KETRON SD5 KETRON SD3

KETRON SD5
KETRON SD3
SVENSK BRUKSANVISNING
INDEX
SIDA
Säkerhetsinstruktioner
Anslutningar
Frontpanelen - Knappfunktioner
Menyer - Right Menu & Live Setting
Modifiering av Parametrar
Snabbstartguide
Instrumentljud – Voice/User Voice
Program & One Touchljud
Drawbars - Orgelljud
Drum Set - Trum & perkussionljud
Arranger
MIDI-pedal - som fotbas
Inställningar - Pattern Edit
Startinställningar - Power On Set Up
Song Play, Midi-fil & Karaoke
Inställningar - Drum Remix
Inställningar - Video Out & Karaoke
Inspelning av MIDI-fil
Filhantering: MIDI, KAR & TEXT
Inställningar för mikrofon
Inställningar för Vocalizer
Inställning av effekter
Registreringsminnen - Registrations
Inställningar - Utility
Inställningar - MIDI-dragspel
Inställningar - MIDI
Inställningar - Hårddisk & disketthantering
Inställningar - MidJay
Inställningar - Multi-Tab
Tekniska specifikationer (se den engelska bruksanvisningen)
Crafton Musik AB,
Truckgatan 2,
442 40 Kungälv, Sverige.
www.crafton.se
E-post: [email protected]
Norsk Musikk Distribusjon AS,
Strømsveien 177,
Alnabru, 0665 Oslo, Norge.
www.norskmusikk.com
E-post: [email protected]
3
5
7
14
17
19
26
32
38
39
42
54
55
63
64
73
75
77
78
81
83
91
93
97
102
105
112
123
127
VIKTIGA SÄKERHETS OCH INSTALLATIONSRÅD
Varning: För att minska risken för brand eller elektrisk stöt bör instrumentet inte användas
vid vatten eller i fuktig miljö. Anslut alltid instrumentet till ett jordat elektriskt uttag (med
originalströmkabel) vilket reducerar risken för olyckor i händelse av funktionsfel.
Fara: Felaktiga elanslutningar kan medföra risk för elektrisk stöt. Om Du är på något, låt
en fackman kontrollera elektriska anslutningar och kontakter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läs bruksanvisningen noggrant innan Du börjar spela på instrumentet.
Ha översikt om barn använder instrumentet för att minska risken för olyckor.
Använd inte instrumentet i fuktiga miljöer eller utomhus vid regn.
Använd alltid de stativ som tillverkaren rekommenderar.
Tänk på att stark volym från förstärkare eller hörlur kan orsaka hörselskada.
Placera instrumentet så att det har god luftväxling.
Placera inte instrumentet i direkt solljus eller i närheten av stark värme.
Använd instrumentet med korrekt strömkabel eller originalets adapter.
Instrumentets strömförbrukning finns angiven.
Om instrumentet inte används under en tid, bör strömkabeln kopplas ur
Kontrollera att inga föremål hamnar i eller vätska spills inuti instrumentet.
Låt en kvalificerad servicetekniker ta hand om eventuella fel eller problem.
Instrumentet ska kontrolleras av kvalificerad servicetekniker om:
•
•
•
•
•
Strömkabeln är skadad.
Föremål eller vätska spills på eller i instrumentet.
Om instrumentet använts i extremt fuktiga miljöer (t.ex. vid regn).
Om det inte fungerar korrekt eller vid andra funktionsproblem.
Om instrumentet tappats vid transport eller skadats på annat sätt
Hur Du undviker störningar från andra elektriska apparater
Om instrumentet inte används enligt instruktionerna kan det orsaka störningar på på annan
elektrisk utrustning trots det inbyggda skyddet mot interferens. För att kontrollera om
eventuella störningar åstadkoms av instrumentet, gör så här. Stäng först av och starta
sedan instrumentets. Om instrumentet är orsaken till störningar kan Du vidta en eller fler
av följande åtgärder:
•
•
•
•
Prova att vrida TV eller radioantenn i annan riktning eller flytta instrumentet.
Öka avståndet mellan instrument och störd elektrisk apparat.
Anslut instrument och andra apparater till olika elektriska uttag.
Om problemet kvarstår, kontakta en kvalificerad el/servicetekniker.
VARNING:
• Stäng alltid av instrument, förstärkare, mixer & dator innan anslutningar görs.
• Läs instruktioner om interferens (radiostörning) ovan.
• Rengör instrumentet med torr trasa - inte thinner eller annan polish.
3
FLER SÄKERHETSRÅD OCH REKOMMENDATIONER
• Om Du vill ta med ditt instrumen utomlands, kontrollera alltid landets elnät/spänning
eller om Du är osäker kontakta en servicetekniker.
• Undvik att utsätta instrumentet för starka vibrationer eller stötar.
• Tryck inte för hårt på instrumentets tangenter, knappar eller anslutningar.
• Placera inga föremål på instrumentets teckenfönster.
• Under användning kan instrumentets hölje bli varmt då värme avges från
interna elektriska komponenter vilket är normalt. Placera alltid instrumentet så att det
har tillräcklig luftväxling (ej vid värmeelement eller liknande).
• Spara och säkerhetskopiera data ofta!
Kom ihåg att alla data som låtarrangemang och inställningar som inte sparats kan förloras
under onormala driftförhållanden som vid strömavbrott. Gör alltid en säkerhetskopia (eller
två) när Du arbetar med arrangemang eller ljudprogrammering.
INTERN STRÖMFÖRSÖRJNING
• Instrumentet har ett internt batteri (som inte kan återuppladdas) för att behålla de
inställningar och data som är nödvändiga för dess grundinställningar.
• Beräknad livslängd för batteriet är ung. fem år och när det ska bytas ut bör Du kontakta
en kvalificerad servicetekniker.
ANVÄNDARINFORMATION - Europiska Unionen
Symbolen betyder att produkten enligt landets lagar och bestämmelser inte får kastas med
hushållsavfallet. Om produkten upphör att fungera ska den inte kastas tillsammans med
det vanliga hushållsavfallet utan produkten måste överlämnas till en återvinningsstation för
elektrisk och elektronisk utrustning. När Du låter den uttjänta produkten tas om hand för
återvinning sparas naturens resurser och Du hjälpertill att skydda miljö och hälsa.
4
ANSLUTNINGAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
På baksidespanelen finns alla nödvändiga ljud-, MIDI- och pedal-anslutningar. De enda
extra tillbehör som omnämns i bruksanvisningen är: extern extra hårddisk, videointerface
och TV/monitor samt fotomkopplare/pedaler.
ANSLUTNINGAR - BAKSIDESPANELEN
1.
SPEAKER: Av/på-knapp för de inbyggda högtalarna.
2.
MICRO I OUTPUT: Monoutgång för mikrofonljudet när Vocalizer används.
3.
OUTPUT LEFT/MONO, RIGHT: Stereoutgång för audio - använd Left
(vänster utgång) för användning i mono.
4.
PEDAL FOOTSWITCH: Här ansluts fotpedal FS 6 eller FS13.
5.
SUSTAIN PEDAL: Anslutning för sustainpedal.
6.
VOLUME PEDAL: Anslutning för volympedal. Vi rekommenderar att Du
använder Ketrons egen pedal.
7.
MIDI IN (GM): Används för att styra 16 General MIDI-kanaler.
MIDI IN 2 (Keyboard): Anslutning när Du vill styra ljudmodulen från en
annan klaviatur eller MIDI-dragspel.
MIDI OUT: Skickar instrumentets MIDI-data till annan MIDI-utrustning
(som solostämmor och komp).
MIDI THRU: Vidarebefordrar all MIDI-data som tas emot via MIDI In 1.
8.
COMPUTER INTERFACE: Anslutning till Mac eller PC-dator.
9.
VIDEO INTERFACE: Anslutning för TV eller monitor.
10.
AC SOCKET: Anslutning av strömkabel.
11.
MAIN SWITCH: Av/på-knapp för instrumentet.
ANSLUTNINGAR - FRONTPANELEN
HEADPHONES: Anslutning för hörlur i stereo.
GAIN: Inställning av mikrofonens signastyrka (eng. gain).
MICRO INPUT: Obalanserad anslutning (mono) för två mikrofoner (endast då en
stereoadapter används). Vocalizer- och instrumentets Global-effekter kan
användas för de mikrofoner som ansluts vid ingången.
5
FLER FINESSER
HARD DISK
Anslut extra hårdisk för lagring av MIDI-filer, Pattern samt annan
data.
DISK DRIVE
Diskettstation för disketttyp: DD (720 Kb) eller HD (1,4 MB) i
DOS-format. PC-formaterade diskett kan användas direkt.
JOYSTICK
Kontroll som styr tonhöjd och modulationseffekten. Om styrspaken
förs åt höger höjs tonhöjden och vice versa. Om kontrollen förs från
dig kan Du styra modulation och andra effekter.
AFTERTOUCH
Monofonisk aftertouch som aktiveras genom att trycka ned en
klaviaturtangent lite extra, och kan styra effekter som vibrato.
VELOCITY
Anslagsdynamik som kan styra ett ljuds klangfärg som t.ex. volym
eller en filtereffekt.
GENERAL VOLUME Mastervolym för hela instrumentet inkl. stereoutgångar och anslutna
mikrofoner. Volymen skickar inte ut MIDI-data.
MULTI-TABS
Sexton funktionsknappar på frontpanelen med vilka Du når flera olika
funktioner på instrumentet. De kan t.ex. tysta (mute) ett eller fler
perkussioninstrument, nå alla General MIDI-kanaler och aktivera ljudoch special-effekter.
EXTRA TILLBEHÖR
Video Interface:
Extra Flash RAM-minne:
Vocalizer:
Anslutningssladd/PC:
Anslutningssladd/Mac:
Keyboardetui m. hjul:
P/N
P/N
P/N
P/N
P/N
P/N
9AC134
9AC116
9AC004
9AC123
9AC122
9AC005D
6
FRONTPANELEN - KNAPPFUNKTIONER
Instrumentets frontpanel är uppdelad och funktionsknappar av samma typ har grupperats i
sektioner. En kort beskrivning från vänster till höger:
VOLUME: Två rader med sex funktionsknappar. Varje knapp styr volym för en ljudsektion;
DRUMS, BASS, CHORD, LOWER, 2ND VOICE och RIGHT. Volym för sektionerna tystas helt
(eng. mute) om Du trycker på båda VOLUME samtidigt. För att återgå till föregående
inställning tryck på en knapp igen. För att öka volymen, håll VOLUME nedtryckt. För att
minska volym, tryck på vänster VOLUME. 2ND VOICE styr volymen för andrastämman volymbalansen mellan dem styrs med volymknapparna.
PAGE+ PAGE-: Det finns ofta flera menysidor som t.ex. inställningar för Voice och
Style. Då används PAGE + för att nå nästa menysida och PAGE - den föregående. När
indikeringslampan lyser för DISK används PAGE +/- för val mellan diskett eller hårddisk.
Då nås följande/föregående menysidor med DATA CURSOR +/-. Från huvudmenyfönstret
styr PAGE +/- Arrangerns tempo stegvis (inställning av funktionen görs i menyn Utility).
DATA CURSOR: När det finns flera inställningar som kan modifieras i menyfönstret eller
när funktionsknapparna inte tydligt hör ihop med en specifik parameter (t.ex. en inställning
i menyfönstrets mitt) används DATA CURSOR för att att markera och och ändra en
inställning. Knapparna namnges efter pilens riktning: UP (sv. upp), DOWN (sv. ned), LEFT
(sv. vänster) och RIGHT (sv. höger). Vanligen används UP/DOWN för att välja (eller
markera) den inställning som ska modifieras och LEFT/RIGHT används för att modifiera
värdet - och fungerar på samma sätt som VALUE +/-. Om du trycker på LEFT/RIGHT
samtidigt återställs värdet och trycks båda ned samtidigt återgår värdet till
fabriksinställningen igen. I menyfönstret DISK används DATA CURSOR LEFT/RIGHT för
att visa de filer som inte får plats i menyfönstret medan DATA CURSOR UP/DOWN
används som VALUE +/- för att välja och markera en fil.
ENTER: Bekräftar att Du vill spara ett modifierat värde eller annat val. I menyfönstret
DISK används den för att starta uppspelning/eller ladda MIDI-fil.
TRANSPOSE -/+: Funktionsknappar som transponerar (dvs. flyttar) det som spelas på
klaviaturen (och inspelningar) upp eller ned i halvtonssteg. För att återställa värdet till
ingen transponering, trycks båda knapparna ned samtidigt.
SAVE: Används för att spara nya inställningar och modifieringar.
7
EXIT: Öppnar instrumentets huvudmenyfönster. I Song Play är knappen avstängd och då
nås huvudmenyn med SONG PLAY och EXIT.
DISK ON: För organisering av mappar/ f iler på diskett eller hårddisk. När
indikeringslampan för DISK lyser används PAGE +/- för val mellan diskett eller hårddisk.
MICRO Vocalizer: Öppnar menyfönstret för mikrofon och Vocalizer.
TALK: Av/på-knapp för mikrofonens effekter (t.ex. mellan låtarna).
1 TOUCH TO STYLE: Av/på-knapp för den automatiska länkningen av One Touchminnesinställningar till en Style.
SPLIT: Delar instrumentets klaviatur i två sektioner. Grundinställningen är alltid C3tangenten så att toner spelade med vänsterhanden styr Arrangersektionen och högerhanden
melodistämman (Right). Ställ in önskad inställning så här:
1. Håll SPLIT nedtryckt, tryck ned den tangent där klaviaturen ska delas.
2. Släpp SPLIT. Inställningen behålls till instrumentet stängs av.
LEFT MENU: Öppnar menyfönstret för Arranger och klaviaturens Splitpunkt.
TECKENFÖNSTER, HUVUDMENY OCH FUNKTIONSKNAPPAR
Från huvudmenyfönstret (ovan) nås programmeringsfunktioner via tio funktionsknappar
placerade på teckenfönstrets båda sidor eller med namngivna funktionsknappar. Beroende
på menyval visas inställningarna i menyfönstret och modifieras med funktionsknapparna
F1-F10. Knapparnas funktion beror på vilken menysida som är aktiverad. För att välja en
parameter, trycker Du på önskad funktionsknapp. Om en inställning visas i menyfönstrets
mitt, väljs de med CURSOR. Här följer en kort beskrivning av hur inställningar görs i
menyfönstret (mer info senare i bruksanvisningen).
Number, name and volume of the style: Visar vald Style; namn och nummer - 003
PIANOBAL. Välj en ny Style med STYLE-knapparna. Ställ in önskad volym för Arranger
med DATA CURSOR (Left/Right).
Sound selected and volume: Välj önskat ljud (se bild, valt ljud GRAND) med hjälp av
VOICES (förinställda ljud) eller USER VOICES (användarljud). Ställ in önskad volym (se
bild, volyminställning 63) med RIGHT VOLUME.
Second Voices: Valt 2nd Voice-ljud (bild: Violas). Ljud väljs med 2ND VOICE.
8
Split and transposition point: Anger den tangent där klaviaturen delats (se bild: Split
C3) med melodistämman till höger om den och autokomp (samt Lowerljud) nedanför
inställd splitpunkt. Aktuell transponering visas i menyfönstret (se bild: Transp: ---).
Transp: Visar hur många halva tonsteg som kan ställas in med hjälp av instrumentets
TRANSPOSE +/--. Transp: --- betyder det att ingen transponering är inställd.
Tem po and Beat of t he St y le: Anger Arrangerns tempo - visas med f yra
indikeringslampor för varje taktslag) för. Ställ in önskat tempo med TEMPO +/-.
Chord: Menyfönstret visar vilket ackord som spelas nedanför aktiverad splitpunkt (se bild
ovan, inget ackord angivet -------).
Volume cursors of the main section of the keyboard: Volyminställning för
instrumentets ljud (se bild), i menyfönstrets nedre del: trumljud (Drums), bas (Bass),
ackord (Chord) och melodistämma (Right). Ställ in önskad volym med VOLUME+/-.
För att ändra teckenfönstrets kontrastinställning används CONTRAST-kontrollen. Med hjälp
av F1/F10 nås fler funktioner från huvudmenyfönstret enligt följande:
GM: Öppnar menyfönstret för sexton General MIDI-kanaler och funktionsparametrar.
EFFECT: Öppnar menyfönstret för effektsektionen där inställningar för reverb och
F1
F2
modulationseffekter utförs.
F3 UTILITY: Öppnar menyfönstret där instrumentets globala inställningar styrs.
F4 ARRANGE MODE: Öppnar menyfönstret för instrumentets Arranger - så att Du
snabbt kan göra inställningar för t.ex. ljud, volym och effekter live.
F5 ARRANGE VIEW: Fyra menysidor där Du kan programmera om inställningar för bl.a.
ljud, volym och effekter för Arrangerns olika sektioner.
F6 MIDI: På flera menysidor programmeras bl.a. inställningar för att skicka/ta emot
MIDI-data samt inställning av klaviaturens olika MIDI-kanaler.
F7 EDIT USER/DRAWBARS: Öppnar menyfönstret där modifiering av ljudens envelope,
filter och LFO med mer utförs. I menyfönstret för Drawbar (nås med USER VOICE
och sedan BASS-FX). Om Du vill modifiera ett orgelljud nås menysidan med EDIT
USER/DRAWBARS med enskilda Drawbars-inställningar.
F8 EDIT PROGRAM: Öppnar menyfönstret där inställningar för Programljud görs.
F9 EDIT DRUM: Öppnar menyfönstret för trum- och perkussionljud. Där kan Du
programmera kompletta trumset (Drum Set) - varje klaviaturtangent kan trigga två
olika samplingar för t.ex. för "velocitysplittar".
F10 DRUM MIXER: Öppnar menyfönstret där trumljudsfunktioner styrs : av/på, volym,
panorering, reverb m.m.
FUNKTIONSKNAPPAR OCH VAL AV STYLE
Med funktionsknapparna kan Du välja tio olika STYLE-grupper direkt från frontpanelen. När
Du valt önskad Style visar menyfönstret tio alternativ som väljs med F1-F10. Det finns
fler Styles att välja som nås med PAGE +/- eller genom att trycka på samma Style-knapp
upprepade gånger. När menyfönstret når sista menysidan återvänder Du till första
menysidan med STYLE i stället för PAGE +/-. Ibland används de STYLE som numeriska
knappar (siffror) när Du ska skriva in ett nummer och välja mapp eller fil.
9
FUNKTIONSKNAPPAR OCH VAL AV VOICELJUD
Det finns två rader med sex funktionsknappar i varje på längst till höger på frontpanelen
med beteckningen VOICES. Med dem väljs en ljudfamilj av förinställda (Preset) eller
användarljud (User Voice). När Du trycker på en knapp visar menysidan - fem på varje sida
- som väljs med funktionsknapparna.
Det finns fler än tio ljud i varje ljudfamilj. De nås med PAGE +/-, eller genom att trycka
på funktionsknappen flera gånger. När menyfönstret når sista menysidan återvänder Du till
första menysidan med samma knapp i stället för PAGE +/-.
VOICES används också för funktionsval som (indikeringslampan lyser):
•
•
•
•
Med USER VOICE (användarljud) aktiverad väljer Du bland de 128 ljuden med
VOICES - de visas i grupper om tio ljud i varje.
När USER VOICE/BASS-FX är aktiverade väljs orgelljud med VOICES.
Med PROGRAM aktiverad väljs förinställda Programljud med VOICES.
Med ONE TOUCH aktiverad finns sex menysidor med One Touch-minnen.
FUNKTIONSKNAPPAR - FRONTPANELENS HÖGRA SIDA
PROGRAM: Med funktionen aktiverad väljs Programljud med funktionsknapparna. Ett
Programljud kan använda upp till fyra röster för melodistämman (Right).
2ND VOICE: När Du aktiverar ett 2nd Voice klingar två ljud för melodistämman.
USER VOICE: När Du aktiverar användarljudsknappen väljs de med VOICE.
1 TOUCH: Med funktionen aktiverad visas tio tillgängliga ljud ur de första åtta
ljudfamiljerna. Med funktionen One Touch Solo sparas de mest använda ljuden så att Du
kan kalla upp dem när Du spelar live med en enda knapptryckning.
REGISTR.: I ett registreringsminne kan flera inställningar (t.ex. ladda MIDI/TEXT-filer)
sparas för att sedan laddas automatiskt när instrumentet startas. När knappens
indikeringslampa lyser väljs baland 198 registreringar med numeriska knapparna (STYLE).
LEAD EFFECT: Effekter för melodistämman (Right) som distorsion, eko samt reverb och
chorusseffekter. Från menyn Lead Effect kan 1-4 effekter aktiveras samtidigt. I
menyfönstret finns inställningar för mikrofon, Vocalizer samt val av Vocal Set.
USER VOICE: Aktiverar användarljudbanken. Via VOICE visar menyfönstret tio olika ljud
i den ljudfamiljen.
PIANIST: Du kommer säkert att vilja använda både autokomp och melodistämma
samtidigt. För samma pianoljud över hela klaviaturen aktiveras den här funktionen.
Den är avsedd för pianoljud men Du kan spela med vilket ljud Du vill. Arranger kan
användas med aktiverad Pianist. Det finns två sätt att använda ackordfunktionen på. Ställ
in önskad ackordfunktion i menyfönstret Utility - den förinställda inställningen (och
vanligaste) är Standard.
AFTERTOUCH: Klaviaturen har monofonisk Aftertouch - som aktiveras med den här
knappen - och innebär att när en tangent trycks ned lite hårdare aktiveras effekten. Vill Du
styra andra funktioner med aftertouch väljs det med F3 Utility och sedan F2 (Aftertouch).
Mer info i avsnittet Utility.
10
PORTAMENTO: Aktiverar instrumentets effekter; Portamento, Legato eller Mono Mode (i
menyn Utility) för melodistämman (Right).
OCTAVE +/-: Transponerar (flyttar) melodistämman till önskad oktav, upp eller ned.
DOUBLE: Melodistämman dubbleras med en understämma, en oktav ned.
HARMONY: Aktiverad klingar valda harmoniseringar för menysidan Harmony (s.16).
RECORD SONG: Inspelning av komp, melodi, MIDI-data - sparas som MIDI-fil.
PLAY SONG: Aktiverar uppspelning av MIDI-filer och val av flera sammanlänkade MIDIfiler, och för visning av karaoketext i menyfönstret.
MANUAL DRUMS: Aktiverar funkionen som gör att Du kan spela trumljud från
klaviaturen (andra ljud stängs av). Volymen styrs via Drum Volume. Om funktionen
aktiveras när ackordkompet spelar fortsätter uppspelningen med samma ackord och
trumkomp. MANUAL DRUM stänger inte av trumljudet.
PATTERN: Aktiverad (indikeringslampan lyser) så kan Du ladda in en ny Style till RAMminnet från diskett eller hårddisk.
EDIT: Aktiverar modifiering av egna Pattern-mönster för instrumentet.
RIGHT MENU: För modifiering av melodistämmans (Right) inställningar.
FUNKTIONSKNAPPAR SOM STYR ARRANGER
På den nedre delen av frontpanelen finns i första hand funktionsknappar som används av
Arrangersektionen när Du spelar live.
