12
Q3 2013
10
Q4 2013
8
Q1 2014
6
Q2 2014
Q3 2014
4
Q4 2014
2
Q1 2015
0
Q2 2015
2012
2013
2014
2015
För innevarande år har prognoser gjorts för faktisk årsproduktion, men nästkommande år
prognosticeras normalårsproduktion