Återrapportering av nationell funktion för kunskapsområdet

Datum
Vår beteckning
Sid
2014-02-19
2015/007248
1 (6)
Ert datum
Er beteckning
2013-12-19
A2013/4852/ARM
A2013/4846/SV (delvis)
Enheten för Analys och Statistik
Carin Håkansta, 010-730 94 76
[email protected]
Regeringen
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
Återrapportering av nationell funktion för
kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv
I regleringsbrevet daterat 19 december år 2013 anges att Arbetsmiljöverket i
samband med årsredovisningen ska lämna en redovisning till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet) av ”utvecklingen när det gäller den nationella
funktionen för kunskapsområdet arbetsmiljö- och arbetsliv” enligt följande:
Arbetet med den närmare utformningen av funktion bör fortsätta för att successivt ge
genomslag i myndighetens kunskapsförmedlande verksamhet. Som en del i detta arbete
bör myndigheten i ett första skede utveckla former för tillgängligheten och
nyttiggörandet av den kunskap som redan finns eller under året tas fram av
myndigheten i form av kunskapssammanställningar och statistik.
På ett övergripande plan kan Arbetsmiljöverket sammanfattningsvis konstatera
att de 4,5 miljonerna fått bra utväxling trots viss fördröjning i bemanningen av
funktionen. Denna fördröjning förklarar varför det ekonomiska utfallet landade
på 65 procent av kostnadsramen.
Utveckling av formerna för tillgänglighet och nyttiggörande av kunskap
I februari 2014 deltog Arbetsmiljöverket i en internationell workshop om
hållbart arbete, innovation och tillväxt. Den arrangerades av en Vinnovafinansierad plattform under ledning av Lunds universitet som verkar för att
lyfta arbetsmiljöfrågorna inom i EU:s forskningsfinansieringsprogram Horisont
2020 (sustainablework2020.se).
Deltagandet i workshoppen ledde till två kunskapsrelaterade aktiviteter. För
det första initierades kontakt mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.
Denna kontakt ledde sedermera till att Arbetsmiljöverket gick med i
Välfärdsakademin - ett initiativ som ska lanseras av Försäkringskassan i januari
2016 i syfte att skapa innovativa samarbetsformer mellan forskare, myndigheter
Postadress: 112 79 Stockholm • Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm
Telefon: 08-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: [email protected] • Webbplats: www.av.se
Organisationsnummer: 202100-2148
Missiv
Datum
Vår beteckning
Sid
2014-02 -17
2014/101973
2 (6)
och andra organisationer för att tillsammans finna lösningar på välfärdens
problem.
För det andra organiserade Arbetsmiljöverket tillsammans med
Försäkringskassan och Sustainable Work 2020 en konferens om det hållbara
arbetslivet.
Konferensen Ett hållbart arbetsliv i Sverige 2020
Den 1 december 2014 ägde konferensen Idéforum för Hållbart Arbetsliv i Sverige
2020, rum på Stockholm Waterfront. Syftet var att belysa hur forskning och
utveckling i samspel med arbetslivspolitik och partssamverkan kan bidra till ett
hållbart arbetsliv i Sverige. Bland deltagarna fanns forskare, företrädare för
arbetstagare och arbetsgivare, representanter för myndigheter (varav tre
generaldirektörer) och arbetsmarknadsministern. Gäster från European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND) i
Dublin, EU-OSHA i Bilbao och National Research Centre for the Work Environment
(NRCWE) i Köpenhamn bidrog med en europeisk utblick.
Drygt 120 konferensdeltagarna diskuterade olika aspekter av ett hållbart
arbetsliv. Målet med konferensen var att definiera utmaningar och möjligheter
samt behov av insatser för ett hållbart arbetsliv i framtiden. Många teman som
diskuterades i konferensens presentationer och paneldiskussioner återkom i
mindre dialogseminarier under eftermiddagen.
En central fråga som diskuterades var nyttiggörandet av kunskap. Bland de
förslag som framkom fanns att återupprätta en nationell plattform för
arbetsmiljöforskning och att samarbeta på alla ledder och att sprida den
kunskap som finns. Många poängterade ett behov att stärka
kunskapsförsörjningen inom arbetsmiljöområdet genom ökade resurser och
samarbete mellan forskningsfinansiärer och myndigheter. Vidare förslogs att
kunskapsförsörjningen borde samordnas bättre genom mer samarbete mellan
myndigheter och forskare samt en nationell strategi. För att integrera svagare
grupper i arbetslivet föreslogs bättre skola och yrkesvägledning samt
innovativa anställningsformer och möjlighet att arbeta deltid. För att öka
jämställdheten föreslogs en revision av föräldraförsäkringen för mer jämlik
fördelning av familjeansvaret samt en jämnare fördelning av arbetsuppgifter
och resurser mellan kvinnor och män inom samma organisation. Vidare
föreslogs att den internationella dimensionen stärks genom att forskare och
organisationer bättre utnyttjar internationella nätverk och att en nationell
kontaktpunkt skapas för internationellt samarbete. Man föreslog även att
Arbetsmiljöverket blir bättre på att bevaka regler på EU-nivån för att undvika
komplikationer i tillämpningen av det svenska regelverket samt att krav införs
på kollektivavtal och systematiskt arbetsmiljöarbete i offentliga upphandlingar.