RIGHT MENU: Öppnar menyfönstret där modifiering av inställningar för melodistämman
(till höger om splitpunkten), programmering av ljud (Voice) samt 2nd Voice utförs.
ROTOR ON: Av/på-knapp för en Leslie-liknande effekt* för ett Hammondliknande ljud*.
ROTOR SLOW/FAST: Styr den Leslie-liknande effektens* modulationshastighet.
BASS TO LOWEST: Aktiverad så använder autokompet alltid den lägsta tonen Du spelar
i vänsterhanden på klaviaturen som uppspelad baston.
MANUAL BASS: Med funktionen aktiverad kan Du spela basstämman (nedanför
klaviaturens splitpunkt) utan Arranger men med trumkomp.
JUMP: Med funktionen aktiverad väljs en ny Style-variation (A B C D) varje gång Du
trycker på Fill In. Med JUMP kan Intro användas som en Fill-infras.
KEY START/SONG REMIX PLAY: Aktiverad och med Arrangerns komp stoppat,
används knappen för att starta uppspelning av autokompet direkt när en (eller fler)
tangenter nedanför splitpunkten trycks ned. Om INTRO eller FILL IN aktiverats startar
uppspelningen av dem direkt. För att styra instrumentets LOWER-ljud (vänsterhandens
basstämma) måste Lower stängas av i menyn ARRANGE MODE (med Arranger avstängd).
Det gör att Lower-stämman inte kan höras innan Arranger startar. I menyn Song Play
används knappen för att Songarrangemangets trumspår för Remix.
* Leslie™ och Hammond™ är registrerade varumärken.
11
KEY STOP/STYLE REMIX PLAY: När indikeringslampan lyser stoppas Arrangerns komp
då ackord spelas med "kort anslag" (staccato) och startar när en tangent trycks ned igen.
Om en ton eller ett ackord hålls nedtryckt längre än värdet för en fjärdedelsnot fortsätter
Arrangern uppspelningen.
Med Arranger stoppad används KEY STOP för att starta uppspelningen igen när en ton
(eller ackord) med ett längre tidsvärde än vald inställning för Sync Time i menyn Arrange
Mode spelas. Om ett INTRO eller en FILL IN aktiverats med kompet stoppat spelas de upp
när ett ackord med längre tidsvärde än ovan angivet spelas. Om ackordet spelas staccato
stoppas uppselningen direkt. Om indikeringslampan för KEY START är tänd stoppas
kompet när Du tar bort vänsterhanden och startar när en tangent (eller fler) trycks ned. I
Song Play Mode används knappen för att välja Stylens trumspår med Remixfunktionen.
FILL: Med Arranger under uppspelning (eller stoppad) aktiveras ett eller fler Fill In (t.ex.
mellan verser). Med JUMP aktiverad (indikeringslampan lyser) väljs nästföljande Variation
av Style när Du trycker på FILL.
BREAK: Ett break under en takt innan Arrangerkompet startas igen.
TAP: Tryck på TAP (minst) fyra gånger i önskat uppspelningstempo för uppspelning av
Arranger eller Song. Om de var stoppade startas uppspelningen automatiskt om de befann
sig i vänteläge (eng. Standby) innan Du tryckte på TAP. Under uppspelning används TAP
för att öka tempot med fem BPM (taktslag per minut) varje gång (accelerando) knappen
trycks ned. Om knappen först hålls nedtryckt en kort stund och knappen trycks ned
minskar tempot (ritardando).
COUNT/PAUSE RESTART: Ger en takts inräkning innan autokompet startar.
Med
INTRO aktiverad (innan Du tryckt på COUNT och JUMP aktiverad) spelas vald Intro upp
efter inräkningen. Om Du trycker på knappen under uppspelning startas kompet från första
taktslaget, oavsett var uppspelningen befinner sig. Det kan vara bra om Du kompar en
sångare med dålig eller ingen "tajming". Med sekvensern aktiverad går instrumentet till
vänteläge till Du trycker på COUNT/PAUSE RESTART igen.
START : Av/på-knapp för instrumentets autokomp.
HOLD: Aktiverad så fortsätter uppspelningen av kompet med samma ackord även när Du
tar bort vänsterhanden. Avstängd görs uppspelning som vanligt men trumkompet fortsätter
uppspelning oavsett om Du trycker ned ett ackord eller ej.
SLOW: Minskar uppspelningstempot för Arranger eller Sekvenser.
FAST: Ökar uppspelningstempo för Arranger eller Sekvenser. Om både SLOW/FAST
trycks ned samtidigt låses tempot (menyfönstret visar en asterisk) även om en ny Style
väljs. Du tar bort "låsningen" om båda knapparna trycks ned samtidigt. För uppspelning av
Style med förinställt tempo, tryck samtidigt på PAGE +/-.
A, B, C, D/RIFF: Varje knapp A-D ger en ny Variation för en Style - från en enkel
variation till ett mer komplext komp. För att växla mellan Variation A-D används JUMP Fill
och LEFT CONTROL. Variation D skiljer sig från de andra och består ibland av ett kort riff
(musikalisk fras) som passar genren för vald Style.
I menyfönstret visas då ett [R] under Stylens namn (och Riff finns tillgängligt). När Riff
aktiveras blinkar indikeringslampan för variation D och ackordkompet använder bara det
först spelade ackordet i vänsterhanden som grund för riffet.
12
INTRO/END 1, 2, 3 (REMIX SELECT, DRUM MIXER, DRUM & BASS): Via
INTRO 1-3 - och Arranger avstängd - spelas en inledning till låten (med tre nivåer av
ökande komplexitet) för vald Style. Om Du trycker på INTRO under uppspelning av
Arranger spelas en av tre tre stilenliga avslutningar (eng. Ending). Om Jump Fill är
aktiverad och Du trycker ned Intro spelas vald Intro. I menyn Song Play Mode styr INTRO
1-3 instrumentets Remix under uppspelning.
ARR. MUTE: En funktion som tystar en (eller fler) delar av det autokompet.
13
RIGHT MENU och LIVE SETTING
Menyfönster där inställningar för melodistämman (Right Menu) görs.
F1 2ND SUSTAIN: Av/på-knapp för 2nd-Voiceljudets sustain (ljudets utklingning).
F2 2ND Split: Ställ in önskad splitpunkt för 2nd-Voiceljudet. Ovanför vald splitpunkt klingar
inte 2nd-Voice. Kan väljas med klaviaturens tangenter.
F3 Velocity Curve: Inställning för klaviaturanslaget: Normal, Hard 1, Hard 2, Soft 1, Soft 2
och Fixed (fast anslagskänsla). Välj inställning med DATA CURSOR.
F4 2ND Voice Edit: Val av önskat 2nd-Voiceljud. När Du valt önskat ljud, tryck på EXIT
eller spara ljudet via SAVE, sedan F6 2nd Voice och avslutar kommandot med F10 Save.
F5 2ND Lock: Låser valt 2nd Voice-ljud även om ett förinställt ljud väljs (Preset).
F6 Pianist Sustain: Av/på-knapp för Pianistfunktionens Sustain. Aktiverad så klingar det
senast spelade ackordet kvar, men Du kan spela över hela klaviaturen. När Du släpper upp
sustainpedalen spelas ackord som vanligt.
F7 Pianist Mode: I Pianist Mode kan Du spela ett ljud över hela klaviaturen. Med
inställningen Auto måste minst tre toner spelas för att autokompet ska känna igen ett
ackord och spela upp kompet. När ackordet identifierats fortsätter uppspelning av kompet
så länge inte fler än två toner spelas samtidigt igen. Inställningen Standard styrs med
sustainpedalen. Spela ett ackord och tryck ned pedalen och uppspelningen av kompet
fortsätter. Du kan stänga av funktionen för ett ljud och använda den enbart för
inställningen med F7 Pianist Sustain.
F8 Fade: Kontrollerar instrumentets volym för funktionen. Under uppspelning av Arranger
minskar volymen gradvis till noll. Med Arranger avstängd ökar ljudvolymen från noll till en
förvald inställning. Att trycka ned knappen snabbt ger inga stora volymförändringar.
F9 Bass Boost: Funktion som styr bas (F10 Frequency), anges i dB (decibel).
F10 Frequency: En equalizer för basfrekvenserna (F9 Bass Boost).
14
LEAD EFFECTS
LEAD EFFECT öppnar menyfönstret där melodistämmans (Right) effekter styrs. På samma
menysida görs inställningar för mikrofonanslutning (Microphone).
F1 Chorus: Av/på-knapp för melodistämmans (Right) choruseffekt.
F2 Wah-Wah: Vanlig elgitarreffekt som passar lika bra för funkiga elpianokomp. Anslut en
volympedal (extra tillbehör) för att styra effektens filtersvep. Du kan också styra effekten
med modulationshjulet från menyfönstret Utility, och välja F3 Modulation för att aktivera
effekten med F7 Wha-Wha (On).
F3 Delay: Av/på-knapp för melodistämmans (Right) ekoeffekt (eng. Delay).
F4 Overdrive: Vanlig elgitarreffekt som ger orgelljudet extra bett! Kan inte användas
samtidigt som Distorsor och styrs via ansluten volympedal (extra tillbehör).
F5 Distorsor: En råare distorsionseffekt som också styrs med volympedal. Kan inte
användas samtidigt som Overdrive-effekten.
Inställningar för instrumentets mikrofoningång:
F 6
F 7
F 8
F 9
F10
Micro Effect: Av/på-knapp för mikrofoningångens effekt.
Direct: Ställer in mikrofonens direktsignal ("torr" signal) med VALUE +/-.
Reverb: Inställning för mikrofonsignalens reverb, med VALUE +/-.
Vocal Set: Snabbvalsmeny för Vocal Set för Vocalizereffekten.
Vocalizer: Av/på-knapp för mikrofoningångens Vocalizer.
HARMONY
15
Inställningar för melodistämmans harmonisering. I menyfönstret (se bild föregående sida
finns tio harmoniseringsinställningar som väljs med F1-F10. Endast en inställning kan
väljas åt gången. Med HARMONY stängs funktionen av. Följande funktioner är tillgängliga:
F1 Full: Ackordtoner som spelas med vänsterhanden läggs till i melodistämman.
F2 Jazz: Liknar inställningen ovan men är en mer komplex harmonisering beroende på vad
som spelas i melodistämman (Right).
F3 Tap Delay4: Ger fyra repetioner (ekoliknande) av de toner som spelas på klaviaturen.
F4 Tap Delay8: Ger åtta repetioner (ekoliknande) av de toner som spelas på klaviaturen.
F5 5TH: Lägger till en kvintstämma ovanför melodistämman.
F6 Blue Gras: Stiltypisk harmonisering för countrylåtar och stilar.
F7 Trill: För att aktivera drill-effekten måste minst två tangenter spelas i melodistämman
(Right). Drillen startar från den först spelade tangenten. Hastigheten styrs med F9 Speed.
F8 Repeat: Repeteringseffekt för spelad ton som synkroniseras till tempot och hastigheten
styrs med F9 Speed.
F9 Speed: Kontrollerar tempoinställningen för F7 Trill och F8 Repeat (ovan).
F10 Folk 1 & 2: Två stiltypiska harmoniseringar för folkmusik.
16
MODIFIERING AV PARAMETRAR
Innan vi tar en titt på instrumentets programmeringsfunktioner måste vi beskriva hur
menyer och parameterinställningar är upplagda. Beskrivningar, regler och handhavande som
beskrivs i det här avsnittet gäller för hela den svenska bruksanvisningen.
Funktionsknappar anges med STOR BOKSTAV och/eller fet text som t.ex.: START, STOP,
SPLIT eller Style - dessutom används CURSOR i stället för CURSOR-knapparna.
Funktioner, parametrar, menykommandon och funktionsknappar anges också med fet text,
som t.ex.: F5 Escape och F10 SAVE.
MENYVAL
Instrumentets inställningsparametrar är samlade i menyfönster som väljs från
huvudmenyfönstret. Huvudmenyfönstret nås alltid med hjälp av EXIT (med några få
undantag som vi återkommer till senare).
F1 GM - F2 EFFECT - F3 UTILITY - F4 ARRANGE MODE - F5 ARRANGE VIEW
- F6 MIDI - F7 EDIT USER/DRAWBARS - F8 EDIT PROGRAM - F9 EDIT
DRUM - F10 DRUM MIXER
En annan grupp menyfunktioner är knutna till följande frontpanelknappar:
SONG RECORD - PATTERN EDIT, DISK - SAVE - MICRO VOCALIZER - LEAD
EFFECT - LEFT MENU - RIGHT MENU - SONG PLAY - HARMONY
För att lämna alla ovanstående menyfönster används EXIT utom i Song Play-menyfönstret.
Där måste samma funktionsknapp användas igen för att återgå till huvudmenyfönstret.
Tillvägagångsättet är valt för att uppspelningen av en MIDI-fil stoppas av misstag, genom
att trycka på EXIT.
UNDANTAG FRÅN KOMMANDOT - EXIT
Ibland kan Escape (om inte EXIT fungerar) användas för att öppna huvudmenyfönstret.
FUNKTIONSKNAPPAR F1-F10
Vid huvudmenyfönstrets sidor finns tio funktionsknappar - fem på varje sida - som väljer
funktionen vars namn visas i rutan i menyfönstret. Varje funktionsknapp har en blå linje
som visar vilken funktion som är knuten till den.
DATA ENTRY
Det finns flera sätt att ändra en parameterinställning i flera olika menyfönster.
Direct Call Up: Direktval av ljud eller Style görs via en funktionsknapp.
Enabling och Disabling: Av/på, aktivering eller inaaktivering av
(eng. On/Off, Active/Inactive).
funktionsinställning
Selection of a line of parameters: Som vid Program-editering väljs en parameter med
F1-F10 och inställt värde modifieras med VALUE +/-.
17
Parameters in the middle of the display: Precis som för Voice-ljud kan inställningar i
menyfönstrets mitt väljas/markeras med DATA CURSOR.
Entering words or letters: Används när Du vill skriva in bokstäver och text (för att
namnge en fil). Skriv filnamnet med hjälp av instrumentets klaviaturtangenter. Med DATA
CURSOR (Left/Right) flyttas menyfönstrets markör och DATA CURSOR (Up/Down)
används för att skriva in en bokstav.
18
SNABBSTARTGUIDE
Du vill naturligtvis snabbt lära dig mer om instrumentets funktioner och finesser.
Funktioner som uppspelning av MIDI-filer, arbeta med Arranger samt val av ljud och Style.
Du kanske vill ansluta ett MIDI-dragspel, mikrofon och använda Vocalizereffekten.
Stämmer det in på dig har Du hittat rätt! En ingående beskrivning av instrumentets
funktioner återfinns senare i bruksanvisningen.
UPPSPELNING AV EN MIDIFIL FRÅN DISKETT
• Välj och markera den fil som ska laddas med DATA CURSOR.
• Tryck på ENTER eller START/STOP för att starta uppspelning. Välj nästa fil med DATA
CURSOR och starta uppspelning med F7 GO NEXT.
• Alla MIDI-filer numreras automatiskt. Du laddar nya MIDI-filer genom att skriva in dess
filnummer med det numeriska tangentbordet (STYLES).
Tryck på EXIT för att nå den andra menysidan i menyfönstret Play.
• Tillgängliga MIDI-filer visas i menyfönstret med F5 Dir.
• Välj MIDI-fil genom att skriva in dess nummer eller skriv in filnamnet med hjälp av
klaviaturen. Om Du skriver in ett nummer (som inte inleds med nollor) väntar
instrumentet några sekunder innan filen laddas - anges i menyfönstret när det är klart.
• För att återvända till huvudmenyfönstret, tryck på SONG PLAY.
UPPSPELNING AV MIDIFIL FRÅN HÅRDDISK
• Välj och markera den fil som ska laddas med DATA CURSOR.
• Tryck på ENTER eller START/STOP för att starta uppspelning. Välj nästa fil med
DATA CURSOR och starta uppspelning med F7 GO NEXT. Du stänger av MIDI-filens
melodispår med F8 LEAD ON och tar bort menyfönstrets textvisning med F10 LYRIC.
• Alla MIDI-filer numreras automatiskt. Du laddar nya MIDI-filer genom att skriva in dess
filnummer med det numeriska tangentbordet (STYLES). Tryck på EXIT för att nå andra
menysidan för Play.
• I menyfönstret visas tillgängliga MIDI-filer med F5 Dir.
• Välj MIDI-fil genom att skriva in nummer eller skriva in filnamnet med hjälp av
klaviaturen. m Du skriver in ett nummer (som inte inleds med nollor) väntar
instrumentet några sekunder innan filen laddas - anges i menyfönstret när det är klart.
• För att återvända till huvudmenyfönstret, tryck på SONG PLAY.
UPPSPELNING AV .KAR-FILER
Filer med extensionsnamnet .KAR är MIDI-filer med textdata avsedd för karaoke. Oftast är
de sparade i Standard MIDI-filformat 1 och måste då konverteras till format 0 för
uppspelning (gäller för andra MIDI Standard-filer i format 1).
UPPSPELNING
På nästa sida visar vi några viktiga kommandon i punktform, oavsett om filen laddas från
diskett eller hårddisken:
• För att starta uppspelning, tryck på START/ENTER.
19
•
•
•
•
•
•
•
•
För att stoppa uppspelningen, tryck på START/ENTER igen.
För att stoppa uppspelning tillfälligt, tryck på CONT/PAUSE.
För att fortsätta uppspelningen, tryck på CONT/PAUSE.
För att ta bort melodistämman, tryck på F8 Lead (Off).
För att spela bara trum- och bas-stämma, tryck på Intro 3/Drum&Bass.
För att visa karaoketext i menyfönstret, tryck på F10 Lyric (On).
För att öka kompvolymen, används DATA CURSOR (Left/Right).
Välj en ny MIDI-fil för uppspelning, skriv in numret med STYLES.
TRANSPONERING
I menyfönstret SONG PLAY, trycker Du på F3 Transp. och når menyn för transponering av
en MIDI-fil (eller både den och melodistämma). Ställ F1 Global på ON (aktiverad). Nu
kan transponeras klaviaturen och MIDI-filen i halva tonsteg med TRANSPOSE +/-. I
samma meny finns en funktion som styr basstämmans uppspelning. När F6 Intellig. (On)
aktiverats transponeras basen automatiskt till en oktav där den klingar naturligt.
INSPELNING AV MIDIFIL
Med Song Record är det enkelt att skapa en MIDI-fil. När inspelningen aktiverats spelas
allt som spelas på klaviaturen in plus autokompet (och t.ex. ljudval samt ljudbyten) vilket
blir ett komplett låtarr sparat som MIDI-fil. Du kan också spela in en MIDI-fil med
sekvensern - vi beskriver hur Du gör det senare - nu koncentrerar vi oss på Song Record:
•
•
•
•
•
I huvudmenyfönstret, tryck på SONG RECORD.
Namnge filen med klaviaturtangenterna.
Spara filen genom att trycka på F10 SAVE.
Starta inspelningen i menyn SONG RECORD med F10 START.
Från det här menyfönstret kan Du spela, starta Arranger, välja ljud plus Style och allt
kommer att spelas in (t.o.m. byte av ljud och Style) och sparas som MIDI-fil. .
• När Du är klar, tryck på SONG RECORD igen.
• Den inspelade MIDI-filen är klar för uppspelning med START. Du kan modifiera
den sparade filen på instrumentets sekvenser eller med en dator/programvara.
20
HUR DU ANVÄNDER ARRANGER
Den verkliga motorn är autokompsektionen dvs. vår Arranger. Med den skapar Du komp i
flera musikaliska stilar. Hjärtat i Arranger kallas Styles - vilket
ger dig en komplett
kompgrupp med bas, trummor plus kompstämmor. Varje Style har fyra variationer: A, B,
C, D/Riff, tre Intro(duktioner) samt tre avslutningar (Endings) - de senare från enkla
variationer till de mer komplexa.
Starta med en Intro och följ upp med Variation A för första versen. När Du vill gå från vers
till brygga är det dags för en Fill In och kan sedan låta versen fortsätta med samma
Variation eller välja bland fyra variationer med A-D/Riff. När det är dags för det pampiga
slutet väljer Du bara en elegant avslutning (Ending). När instrumentet startas är Arranger
aktiverad och ett pianoljud valt för melodistämman; Lower-ljud för komp (med
splitfunktionen aktiverad vid C3-tangenten). Alla toner som spelas till vänster om
splitpunkten styr två Lower-ljuden men också autokomp.
VAL AV STYLE
I menyfönstret ovan väljs STYLES med F1-F10 och det finns upp till 30 tillgängliga. På
varje menysida visas tio alternativ - men finns det fler menysidor anges det i fönstrets
övre del. Menysidor nås med PAGE +/- eller STYLES.
ARBETA MED ARRANGER
Vi beskriver Arrangerns mer utförligt i ett senare kapitel, nu tittar vi på grundläggande
funktioner. Så här ställer du in en ny splitpunkt:
• Håll SPLIT nedtryckt och välj en ny med klaviaturens tangenter.
• Starta Arrangerkompet, men START.
21
• Stoppa uppspelningen av Arrangerkompet med START.
• För att inleda en låt med en Intro (Arranger stoppad) spela ett ackord (till vänster om
inställd splitpunkt), tryck sedan på INTRO 1, 2 eller 3.
• För att en få en Fill In under uppspelning, tryck på FILL.
• För att starta Arranger med det första ackordet tryck på KEY START.
• För att starta uppspelning med en Intro (och ditt ackordval), tryck på INTRO 1, 2, 3
och spela ackordet.
• För att avsluta uppspelningen av en låt med en avslutning (Ending) måste JUMP vara
avstängd (indikeringslampan släckt). Under uppspelningen trycker Du sedan på INTRO/
ENDING 1, 2 eller 3.
• Välj en av fyra Variationer (Arranger aktiverad) via knapparna A, B, C, D.
• För att välja följande Variation (av de fyra) med Fill In, aktivera JUMP.
• Spela på hela klaviaturen med ett ljud och autokomp, tryck på PIANIST.
• Ändra uppspelningstempo för Arranger med TEMPO +/-.
• För ett accelerando, tryck flera gånger på TAP/RIT ACC.
• För ett ritardando - ändra först pilens riktning i menyfönstret genom att hålla TAP/RIT
ACC nedtryckt - och tryck sedan på samma knapp.
• För att åstadkomma en paus (ett kort break), tryck på BREAK.
• För att stoppa uppspelningen av kompet när Du tar bort händerna från klaviaturen,
aktivera KEY STOP och spela ackordet med ett kort anslag.
• För att fortsätta uppspelningen (av kompet) används KEY START + KEY STOP.
• Om Du vill starta från kompets första takt igen, tryck på RESTART.
• För att tysta hela kompet (utom trummorna) när inget ackord spelas, så måste HOLD
stängas av (indikeringslampan släckt).
• Ställ in balans mellan Arranger/melodi med BALANCE +/- (DATA/CURSOR).
• För att spela upp en Style med dess förinställda tempo, tryck på PAGE +/- samtidigt.
• För att spela upp Fill In-fraserna efter varandra, håll FILL nedtryckt.
• För att spela upp en avslutning (Ending) igen, (Arranger stoppad) aktivera JUMP och
tryck sedan på en Intro-knapp.
• För att upprepa en Intro under uppspelning av en Style måste först JUMP aktiveras. Tryck
sedan på en av tre INTRO/ENDING.
LADDA STYLE FRÅN HÅRDDISK
22
I menyfönstret (se bild föregående sida) finns funktioner för hur Pattern och Styles laddas
från diskett eller hårddisk (eller de sparas när instrumentet stängs av). När de laddats till
RAM-minnet (eng. Random Access Memory) väljs de med Pattern och sedan Styles.
• Tryck på DISK ON och använd PAGE +/- för att välja hårddisk (Disk) eller diskett
(Floppy) - beror på var Style-filen finns).
• Välj (ett eller flera) Pattern som ska laddas till RAM-minnet.
• Påbörja inladdningen med F2 Load och välj var de ska sparas med DATA CURSOR.
Med F9 Automatic kan RAM-minnet laddas autmatiskt.
• Tryck på F10 Execute för att ladda eller F10 Escape för att avbryta.
• Du kan radera hela instrumentets RAM-minne (och ersätta dem med önskade Styles)
genom att trycka på F8 Clear All & Load.
• Tryck på EXIT för att återgå till huvudmenyfönstret. Tryck sedan på PATTERN och välj
sedan önskad Style med STYLE-knapparna.
INSTRUMENTLJUD - VOICES
När Du spelar ovanför klaviaturens inställda splitpunkt kallar vi det melodistämman
(Right). Den delen på klaviaturen är oberoende av Arrangerns kompsektion. När
instrumentet startas väljs alltid 'Acoustic Piano' men Du väljer önskat ljud med VOICES.
Precis som Styles är instrumentljuden grupperade med tio i varje ljudfamilj. När en
ljudfamilj valts finns fem tillgängliga ljud på vardera sida om menyfönstret - som då väljs
med F1-F10. Namnet på valt ljud visas i menyfönstret. Om Du vill välja följande menysida
eller andra ljud används PAGE +/- eller att Du trycker igen på samma VOICE (så visas
ljudfamiljerna efter varandra).
I teckenfönstret görs också inställningar för Modulation/Pitch Bend plus Aftertouch. Ett
Programljud kan bestå av 1-4 ljud och kan kombineras för varje melodistämma. Mer info
om Program & One Touch på sidan 33.
ANVÄNDA MIKROFON & VOCALIZER
Du kan ansluta en mikrofon (eller två med extra tillbehör) till anslutningen Micro Input 1
som kan användas med Vocalizer-effekten. Allt Du behöver är en bra mikrofon plus en
mikrofonsladd. När mikrofonen anslutits måste dess signalnivån ställas in med Gainkontrollen. Sjung eller tala i mikrofonen och ställ gain-nivån så att återgivningen är helt
utan distorsion. Med fabriksinställningen är ingången alltid avstängd vilket förhindrar brum,
missljud eller rundgång. Med mikrofonen ansluten, gör så här:
• Gå till huvudmenyfönstret med EXIT (forts på nästa sida).
23
•
•
•
•
Gå till menyn för mikrofoninställningar med MICRO.
På den menysidan finns flera funktioner, börja med att aktivera F10 (Active).
Ställ in volym (jämfört med instrumentet) med F1 LEVEL 1 eller VALUE +/-.
För att öppna huvudmenyfönstret igen, tryck på EXIT.
Du kan lägga till effekter till sångljudet och modifiera effektmängden (vilket brukar kallas
"torr/våt signalmix" där torr är lika med ingen effekt och 100 % "våt mix" är maximal
effektmängd ). Vocalizer-effekten identifierar tonen som sjungs och lägger sedan till en
(eller fler) körstämmor. Ställ in Vocalizer så här:
• Harmonisera sångstämman med det som spelas på klaviaturen (nedanför inställd
splitpunkt) eller hela klaviaturen med PIANIST aktiverad. Inställningen Automatic
Chord inkluderar sångstämmans ton.
• Med Keyboard Harmony - åverkar sångstämman inte harmoniseringen - utan enbart
styrs av ackord spelade nedanför den inställda splitpunkten.
• Du kan använda ett spår från en MIDI-fil för att styra Vocalizer.
• Vocalizer kan användas som en Pitch Shifter. Då har stämmorna alltid ett fast intervall som t.ex. en kvint eller kvart (Fixed Interval).
• Vocalizern har ljud/specialeffekter tillgängliga med menyn Vocal Effect.
• Anslut en mikrofon och från menysidan Micro-Vocalize trycker Du på F10 för att
aktivera inställningen (Active).
• För att ändra fabriksinställning för Vocalizer, tryck på F3 MODES.
• Inställningarna visas mitt på menysidan. Välj med DATA CURSOR +/-.
• För att stänga av Vocalizer, tryck på F10 och välj Inactive (avstängd).
• För att återgå till huvudmenyfönstret, tryck på EXIT.
För att göra det enkelt att använda Vocalizer på scen nås inställningar för funktionen i
Harmony Right (i menyn Keyboard Harmony). Där används A och C för inställningen
Unison och fasta intervallstämmor (Fixed Interval) är inställningarna B och D.
Instrumentet "känner av" när Vocalizern används vid uppspelning av en MIDI-fil.
Kom ihåg: Tryck aldrig på A, B, C eller D under uppspelning av MIDI-fil då avbryts den.
Det finns fler funktioner för Vocalizer men börja med de här.
ANSLUTNING AV DRAGSPEL MED MIDI
24
I menyfönstret på föregående sida görs grundinställningar för MIDI-dragspel, som måste
anslutas till MIDI IN-(gång) 2. Tryck sedan på F3 UTILITY och i det menyfönstret väljer
Du F1 ACCORDION. Det öppnade menyfönstret har viktiga inställningar men viktigast är
naturligtvis MIDI-kanalinställningen.
Du som spelat MIDI-dragspel känner säkert igen flera av menyfönstrets funktioner. Våra
förinställningar bör fungera med de flesta dragspel som görs via F6 MIDI. Med Accordion
Mode aktiverat görs inställningar automatiskt men Du kan naturligtvis göra dina egna.
REGISTRERINGSMINNET - REGISTRATIONS
Alla funktionsparametrar vi nämnt hittills kan sparas i ett registreringsminne (bild ovan).
Det finns 198 registreringsminnen som används för att snabbt ladda dina favoritinställningar
och det är en smart funktion som Du bör lära dig.
Instrumentet har två slags registeringsminnen; Block-registrering - som sparas i
instrumentminnet och Single-registrering som sparas på diskett/hårddisk. Det finns bara
ett aktivt registreringsminne men det är enkelt att ladda in sparade.
En Singleregistrering måste laddas från en diskett eller hårddisk och en mapp kan lagra
max 999 singleregistreringar. På menysidan Utility som nås med F7 Regis. Mode skriver
Du in ett tresiffrigt filnummer med hjälp av det numeriska tangentbordet (STYLES).
Men, den smartaste funktionen har vi faktiskt inte nämnt ännu. På många keyboards måste
flera knapptryckningar göras om Du vill ladda en MIDI-fil data, välja komp och lägga till
text från diskett (eller hårddisken). Det tar tid och det uppskattas ju inte alltid av publiken
Men då måste Du förbereda och spara ett registreringsminne där alla filer som sparas
måste ha samma namn - MIDI-, text- och Pattern-fil - då laddas de automatiskt med bara
ett knapptryck. Nu kan Du lägga upp upp registreringar i hemmets lugna vrå och sedan
bara koncentrera dig på att spela och sjunga live!
Nu gör vi en snabb beskrivning av hur Du sparar egna registreringsminnen. När Du valt
önskat instrumentljud, Style, inställningar för Arranger (plus ytterligare inställningar om Du
vill), så sparas de med hjälp av SAVE, välj sedan F1 Registration och namnge filen med
hjälp av klaviaturens tangenter.
Välj var filen ska sparas (destinationsminnesplats) med STYLE. När Du namngett filen och
valt var registreringsminnet ska sparas bekräftar Du det med F10 Save eller avbryter
operationen via F5 Escape eller EXIT. När ett registreringsminne laddas ignoreras alla
andra operationer på instrumentet under en kort stund.
25
INSTRUMENTLJUD – VOICE/USER VOICE
Ett viktig målsättning för oss är att ge dig realistiska instrumentljud. Ljuden är skapade
med multisamplingteknik plus additiv-, subtraktiv- och FM-ljudsyntes. Ett bra exempel är
vårt akustiska pianoljud med upp till 64 samplingar med två dynamiknivåer. Varje ljud
använder en eller två oscillatorer, men oftast behövs oftast bara en! Så med 64 rösters
polyfoni är vårt piano väldigt nära ett akustiskt piano.
Alla syntljud skapas med ett lågpassfilter (LPF) 24 dB/oktav, tre envelope-inställningar, två
LFO:er och en kraftfull modulationssektion. De flesta tycker att FM-syntes är svårt att
programmera men vi använder en algoritm med fyra "operatörer (operator), två bärare
(carrier) och två modulerare" (modulators) för att få ut det bästa ur FM. Additiv ljudsyntes
gör att våra orgelljud är något alldeles extra! För att instrumentets syntdel ska vara enkel
har några funktioner utelämnats men de viktigaste finns naturligtvis med.
Instruments ljud är upplagda i banker. Där finns förinställda ljud (Preset Voices), General
MIDI-ljud (används av Styleskomp) och en bank med 110 användarljud (User Styles) där
Du sparar dina egna ljud. Kom ihåg att förinställda ljud bara kan användas för Lower och
melodistämman (Right) medan autokompdelen utnyttjar ljud från General MIDI-sektionen.
Melodistämman (Right) kan använda upp till fyra instrumentljud (voices) på samma gång.
Varje ljud kan placeras ut på olika delar av klaviaturen t.ex. med separata
volyminställningar och varje melodiljud kan dubbleras med en andrastämma som kallas
Second Voice. För ljudval används VOICES och USER VOICE men Du kan ockås spara
egna dina mest använda ljud och kalla upp dem med ett knapptryck, som kallas 1 TOUCH.
Instrumentets trum/perkussionljud kan spelas från klaviaturen och använder samplingar och
"grooves" från riktiga trummor och perkussion. Grundsamplingarna har bearbetats och vi
har skapat trumljud som är enkla att använda med äkta trum/perkussionljud (Live Drum).
Båda kan spelas över hela instrumentets klaviatur.
VAL AV INSTRUMENTLJUD
Till höger på instrumentets fronpanel finns två rader med sex knappar (1-6 och 7-12)
VOICES som används för att välja ljudfamilj. När en grupp valts (som t.ex. 1 Piano) visar
menyfönstret tio ljud åt gången, fem på varje sida av menyfönstret som väljs via F1-F10.
Den sista ljudbanken innehåller orgelljud (Drawbars) om Du också aktiverar USER VOICE.
När Du nått den sista menysidan för en ljudfamilj trycker Du bara på samma knapp igen för
att återvända till första menysidan - PAGE +/- kan inte användas här.
Med VOICES-knapparna väljs mer än bara förinställda ljud (Preset Voices):
• I USER VOICE finns 110 användarljud att välja bland. Det görs med VOICES.
• Med DRAWBAR aktiverad, väljs instrumentets orgelljud via VOICES.
• Med PROGRAM aktiverad, väljer Du Programljud via VOICES.
• Med ONE TOUCH aktiverad, används VOICES för att välja egna favoritljud,
ONE TOUCH-ljud som finns födelade på sex menysidor.
2ND VOICELJUD
Du får ett fylligare ljud om Du lägger till ett 2nd Voice-ljud. Alla grundljud har ett förinställt
2nd Voice-ljud vars namn visas under melodiljudet i menyfönstret. För att aktivera det,
tryck på 2ND VOICE (indikeringslampan tänds - forts. på nästa sida).
26
Om Du vill ändra 2nd Voice-ljud måste det först aktiveras. Tryck sedan på Right Menu,
följt av PAGE + och välj ljud med F4 2ND VOICE EDIT på den menysidan.
Välj gruppen där 2nd Voice-ljud finns med VOICES. I menyfönstret visas bara det första
ljudets namn. Använd F1-F10 för att välja andra ljuden i gruppen. För att byta oktav (upp
eller ned) för 2nd Voice-ljudet (EDIT 2ND-funktionen aktiverad) används TRANSPOSER
+/- och volyminställning görs med DATA CURSOR. Inställningarna kan göras för alla 2nd
Voice-ljud men all modifieringar måste sparas annars förloras de när instrumentet stängs
av. Så här sparar Du:
• Tryck på SAVE.
• Tryck sedan på F6 2nd Voice.
Bekräfta att Du vill spara via F10 Save. Då sparas modifieringen permanent i Flash/RAMminnet. För att återgå till fabriksinställningarna för 2nd Voice-ljud, trycker Du på F9
Default (i stället för att bekräfta via F10).
ANVÄNDARLJUD - USER VOICE
Instrumentet har en kraftfull syntdel där vi begränsat antalet parametrar för att göra det
enklare, men alla viktiga funktioner finns naturligtvis med. Alla ändringar kan sparas på
120 användarminnesplatser (USER VOICE BANK) fördelade på tolv grupper med tio ljud i
varje. Välj användarljud som vi beskrev ovan, men aktivera USER VOICE först. Det finns
två sätt att göra det på:
•
•
•
•
•
•
•
Tryck på USER VOICE för att aktivera banken med användarljud.
Välj ett av tio alternativ från de tolv ljudbankerna som väljs med VOICES.
Tryck på samma funktionsknapp igen för att nå USER VOICE.
Tryck på USER VOICE så aktiveras användarljudbanken.
Välj en (av tio) USER VOICEfrån de tolv ljudbankerna som väljs med VOICES
Tryck på EXIT (huvudmenyfönstret öppnas) och användarljudet är aktiverat.
Nå programmeringsmenysidan med F7 Edit Voice.
Du kan modifiera användarljud (User Voice) och General MIDI-ljud. Gör så här:
• Aktivera banken med användarljud (USER Voice - indikeringslampan lyser).
• Nå menyn för Edit Voice som vi beskrev ovan (se bild nedan).
• Välj en GM-ljudbank av sexton - USER VOICE aktiverad - med VOICES. Tryck på PAGE
+/- för att visa GM-ljuden och välj önskat ljud med F1-F10.
På bilden ovan visas menyfönstrets layout - oavsett på vilket sett Du nådde det.
27
PROGRAMMERING OCH LJUDENS UPPBYGGNAD
Ljuden är lagrade i instrumentminnet och är uppbyggda av samplade vågformer. Från en
tangent på klaviaturen kan Du genom anslaget t.ex. styra vilken sampling som klingar;
spela flera ljud samtidigt: eller placera ut ljud i flera olika klaviaturzoner. Grundsamplingar
kan inte modifieras av användaren. Ljudets vågform bearbetas med ADSR (Attack, Decay,
Sustain och Release) som formar ljudet från attack till utklingning.
Attack - är ljudets startpunkt tills ljudet når sin maxvolym; Decay - är den tid det tar för
ljudet att minska från maxvolym till nivå som bestäms av Sustain; Sustain - den
volymstyrka ljudet behåller så länge tangenten är nedtryckt och Release -den tid det tar
för ljudet att minska till noll från den inställda Sustain-nivån.
Tillsammans med inställningar för ljudets amplitud (ADSR) görs modifieringar med filter
som kan skapa allt från analogliknande filtersvep till stora ljudlandskap. Instrumentes
menysystem ger också möjlighet att enkelt att lägga till digitala effekter som reverb eller
tremolo som styrs av en (eller fler) LFO:er (Low Frequency Filter) med amplituden (VCA).
AMPLITUD OCH FILTERINSTÄLLNINGAR
På menysidan Edit Voice finns alla tillgängliga inställningsparametrar vi nämnde ovan som
nås via F8, F9 och F10 samt DATA CURSOR.
F1
F2
F3
F4
F5
Attack:
Decay:
Sustain:
Release:
Level:
Modifiering
Modifiering
Modifiering
Modifiering
Modifiering
av
av
av
av
av
Attack görs med DATA CURSOR.
Decay görs med DATA CURSOR.
Sustain görs med DATA CURSOR.
Release görs med DATA CURSOR.
ljudets volym görs med DATA CURSOR.
De nedanstående inställningarna vissa i grafiskt för att förenkla modifieringen.
F6 Resonance:
F7 Cut Off:
Resonance-filtrets värd modifieras med DATA CURSOR.
Ställer in lågpassfiltrets frekvenströskel med DATA CURSOR.
EFFEKTSEKTIONEN
Med F8 Effect öppnas menysidan för reverb- och chorus-effekter. Tryck på F7 Effect för
att visa reverbeffekten (se bild). Med inställningen noll är effekten avstängd, och
multieffekten kan också stängas av (Off). När multieffekten aktiverats visas (under texten
Reverb) alla de effekter som Du kan lägga till i menyfönstret. Mer info om på sidan 91.
28
STYR EFFEKTER MED MODULATION
Tryck på F9 Wheel så öppnas menysidan på bilden ovan. Där finns inställningar för
Aftertouch och Modulationshjul på menysidans mitt. I kolumnen Wheel visas aktuell
inställning (av/på) för modulationskontrollen (dvs. om den kan styra den effekten eller ett
filter. Pilknapparna DATA CURSOR används för att markera och göra inställningar.
CUT OFF: Ger analogsyntlika filtersvep eller för att släppa igenom mer övertoner när
filtret öppnas. Med högre inställningsvärde släpps fler övertoner fram.
LFO Pitch: Aktiverar modulation på vågformens tonhöjd (ger en vibratoeffekt) genom att
styra LFO:ns modulationsintensitet.
LFO Amplitude:
Funktion som aktiverar modulation av ljudets amplitud som då
modulerar amplituden ( vilket ger en tremoloef f ekt) genom att styra L FO: ns
modulationsintensitet.
LFO Filter: Funktion som aktiverar modulation för LFO-filtret genom att styra LFO:ns
modulationsintensitet.
Wah Wah: Funktion för att styra wah-effekten via modulationskontrollen.
Slide (Vel): Funktion som gör att Du kan styra ljudets attack via klaviaturens Aftertouch.
Bra funktion för att efterlikna blåsinstrument som t.ex. sax eller trumpet.
Attack: Funktionen fördröjer de inställningar som styrs via klaviaturens Aftertouch vilket
kan ge mer uttrycksfulla melodi och sololjud. För att höra effekten, aktiverad funktionen
och gör inställningar så att minst en funktion styrs via klaviaturens Aftertouch. En smart
funktion är att t.ex. att låta Pitch-bend styras via Aftertouch så att effekten triggas när Du
spelar med ett lite kraftigare anslag.
Portamento: Aktiverar Portamento - tonhöjden glider steglöst mellan tonerna.
Legato: Aktiverar Legato - spelade toner "binds ihop" för amplituden
Wah To Pedal: Aktiverar pedalen (extra tillbehör) för att styra wah-effekt.
Mono: Gör ljudet till ett monoljud.
29
LFO OCH VELOCITY
Med F10 LFO Velocity nås menysidan för LFO och Velocity - två viktiga funktioner för
ljudets klangfärg. För att välja en inställning används DATA CURSOR. Här följer en
beskrivning av tillgängliga parametrar:
LFO 1 (DCO) Rate: Inställning för LFO:ns modulationsfrekvens (hastigheten) som styr
tonhöjden. Ju högre värde, desto snabbare vibrato.
LFO 1 (DCO) Depth: Modifierar intensiteten för LFO:n som på en DCO - vilket avgör
hur kraftig vibratoeffekten är.
LFO 1 (DCO) Delay: Ställer in hur lång fördröjningen är (tidsförloppet) innan LFO:n ska
påverka DCO:n för att ge vibrato.
LFO 2 Rate: Inställning av LFO:ns hastighet som styr filtret och amplituden.
LFO 2 (DCF) Depth: Funktion som styr intensiteten av LFO:s effekt för filtrets cut off-
frekvens som öppnar och stänger det . Med ett högre inställningsvärde liknar ljudet en wah
wah-effekt.
LFO 2 (DCA) Depth: Modifierar intensiteten för den LFO som styr amplituden, vilket
ger en tremoloeffekt.
Velocity Slope: Funktion för att ställa in anslagets responskurva för ett användarljud
(User). Ljudet är tyst med inställningen noll (0).
Velocity Filter: Styr filtrets öppning via klaviaturanslaget. En effekt värd att prova för
funkiga komp som har 64 som förinställt värde. Med ett lägre värde får ljudet mindre
diskant även med kraftigare anslag.
Octave Shift: Transponera användarljudet (User) två oktaver upp/ned.
SPARA ETT ANVÄNDARLJUD - USER
När ett användarljud (User Voice) modifierats måste det sparas för att inte raderas när
instrumentet stängs av. En påminnelse om att spara modifierade ljud visas när Du ska
lämna menysidan. Spara med SAVE och lämna menysidan (utan att spara) med EXIT.
I båda fallen visas en menysida som visar var ett modifierat ljud sparats. Om Du vill spara
ljudet på annan plats (utan att radera originalljudet) väljs det numeriska tangentbordet
(STYLES). Du namnger det på samma menysida med klaviaturtangenterna. Tryck på F10
SAVE för att spara, eller avbryt med F5 Escape.
30
SPARA ANVÄNDARLJUD PÅ DISKETT/HÅRDDISK
Användarljud (User Voice) sparas till diskett eller hårddisk på följande sätt:
•
•
•
•
Tryck på DISK och välj var ljuden ska sparas med PAGE +/-.
Välj en mapp (folder) med det numeriska tangentbordet (STYLES).
Tryck på F3 Save för att spara.
Tryck på F10 Others och sedan F2 User Voice.
Ett nytt menyfönster öppnas där filen namnges med klaviaturens tangenter. Bekräfta
kommandot med F10 Exec eller på tryck F5 Escape för att avbryta.
31
PROGRAM & ONE TOUCHLJUD
För att spela med en fylligare solo eller melodistämma kan Du använda funktionen 2nd
Voice. Ett annat sätt är att skapa Programljud som består av en till fyra Voices. Ytterligare
en variant är att fördela Voiceljud, t.ex. två ljud för Lower och två för melodistämman. Du
kan styra ljud via anslag eller spela Lowerljudet med fotbas (med ansluten MIDI-fotpedal).
Programljud kan använda funktionerna; Duet, Trio och Steel som ger fler harmoniseringar
till ditt melodi och solospel.
Det finns 120 Programljudsplatser fördelade på tolv menysidor med vardera tio
Programljud. Du väljer ett Programljud genom att trycka på PROGRAM för att sedan välja
menysida via VOICES och sedan önskat Programljud.
MODIFIERING AV PROGRAMLJUD
Välj ett Programljud, via en funktionsknapp och tryck på F8 Edit Program. I menyfönstret
visas de fyra ljuden (Voice) som ingår i ett Programljud. Där visas inställningsvärde (se
bild nedan) för de parametrar som visas på tre menysidor (Page 1/3). De nås med PAGE
+/- och markören flyttas med F1-F10.
ÖVERBLICK PARAMETRAR - MENYSIDA 1
Här nås inställningar för de ljud (Voice) som ingår i ett Programljud (se bild).
F1/F6 Voice: På första menysidan visas ljudens namn. Om Du vill byta ljud görs det på
samma sätt som i huvudmenyn. När ett ljud valts öppnas menyfönstret Edit Program igen
(efter några sekunder) öppnas eller genom att Du trycker på EXIT. För att stänga av ett
ljud (Voice) tryck på DATA CURSOR samtidigt (forts på nästa sida).