Missiv
Datum
Vår beteckning
Sid
2014-02 -17
2014/101973
3 (6)
Slutligen föreslogs bättre stöd från företagshälsovården och Arbetsmiljöverket
till arbetsgivarna, särskilt om psykosociala risker, och att arbetsmiljöutbildning
integreras i läroplanerna för att förbereda ungdomarna på arbetslivet. Det
föreslogs även mer stöd till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
Konferensen direktsändes på Arbetsmiljöverkets webbplats och en redigerad
version lades sedan ut på kunskapsfunktionens sida
(http://www.av.se/arbetsmiljokunskap/index.aspx). En sammanfattande
dokumentation av det som presenterades och diskuterades på konferensen
läggs ut på verkets webbplats i februari 2015.
Utveckling av webbplatsen
Som ett steg på vägen att ytterligare synliggöra Kunskapsfunktionen lanserades
en reviderad version av www.av.se under hösten 2014. Under 2015 kommer
detta arbete att konkretiseras i samband med att hela webbplatsen görs om och
nya möjligheter öppnas i samband med införandet av en ny teknisk plattform.
Projektet kvinnors arbetsmiljö
Ett exempel på hur framtagen kunskap nyttiggjorts är användandet av
kunskapssammanställningar i projektet kvinnors arbetsmiljö. Under tre
avslutande konferenser hösten 2014 i Umeå, Malmö och Stockholm, "Organisera
för ett hållbart arbetsliv", medverkade flera forskare för att presentera och
diskutera kunskapsläget kring bland annat arbetsrelaterad hälsa och
könssegregerade strukturer i arbetslivet.
Utveckling av kunskap som tagits fram i form av kunskapssammanställningar och
statistik
Arbetsmiljöverket har under 2014 tagit fram såväl nya
kunskapssammanställningar som nya kunskapsprodukter med utgångspunkt i
arbetsmiljöstatistiken.
Kunskapssammanställningar
Under 2104 har arbetet med att utveckla och förmedla (ny) kunskap inom
arbetsmiljöområdet fortsatt. Fyra kunskapssammanställningar inom vissa
prioriterade områden har publicerats:
 Hälsorelaterad arbetsmiljöövervakning, Rapport 2014:1
 Den hjärnvänliga arbetsplatsen – kognition, kognitiva funktionsnedsättningar
och arbetsmiljö, Rapport 2014:2
 Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften, Rapport
2014:8
 Carcinogena kemikalier i gränsvärdeslistan: samverkanseffekter (2014:10).
Samtliga kunskapssammanställningarna presenterades vid allmänna
seminarium utom den första (Rapport 2014:1) eftersom den har ett mer internt
Missiv
Datum
Vår beteckning
Sid
2014-02 -17
2014/101973
4 (6)
fokus och därför presenterades på ett seminarium öppet enbart för
myndighetens personal. Alla kunskapssammanställningar och allmänna
seminarier finns tillgängliga på myndighetens webbplats www.av.se under
sidan ”Arbetsmiljökunskap”.
Urvalet av vilka kunskapssammanställningar som ska tas fram görs på basis av
myndighetens omvärldsanalys i en arbetsprocess som involverar samtliga delar
av verksamheten, och där myndighetens Regelverksamhet är en central aktör i
processen att samla in kunskap.
De kunskapssammanställningar som presenterats under 2014 omfattar olika
arbetsmiljöområden, av naturvetenskaplig likväl som samhällsvetenskaplig
natur. En av kunskapssammanställningarna (Rapport 2014:1) syftar till att
föreslå och diskutera möjligheten att kunna följa utveckling och trender i
arbetsmiljön avseende ohälsa och exponering, psykisk likväl som fysisk, under
längre tid, kunskap som kan behövas i myndighetens framtida arbete. En annan
kunskapssammanställning (Rapport 2014:10) förmedlar uppdaterad,
vetenskaplig information om cancerframkallande kemikaliers eventuellt
samverkande effekt på människan vid exponering. Utgångspunkten är de
kemikalier som är märkta som cancerframkallande på myndighetens
gränsvärdeslista. Två av kunskapssammanställningarna (Rapport 2014:2 och
Rapport 2014:8) har hållbart arbetsliv som teman. Den ena rapporten (Rapport
2014:8) har ett genusperspektiv på urvalet av vetenskaplig litteratur och
fokuserar på arbetsmiljöns betydelse för människors möjligheter och vilja att
stanna kvar i arbetslivet. Den andra rapporten (Rapport 2014:2) diskuterar hur
den ”hjärnvänliga arbetsplatsen” kan se ut och syftar till ny kunskap om
arbetsmiljön(-s betydelse) och kognitiva funktionsnedsättningar.