32
När ett ljud valts, visas F10 Harmony i menyfönstrets nedre högra del. med den
funktionen kan en harmonistämma läggas till ljudet - vilket visas med ett [H] under
ljudnamnet. Funktionen kan endast användas för ett ljud (Voice) i ett Programljud. Det
senaste ljudet som använder funktionen är alltid valt för harmonisering.
Handhavandet för fjärde ljudet skiljer sig något från de andra tre. Det ljudet kan
aktiveras som 2nd Voice-ljud och med 2ND VOICE. För att använda den funktionen för
ljudet, trycker Du på F10 Harmony två gånger. Efter ett knapptryck visas bokstaven [H]
under ljudnamnet, tryck igen är ljudet ett Second Voice-ljud (2nd visas under namnet).
F2/F7 Volume: Volyminställning för varje separat ljud (Voice). Ställ in önskad volym
med DATA CURSOR. Tryck på båda för att ställa volymen till noll.
F3/F8 Shift: Varje ljud kan transponeras i halva tonsteg (+/- 63) med DATA CURSOR.
Tryck på båda samtidigt så återgår värdet till ingen transponering.
F4/F9 Tune: Varje ljud kan finstämmas (+/- 63) vilket är ett halvt tonsteg med DATA
CURSOR. Tryck på båda för att sätta värdet 0.
F5/F10 Pan: Ljuden kan placeras (vänster/mitt/höger: +/- 64 - ) i ljudbilden med DATA
CURSOR. Tryck på båda samtidigt för att placera ljudet i mitten (0).
MENYSIDA 2
Från den andra menysidans styrs effekter för varje ljud (Voice) som ingår i ett Programljud.
Som Du ser på bilden ovan är det enkelt att göra alla inställningar för varje ljud (Voice).
De andra inställningarna i menyfönstret beror på vilken effektalgoritm som är aktiverad.
Det kan t.ex. vara en multieffekt med fler effekter som distorsion, chorus och eko-effekter
som kan kombineras på fem olika sätt.
När en effektsektionen aktiveras för ett ljud (Voice) måste en effektalgoritm väljas med
DATA CURSOR. De effekter som ingår i multieffekten visas överst i menyfönstret. Den
visar också om effekterna kopplats i serie (efter varandra) eller parallellt (signalen skickas
direkt till audioutgången).
I effektkombinationen: Delay > Chorus & Chorus finns två parallellkopplade effekter men
med 1: Delay > Chorus och 2: Chorus första har två seriekopplade effekter och signalen
sedan "kopplats vidare" till den Choruseffekten (2).
Om Du väljer en multieffekt finns två val tillgängliga under Effect:
Delay > Chorus & Chorus (forts. på nästa sida)
33
De fem multieffektkombinationerna är (endast en kan användas per Programljud):
Chorus / Distorsor / Delay
Distorsor > Chorus / Chorus
Delay > Chorus / Chorus
Distorsor > Delay / Chorus / Delay
Distorsor > Delay > Chorus / Delay > Chorus / Chorus
F1/F6 Voice: Visar ljudets namn. Byt ljud som beskrevs för menysidan ett.
F2/F7 Reverb: Modifierar reverbeffekten för varje ljud. Ställ in önskad effekt med DATA
CURSOR. Tryck på båda samtidigt för att sätta värdet till noll.
F3/F8 Effect: Aktiverar multieffekten för ett ljud (Voice) och för val av effektalgoritm.
Välj önskad effekt med DATA CURSOR.
F4/F9 Amount: Inställning av önskad effektmängd, dvs hur mycket effektsignal som
skickas (effect send) till en vald effektalgoritm. Ställ in önskat värde med DATA CURSOR,
tryck på båda samtidigt för att sätta värdet till 0 (ingen effekt).
F5/F10 Delay & Chorus: För inställning av önskad effektmängd, för eko och
choruseffekten som skickas (effect send) till vald effektalgoritm. Inställningen kan bara
väljas via funktionsknapparna F5/F10.
MENYSIDA 3
Från menysida tre görs modifieringar som styr klaviaturens funktioner. Du kan lägga upp
zoner med olika ljud eller styra dem via anslagets hårdhet.
F1/F6 Voice: Visar ljudets namn. Byt ljud som beskrevs för menysidan ett.
F2/F7 Range: Med den här funktionen placeras ljud (Voice) ut på klaviaturen i olika
zoner. Markera först ljudet på menysidan. Tryck sedan ned lägsta/högsta tangent för att
välja zon där ljudet klingar eller använd DATA CURSOR. Tryck på båda samtidigt för att
stänga av funktionen (off). Då hörs ljudet när Du spelar på melodistämman (Right). Om
ljudet ska kunna spelas nedanför splitpunkten måste rätt tonomfång och zon ställas in.
F3/F8 Velocity Switch: Styr ljudet via anslaget på klaviaturen. Välj först inställning
med DATA CURSOR och sedan (forts på nästa sida):
Normal: Ljudet spelas som vanligt.
Low: Ljudet "triggas" bara från velocityvärde 0 till nästa inställda värde. Ställ
värdet med F10 Treshold och DATA CURSOR.
34
High: Ljudet "triggas" bara från inställt velocityvärde (t.ex. 75) och till
maxvärdet på 127. Ställ in med F10 Treshold och DATA CURSOR.
Cross: Funktion bara de två första ljuden (Voice) av ett Programljud
utnyttja. Crossinställningen gör att Du kan ändra ljud "steglöst" - då
ljudens inställningsvärden överlappar varandra - med klaviaturanslaget.
Ställ in värdet med DATA CURSOR.
F4/F9 Sustain/Portamento/Expression: Välj mellan: Sustain, Portamento och
Expression. Inställningar för de tre nås enbart med F4/F9.
F5 Duet/Trio: Används för att ställa klaviaturens polyfoniska respons och de olika
inställningarna ger ofta spännande resultat, prova dig fram.
Off: Effekten avstängd.
Duet: Det första ljudet (Voice) spelar översta melodistämman och andra ljudet den
undre stämman. Exempel: I ett Programljud (med klarinett/trumpet) och Duet
aktiverad, klingar klarinettljudet som överstämma och trumpet understämman när
Du spelar två toner.
Trio: Fungerar som Duet ovan men tredje ljudet spelar understämman.
Steel: Funktion som simulerar pedal steel och lapsteel-gitarr. När två toner spelas
"glider" den undre tonen upp till rätttonhöjd.
Morph: Modulationskontrollen styr balans mellan ljud 1 & 2 (Voice) i ett
Programljud. Du kan växla mellan de två ljuden med modulationskontrollen.
SPARA OCH LADDA PROGRAMLJUD
När ett Programljud modifierats måste det sparas för att inte försvinna. Du bör spara
favoritljud i RAM-minnet så att Du kan välja dem snabbt live. Programljud som sparats på
diskett/hårddisk måste laddas till RAM-minnet innan användning.
SPARA PROGRAMLJUD I RAM
• Välj det Programljud som ska sparas (forts. på nästa sida).
• Välj Edit Program med F1-F10 eller från huvudmenyn, F8 Edit Program.
• Tryck på SAVE. I menyfönstret anges var ljudet ska sparas (destination). Spara på
samma (eller annan med STYLE) plats . Ljudet namnges med klaviaturtangenterna.
• Bekräfta att Du vill spara Programljudet med F10 Save eller F5 Escape om Du vill
avbryta (ljudet sparas inte).
35
SPARA ETT PROGRAMLJUD TILL DISK
• Tryck på DISK och välj var Programljudet ska sparas med PAGE +/-. Om Du ska spara
till hårddisken måste alltid en destinationsmapp väljas.
• Välj Edit Program med F1-F10 eller från huvudmenyn, F8 Edit Program.
• Tryck på F9 Save To Disk.
• Bekräfta att Programljudet sparas med F10 Save eller avbryt med F5 Escape.
• Om Programljudet har samma namn som en tidigare fil, gör så här:
F5 Name: Ge ljudet ett nytt namn och spara med F10 Exec.
F10 Overwrite: Spara ljudet direkt - det förra Programljudet raderas.
F4 Dir: Visar en lista på Programljuden. Du öppnar menysidan för att spara till
diskett med EXIT. Alla modifieringar sparas i ett "tillfälligt" minne.
LADDA ETT PROGRAMLJUD FRÅN DISK
•
•
•
•
•
•
Tryck på DISK.
Välj om Programljudet ska laddas från diskett/hårddisk med PAGE +/-.
Välj filtyp med F5 File Choice.
Tryck på F2 Single Program eller F7 Program för att ladda en komplett bank.
Skriv in mappnumret (där filen hittas) med numeriska tangentbordet (STYLES).
Välj Programljud med DATA CURSOR sedan på F2 Load.
ONE TOUCHLJUD
Du har redan säkert hittat flera favoritljud (och kanske gjort några egna). De sparas
enklast i ett "favoritminne" som kallas One Touch och det finns flera redan när
instrumentet levereras.
Alla One Touch-ljud kan laddas med en enda knapptryckning vilket gör dem extra
användbara live. Välj ett One Touch-ljud genom att trycka på 1 TOUCH (indikeringslampan
tänds) så att funktionen aktiveras. På första menysidan visas
tio ljud och följande sidor
väljs med sex första VOICES eller PAGE +/-. Välj sedan änskat One Touch-ljud med
funktionsknapparna F1/F10.
Om Du vill spara ett eget One Touch ljud gör Du så här:
• Tryck på SAVE.
(forts. på nästa sida se bild)
36
• Tryck på F4 One Touch Edit för att se första menyfönstret. För att nå följande sidorna
används PAGE +/-.
• Hitta en programplats där Du vill spara One Touch-ljudet med F1/F10.
• Välj vilket det One Touch-ljud som ska ersättas som vi beskrivit tidigare. Ljudfiler (som
används med One Touch-ljud) laddas inte automatiskt när instrumentet startas.
Kom ihåg: Om Du vill ladda en ljudfil (audio) samtidigt som ett One Touch-ljud måste en
samlad grupp av filer skapas för att laddas in i rätt ordning när instrumentet startas. Det
görs med funktionen Sound Block.
• Tryck på EXIT så öppnas menyfönstret One Touch Edit igen.
• När det är klart, trycker Du på SAVE.
• Bekräfta att Du vill spara One Touch-ljudet med F10 Save eller F5 Escape om Du vill
avbryta (inte vill spara ljudet). Ladda instrumentets fabriksinställningar för One Touchljud med F9 Default.
• Tryck på F8 Disk Save för att spara på vald diskett/Disk.
37
DRAWBARS - ORGELLJUD
Instrumentets har också flera klassiska orgelljud och här följer en kort beskrivning av
sektionen Drawbars. Elorgelns ljud skapas av dess "drawbars" som betonar olika
övertonsregister och sedan kombineras.
I menyfönstret ovan visas det Drawbars som styrs via instrumentets frontpanel. Välj ljud
med USER VOICE, sedan BASS-FX och välj orgelljud med F1-F10.
PROGRAMMERING AV ORGELLJUD
För att modifiera ett orgelljud, tryck på USER VOICE och sedan på BASS-FX. Välj
orgelljud med, F1-F10 och nästa menysida öppnas med samma funktionsknapp. Du kan
styra orgelljudets inställningar via F1-F10 samt DATA CURSOR (Left/Right). Ändra
värden med DATA CURSOR (Up/Down):
Drawbar:
Använd DATA CURSOR (Left/Right) för att välja Drawbar och ändra
inställningar med DATA CURSOR (Up/Down).
F1 Click: Det karakteristiska "click-ljudet" ställs in med hjälp av DATA CURSOR.
F2 Sustain: Vanligt på 60-70-talsorglar som gör att ljudet klingar längre. Ställ in hur
mycket av effekten Du vill ha med DATA CURSOR.
F6 Percussion: Jazz och rockorgelljud. Inställning görs med F6 och väljer 4' eller 2/3'.
Perkussionvolymen styrs med DATA CURSOR.
F7 Effects: Ger orgeleffekterna som Chorus och Vibrato. Vibratoeffekten kan användas
för oscillator (DCO), amplitud (DCA) eller filtret (DCF) för att styra hastigheten (Rate).
Välj en inställning med DATA CURSOR (Up/Down) och ställ in effektdjup med DATA
CURSOR (Left/Right). Öppna menysidan igen med F7.
Varje kombination kan sparas - men orginalinställningen raderas.
• Tryck på SAVE.
• Om Du inte vill ändra namnet, tryck på F10 Save för att spara.
• Om Du vill namnge ljudet görs det med klaviaturtangenterna (markören flyttas med
DATA CURSOR). Tryck sedan på F10 Save för att bekräfta.
• För att återfå fabriksinställningarna, tryck på F9 Default.
• För att få tillbaka det senast sparade Drawbarljudet, tryck på F4 Undo (ångra).
• Med F5 Escape avbryts operationen.
38
DRUM SET - TRUM & PERKUSSIONLJUD
Instrumentets trumsektioner kallas Drum Set och Live Drums. Ett trumset (Drum Set)
använder alltid spåret Drum Track på MIDI-kanal 10 medan Live Drums använder MIDIkanal 9 när den används i en Style. Det finns 24 förinställda (Preset) och lika många
användartrumset (User). Live Drums kan bara modifieras i Arrange View i en Style.
SPELA ETT TRUMSET - DRUM SET
För att spela trumljud från klaviaturtangenterna trycker Du på Manual Drums. Om ett
Stylekomp är aktiverat fortsätter trumrytmen att spela men ackordkompet kan inte ändras,
förrän Manual Drums stängs av igen. För att byta trumset, tryck på Edit Drum Set och
välj ett nytt trumset med F1-F7 eller gå öppna menyfönster med PAGE +/- eller med de
sex första VOICES-knapparna. Alla trumset (Drum Set) vars namn använder små
bokstäver kan modifieras och sedan sparas.
LIVE DRUM SETS
Live Drums är en en ny finess med realistiska trum och perkussionljud. Ett omfattande
utvecklingsarbete har gjorts för att ge dig samplade grooves och rytmer. En "groove" är
inte bara en ljudfil plus en samplad rytm utan ett trumset där olika rytminstrument
placerats ut på varje klaviaturtangent. Det gör att Du kan använda "grooves" i olika tempi
utan att tonhöjden ändras! Det ger Dig dessutom stora möjligheter att skapa rytmer helt
efter eget tycke och smak.
Om Du använder Live Drum för ett separat spår och kombinerar det med det vanliga
trumljud kan liknande instrumentgrupper samlas under menyn för Arrange Wiev. Det går
inte att spela Live Drums direkt på klaviaturen och ljuden kan endast avlyssnas och
modifieras medan en Style modifieras. Live Drums skiljer sig från vanliga MIDI-trummor
och vi rekommenderar att Du experimenterar för att lära dig att jobba med Live Drums.
DRUM MIXER
Det finns fyra menysidor med inställningar för volym, reverb, panorering samt aktivering
av inställningar för perkussioninstrumenten. Det är enkelt att använda både Drum Set och
Live Drum och att kombinera dem. Ibland kan instrumentljuden från funktionen Live Drums
höras väldigt svagt trots att den är avstängd men det är inget fel utan beror på att ljuden i
Live Drums hela tiden bearbetas.
För att nå trumljud, tryck på F10 DRUM MIXER och bläddra bland menysidorna med PAGE
+/-. Du kan också använda F9 EDIT DRUM, sedan F9 EDIT och F9 DRUM MIXER
F1 Kick
F2 Snare
F3 Hi Hat
F4 Cymbals
F5 Toms
F6 Tambourine
F7 Latin 1
F8 Latin 2
F9 Latin 3
F10 Clap/FX
39
(Snare, Rim Shot)
(Crash, Ride, Cup)
(Congas , Bongos, Tambora)
(Cowbell, Guiro, Claves)
(Maracas, Cabaza, Shaker, Guira, Whistle)
På första menysidan kan Du aktivera eller stänga av ljud med F1-F10. Om Du vill stänga
av alla trumset samtidigt, trycker Du på DATA CURSOR (Left/Right) samtidigt. För att
aktivera dem tryck bara på en VALUE +/-.
På menysida två (2/4) styrs varje trumljudets volym via F1-F10 för att välja ett ljud och
ställ sedan in önskad volym (0-15) med DATA CURSOR.
På menysida tre (3/4) styrs trumljudets reverbeffekt via F1-F10 för att välja ett ljud och
ställ sedan in reverbeffekten (0-15) med DATA CURSOR.
På menysida fyra (4/4) styrs trumljudens panoreringsinställning. Varje instruments
inställning aktiveras med via F1-F10. Panoreringsvärden ändras i steg 1-64 från höger till
vänster med DATA CURSOR-knapparna där mittpunkten anges med följande tecken (-).
För att placera ett instrument i mitten, tryck ned DATA CURSOR (Left/Right) samtidigt.
MODIFIERING AV ETT TRUMSET
Dagens MIDI-instrument följer ofta en General MIDI-standard men om Du har en äldre
trummaskin kan enskilda trumljud placerats på andra tangenter än enligt GM-standarden.
Du kan bygga upp och modifiera egna trumset, spara det (som ett användartrumset/User
D rum S e t ) och a nv ä nda de m m e d e gna S t y l e sk om p. F ör a t t k om m a t i l l
editeringsmenyföndtret, tryck först på EXIT för att nå huvudmenyfönstret och sedan på F9
Edit Drum. Ett annat tillvägagångssätt är: tryck på F10 DRUM MIXER, följt av F10
DRUM SET och sedan F9 EDIT.
Alla trumljud kan modifieras och namnet visas i menyfönstrets mitt. Kom ihåg att Du kan
inte modifiera ett trumset om det är ett originalljud.
40
Börja med att spela på tangent på klaviaturen. I menyfönstret visas tangentnumret i rutan
"KEY" (vid F2). Välj sedan funktion som ska modifieras med F1-F10 och ställ in önskat
värde med DATA CURSOR (Left/Right).
F1 Live Snare: När funktionen är aktiverad (On) låter varje enskilt slag Du triggar olika,
vilket ger ett realistiskt trumljud med dynamik.
F3 Group: Visar tillgängliga perkussionljud.
F4 Instrument: Val av vilka trum/perkussionljud som placeras på tangenterna. Använd
DATA CURSOR (Left/Right) för val av ljud (F3 Group behöver inte användas).
F5 Escape: Används för att lämna menyfönstret Drum Set.
F6 Key Shift: Funktion som transponerar hela trumsetet i oktavsteg.
F7 Pitch: Funktion som transponerar ett trum/perkussionljud i halva tonsteg.
F8 Tune: Finstämning av ett valt trumljud - i cent.
F9 Drum Mixer: Öppnar menysidan Drum Mixer.
F10 Save: Öppnar en menysida som styr de funktioner där modifierade trumset sparas.
Namnge ditt trumset (Drum Set) med numeriska tangentbordet (STYLES) och DATA
CURSOR-knapparna. Tryck sedan på F10 Save för att spara. Det trumset som tidigare
sparades på programplatsen raderas. Med F5 Escape avbryts operationen och menysidan
Edit Drum Set öppnas.
41
ARRANGER
Instrumentets Arranger är hjärtat för den automatiska kompfunktionen. I Arranger skapas
egna musikaliska arrangemang i olika stilar med funktionen Style. En Style är en samling
"kompavsnitt" med dur, moll och septimackord där Arrangern styr uppspelning så att varje
"komp" passar ackord som spelas. Arrangern genererar uppspelningen med både enkel och
mer avancerad ackordharmonik - och hanterar naturligtvis 13-ackord och förminskade
(dim.) ackord också. Dessutom har instrumentet några helt nya finesser för Arranger:
Smooth alternate: Tidigare har uppspelning av ackordföljder med septimackord
har
ovanliga bastoner valts i en Style. Med den här funktionen aktiverad spelas inte enbart
ackordets grundtonutan alternerar med ackordets kvint. Det ger mer varierade basgångar
som klingar mer naturligt med dina ackordföljder.
Smart 7th: I några musikgenrer som t.ex. salsa är sexter ofta använda i ackordspelet så
känner instrumentet igen varje gång ett septim (Maj) ackord spelas - och beroende på om
det föregående ackordet var högre eller lägre. Med
funktionen "smart sjua" väljs
variationer beroende på föregående spelat ackord.
Riff: Ibland är Variation D ett riff som är länkat till kompet och följer harmonin. Riffet är
avsett för vald Style och kan användas som komp för solon eller när Du inte behöver följa
ett förutbestämt ackordharmoniförlopp.
En Style är uppbyggd av delar (Part) vilket är lika med olika "kompavsnitt" som t.ex.
Variation, Intro, Ending (avslutning) eller Fill In. Varje avsnitt har flera ljudstämmor
fördelat på olika "spår" vilket är lika med ett komplett Stylekomp. Varje Style består av
följande delar (Parts):
Intro 1:
Intro 2:
Intro 3:
Fill 1:
Fill 2:
Fill 3:
Break (Fill 4):
Ending 1:
Ending 2:
Ending 3:
Arrange A:
Arrange B:
Arrange C:
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
eller fler takters introduktion.
eller fler takters introduktion och mer komplex än Intro 1.
eller flera takters introduktion, mer komplex än Intro 2.
takt lång Fill in (som ofta används mellan vers/refräng).
takt lång Fill in och mer komplex än Fill 1.
takts Fill in som är mer komplex än Fill 2.
taktsbreak med enbart perkussion-instrument.
eller flera avslutningstakter.
eller flera avslutningstakter, mer komplex än Ending 1.
eller flera avslutningstakter, mer komplex än Ending 2.
enkel variation på grundkompet.
mer komplex variation på grundkomp A.
ännu mer komplex variation på grundkomp A/B.
42
Arrange D/Riff:
En variation på grundackompanjemanget, men mer komplex än
Variation A-C. Ibland är Variation D ett musikaliskt Riff som passar den genre (Style) som
är aktiverad. Menyfönstret anger att ett Riff finns med bokstaven [R] som visas under
namnet för Style (plus att indikeringslampan för Arrange D blinkar). Med Riff aktiverad kan
inte Fill In eller Break användas.
När funktionen Riff används under uppspelning ändras autokompets sätt att känna igen (och
uppspelningen av) ackord. Nu styrs den via funktionen RIFF KEY (dvs. tonart) i
menyfönstret INTERACTIVE ARRANGER.
Du kan bara ställa in grundtonen för riffets första taktslag (RIFF KEY None Mode). När
Riff aktiverats och när "ackordet identifierats" kan Du spela över hela klaviaturen (som
m e d P i a ni st ) e l l e r a nv ä nda L owe r f ör v ä nst e r ha nd och P re se t - l jud f ör
högerhandsstämman. Men det går också att "tvinga instrumentet" att känna igen ett ackord
genom att trycka på FILL IN (RIFF KEY Fill In Mode) eller
med Aftertouch (RIFF KEY
Fill In Mode - och trycka något hårdare på tangenterna (på samma sätt som för AFTER
FILL). För att göra menyinställningar för finns mer info i avsnittet om LEFT MENU.
Varje del av Arrangern kan bestå av upp till åtta olika "spår":
Drum 1:
Spår för trummor/perkussion från ett trumset (Drum Set).
Bass:
Basstämman.
Chord 1, 2, 3, 4, 5: Kompstämmor med olika instrumentljud.
Drum 2:
Används av funktionen Live Drums.
All modifiering eller kopiering av Arrangerns stämmor (Parts) görs i menyfönstret EDIT
PATTERN. För varje Stylekomp kan ljud, volym, panorering och effektmängd modifieras.
Arrangern styrs via klaviaturen men också via pedaler, funktionsknappar samt MIDI - där
det sistnänmda är perfekt för MIDI-dragspel.
PANELKOMMANDON
KEY START: Med Key Start aktiverad och Arrangerns komp stoppat, startas kompet direkt
så fort Du spelar ett ackord nedanför splitpunkten. Med INTRO aktiverad startar Introt
direkt när ett ackord spelas. Vill Du stänga av Lower-ljuden (så att de inte hörs innan
uppspelningen startas) görs det i ARRANGE MODE där Lower-ljudet kan stängas av när
Arrangern är avstängd. Med HOLD aktiverad (indikeringslampan tänd), "kommer
Arrangersektionen ihåg spelat ackord", också när Du släpper ackordet.
KEY STOP: Om Du spelar en "kort" ackord (eller en ton) stoppas autokompet - men
startar igen när en eller fler tangenter trycks ned (forts. på nästa sida).
43
Om en (eller fler) tangenter trycks ned längre fortsätter uppspelningen av kompet som
vanligt - inställningen görs i menyn Arrange Mode. Med Arrangerkompet avstängt startas
uppspelning igen med KEY STOP när ett ackord hålls nedtryckt längre än inställt tidsvärde.
Om FILL eller INTRO aktiverats - med Arranger avstängd - och Du håller ned ett ackord
längre än det inställda värdet spelas ett komplett FILL eller INTRO. Om ett snabbt ackord
spelas stannar autokompet. Med KEY START aktiverad stoppas uppspelningen när händerna
tas bort från klaviaturen och startar när du trycker ned en (eller fler) tangent/er.
Känsligheten för funktionen ställs in via Sync Time på menysidan Arrange Mode.
FILL IN: Fill In är en takt lång och en Stylevariation som ofta används mellan låtens
"vers, refräng och/eller brygga". Med autokompet aktiverat spelas vald Fill In och sedan
återgår uppspelningen till de första autokompet.
Om däremot JUMP är aktiverad, väljer Du följande Variation (A-D) för uppspelning med
hjälp av FILL-knapparna. Med Arrangern stoppad kan Fill In användas som korta
låtintroduktioner - uppspelningen startar direkt. Om Du vill använda ett komplett
Arrangerkomp, spelar Du ackordet nedanför inställd splitpunkt och tryck sedan på FILL
(med Arranger avstängd).
BREAK: Kompsektionen gör paus i en takt (eng. break) och fortsätter sedan.
TAP: Tryck på knappen i önskat fjärdedelstempo för Arranger och/eller sekvenserdata och
startar uppspelningen med det tempot. Antalet tryckningar som behövs beror på taktart:
dvs. tre för 3/4 och minst fyra för 4/4.
Kom ihåg: Vissa Styles kan inte användas i extremt snabba/långsamma tempi om Live
Drums är aktiverad. Vid extremt snabba eller långsamma tempi "rundar instrumentet av
det till närmaste tempo som kan spelas upp. Om Arranger eller sekvenser är aktiverad
ökas tempot med 5 BPM (Acccelerando) för varje knapptryck på TAP och hålls knappen
visas en pilsymbol (som pekar åt vänster) i menyfönstret att tempot minskas med 5 BPM
per tryckning (Ritardando).
CONT/PAUSE/RESTART: Funktionsknapp som styr tre funktioner. Med Arranger
avstängd görs en takts inräkning. Med Arranger aktiverad startas uppspelningen från första
takten igen - användbart med osynkade sångare eller instrumentalister! Om Du spelar upp
en MIDI-fil (och indikeringslampan lyser för SONG/PLAY) stoppas uppspelningen och
startas med samma knapp.
START: Start och stoppfunktion för Arrangerkomp.
HOLD: Med funktionen aktiverad (indikeringslampan lyser) sparas det senast ackordet som
spelas (nedanför splitpunkten). Det gör det enkelt att låta autokompet fortsätta av sig
själv. Om funktionen är avstängd tystnar ackord/basstämma men trumkompet fortsätter.
TEMPO-: Minskar uppspelningstempo för Arranger eller sekvenser.
TEMPO+: Ökar uppspelningstempot för Arranger eller sekvenser. Om Du trycker ned båda
TEMPO +/- samtidigt låses tempot (markeras med en asterisk) även om Du väljer en ny
Style. Ta bort "tempolåset", tryck på TEMPO +/- samtidigt.
INTRO/ENDING 1, 2, 3:
Arrangerkompet kan användas med
avslutnings-komp (Intro/Endings). Intro 1 och Ending 1 är enkla, utan
Du kan spela ackorden med vänsterhanden. Intro/Ending 2 och 3
harmonik - Du bör inte byta ackord under deras uppspelning (forts. på
tre Intro- och tre
ackordharmonik så
har mer avancerad
nästa sida).
44
Om Du aktiverar Intro/Ending 1-3 med Arranger stoppad, spelas vald Intro och följs sedan
av Variation A (om inte Variation B-D valts). Om Arranger är aktiverad avslutas kompet.
Med Jump aktiverad startar uppspelningen av vald Intro.
ARR MUTE: En funktion som tystar (eng. mute) delar av autokompet - Du
väljer vilka vilket ger stora variationsmöjligheter. När ett Pattern modifieras väljs vilka delar av
kompet som tystnar via den här funktionen.
MENU LEFT
LEFT CONTROL öppnar menysidan där programmering och modifieringar för Arranger görs.
F1 Retrigger & Mode: Modifiering av basstämma och Chord 2 i ett Stylekomp.
Funktionen gör att basstämman alltid spelar ackordets grundton när Du byter ackord i
vänster hand. När den aktiveras för kompspår repeteras första ackordet för vald Style.
F1
F2
F3
F4
F6
F7
F8
F9
Smooth Alternate: Ackordets grundton alternerar med ackordets kvint.
Bass:
Av/på-knapp för funktionen - fabriksinställningen är aktiverad (On).
Chord 1:
Av/på-knapp för Retrigger på första ackordspåret (Chord 1).
Chord 2:
Av/på-knapp för Retrigger på andra ackordspåret (Chord 2).
Chord 3:
Av/på-knapp för Retrigger på tredje ackordspåret (Chord 3).
Chord 4:
Av/på-knapp för Retrigger på ackordspår fyra (Chord 4).
Chord 5:
Av/på-knapp för Retrigger på ackordspår fem (Chord 5).
Inversion: Inställning av ackordets högsta klingande ton för Parallel Mode. Om en ton
spelas ovanför inställd gräns, flyttas ackordet till lägre oktavering mellan Eb/G.
45
Mode: En funktion som styr harmoniken för ackordstämma 1-5. Close använder "ackord
med täta intervall" medan Parallell följer enligt ackordet spelas på klaviaturen. Oftast är
Close musikaliskt mest naturlig. Ändra inställningar genom att välja Style, och välj sedan
Style med CURSOR som modifieras med F10 Select. För att återvända till menysidan
Left Menu, tryck på F5 Escape.
F2 Dyn. Arranger: Du kan styra en Styles volym med anslaget på klaviaturen. I
menyfönstret för Dynamic Arranger ställer Du in varje ljuds anslagskänslighet och
dynamik. Ju högre värde, desto känsligare blir ljudet för hur Du spelar på klaviaturen.
F1 Drum:
F2 Bass:
F3 Chord 1:
F4 Chord 2:
F6 Chord 3:
F7 Chord 4:
F8 Chord 5:
F5 Escape:
F10 Active/Inactive:
Inställning för Velocity för trumspår (Drum Track).
Inställning för Velocity för basljudet (Bass Track).
Inställning för Velocity för första ackordspåret (Chord 1).
Inställning för Velocity för andra ackordspåret (Chord 2).
Inställning för Velocity tredje ackordspåret (Chord 3)
Inställning för Velocity ackordspår fyra (Chord 4).
Inställning för Velocity ackordspår fem (Chord 5).
Används för att nå menyfönstret för Left Control Menu.
På/av-knapp för funktionen Dynamic Arranger.
Modifiera ett spår: Välj med F1-F10, ställ önskat värde med DATA CURSOR.
F3 Interactive Arrange:
Funktion som tystar ackordkompet (eng. mute) när
melodistämman spelas ovanför inställd splitpunkt. Det gör att Du enkelt kan ta bort några
av kompets stämmor (eller lägga till) under ett solo och låta dem återkomma efter solot.
Följande inställningar finns tillgängliga via funktionsknapparna (forts. på nästa sida):
46
F1 Brass:
Aktiverad tystas autokompets blåsinstrument (Brass) när Du spelar
melodistämman ovanför splitpunkten.
F2 Intro: Aktiverar blåsinstrument (Brass) på uppspelade Intro-(duktioner).
F3 Ending: Samma som ovanstående, men för avslutningar (Endings).
F4 After Fill: Funktion som gör att Du kan aktivera en Fill In (i Arranger) via
klaviaturens Aftertouch (genom att trycka lite hårdare).
F1 RIFF KEY: Styr hur ackorden identifieras. Tryck på F5 några gånger (eller använd
DATA CURSOR) för att välja bland följande:
- FILL IN: Initierar automatisk ackordidentifiering med frontpanelens FILL IN-knapp.
- AFTER: Initierar automatisk ackordidentifiering med klaviaturens Aftertouch.
- NONE: Gör att funktionen RIFF fortsätter uppspelningen med samma ackord till
funktionen stängs av eller ett nytt Arrangerkomp väljs.
F6
F7
F8
F9
Chord
Chord
Chord
Chord
2: Aktiverar Interactive Arrange för ackordspår två (Chord 2).
3: Aktiverar Interactive Arrange för ackordspår tre (Chord 3).
4: Aktiverar Interactive Arrange för ackordspår fyra (Chord 4).
5: Aktiverar Interactive Arrange för ackordspår fem (Chord 5).
F10 Active/Inactive: Av/på-knapp för Interactive Arrange - kan också styras från
menyn Left Control Menu via F9 Interactive.
F4 Rootless: Funktion för identifiering av ackord utan tydlig grundton.
F5 To Root: Funktion som gör att basstämman alltid spelar ackordets grundton - kan
användas tillsammans med To Lowest.
F6 Jump Intro: För INTRO 1, 2, 3. Aktiverad - och Arranger avstängd - spelar den
motsvarande avslutning (Ending). Under uppspelning av Arranger följer vald Intro och sedan
fortsätter uppspelningen.
F7 Lock Drum: Aktiverad så låser funktionen valt trumset (Drum Set), dvs Du kan byta
Style-komp men trumljudet och dess inställningar ändras ej.
F8 Lock Bass: Samma funktion som ovan men för basstämman.
F9 Lock Chord: Samma funktion som ovan men för ackordstämman.
F10 Swing Bass: Funktion som gör basstämmans grundton rytmiskt tajt, även att din
"tajming" är perfekt, smart funktion vid snabba ackordbyten.
ARRANGE MODE
Från huvudmenyfönstret nås Arrangerns funktioner med F4 Arrange Mode - följande
menysida nås med PAGE +/-. Alla inställningar som görs här gäller för alla Stylekomp
men sparas inte inte i minnet. Om Du vill spara dem måste det göras i ett
registeringsminne (Registration). Alla inställningar som görs i på menysidorna gäller alla
Styles till ett nytt registreringsminne aktiveras - men kom ihåg att Du kan göra
inställningar så att Arranger Mode inaktiveras.
47
ARRANGE MODE: SIDA 1
F1 Low 1 Hold: Genom att trycka på F1 upprepade gånger aktiveras Holdfunktionen för
Lower 1. Det som spelas på klaviaturen upprepas (även när Du tar bort händerna från
klaviaturen) så länge autokompet är aktiverat. Fabriksinställningen är aktiverad, och den
används ofta för stråk- eller pad-ljud.
F2 Low 2 Hold: Samma funktion som ovan men för Lower 2-ljudet. Fabriksinställningen
för funktionen är avstängd, och används oftast för pianoljud.
F3 Off Stop: Lower 1 & 2 tystas när Arranger stoppas och startar vid uppspelning igen.
Aktivera funktionen om Du ofta använder Intro med funktionen Sync Start aktiverad så
att Du kan spela första ackordet (för ett Intro) utan att Lower-ljuden hörs. Kom ihåg: Om
LOWER MODE har inställningen HOLD STOP kan funktionen inte användas.
F4 Lower Mute: Tystar Lower-ljudstämman (mute).
F5 Lower Mode: Val av ljud för Lower 1 och 2 låter förutsatt att F1 och F2 Low Hold
är aktiverade tillsamman med HOLD(indikeringslampan lyser) men Arrangern är avstängd.
Tryck på F5 för att nå följande inställningar:
Normal: Lower-ljuden tystnar när Du tar bort vänster hand från klaviaturen
nedanför inställd splitpunkt.
Bass + Lower: Till Lower 1 & 2 adderas en extra basstämma (plus
Stylekomp) som spelar grundtonen även med Arrangerns komp stoppat.
Lower-ljuden tystnar (mute) när Du släpper ackordet i vänsterhanden och hörs
igen när kompet startar.
Hold Stop: Tonerna i Lower-stämman är i Hold-läge och klingar
kvar även när Du tar bort händerna från klaviaturen.
Bass + Lower Hold Stop: En kombination av inställningarna ovan.
F6 Bass: Via F6 Bass finns två inställningar tillgängliga. Den första styr basstämmans
sustain. Välj önskad inställning med DATA CURSOR. Den andra väljer om Manual Bass
ska vara polyfonisk eller monofonisk. Välj önskad inställning med DATA CURSOR.
F7 Bass Boost: Tonkontroll för basfrekvenser. Ingen förstärkning är förvald.
F8 Bas Octav: Transponering för basljudet, ställs in med DATA CURSOR.
F9 Ped. Board: Av/på-funktion för fotomkopplare (extra tillbehör) för användning med
Arranger. Mer info i avsnittet på sida 58.
48
F10 Bass To Pb: När en fotpedal anslutits kan Du spela (och styra) autokompets ackord
och fotbasstämma från pedalbordet. Aktiveras med F10 plus MANUAL BASS.
ARRANGE MODE: SIDA 2
F1 4SW. Mode: Aktiverar ackordidentifiering för ansluten fotpedal. Mer info i slutet av
det här kapitlet.
F2 Bass Lock: Låser basljudet, med samma basljud även om Du byter Style.
F3 Lower Lock: Samma funktion som ovan men för Lower-ljudstämmorna.
F4 Tempo Step:
Inställning - görs med DATA CURSOR - av i hur många "BPMsteg" (upp/ned) för varje gång Du trycker på RIT ACC (TAP).
F5 Sync. Time: Inställning i millisekunder (ms) som Arrangern fortsätter uppspelningen
(med SYNC STOP aktiverad) och ett ackord spelats. Ställ in önskad inställning med DATA
CURSOR. Med funktionen kan ett ackord som spelas staccato, (och klingar kortare än
inställt värde) stänga av autokompet med KEY STOP aktiverad.
Lämpliga musikstilar för funktionen är t.ex. tango och inställningar på 200-300 ms
rekommenderas och långsamma Stylekomp som t.ex. 16 Beat - 500-600 ms. Genom att
trycka på DATA CURSOR samtidigt ställs värdet 250 ms in.
F6 Chord Mode: Via F6 finns fyra ackordkompinställningar tillgängliga:
Fingered 1: Ackordkompet baseras på spelade toner. Om två toner spelas baseras
kompet på dessa toner även med HOLD aktiverad.
Fingered 2: Liknar inställningen ovan men behåller alla "spelade toner i minnet".
Om ett ackord med tre toner spelas på klaviaturen (men släpper tangenter och
bara trycker ned en tangent) fortsätter autokompet uppspelningen av ackordet.
Easy 1: Du kan spela ett durackord genom att bara trycka ned en tangent och ett
mollackord med grundton plus mollters - C & Eb samt septimackord med grundton
och septim C & Bb.
Easy 2: Liknar Easy 1 men lägger till de följande toner som spelas på klaviaturen
- spelar Du tonerna C-E-G och lägger till ett B klingar ett ackordkomp baserat på
ett C maj 7-ackord.
F7 Touch Assign: Länkar en One Touch-inställning till aktiv vald Style. När samma
Style väljs senare laddas One Touch automatiskt.
49
F8 Touch Style: Med Style vald och när den här funktionen aktiveras väljs aktiveras en
av tolv One Touch-inställningar automatiskt. Då kan Du programmera lämpliga ljud för en
musikstil och sedan knyta en One Touch till den Style som Du modifierar.
F9 Auto Fill: När funktionen aktiverats kan Du välja Fill In med Arrangerns (A, B, C, D breakfunktionen styrs via D-knappen.
F10 Bass Accordeon: Val mellan två funktioner för dragspelsbas.
Normal: Manuell bas aktiveras när autokompet är stoppat.
OFF on STOP: Manuell bas stängs av med avstängt autokomp.
ARRANGE VIEW
Från huvudmenyfönstret nås fem sidor med inställningar för ljudval, volym, reverb,
effekter, mute (tystar ljudet) och panorering med F5 Arrange View. Alla de nämnda
inställningarna är det som tillsammans utgör en Style. När Du modifierat en Style sparas
de nya inställningarna och de ursprungliga Style-inställningarna raderas.
För att förenkla programmeringen föreslår vi att Du gör det under uppspelning av en Style.
Alla spår/ljud som används visas i teckenfönstret med en blinkande punkt. Alla ljudspår i
kompet plus Lower 1 & 2 nås via en funktionsknapp. Välj F4 - Lower 1 och F5 - Lower 2
för att visa aktuella inställningar för Arranger. Följande menysidor väjs med PAGE +/-.
MODIFIERING AV LJUD
Från alla fyra menysidorna kan Du välja vilka ljud som används av inställningarna:
Arrange A-D, Intro 1-3 och Ending 1-3. Alla ändringar som görs kan påverka aktiverad
Arranger (Single) eller alla (Global Mode) utom för trumsetinställningen (Drum Set) där
modifiering påverkar alla trumset.
Du kan välja ljud för Arrange A-D när Arrangern är stoppad men för Intro/Ending måste
Arranger vara under uppspelning. Välj Intro/Ending och starta uppspelningen och gör
sedan önskade modifieringar. Gör så här:
• Välj Style, tryck på EXIT för att öppna huvudmenyfönstret.
• För att nå Arrange View, tryck på F5 ARRANGE VIEW eller vald STYLE två gånger.
• För att modifiera en Arrangestämma används funktionsknapparna.
För intron eller avslutningar (Intro/Endings) kan Du bara välja ljud under uppspelning. För
att se de melodispår som innehåller data, är det enklast att starta uppspelningen och i
menyfönstret visas spåren med en blinkande punkt.
• Välj det ljud som ska modifieras med F1-F10. Spåret markeras i ung. två sekunder.
• Inom den tiden måste VOICE-knappen tryckas ned, för att välja ljudfamilj. När det är
gjort kan Du välja ljud i lugn och ro.
• Välj önskat ljud med VOICES och om de behövs, PAGE +/-.
• När Du valt önskat ljud valts används DATA CURSOR +/- för att välja om modifieringen
ska omfatta alla Arrangerspår (Global Mode) eller bara bara för den här inställningen
(Single Mode). Inställningen för Global/Single visas i menyfönstrets nedre del eller
ovanför rutan med Style-namnet. Live Drums kan inte modiferas eller användas.
De ljudval som gjorts i Global eller Single Mode gäller för Lower 1 & 2 och Drum 1. För
Drum 1 används VOICES för val av förinställda/egna trumljud (Preset/User Drum Set forts. nästa sida).
50
Ljud som ingår i Drum Set 2 kan inte modifieras då de används av Live Drum. En Style
som modifierats (som vi beskrev här ovanför) måste alltid sparas om inte inställningarna
ska raderas. Mer om det senare i det här avsnittet.
LOWER TRANSPOSITION 1 & 2
Välj ljud (Part) med antingen F4 Lower 1 eller F5 Lower 2 så visas ditt val i menyfönstret
Arranger. På menysidan visas också info för inställning av transponering och ljud. Ställ in
önskad transponering med TRANSPOSE +/- (Du har några sekunder på dig). Om Du inte
hinner med återgår TRANSPOSE +/- till att välja transponering för aktiverad Style och
klaviaturen. Upprepa samma tillvägagångssätt för de andra ljudspår i en Style.
ARRANGE VIEW - menysida 1
Inställning av volym för individuella spår och Lower-ljud. De modiferingar Du gör sparas
när en ny Style väljs. För att tysta ett spår, tryck ned båda DATA CURSOR (Left/Right) - inte ställa värdet till noll (0). Vill du återgå till en tidigare inställning, tryck på en av
dem. För att modifiera volym, markera ljudspåret med F1-F10 och ställ in värdet med
DATA CURSOR (Left/Right). Lower–ljud kan ha en egen volyminställning i Arranger.
ARRANGE VIEW - menysida 2
Inställning av reverb för alla spår plus Lower-ljud - inställningen behålls även med en ny
Style. För att ställa in önskat reverbdjup, tryck på F1-F10 och ställ in önskat värde med
DATA CURSOR (Left/Right).
51
ARRANGE VIEW - menysida 3
På den tredje menysidan görs inställningar för varje ljudspårs effekter som; Chorus, Delay
eller Distorsion. Markera det ljud som ska modifieras med F1-F10 och välj effektinställning
med samma funktionsknapp. Tryck på VALUE +/- för att ställa in önskat effektdjup.
ARRANGE VIEW - menysida 4
Panorering låter dig placera in ett ljudspår i ljudbilden (se bild ovan): vänster/höger (Left/
Right). För att modifiera inställningen, markera först önskat ljudet med F1-F10och ställ
sedan in önskat värde med DATA CURSOR (Left/Right). Två streck [--] markerar att
ljudet är placerat i mitten av ljudbilden.
ARRANGE VIEW - menysida 5
Från Arranger menysida 1-4 väljs vilka ljud som som ska tystna (mute) om Du trycker på
ARRANGER MUTE. Välj önskad inställning med och F5-F10.
52
LAGRA OCH SPARA EN CUSTOM STYLE
Alla parametrar på menysidan Arrange View (i ARRANGE MODE) - och på den andra
menysidan för Left Menu - måste alltid sparas som Custom Style för att Du ska kunna
kalla upp inställningen senare. Alltså, den Style som sparas ersätter då den Style som
tidigare lagrades i RAM-minnet. Gör på samma sätt som beskrivits tidigare för att spara via
kommandot SAVE.
SPARA EN CUSTOM STYLE
•
•
•
•
När alla önskade inställningar modifierats, tryck på SAVE för att spara.
Välj meny med F2 Styles.
Namnge den nya Stylen med klaviaturen och DATA CURSOR.
Bekräfta med F10 Save eller lämna menysidan via F5 Escape. Alla
inställningar sparas tillsammans med en Style i Flash RAM-minnet.
SPARA EN CUSTOM STYLE PÅ DISKETT/HÅRDDISK
Alla Custom Styles kan sparas (som Block) om Du gör så här:
•
•
•
•
•
•
•
Öppna menyn DISK med funktionsknappen.