Vidare inledde kunskapsfunktionen under 2014 arbetet med ytterligare sju
kunskapssammanställningar som kommer att bli klara under 2015. De har
följande teman:
 Lean, arbetsmiljö och hälsa
 Upphandlad verksamhet - jämförelse mellan branscher
 Digital arbetsmiljö
 Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet
 Kloraminer och exponering i badhus
 Fysisk aktivitet som prevention mot arbetsrelaterade belastningsbesvär
 Exponering för bergdamm
Statistisk analys
Projektet att utveckla Arbetsmiljöverkets analysförmåga med hjälp av statistisk
analys, USA, pågår åren 2014-2016 och bygger på fyra teman: Metoder, Det
goda arbetet, Arbetsmiljörisk och Effektutvärdering. Fokus ligger på
Missiv
Datum
Vår beteckning
Sid
2014-02 -17
2014/101973
5 (6)
fördjupade analyser som bidrar till ökad förståelse för samband och trender
som bidrar till effektivare stöd till ledningen och styrningen inom myndigheten.
Samtliga analysrapporter är publicerade på Arbetsmiljöverkets hemsida:
http://www.av.se/statistik/faktarapporter/ovrigstatistik.aspx
Tema Metoder inkluderar utveckling av analysmetoder och tillgång till
bakgrundsdata, som i sin tur kräver samarbete med främst Statistiska
centralbyrån. Samarbete med andra myndigheter sker också genom
Arbetsmiljöverkets programråd för officiell statistik, där ett femtontal
representanter för andra myndigheter och arbetsmarknadens parter ingår.
Tema Det goda arbetet handlar om positiva arbetsmiljöindikatorer. Under 2014
har analysresultaten på detta tema löpande presenterats för myndighetens
ledningsgrupp och en för ändamålet skapad referensgrupp som består av
forskare, arbetsmarknadens parter samt representanter från Arbetsmiljöverket
och SCB. Vidare publicerades en rapport från en nordisk konferens med
ambitionen att motsvarande positiva indikatorer också tas fram i de andra
nordiska länderna (Rapport 2014:3. The Nordic Seminar. An abstract about how four
Nordic countries have used the MEADOW guideline). I temat ingår också att bättre
belysa och förstå det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Analysrapporter
har under 2014 ingått som underlag inom Arbetsmiljöverkets
handlingsprogram för SAM 2012 – 2015.
Inom tema Arbetsmiljörisk genomförs analyser i syfte att identifiera skillnader i
arbetsmiljörisker. Studien Riskfaktorer för arbetsolycka ˗ bakomliggande faktorers
inverkan på individens olycksrisk (Rapport 2014:2) handlar om bakomliggande
orsaker till arbetsolycka med sjukfrånvaro. Här presenteras kunskap om
arbetsmiljörisker och tankar om hur riskanalys kan utvecklas. Rapporten
granskar åtta faktorer för att se vilka risker som finns inom dem: kön, ålder,
utländsk och svensk bakgrund, utbildningsnivå, ägarkontroll, yrke, bransch och
arbetsställets storlek. I de fall där samtliga granskade riskfaktorer samverkar
kan det leda till 25 gånger högre risk. Slutresultatet presenterades på ett öppet
seminarium i september 2014.
Faktablad
Under året har det även producerats ett antal korta arbetsskadefakta som
belyser arbetsskade- och arbetsmiljöproblematik. Syftet med dessa faktablad är
att tillgängliggöra statistik genom att på ett lättförståeligt sätt framställa data
om arbetsrelaterade skador och sjukdomar inom ett visst område. Även dessa
finns tillgängliga på Arbetsmiljöverkets hemsida. Urvalet av ämnen för dessa
faktablad bygger ofta på Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsprojekt.
Annars styrs valet av teman genom antal nedladdningar från webbplatsen,
genom de vanligaste frågorna som ställts till myndigheten eller utifrån
Missiv
Datum
Vår beteckning
Sid
2014-02 -17
2014/101973
6 (6)
myndighetens prioriterade områden.
Under 2014 skrevs faktablad om: Post- och kurirverksamhet,
Restaurangbranschen, Personförflyttningar, Omsorg och sociala tjänster,
Kränkande särbehandling, Belastning i arbete, Farliga maskiner,
Tillverkningsindustri