Välj destinationsmapp för Styles med det numeriska tangentbordet (Styles).
Tryck på F3 Save för att spara.
Välj sedan F6 Custom Styles.
Namnge filen med klaviaturens tangenter och DATA CURSOR.
Bekräfta att Du vill spara med F10 Save eller lämna menysidan via F5 Escape.
Den skapade filen innehåller alla Custom Styles (har filextensionen .STY.)
53
MIDIPEDAL - som fotbas
Om Du vill spela Arrangerns basstämma eller styra styra dess ackordfunktioner kan en
MIDI-pedal anslutas (extra tillbehör) till instrumentet. Kom ihåg att välja samma MIDIkanal för basljud och MIDI-pedal, så här görs det:
•
•
•
•
Anslut MIDI-pedalen till MIDI IN 2 (Keyboard) med en MIDI-sladd.
I huvudmenyfönstret trycker Du på F6 MIDI.
Tryck på F2 Channel Receive (mottagningskanal för MIDI-data).
Markera inställningen Bass med DATA CURSOR (Up/Down). Ställ sedan in samma
MIDI-kanal som för baspedalen med DATA CURSOR (Left/Right).
• Aktivera Manual Bass Mode i menyn Left Menu med F3 MANUAL BASS.
• Aktivera funktionen med F10 Bass To Pb på menysidan Arrange Mode.
Pedalen kan också användas för att "trigga" ackord men enbart durackord. För att ändra
ackordharmonisering fullt ut måste pedalborden FS13 eller FS6 (extra tillbehör) användas
eller en gitarrpedal med fyra fotomkopplare (Mod.9AC101 egentligen avsedd för gitarrister
med ett antal specialfunktioner). Du aktiverar ansluten pedal så här:
• Tryck på F4 Arrange Mode i huvudmenyfönstret.
• Gå till andra menysidan med PAGE +/-.
• Tryck på F1 4Sw. Mode för att aktivera pedalen (On).
Alla inställningar kan sparas i en MIDI Setup - inställningen 4Sw. Mode sparas i ett
registreringsminne (Registration).
ANVÄNDA EN MIDIPEDAL FÖR ACKORD
Gör så här för att styra ackordharmonierna med fotpedalen.
• I menyfönstret ARRANGE MODE sida ett, välj Normal för F9.
• Om indikeringslampan för Start är tänd klingar ett durackord när Du trycker ned en
pedalknapp. Moll och septimackord kan bara spelas när pedalborden FS13 eller FS6
(extra tillbehör) har anslutits.
• Om indikeringslampan för Start är släckt, klingar Lower 2-stämman alltid i dur.
DYNAMICS
Basljudets volymdynamik styrs kan styras via pedalen från menyfönstret Arrange Mode
med F9 Normal/Fixed. När inställningen Fixed väljs är dynamiken låst annars kan
velocityvärden mellan 0-127 användas.
54
PATTERN EDIT
Instrumentet har massor av egna Styles plus de som finns i RAM-minnet kanske Du ändå
vill göra egna varianter. En Style kan spelas in i realtid från klaviaturen eller med ansluten
MIDI-utrustning från en externt instrument. Instrumentet är bakåtkompatibelt med Styles
från vår egen MS-serie. När de laddas in i RAM-minnet konverteras ljuden automatiskt.
En Style på instrumentet (kallas också Pattern) är uppbyggd av åtta separata stämmor med sina egna funktionsparametrar:
• Drum:
• Bass:
• Chord 1:
• Chord 2:
• Chord 3:
• Chord 4:
• Chord 5:
• Drum 2:
Inställningar
Inställningar
Inställningar
Inställningar
Inställningar
Inställningar
Inställningar
Inställningar
för rytmsektionens trumset (Drum Set).
för basstämman - GM basljud.
för GM-ljudet på första stämman.
för GM-ljudet på andra stämman.
för GM-ljudet på tredje stämman.
för GM-ljudet på fjärde stämman.
för GM-ljudet på femte stämman.
för funktionen Live Drums (från en groove).
Alla spår ingår i en Part vilket är lika med en del av ett Styleskomp. Följande (Parts)
sektioner kan programmeras:
•
•
•
•
To End
Intro 1, 2, 3
Fill In 1, 2, 3, 4 (Break)
Ending 1, 2, 3
•
•
•
•
Arrange A
Arrange B
Arrange C
Arrange D/Riff
För att modifiera en Style i ROM-minnet (eng. Read Only Memory - kan inte modifieras)
skapa ett nytt Patternmönster med Pattern Edit och kopiera inställningarna med F4
Copy. Du kan välja ett Pattern som finns - laddas med Style - eller ett tomt RAM-minne i
en Patternbank som också väljs med Styles.
I det sistnämnda fallet skapas en .PAT-fil som Du kan namnge och spara. Ett nyskapat
Patternmönster (i ett tomt RAM-minne) sparas automatiskt med namnet 'Pattern' om Du
inte namnger det. För att namnge och spara måste Du använda Rename och sedan ladda
det till RAM-minnet igen.
Funktionen Pattern Edit kan inte användas för Styles som sparats på diskett utan då
måste önskad Style alltid laddas till en Patternbank för att kunna användas. Funktionen
Pattern Edit har bara en tillgänglig minnesplats i RAM-minnet för att modifiera en Style.
Alltså måste alla ändringar sparas varje gång Du modifierar en Style - annars raderas
inställningarna när instrumentet stängs av. Den delen av RAM-minnet kan inte modifieras
av användaren.
EDIT PATTERN - Menysida 1
För att öppna menyfönstret där Style modifieras, trycker Du på PATTERN EDIT på
frontpanelen. Då tänds indikeringslampan för PATTERN EDIT vilket betyder att Du
aktiverat den enda tillgängliga minnesplatsen.
Från den första menysidan nås inställningarna via funktionsknapparna (se bild på
nästa sida).
55
Namnet på aktiverad (eller skapad) Style visas i mitten av menyfönstret (se bild GIBSONG). Här följer en beskrivning av inställningar på följande menysidor:
F1 RECORD - Inspelning
Från det här menyfönstret görs inspelning och uppspelning av de enskilda spåren av en
Part. Arrange A är förinställd för modifiering och uppspelningsfunktionen via F8 Play
aktiverad. För att spela upp en vald Part måste ett ackord spelas nedanför inställd
splitpunkt på klaviaturen.
Kom ihåg: Om vald splitpunkt är ställd till klaviaturens första tangent från vänster, dvs.
lägsta tonen, kan inget ackord ställas in. Ändra splitpunkt genom att lämna menyn
Pattern Edit och ställ in ny splitpunkt. Återvänd sedan till Pattern Edit, tryck F1 Record
för uppspelning.
Vid varje inspelning av en Part måste Du bestämma en "harmonisk kategori" - dur, moll,
septim (dominant), Maj 7, moll 7 plus ytterligare två ackordval finns tillgängliga - som
behövs för uppspelning av ett autokomp.
När en ackordtyp valts är nästa steg att välja en Part som ska spelas in med F1 och sedan
inspelningsspår med DATA CURSOR. Du kan sedan transponera spåret till önskad
oktavering med DATA CURSOR (Left/Right). Om det är ett nytt Pattern måste antalet
takter ställas in innan inspelningen påbörjas. Om du modifierar ett befintligt Pattern kan Du
inte ändra antalet takter och en Fill In är alltid en takt lång. Inställning av önskat tempo
görs med TEMPO +/. En kort beskrivning av Single-inställningar följer härnäst.
VÄLJA LJUD FÖR ARRANGERSPÅREN
För Bass och Chord 1-5 kan Du välja ljud från användarljudbanken USER VOICE däremot
men inte Drawbars. Börja med att välja spår med DATA CURSOR (Up/Down) och välj
först ljud med VOICES, sedan PAGE +/- för ljudgrupp och F1-F10 för att välja ljud. För
att välja användarljud, aktivera det först med USER VOICE, sedan PAGE +/- och avsluta
med F1-F10 för val av ljud.
Spåren Drum 1 & 2 är enbart avsedda för trum/perkussionljud och Drum 2 enbart för Live
Drums och "groove-funktionen. För första trumspåret Drum 1 kan både användar- och
förinställda trumset användas. Välj Drum Track 1 med DATA CURSOR (Up/Down) och
via VOICES, PAGE +/- samt F1-F10 väljs önskat trumset för spåret - F9 Drum växlar
mellan inställningar Drum 1 och 2.
56
BESKRIVNING AV PARAMETRAR
F1 Part: När F1 aktiverats används DATA CURSOR (Left/Right) för att välja den Part
som ska spelas in eller spelas upp. Ordningen är alltid densamma: Arrange A, B, C, D, Fill
In 1, 2, 3, 4, Intro 1, 2, 3 samt Ending 1, 2, 3. Innan inspelningen påbörjas bör Du
kontrollera att Du spelar in på rätt spår så att Du inte raderar en Part Du vill ha kvar.
F2 Solo: När funktionen är aktiverad spelas bara markerad Part upp.
F3 Tonality: För val av ackordtyp: välj mellan dur, moll och septimackord plus mixade
kombinationer. Det gör att Du kan skapa arrangemang som skiljer sig åt och bara triggas
av durackord och andra av mollackord t.ex. För att göra det enklare att spela in kan Du
spela in med enbart durharmonik och låta instrumentet hitta varianter med moll- och
septimharmonisering. För att göra det välj alltid M.m.7th och gör inspelningen i C-Dur.
F4 Metronome: Metronom med kantslagsljud.
F5 Save: Används för att spara modifieringar till instrumentminnet.
F6 Value Quantize: Vid inspelning kan det vara praktiskt att utnyttja den här funktionen
som hjälper dig att göra en lite otajt inspelning mer rytmiskt korrekt redan vid inspelningen
då tonerna flyttas (och tajtas till) till ett förinställt notvärde (kvantisering) som t.ex.
åttondelsnot. Inställningen Real ger ingen kvantisering och maxkvantisering görs vid
inställningen 2. Bokstaven T anger triolrytm, som t.ex. 12/8.
F7 Quantize: Som inställningen ovan men med skillnaden att F7 Quantize används
efter inspelningen. När en Part markerats ställ in önskad kvantiseringsvärde med F6 Value
Quantize och F7 Quantize för att utföra kommandot.
F8 Rec/Play: In eller uppspelning (Rec/Play) av en Part. För uppspelning av en Part,
tryck på F1 Part och sedan på F7 Play. När Du startat Arrangerns uppspelning och spelat
ett ackord (nedanför inställd splitpunkt) kan den spelas upp hur många gånger som helst.
F9 Velocity: För modifiering av Velocity för en eller alla toner på ett valt spår. När den
aktiveras öppnas ett menyfönster med följande funktionsval:
F1 Global: För val av alla toner på ett spår.
F2 Note: För modifiering av en tons velocityinställning. Välj önskad velocity
via anslagsstyrka på klaviaturen.
F3 Value: Inställning av velocity-värdet för funktionen F2 Note (se
ovan). Välj F2 Note (för en ton) eller alla med F1 Global. Välj önskat
inställningsvärde med DATA CURSOR (Left/Right).
F10 Execute: Bekräftar och utför modifieringen.
F5 Escape: Avbryter "sparandet" om det inte redan bekräftats via
F10 Execute och öppnar då menysidan F1 Record.
F10 Clear: För radering av ett spårs inspelade data. Funktionen fungerar på olika sätt för
trumset (Drum) och och andra ljudstämmor. Välj först trumspåret och för att radera
trumljud håll först F10 Clear nedtryckt vilket öppnar menyfönstret på bilden nedan, med
följande parameterinställningar (se bild menyfönster nästa sida):
57
F1 Drum 2: Tystar ljudet för trumspår Drum 2.
F2 Tempo: Enbart för Drum Track 1. Alla tempo-data raderas.
F3 Note: För att radera ett separat trumljud. Håll F10 Clear nedtryckt
och tryck sedan ned klaviaturtangenten med trumljudet som ska
raderas (ingen varning ges innan radering).
F5 Global: Raderar hela trumspåret. För vanliga spår kan endast hela
spåret raderas. Håll F10 Clear nedtryckt - öppnar menysidan:
F5 Global: Raderar alla data på markerat spår (ingen
varning ges innan spåret raderas).
Kom ihåg: att det finns två viktiga saker att tänka på när Du spelar in:
• Om Du ändrar tempot med SLOW/FAST under inspelning sparas informationen
på första trumspåret (Drum 1).
• Om Du spelar på ett spår (som det redan spelats in på) raderas inte den
inspelningen, utan de två spåren kombineras.
Tryck på EXIT för att återvända den första menysidan för Pattern Edit.
F2 PARAMETER - Inställningar
Från menyfönstret Edit Pattern väljer Du F2 Parameter (se bild) där inställningarna styr
funktioner för ett Pattern. Vi rekommenderar att Du gör inställningarna innan inspelningen
påbörjas (för Track eller Part). Några inställningar kan bara göras för ett nytt Pattern (dvs.
innan något spelats in).
F1 Tempo: Det förinställda tempot är 120 BPM och önskat värde ställs in med TEMPO
+/- eller DATA CURSOR.
58
F2 Time Signature: Ställ in taktart med DATA CURSOR/F2 Time Signature.
F3 Autocrash: När funktionen aktiverats (√) spelas ett cymbalslag i slutet för alla Fill
In, Break och Intron.
F4 Crash Level: För inställning av crashcymbalens volym. Ställ in önskad volym med
DATA CURSOR.
F5 Escape: Återvänd till menyfönstret Edit Pattern.
F8 Bas Octav: Oktavinställning för basljudet. Byt oktavering med F8 Bass, spela ljudet
från klaviaturen och lyssna.
F9 Bass Type: Inställning för 4- eller 5-strängad elbas. En 4-strängad bas har E0 som
lägsta ton medan en 5-strängad har C0 som lägsta ton. Kontrollera alltid inställningen för
F8 Bass som kan motverka inställningarna Du gör här. Växla mellan 4/5-strängad bas med
F9 Bass Type.
F10 Save: Funktion som sparar alla modifierade inställningar.
Alla stämmor, ackordspår samt inställningen för Retrigger Mode visas i menyfönstrets
mitt. För att markera dem används DATA CURSOR (Up/Down) och inställningarna görs
med DATA CURSOR (Left/Right). Det finns två typer av harmonisering i Arrange Mode:
Inställningen Close använder ackorduppspelning "med täta intervall" även när tonerna som
spelas från klaviature är spridda medan Parallell flyttar tonerna att ändra intervallen
mellan tonerna. Oftast är Close inställningen som klingar mest naturligt. När Retrigger
Mode är aktiverad och Du byter ackord triggas alltid grundtonen och det som
programmerats för Chord spelas upp igen.
INSPELNING AV EN PART
När Du valt ett Pattern att modifiera och välj sedan den Part som ska spelas in med F1 och
DATA CURSOR. Välj önskad ackordtyp med F3 Tonality (dur, moll eller septim - Major,
Minor or Seventh). Med inställningen "M.m.7th." aktiverad väljs ett ackord som passar alla
ackordtyper.
Då måste inspelningen göras i C-dur för att instrumentet senare ska kunna använda det i
övriga tonarter för Arrangerns uppspelning.
Via menyfönstret F1 Record väljer Du önskat inspelningsspår (Track) med DATA CURSOR
(Up/Down). Välj sedan önskat ljud med VOICES och F1-F10. När Du är klar nås
föregående menyfönster via EXIT. Aktivera metronomen (Click) med F4 Metronome och
välj sedan inställningen Rec (inspelning) för F8 Rec/Play.
Tryck på START för att starta inspelningen (efter en takts inräkning). När det förförinställda
takterna spelats in stoppas inspelningen och menysidan återgår till till Play Mode. Tryck
på START (spela ett ackord till vänster om inställd splitpunkt) för att lyssna på din
inspelning. Uppspelningen fortgår till Du trycker på START igen. Om Du vill spara
inspelningen tryck på F5 Save.
F3 PART CLEAR - Radera data från en Part
Från menyfönstret för Edit Pattern nås en menysida där alla data visas för en inspelad
Part via F3 Part Clear. Tryck på funktionsknappen för den Part Du vill radera och när Du
är klar, tryck på F10 Execute.
59
F1 Global:
F2 Intro:
F3 Fill In:
F4 Ending:
F5 Escape:
F6 Arrange A:
F7 Arrange B:
F8 Arrange C:
F9 Arrange D:
F10 Execute:
Raderar all inspelad data för alla Part-spår.
Välj mellan funktionerna Intro 1, 2, 3 med F2 Intro.
Välj mellan funktionerna Fill In 1, 2, 3, 4 med F3 Fill In.
Välj mellan funktionerna Ending 1, 2, 3 med F4 Ending.
Återvänder till menyfönstret Edit Pattern.
För val av Arrange A.
För val av Arrange B.
För val av Arrange C.
För val av Arrange D.
För att radera en vald, markerad Part.
F4 COPY - Kopiering av en Part
I menyfönstret Edit Pattern kommandon för kopiering av hela eller delar av ett Pattern
med F4 Copy. Kom ihåg: Om det Pattern som ska modifieras är inspelat måste Du välja
de samma inställningar för taktart och antal takter som originalet. Kopiering används både
för original (Part) och till det spår till vilket den ska kopieras.
F1 Source: Funktion som väljer från var filen som ska kopieras av antingen ett Custom (i
Flash RAM-minnet) eller ett Pattern genom att trycka på F1 Source igen. I menyfönstret
visas Style-kompets nummer under den. Väljs en annan Style för kopiering görs det med
numeriska tangentbordet (STYLES).
F3 Part: Val av Part som ska kopieras genom att trycka på F3 - Intro 1, 2, 3, Ending 1,
2, 3, Fill In 1, 2, 3, 4 (Break), Arrange A, B, C och D. Om Global är aktiverad kopieras
alla Parter i en Style.
F4 Tracks: Med alla andra inställningar än F3 Global kan Du kopiera Drums och Chord
1-5 samt Drum 2.
F5 Escape: Knapp för att återvända till menysidan Edit Pattern.
F6 Destination: Info om Pattern (destination). Inställningen kan inte modifieras om
menyfönstret F4 Copy är öppet. I så fall, tryck EXIT och välj nytt Pattern för modifiering.
F8 Destination Part: När en Part valts finns flera tillgängliga val om den "matchar"
originalet. Exempel: Om Part i Arrange A är original, kan Du naturligtvis välja A som
destination men också B, C eller D - vilket också gäller för Intro, Ending och Fill In. Välj
annan Part, genom att trycka på F6 Destination Section.
60
F9 Destination Track: När ett ackordspår (Chord Track) markerats via F4 Tracks kan
det kopieras till ett annat ackordspår (se F6 Destination ovan). Du väljer till vilket
ackordspår med F7 Destination Track.
F10 Save: Bekräftar att alla gjorda inställningar och modifieringar sparas.
F5 REMAP
I menyfönstret F5 Remap görs inställningar för ordningsföljden för de Pattern som finns i
en Bank. Menyfönstret visar en lista på de Pattern som finns sparade i RAM-minnet. Via F9
Select och DATA CURSOR väljs (och placeras) alla Pattern i den ordning Du vill ha dem.
När ett Pattern markeras visas det nya positionen.
När Du avslutat dina val, tryck på F10 Save för att bekräfta operationen. Om Du trycker
på F8 Clear återgår alla Pattern till ursprungsläget medan F5 Escape öppnar menyfönstret
Edit Pattern igen.
F6 DELETE
För radering av ett (eller fler) Pattern från Flash RAM-minnet. Via F9 Select väljs ett (eller
fler) Pattern för radering. Bekräfta att valda Pattern ska raderas med F10 Execute - F5
Escape öppnar menysidan Edit Pattern igen.
F7 DISK SAVE
Sparar ett (eller fler) Pattern diskett eller hårddisk som en fil med filändelsen; .PAT. Välj
Pattern som ska sparas med F9 Select. Med F10 Execute sparas filen medan F5 Escape
öppnar menyfönstret Edit Pattern igen.
F9 MIDI RECORD
Det som beskrivits i kapitlet kräver nogrannhet, både vid inspelning och editering av
inspelad MIDI-data för Part och inspelningsspår. Men kom ihåg att Du också kan spela in
allt samtridigt till Arrange A. Då väljer Du Från F9 MIDI Record i menyfönstret Edit
Pattern för att spela in MIDI-data från en extern dator eller MIDI-sekvenser. Gör så här:
•
•
•
•
•
•
Anslut MIDI-sladd från datorns MIDI Ut till instrumentets MIDI IN 2.
Aktivera datorns MIDI-klocka (stäng av funktionen MIDI Thru).
Aktivera funktionen MIDI Clock på instrumentet.
Markera det musikaliska avsnitt (den MIDI-data) som ska skickas till instrumentet.
Dator och instrument måste ställas in med samma MIDI-kanal.
Tryck sedan på Edit Pattern.
61
•
•
•
•
•
•
•
•
Välj inspelningsfunktionen MIDI RECORD via F9.
Försäkra dig om att samma taktart är inställd för båda (menyn PARAMETER).
Välj den Part som ska spelas in (Arrange A, B, C, D eller Intro, Fill med flera).
Ställ in önskad kvantisering. För komplex musik, välj inställningen REAL.
Välj antal taktslag för funktionen BAR.
Tryck på knappen F8 för att markera och förbereda inspelningen; REC.
Tryck på Start för att påbörja inspelning - all spår samtidigt - och avslutas automatiskt.
Tryck på Start för att lyssna på inspelningen. Kom ihåg att lyssna med olika inställningar
och välj sedan den som låter bäst.
• För att spara ett Pattern, tryck på F5 Save.
Den största skillnaden (om Du följer vår beskrivning ovan) är alltså att Du kan spela in
flera MIDI-spår samtidigt. Varje MIDI-kanal motsvarar ett inspelningsspår och Du kan göra
ett fyra takters komp (en Part) på en extern sekvenser, skicka den till instrumentet och
spela upp den. Men Du kan också skicka bara ett spår (Part) om Du tystar (mute) ett (eller
fler) MIDI-spår på instrumentets sekvenser. Vi rekommenderar att den data som skickas
inte innehåller några programbyteskommandon (Program Change används för att byta
ljud). Du kan programmera in dem senare på spåret med hjälp av funktionerna F1 Record
och sedan F8 MIDI Record som vi nämnt ovan.
F10 FORMAT
Raderar alla Pattern och Flash RAM-minnesbanken. Med F10 Execute konfirmeras att Du
vill radera medan F5 Escape öppnar menyfönstret Edit Pattern igen.
62
STARTINSTÄLLNINGAR - POWER ON SET UP
I det här kapitlet visar vi hur Du gör egna startinställningar. Eftersom viktiga parametrar
återfinns på flera menysidor är det ett enkelt sätt dina favoritinställningar alltid laddas när
instrumentet startas. Inställningarna är:
1 Touch (LED)
4 switch mode
Accordion Mode
Arabic mode
Autocrash
Bass Lock
Bass to Lower
Bass Octave
Bass Mono/Poly
Fingered
Finger 2
Easy 1
Easy 2
Song Balance
Registration
Switch On/Off
Modulation Amount/Rate
Vocalist Active - Inactive - Internal - None
Bass to Pedal
Bass hold
Bass Retrigg. Accordion
Fixed Dynamic Value
Alla startinställningar lagras i instrumentets minne även när det stängs av. Men det går att
spara och lagra fler startinställningsfiler på hårdisken. Gör så här:
• Tryck på SAVE för att förbereda sparproceduren.
• Tryck på F3 Power On Setup - där finns följande fyra inställningar tillgängliga:
F5 Escape: Avbryter proceduren och återvänder till huvudmenyfönstret.
F8 Disk Save: Sparar inställningar i Flash RAM-minnet på vald plats. Vill Du spara fler
startinställningsfiler måste filen namnges med Rename i menyn Disk.
F9 Default: Återfå instrumentets fabriksinställning för Startinställningar.
F10 Save: Sparar inställningarna i instrumentets Flash/RAM-minne.
Midi Menu
Microphone Active/Inactive
Lower off on stop
Music Volume
Delay Lock
Micro Dry On Stop
Setup Video mode, color zoom
Pianist Mode (standard, auto)
Tempo Step
Arranger lock
Automatic switch off registr.
Global Bass retrigger
Hold on stop
Live Drum
Interactive Arrange
Bass Boost
Out Levels (Menu Effects)
Mode Timbre selection
Mode Style select and Page
Video Monitor Size/Position
Chorus lock
Distorsor lock
General levels
General MIDI Tx-Rx
Dynamic Arranger
Dynamic Curve
Equalizer
Global transposer
Global Tune
Harmony type
Lower 1 Hold
Lower 2 Hold
Lower Lock
Pattern (LED)
Pedalboard
Pianist Sustain
Portamento time
Reverb Level
Reverb Lock
Uppdateringar av instrumentets operativsystem laddas ned från: www.ketron.it.
63
SONG PLAY, MIDIFIL & KARAOKE
Uppspelning av MIDI-filer har aldrig varit enklare! De kan spelas upp (och spelas in) och
sedan sparas till diskett eller hårddisk. I menyn Song Play finns funktioner för uppspelning,
modifiering och organisering. Drum Remix är en ny finess som gör att Du enkelt kan växla
mellan en MIDI-fils trumljud och en Remixvariant under uppspelning. Du kan använda en
Style (plus Fill In och Arrange-variationer) med MIDI-filer och utan att originalet ändras.
Med funktionen Drum Mixer tystas ett eller fler trumljud under uppspelning och med Drums
& Bass består uppspelningen av.... just det, bas och trummor. Du kan styra uppspelning av
MIDI-filer på flera sätt och ge dem ett personligt sound. Instrumentet är kompatibelt med
följande filformat:
•
•
•
•
•
Standard MIDI-filer i format 0 och 1 - filtyp 1 endast med max. 16 MIDI-spår.
MIDI-filer med ilextensionen .MID
MIDI-filer med filextensionen .KAR
MIDI-filer med text och filextensionen .MID eller .KAR
General MIDI Nivå 1 (MIDI Level 1)
För att visa karaoketext (uppdelad i stavelser) i menyfönstret (eller på en monitor) måste
MIDI-filen innehålla en typ av data som kallas Lyric Events. Du kan importera text-filer
(.TXT) och sedan "länka" dem till MIDI-filen utan någon extra programvara. Hur Du gör
beskrivs i avsnittet om Text-filer. För att göra det lättare att hitta en MIDI-fil numreras de
automatiskt i kronologisk ordning när de skapas både på diskett och hårddisk. Filens
nummer kan inte inte ändras (filnamn eller innehåll ändras inte).
UPPSPELNING AV MIDIFIL FRÅN DISKETT
För att nå uppspelningsmenyn för MIDI-filer trycker Du först på SONG PLAY och välj sedan
om MIDI-file ska laddas från diskett med hjälp av FLOPPY (Page +).
•
•
•
•
Välj den fil som ska laddas med DATA CURSOR.
Tryck på ENTER eller START/STOP för att starta uppspelningen.
Under uppspelning av MIDI-fil väljs nästa fil med DATA CURSOR och F7 GO NEXT.
MIDI-filen numreras automatiskt. Ny fil laddas med STYLES.
Tryck på EXIT för nå Song Plays andra menysida.
• Du kan se (och välja filer) i lista MIDI-filer via F5 Dir.
• Du kan också välja MIDI-fil genom att skriva in filnumret eller de inledande bokstäverna
av filens namn klaviaturtangenterna.
64
• Om ett nummer skrivs in (utan föregående nollor) tar det några sekunder innan MIDIfilen laddas. När laddningen är klar visas filnamnet i menyfönstret.
• För att återvända till första menyfönstret tryck på SONG PLAY.
UPPSPELNING AV MIDIFIL FRÅN HÅRDDISK
För att nå uppspelningsmenyfönstret för MIDI-filer trycker Du på SONG PLAY och väljer
sedan att ladda MIDI-filen från hårddisken med HARD (Page -).
• Välj den fil som ska laddas med DATA CURSOR.
• Tryck på ENTER eller START/STOP för att starta uppspelningen.
• Under uppspelning av MIDI-fil väljs nästa fil med DATA CURSOR och sedan F7 GO
NEXT.
• För att stänga av MIDI-filens melodispår, tryck på F8 LEAD ON.
• För att stänga visa (eller stänga av) menyfönstrets text används F10 Lyric.
• Du laddar en ny MIDI-fil med det numeriska tangentbordet (STYLES).
• Tryck på EXIT för Song Plyss andra menysida.
• Du kan se (och välja filer) i en lista med tillgängliga MIDI-filer som visas via F5 Dir.
• Du kan också välja MIDI-fil genom att skriva in filnumret eller de inledande bokstäverna
av filens namn klaviaturtangenterna.
• Om ett nummer skrivs in (utan föregående nollor) tar det några sekunder innan MIDIfilen laddas. När laddningen är klar visas filnamnet i menyfönstret.
• För att återvända till det första menyfönstret, tryck på SONG PLAY.
• För att växla mellan två mappar (foldrar), tryck på DATA CURSOR (Up/Down).
För att skapa en kedja av MIDI-filer för uppspelning använder Du funktionen Chain Edit. Du
kan läsa mer om den funktionen senare i det här kapitlet. Du kan länka upp till 32 MIDIfiler, som då sparas som .CHN-filer. En liste med filer visas om Du trycker på F5 Dir i
Song Play med bokstaven "c" framför namnet.
KONVERTERING AV .KAR-FILER TILL EN MIDIFIL
Det är enkelt att konvertera en .KAR-filer till en MIDI-fil (.MID). Gör så här:
• Välj menyfönstret DISK.
• Med PAGE +/- väljer Du vilken fil som ska konverteras. Om det behövs kan
väljs mappnumret med STYLE och fil väljs med DATA CURSOR. När Du
valt .KAR-fil visas F3 Convert som genomför filkonverteringen.
INSTÄLLNING AV BALANS KLAVIATUR/MIDIFIL
En viktig finess på instrumentet är att Du kanspela melodistämman samtidigt som
den
spelar upp en MIDI-fil. Både Lower och Bass, plus Right (melodistämman) och Manual
Drum-ljuden används men är skilda åt med splitpunkten. En annan kul finess är att Du kan
byta splitpunk t.o.m under uppspelning en MIDI-fil. Ljud för Lower-stämman måste väljas
innan Song Play aktiveras i menyn Arrange View medan Manual Bass styr MIDI-filens
basstämma. I högerhandens melodistämma (Right) kan Du välja ljud från föjlande:
• Voices - förinställda ljud
• User Voices - användarljud som Du kan programmera själv
• Drawbar - orgelljud
65
Du väljer dem på samma sätt som vi berättat tidigare. Dessutom finns Programljuden
tillgängliga och Du kan använda upp till fyra ljud över hela hela klaviaturen. Om Du vill
spela basstämman måste MIDI-filens bas stängas av och
Manual Bass aktiveras.
Balansen mellan uppspelad MIDI-fil och klaviatur styrs via DATA CURSOR (Left/Right)
men melodi (Right) och Manual Bass-stämman styrs med sin respektive volymkontroller.
Den övergripande volyminställningen (Global) för MIDI-filen och ljudsektionerna styrs
med VALUE +/-. Om Du trycker ned båda samtidigt tystas uppsepelningen av MIDI-filen.
Det här sättet att tysta gäller enbart för instrumentets interna ljudmodul och alltså fungerar
inte funktionen om ljuden genereras av en extern MIDI-ljudmodul. För att styra volym för
en extern ljudmodul används PAGE +/- (GM Remote Level) men endast vid uppspelning
av MIDI-fil. Normalt väljs ju diskettstation eller hårddisk med dem. Om MIDI-filen spelas
upp från extern källa men spelas upp via instrumentet, tystas den externa ljudmodulen
med PAGE +/- (när de trycks ned samtidigt) men inte instrumentets internljud.
HITTA EN MIDIFIL
Om Du har hundratals MIDI-filer i en mapp visas filernas namn i alfabetisk ordning i
menyfönstret. Dessutom har varje fil ett nummer som hänvisar till när filen skapades eller
kopierades till aktuell mapp. Välj MIDI-fil i Song Play genom att skriva in filnumret med
det numeriska tangentbordet, ibland kan det vara enklare att söka filen med dess namn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öppna huvudmenyfönstret Play genom att trycka på EXIT.
Visa listan med MIDI-filer genom att trycka på F5 Dir.
Skriv in de första bokstäverna (visas i teckenfönstret) med klaviaturen.
I menyfönstret visas de första 20 filerna. Se fler filer med DATA CURSOR.
Sökfunktionen uppdateras kontinuerligt ju fler bokstäver som skrivs in.
Om Du skriver fel bokstav, tryck på F5, och börja om.
Om det bara finns en MIDI-fil med det namnet laddas direkt med SAVE.
När Du hittat MIDI-filen, skriv in filnumret med det numeriska tangentbordet.
När MIDI-filen laddats, tryck på START för att spela upp MIDI-filen.
FUNKTIONER SONG PLAY
I menyn Song Play (nås med EXIT) finns funktioner för MIDI-filens inställningar.
F1 GM Part: Modifieringar för inspelningsspårets inställningar (Track).
F2 Count: Två olika funktioner för att
visa aktuellt taktslag (i fjärdedelar) under
uppspelning av MIDI-fil samt för att nå effektinställningarna. Mer om det i avsnittet om
effekter. För att nå menyn Song Play, tryck på EXIT.
66
F3 Transpose: Inställningar för transponering:
Transposer: Transponeringsinställningen visas mitten av menyfönstret i halva tonsteg.
Funktionen kan användas för MIDI-fil, klaviatur eller båda och görs med CURSOR. Kom
ihåg att MIDI-filer också kan transponeras i menyn Disk (F9 Utility, F3 Transp.) där den
också sparas med ny transponeringsinställning.
F1 Global: Aktiverad (On) så transponeras MIDI-fil och klaviatur.
F2 Keyboard: Aktiverad (On) så transponeras bara klaviaturen.
F3 Song: Transponering av enbart MIDI-fil (On) - inte klaviaturen.
F6 Intelligent Transposer: Specialfunktion (fabriksinställning) för MIDI-filens alla
ljudspår. Funktionen innebär att ljuden "flyttas till ett naturligt oktavläge" där
ljudet klingar mest naturligt. Om en låt (Song) transponerades 9 halva tonsteg upp
kommer de flesta av ljuden att hamna i register som klingar onaturligt.
F7 Lead Channel: Styr melodiljudets MIDI-kanal (ofta MIDI-kanal 4) med
DATA CURSOR (melodiljudet kan tystas (mute) med Lead Off.
F10 Save To Disk: Sparar transponeringsinställningen för MIDI-fil (och raderar den
gamla filen. Funktionen nås via menyn Song Play (stoppad). Om en audioljudloop
ingår i MIDI-filen sparas den med ny tonhöjd via Save To Disk men utan att ändra
velocity eller temposynk.
F4 Global Transposition: Inställning för MIDI-filens transponering. Ändras i halva
tonsteg med DATA CURSOR - inte för trumljuden på MIDI-kanal 10.
F5 Dir: Funktion som visar en lista med MIDI-filer i vald mapp.
F6 Jukebox: Öppna huvudmenyfönstret med SONG PLAY. Nu växlar Du enkelt mellan
MIDI-filerna med Go Next välja en ny och trycka på ENTER.
F7 Go Next: Väljer nästa MIDI-fil för uppspelning.
F8 Lead: Av/på-knapp för melodistämman (On/På - Off/Av).
F10 Lyric: Aktiverad och med textdata i MIDI-filen visas texten i
menyfönstret. Tryck på F10 igen för att stänga av funktionen.
F7 Video: Funktion för Video (extra tillbehör). Mer info om funktionen i avsnittet om
Video Out och Karaoke.
F8 Lead: Av/på-funktion för melodistämman (som ställts in via) Lead Channel i menyn
F3 Transposer. Med en felaktik inställning kan så stängs fel ljud av. Inställningen för F8
Lead gäller för alla MIDI-filer.
67
F9 Drum Remix: Av/på-knapp för Drum Remix (mer info i kapitlet Drum remix s. 73).
F10 Lyric: Visar låtens text visas i menyfönstret och funktionen är avstängd som
fabriksinställning. Tryck på F10 för att visa text och lämna menyn med F10 igen.
MODIFIERA OCH SPARA INSTÄLLNINGAR FÖR MIDIFIL
Du kan naturligtvis modifiera MIDI-filens volym, reverb, chorus och panorering för varje
enskild Part (eller spår). Du kan också ta bort MIDI-data, transponera, tysta spåret (mute)
och ställa in dess MIDI-kanal. Flera av våra funktioner överträffar GM-standardens Level 1
som t.ex konvertering av spår som används av våra funktioner Vocalizer och Drum Set. För
att göra det måste MIDI-filen spelas upp några takter så att viktiga inställningar laddas.
Modifiering av MIDI-fil görs på två sätt, antingen visar menyfönstret ett spår (eller Part)
och dess inställningar eller så visas en parameter för alla sexton ljudspår. Från menyn
Song Play, tryck på EXIT och tryck på F1 GM Part för att öppna menyfönstret för
modifiering av inställningar.
Kom ihåg: Uppspelningen av MIDI-fil kan avbrytas efter några takter.
MODIFIERA EN PART PÅ MIDIFIL
När en MIDI-fil laddats, välj menyn SONG PLAY och tryck på F1 GM Part för att nå
spårets inställningar (Part). I menyfönstrets mitt visas ljudnummer (Part 1) de inställningar
som nås med F1-F10. Ljudets namn anges (Grand) och effekter.
I nedre delen av menyfönstret (se bild ovan) anges vilka av MIDI-kanalerna som används.
Använd PAGE +/- för att markera en Part. Du når en Part med Multi Tab.Mer info i
avsnittet om den funktionen. Innan en inställning modifieras välj den via en
funktionsknapp:
Timbre: Varje spår kan använda ljudbankerna: Voice, User Voice och RAM/Flash. För
modifiering används: VOICES, USER VOICE, PAGE +/- samt F1-F10.
Modulation effect: För varje spår kan effekterna Chorus, Delay, Distorsor med
CURSOR. Enskilda effekter programmeras via F3 Chorus/Distorsor/Delay.
DATA
F1 Volume: Volyminställning för ett spår (Part). Ställ in önskat värde med DATA
CURSOR. Om båda trycks ned samtidigt görs en "reset" av inställningen.
F2 Reverb: För inställning av spårets reverbeffekt (Part). Ställ in önskat värde med
DATA CURSOR. Om båda trycks ned görs en "reset" inställningen.
68
F3 Chorus/Distorsor/Delay: Inställning av effekter: Chorus, Distorsor, Delay. Välj
effekt med DATA CURSOR (Up/Down) och ställ in önskat värde med DATA CURSOR
(Left/Right). Om båda trycks ned samtidigt görs en "reset" av inställningen. Vald
effekttyp visas vid F3 och under instrumentnamnet.
F4 Panpot: Placerar ljudet (Part) i ljudbilden (vänster/mitt/höger). Flytta ljudet med
DATA CURSOR Tryck ned båda så placeras ljudet i mitten.
F5 Filter: I menyn GM Part Filter kan MIDI-data tystas (mute) eller raderas under
uppspelning av ett spår (Part). MIDI-data för modulation eller en annat kan också filtreras
utan att uppspelningen för det spåret (MIDI-kanalen) påverkas.
Filterfunktionen kan användas för att styra externa ljudmoduler. I menyn F5 Filter visas en
kolumntabell för alla sexton spår (Parts). För att nå ett MIDI-filter används F1/F6 för
Part 1-4, F2/F7 för Part 5-8, F3/F8 för Part 9-12 och F4/F9 för Part 13-16.
När en Part markerats väljs typ av MIDI-data med DATA CURSOR. Aktivera filtret via F10
(On/På, Off/Av). När filtret är aktiverat visas (ON) bredvid de MIDI-data som tas bort:
Notes: Alla toner på valt spår.
Control Change: Alla MIDI-data på valt spår.
Program Change: Alla Programbyteskommandon på valt spår.
After Touch: All aftertouch-data på valt spår.
Pitch Bend: All Pitch Bend-data på valt spår.
Volume: All MIDI-data för Control Change 07 Volume på valt spår.
Pan: All MIDI-data för Control Change 10 Panorering på valt spår.
Reverb: All MIDI-data för Control Change XX Reverb Send på valt spår.
Chorus: All MIDI-data för Control Change XX Effect Send på valt spår.
Modulation Wheel: MIDI-data för Control Change 01 Mod. på valt spår.
Expression: All MIDI-data för Control Change 11 Exp. på valt spår.
RPN: All MIDI-data för Control Change XX RPN på valt spår.
NRPN: All MIDI-data för Control Change XX NRPN på valt spår.
För att nå menyn Song Play, tryck på EXIT eller F5 Escape till SONG PLAY.
F6 Key Shift: Val av transponering för Part (+/-24 halva tonsteg). Ändra inställt värde
med DATA CURSOR. Om båda trycks ned samtidigt återgår värdet till noll (ingen
transponering).
F7 Channel Tx/Rx: Funktionsknappen F7 växlar mellan två inställningar; TX (sändkanal
- MIDI) och RX (mottagarkanal - MIDI).... (forts. på nästa sida).
69
Kan också modifieras med DATA CURSOR. Om inget annat anges skickas MIDI-data (och
tas emot) på samma kanal som en Part(ens) nummer.
8 Part Mode: Inställning för Partens funktion med DATA CURSOR.
Voice:
Drumset:
Drum2:
Vocalize:
Spår
Spår
Spår
Spår
avsett
avsett
avsett
avsett
för en instrumentstämma (Part).
för ett Drum Set.
för Live Drum.
för Vocalizer-effekten.
Beroende på inställningarna för funktionerna: Drum Set, Live Drums, Voice och Vocal Set
väljs de som vanligt. För Drum 2 och Vocal Set måste de väljas med DATA CURSOR.
F9 Mute: När funktionen aktiveras tystas valt spår (Part) vid uppspelning.
F10 16 Parts: Visar inställningen för en vald parameter på 16 MIDI-kanaler.
MODIFIERA EN PARAMETERINSTÄLLNING FÖR 16 PARTER
Som vi nämnde ovan nås enskilda parametrar för alla sexton spår med F10 16 Parts. För
att modifiera en inställning, väljs den från menysidan GM Part där Du trycker på F10 16
Parts för att se aktuell inställning för en parameter.
I menyfönstret F10 16 Parts visas en kolumntabell för sexton spår (Parts). För att nå ett
MIDI-filter används F1/F6 för Part 1-4, F2/F7 för Part 5-8, F3/F8 för Part 9-12 och F4/
F9 för Part 13-16.
När en Part markerats väljs vilka MIDI-data för modifiering med DATA CURSOR. Tryck på
båda samtidigt för att återgå till förinställt värde. Funktioner är fördelasde på sju
menysidor (1/7) som nås med PAGE +/-. De tillgängliga funktionerna är: Volym, Reverb,
Effekter, Panorering, Shift samt sänd/mottagarkanal för MIDI (Channel Rx och Channel Tx)
som nämnt tidigare.
Via F5 Mute (Solo) styrs hur funktionen F10 Mute ska verka. När F5 är aktiverad och
ställd till Mute (Solo), används F10 för att ta tysta bara en vald Part under uppspelning.
Tryck på F5 Mute igen så tystas alla stämmor med F10 Mute utom de som markerats.
Tryck EXIT eller F5 Escape för att återvända till menyfönstret Song Play. För att spara
inställningarna måste kommandot SAVE användas - så att Du kan kalla upp dem nästa
gång med samma inställningar.
70
SPARA MODIFIERADE INSTÄLLNINGAR - SAVE SONG
Alla inställningar som kan sparas i en MIDI-fil visas i tabellen här nedan, där ingår t.ex.
volymbalans mellan MIDI-fil/klaviatur, tempo, trumljudinställningar (Drum Mixer), ljud för
melodistämman (Right) och för Vocalist.
Inställningar kan bara sparas när MIDI-filens uppspelning är stoppad - och bara i
menyfönstret F1 GM Part Menu. Gör det till en vana att spara innan Du lämnar
menyfönstret när Du vill nå menyn Song Play. När Du sparar med SAVE öppnas ett nytt
menyfönster där MIDI-filen namnges, (om det gamla används raderas originalfilen). Skriv
in namnet med klaviaturens tangenter och DATA CURSOR. För att avbryta, tryck på F5
Escape. För att spara (men inte de senaste ändringarna Du gjort) tryck på F9 Remove.
Eller bekräfta att Du vill spara med F10 Execute. Den sparade MIDI-filen sparas i samma
mapp som tidigare.
INSTÄLLNINGAR - SAVE SONG SETUP
•
•
•
•
•
Ljudbyte (Program Change)
Tempo
Effekter (Effects)
Trumljudsmixer (Drum Mixer)
Note Shift
•
•
•
•
•
Transponering (Transposer Global/Song)
Volymbalans (Song Balance)
Panorering (Pan)
Volym (Volume)
Melodiljudstämma (Right Hand Voice)
Gör så här för att spara en MIDI-fil efter modifiering:
Tryck på F1 GM > Tryck på STOP > Tryck på SAVE/ENTER > Namnge MIDI-filen (eller
skriv över den gamla) > Tryck på F10 Execute. Med F9 Remove raderas ett tidigare
sparat Songarrangemang.
SKAPA EN UPPSPELNINGSKEDJA PÅ DISK - MIDIFIL
I menyn för DISK kan Du skapa en uppspelningskedja för MIDI-filer där max 32 stycken
kan spelas upp efter varandra. Tryck först på DISK och sedan F9 Utility för att nå
funktionens inställningar.
F7 Chain Edit: Funktion som skapar en "kedja" av MIDI-filer för uppspelning så att Du
slipper ladda en ny låt hela tiden. MIDI-filer som ska länkas måste alltid sparas i samma
mapp. Med funktionen F7 Chain Edit aktiverad visas alla MIDI-filer i menyfönstret (de
väljs med DATA CURSOR). Följande menyval finns:
F5 Escape:
F7 Save Chain:
F8 Chain List:
F10 Select:
Avbryter sparoperationen.
Skapar en fil med extensionen .CHN i samma mapp som
sammanlänkade MIDI-filer.
Visar de länkade MIDI-filer som sparats i aktuell mapp.
Funktionsknapp som gör att Du kan välja den MIDI-fil som
ska läggas till i uppspelningskedjan.
Så här gör Du för att skapa en uppspelningskedja med MIDI-filer:
•
•
•
•
•
Välj mapp där MIDI-filerna sparas med numeriska tangentbordet (STYLES).
Tryck på F7 Chain Edit.
Markera kedjans första MIDI-fil med DATA CURSOR.
Välj MIDI-fil med F10 Select. Bredvid namnet anges dess filnummer.
Gör på samma sätt för att välja nästa MIDI-fil för uppspelningskedjan.
71
• Om Du råkar välja fel MIDI-fil - markera den med F10 Select tas valet bort.
• Spara uppspelningskedjan med F7 Save Chain. Namnges med klaviaturtangenter
och DATA CURSOR. Spara uppspelningskedjan med F10 Exec eller ångra via F5
Escape.
UPPSPELNINGSKEDJAN I ANVÄNDNING
En uppspelningskedja som skapats i Song Play laddas med Load i menyn Disk eller från
Song Play med det numeriska tangentbordet (STYLES). När menyfönstret Song Play
öppnas visas den första MIDI-filen. Du kan välja MIDI-fil för uppspelning på tre sätt:
• Låt uppspelningen avslutas, så laddas nästa låt (fil) automatiskt.
• I menyn Song Play (inte START) väljs nästa MIDI-fil för uppspelning med VALUE +/-.
• Under uppspelning av en MIDI-fil (i menyn Song Play), tryck på COUNT/
PAUSE/RESTART och välja nästa låt med DATA CURSOR. Tryck sedan på
COUNT/PAUSE/RESTART igen för att starta uppspelningen.
VIKTIGT: Om uppspelningen av en MIDI-fil (oavsett vilket sätt som använts enligt
ovanstående) stoppas med START kommer menyfunktionen i Song Play
att glömma
uppspelningskedjan och Du måste ladda kedjan igen.
BYTA MELLAN MIDIFIL/STYLE UNDER UPPSPELNING
Nu ska vi beskriva en smart finess som gör att Du snabbt kan växla mellan Style och Song
när Du spelar live. Gör så här för att växla från MIDI-fil till en Style:
• Tryck på Style (Key Stop) under uppspelning av MIDI-filen > Välj Style-grupp > och
sedan önskad Style - spela som vanligt på klaviaturen i Arrange Mode.
Kom ihåg: Om den uppspelade MIDI-filen använder Drum Remix (då är Style och Key
Stop aktiverade) gör så här:
• Välj Stylesgrupp > Tryck två gånger på önskad Style (rutan markeras i teckenfönstret).
Om Du vill växla från en Style till en MIDI-fil, gör så här:
• Tryck på Disk under uppspelning av Style-kompet > Välj önskad MIDI-fil för uppspelning
från listan > Tryck på Load för att ladda och spel upp MIDI-filen.
72
INSTÄLLNINGAR - DRUM REMIX
Med Drum Remix kan låtens grundkänsla enkelt ändras genom att lägga till fler
perkussioninstrument eller ändra grundgroove. När man lägger till perkussion är det också
väldigt enkelt ställa in volym för enskilda perkussioninstrument som är användbart live.
Med hjälp av Style och perkussionljud får Du ett modernt sound om de används i stället för
MIDI-filens trumljud. Under uppspelning av MIDI-filen live kan Dumodifiera en Style och
använda Fill In och fyra Arranger.
REMIX MED EN STYLE
För att aktivera Remix gör Du så här. I menyfönstret Song Play laddar Du en MIDI-fil, välj
sedan F9 Drum Remix innan uppspelning startas. I menyfönstret visas texten [Style
Select] när funktionen är aktiverad. Tryck sedan på INTRO-END 1/REMIX SELECT som
växlar mellan; Song Select - använd Style för att välja nästa MIDI-fil och Style Select använd Styles för att välja den Style vars trumljud ska ersätta MIDI-filens trumljud.
När Du valt Style görs uppspelningen av MIDI-filen med "remixade trumljud" när Du
trycker på Play. Under uppspelning växlas mellan MIDI-fil och Remix-trumljud med KEY
START/SONG REMIX PLAY och KEY STOP/STYLE REMIX PLAY.
Om Du vill spela upp MIDI-filen med originaltrumljud (med Remix aktiverad och en Style
aktiverad) tryck på KEY START/SONG REMIX PLAY innan
uppspelningen startas.
Volymbalansen mellan trumljud för en Style och MIDI-filen görs med DATA CURSOR
(LEFT/RIGHT) när Du valt Style Select och aktiverat INTRO-END 1/REMIX SELECT.
Du kan också ställa in volym för MIDI-filen med DATA CURSOR (med Song Select vald
med INTRO-END 1/REMIX SELECT).
Alla modifieringar - då Style kombineras med Remix - kan sparas genom i menyfönstret
F1 GM Part, där Du trycker på SAVE för att spara en ny Songinställning på vald diskett
eller hårddisk.
Om Drum Remix ska vara aktiverad när en ny MIDI-fil väljs måste Drum Remix On-Line
aktiveras via BREAK KEY (ON LINE). Aktiveringen den
visas i teckenfönstret med F9
och textmeddelandet RMX (OnLine).
Från den menyn väljer Du välja inställningen Song Select med INTRO-END 1 och kan
välja en ny MIDI-fil. Uppspelningen av Remixtrumljudet avbryts inte och den nya MIDI-filen
spelas upp den valda trumrytmen.
73
Du kan också förinställa Remix så att den börjar användas från en bestämd takt.
• Ladda Songarrangemanget och tryck på DRUM REMIX.
• I menyfönstret visas två siffror framför F2, den första anger den takt när Remix ska
starta och den andra siffran, när den ska upphöra.
• Tryck på START så startas Remix - när uppspelningen nått valt taktnummer.
DRUM MIXER
I varje förprogrammerat trumset finns perkussionljud i nio kategorier, som väljs med F1/
F9 när Du tryckt på INTRO-END 2/DRUM MIXER. När en kategori är markerad [ √ ]
spelas perkussion-ljuden och tvärtom. Nu är det enkelt att använda nya rytmkombinationer
bara genom att lägga till eller ta bort ljud. Funktionen är perfekt för latin och dancerytmer. Drum Mixer kan också användas med samplade grooves - vilket ger en unik
realism för rytmsektionen.
Via F10 Drumset modifieras det trumset som används i en Style. Från menyfönstret nås
sex menysidor (1/6) som väljs med funktionsknapparna. Du kan välja att spela trumljuden
från klaviaturen med F10 Manual och sedan aktivera menyfönstret F9.
DRUM & BASS
Knappen INTRO-END 3/DRUM & BASS har ytterligare en funktion i menyfönstret Song
Play. Den tystar (mute) alla spår utom trum och basljuden.
74
INSTÄLLNINGAR - VIDEO OUT & KARAOKE
Videokortet är ett av få extra tillbehör Du kan behöva till instrumentet. När det installerats
kan Du visa karaoketext vi en ansluten TV eller LCD-skärm som då visar instrumentets
teckenfönster. I menyn Song Play nås inställningar för funktionen med F7 Video. Tryck på
knappen F5 Escape för att återvända till menyn Song Play.
SKRIV TEXT TILL VIDEOMONITOR
En textruta (Video Message) visas i menyfönstret (se bild ovan) där texten som ska visas
(i den undre delen) skrivs in. Det gör det enkelt att prata med publiken och visa låtens text
eller andra meddelanden. Texten skrivs in med (max. 32 tecken) klaviaturens tangenter
och DATA CURSOR.
När Du skrivit in texten bekräftas det med - och skickar det till din monitor med F10
Execute. För att radera meddelandet tryck på F9 - kom ihåg att meddelandet "stannar
kvar på" monitorn oavsett inställning.
ÄNDRA BAKGRUND OCH TEXTFÄRG
Två färger kan användas för bakgrund och text - Blå/Vit eller Vit/Svart. För att ändra
bakgrundsfärg, tryck på F1. Dessa inställningar styrs också via F6 Mirror.
F2 SIZE:
Används för att ställa in monitorn för bästa återgivning. Välj inställning
med DATA CURSOR och F2.
F3 POSITION:
Låter dig placera texten på monitorskärmen. Välj inställningar
med DATA CURSOR och F3.
MODIFIERING AV MONITORSKÄRMENS VISNING
I menyn F4 Lyric Mode väljs layout för TV/LCD-monitor - Song Play stoppad).
Full Screen:
1/2 Screen:
Texten visas i hela fönstret på TV/monitor.
En lista på tillgängliga MIDI-filer visas i den nedre delan av skärmen och
text i den övre.
Med Full Screen Mode aktiverad väljs hur texten visas med F4 Lyric Mode:
Underline: Visar sångtextens stavelser med "understruken text" i realtid.
Mark: En markör till vänster om texten textraden som ska sjungas.
75
Funktionen F6 Mirror styr uppspelningen av MIDI-fil och textvisning:
On (på): Instrumentets teckenfönster är identisk med TV/monitorskärmen.
Off (av): Bara texten från MIDI-filen visas på TV/monitor.
Med inställningen avstängd - Mirror Off - visas texten på skärmen med Lyric Off aktiverad
(och alltså avstängd) som bara kan ställas in med uppspelning stoppad i Song Play.
F7 Zoom: Av/på-funktion som förstorar textvisningen på monitorskärmen. Funktionen är
inte tillgänglig om F6 Mirror är aktiverad (On).
76
INSPELNING AV MIDIFIL
Allt Du spelar från instrumentets klaviatur kan spelas in men Du kan också spela in ett
komplett komp samt inställningar Du gör i realtid. Det inspelade sparas som en MIDI-fil
och kan sparas på diskett eller hårddisk. Då kan Du enkelt jobba vidare med ett
låtarrangemang i instrumentes sekvenser eller via en dator.
Instrumentets autokomp använder ljud enligt General MIDI Standardprotokollet. Det gör att
Du snabbt kan göra egna arrangemang som sedan kan spelas upp på andra GM-kompatibla
ljudmoduler. Tyvärr kan inte några av våra unika funktioner reproduceras som till exempel
Live Drums (Drum 2) samt några av finesserna för melodistämman (Right) som har några
funktioner som inte stöds av GM-standarden samt Drawbars.
För att spela in en MIDI-fil börjar Du med att trycka på SONG PLAY. Filen sparas på vald
diskett eller hårddisk (i det senare fallet i den senast använda mappen). I menyfönstret
skriver Du in namnet med klaviaturens tangenter och DATA CURSOR. För att avbryta
operationen trycker Du på F5 Escape eller bekräftar att Du vill spara via F10 Save.
När MIDI-filen skapats, visas F10 Start i menyfönstret. Välj Recording så startas
inspelningen direkt (även med Arrangern avstängd). Alla instrumentets
inställningar som
t.ex. ljud, och volym plus andra grundläggande funktioner lagras då som MIDI-data.
Autokompet startas bara om Arrangern är aktiverad. Inspelningen avbryts inte med START
utan genom att trycka på DISK och SONG PLAY samtidigt. När SONG RECORD stängts av
kan Du lyssna på inspelningen direkt genom att trycka på Song Play.
77
FILHANTERING: MIDI, KAR & TEXT
Med karaokefunktionen kan texter visas i teckenfönstret (om MIDI-filen innehåller textdata). Textens ord delas upp i stavelser för att underlätta sångens frasering. MIDI-filen plus
text sparas som vanligt med antingen filändelserna: .MID eller .KAR. Den senare filtypen
är en MIDI-fil av typ 1, som alltid måste konverteras till format noll (0) instrumentet ska
kunna spela upp filen. Instrumentet läser båda filtyperna och konverterar .KAR-filer
automatiskt till format 0, med sparade text-data.
Funktionen där Du kan kombinera MIDI-fil och textdata har designats så att låttexten är
synkroniserad med uppspelningstempot. Nu behöver Du sällan (eller kanske aldrig) använda
notblad eller böcker på scen igen. Så med lite förarbete ger Du ett verkligt professionellt
intryck. Texten kan också visas på TV/monitor om ett videokortsinterface installerats på
instrumentet (extra tillbehör).
Förarbetet görs på PC/Mac med ett vanligt ordbehandlingsprogram. När texten sparats som
en textfil (.TXT) kan den visas även då Arranger spelar upp MIDI-filer som saknar textdata. Det görs då med en specialinställning för synkronisering av tempo med textvisningen.
En .TXT-fil skiljer sig från MIDI-filer med text, då den senare har lagrade text-data (lyric
events) i enlighet med MIDI-standarden. I princip fungerar de på samma sätt för
användaren men tillvägagångssättet skiljer sig åt. Ett enkelt sätt att arbeta med MIDI-filer
från vårt eget låtbibliotek (Ketron Song & Word Library) där textens stavelser visas i olika
färger, synkat med uppspelningstempot.
ATT ANVÄNDA .KAR MIDI-FILER
Det finns flera sätt att konvertera en .KAR-fil till en MIDI-fil, enklast är att kopiera .KARfilen till hårddisken där den konverteras (eller med diskett). Gör så här:
•
•
•
•
•
•
Placera disketten med .KAR-filen i diskettstationen.
Välj menyn DISK med funktionsknappen.
Välj diskett med PAGE +/-. I menyfönstret visas val av diskett/hårddisk.
Välj vilken .KAR-fil som ska kopieras med DATA CURSOR.
Bekräfta att filen ska kopieras med F4 Copy (till den senast använda mappen).
När filen kopierats lämnas menyn via EXIT eller nå menyn för Hard Disk med PAGE –.
Mappens innehåll visas då i teckenfönstret.
• Markera .KAR-filen som ska konverteras i mappen.
• Tryck på F3 Convert så konverteras filen automatiskt. När operationen avslutats öppnas
ett menyfönster där MIDI-filens namn kan modifieras och sparas eller spara med samma
namn (vilket raderar originalfilen).
När MIDI-fil och textdata konverterats spelas den upp i menyn Song Play
textvisningen kan stängas av med F10 Lyric Off.
och
TEXT-FILER
Textfiler i används för att visa sångtexten i teckenfönstret - både i menyn Song Play och
med Arrangern aktiverad. En fördel med text-filer är att de kan skapas på Mac eller PC och
bara spara på dem. Med textfilerna får Du ett eget låtbibliotek som kan laddas in direkt
från hårddisken. Kom ihåg att textfiler kan laddas och visas i både Arranger/Song Play.
78
Om Du vill stänga av textvisningen tillfälligt görs det med EXIT och den visas när Du
trycker på den igen. Om Du skriver sångtexterna på en Mac bör Du:
• Skriva textens betoningstecken utan att använda bokstäver som har accenter.
• Spara i .TXT-filformatet men kontroller att inga konstiga radbrytningar uppstår.
• Spara i .TXT-filformatet - Filens namn kan använda max åtta tecken.
TEXT-FILER MED ARRANGER
Oavsett inställning för Arrangern så nås .TXT-filerna så här:
•
•
•
•
•
Tryck på DISK.
Välj mellan diskett/hårddisk med PAGE +/-.
Om Du väljer hårddisk måste mappen med .TXT-filer väljas.
Text-fil som ska laddas med DATA CURSOR aktiverar RAM-minnet med F2 Load.
All text visas i menyfönstrets nedre del. När det finns fler menysidor används PAGE +/eller ansluten fotpedal som FS13 alt. FS6 (extra tillbehör).
• Tryck på PAGE +/- samtidigt för att växla mellan första och sista menysidan.
• Växla mellan att visa/ta bort texten med EXIT-knappen.
Teckenfönstrets textvisning kan också stängas av i Arranger Mode med F7 Text - Off och i
menyn F3 Utility som nås via huvudmenyfönstret.
För att ladda en textfil automatiskt kan registreringsminnet användas men:
• Registreringsminnet (Single) måste ha samma namn som .TXT-filen.
• Filerna (.TXT-filen och Single Registration) måste lagras i samma mapp.
Om inställningarna för Arranger - med inkluderad Style - sparas i ett registreringsminne
med samma namn som en textfil laddas alla när det registreringsminnet laddas. Det tar
lite längre tid att ladda när textfilen läses från diskett än från hårddisken.
TEXTFILER I SONG PLAY
I Arrangern kan Du inte först ladda en MIDI-fil och sedan en textfil (.TXT) för att visa text
i teckenfönstret. Båda filerna måste ha samma namn för att laddas automatiskt. I menyn
Song Play styrs visningen av en textfil med EXIT.
• Registreringsminnet (Single) måste ha samma namn som textfilen.
• Filerna (.TXT-filen och Single Registration) måste lagras i samma mapp.
För att välja MIDI-fil och text-fil enligt ovanstående inställningar gör Du på samma sätt
som i Song Play. Du visar följande sidor av sångtexten via PAGE +/-. Tryck på PAGE
+/- samtidigt för att växla mellan första och sista menysidan. Växla mellan att visa/ta
bort textvisningen med EXIT.
SYNKA TEXTVISNING MED MIDIFIL
För att göra det smidigt att visa hela sångtexten i teckenfönstret live, kan funktionen
förprogrammeras att byta textsida i synk under uppspelningen av MIDI-filen. Genom att
skriva texten med tomma rader nås ett slutresultat som liknar karaoke men med några
(framförallt grafiska) begränsningar. Synkfunktionen är alltid aktiverad när en MIDI-fil
spelas, så Du behöver inte göra några specialinställningar.
79
•
•
•
•
•
•
•
Från menyn Song Play laddas både MIDI-fil och textfil.
Starta uppspelningen av MIDI-filen med START.
När Du vill kalla upp nästa MIDI-fil, används PAGE +/-.
Upprepa proceduren för följande meny/textsidor.
När MIDI-filens uppelning avslutats, tryck på SAVE för att spara.
Bekräfta med F10 Save eller ångra operationen via F5 Escape.
Instrumentet sparar all data; menysidbyte (t.ex. takt/taktslag i textfilen) utan att MIDIfilen modifieras. För att återgå till originalfilen använder Du F4 Clear.
80
INSTÄLLNINGAR FÖR MIKROFON
En sångmikrofon kan anslutas till instrumentet. Med en stereoadapter (extra tillbehör) kan
två mikrofoner dela på ingången. Enbart ingånegen Micro Input 1 kan användas av Vocalizer
- med separat utgång för att tillföra externa effekter till sångstämman med en mixer.
Det är mycket viktigt att Du ställer in en korrekt signalnivå (görs från frontpanel en) för
mikrofonens signalnivå. Sjung eller prata i mikrofonen och om signalen är för stark uppstår
lätt distorsion. Vi rekommenderar att Du använder dynamiska mikrofoner samt
mikrofonsladdar av hög kvalitet. Kom ihåg att:
• Ställ volymkontrollen till noll (förstärkaren avstängd) när mikrofonen ansluts.
• Undvik att stå nära högtalare, så undgår Du rundgång (eng. feedback) vilket kan skada
högtalare och hörsel.
• I mindre lokaler kan en mikrofon av hyperkardoid-typ användas för att undvika rundgång.
• Undvik att mikrofonsladdar kommer för nära eluttag eller elektrisk utrustning.
• När utrustning ska kopplas ihop, starta alltid högtalare och förstärkare sist. När Du
stänger av utrustningen görs det i omvänd ordning.
MICRO EDIT
Inställningarna för mikrofon görs i menyn Micro (Vocalizer) som väljs från frontpanelen.
Alla inställningar görs med F1-F10 vid teckenfönstrets sidor.
F1 Level 1: Volyminställning för ansluten mikrofon (Mic 1). När funktionen markerats
ställer Du in önskad volym med DATA CURSOR (Left/Right). Tryck på båda samtidigt för
återställning till föregående värde.
F2 Level 2: Volyminställning för ansluten mikrofon (Mic 2). När funktionen markerats
ställer Du in önskad volym med DATA CURSOR (Left/Right).
för återställning till föregående värde.
Tryck på båda samtidigt
F3 Pan 1: Panoreringskontroll för ingången Mic 1. Signalen är placerad i mitten när när
symbolen [--] visas. Ställ in önskad panorering med DATA CURSOR (Left/Right). Tryck
på båda samtidigt för att flytta ljudet till mittpositionen igen.
F4 Pan 2: Samma som ovan för Mic 2.
F5 Music Vol: Balanskontroll mellan instrument/mikrofonvolym. Ställ in önskad balans
med DATA CURSOR (Left/Right). Tryck på båda samtidigt för att välja maxvolym igen.
Om sångvolymen är för svag bör ändå kompvolymen sänkas som regel.
81
F6 Echo 1-2: Ekoeffekt för både Mic 1/2 som styr effektens djup. Växla mellan Mic 1/2
med F6 och ställ in önskat effekdjup med DATA CURSOR (Left/Right). Tryck på båda
samtidigt för återställning till föregående värde.
F7 Reverb 1-2: Samma som ovan men för reverbeffekten.
F8 Pitch Shift: Funktion som ändrar röstens tonhöjd och kan bara användas för Mic 1 i
halva tonsteg - om Du transponerar för ycket förvrängs rösten.
Ställ in önskad
transponeringsvärde med DATA CURSOR (Left/Right). Tryck på båda samtidigt för
återställning till föregående värde.
F9 Vocalizer: Öppnar menyfönstret för Vocalizer-funktionen. Mer info om funktionen i
nästa kapitel.
F10 Active/Inactive: Av/på-funktion för Mic 1/2. När mikrofon/erna inte används bör
Du alltid stänga av dem för att undvika brum eller andra störningar.
TA BORT EFFEKTER MELLAN LÅTARNA
Ett vanligt problem för musiker när de spelar live är att enkelt och snabbt ta bort
effekterna när Du pratar med publiken. När Du trycker på TALK stängs effekterna av
automatiskt och aktiveras när Du trycker på knappen igen.
82
INSTÄLLNINGAR FÖR VOCALIZER
Med instrumentets Vocalizer genereras sångstämmor till din egen röst. Vocalizereffekten
kan bara användas via mikrofoningång 1 och kan lägga till två eller tre harmonistämmor.
De utgår från de ackord som spelas i vänsterhandens komp eller MIDI-data från extern
utrustning via MIDI IN 2. Effekten kan också styras av en MIDI-fil, eller MIDI-data via
ingången MIDI IN 1. Vocalizer-effekten bearbetar röstens formanter och kan ge en
mansröst en mer kvinnlig ljudkaraktär.
Vocalizer är programmerbar och dess inställningar kan lagras i tolv Vocal RAM-minnen. Det
finns också fyra förinställda Vocalizer-minnen i ROM-minnet (Read Only Memory).
Funktionen kan också utnyttja några av Arrangerns funktionsknappar som Fill eller Arrange
för att byta algoritm och effekt när Du spelar live. Alla inställningar för Arrangerknapparna
A-D gäller också under uppspelning så att Du kan välja en ny Vocal Set.
AKTIVERA VOCALIZER
Anslut en mikrofon till ingången Micro 1, ställ in korrekt signalnivå och aktivera Vocalizer. I
menyfönstret Microphone, trycker Du på F9 Vocalizer och sedan på F10 Active/Inactive
för att aktivera funktionen.
INSTÄLLNINGAR - VOCALIZER MODE
Vocalizer har fem inställningar att välja mellan: Automatic Chord 1, Automatic Chord 2,
Keyboard Harmony, Fixed Interval och Vocal Effects. Alla inställningar använder olika
algoritmer vars namn visas i menyfönstret (se bild).
Både Automatic Chord 1 och Automatic Chord 2 genererar harmonistämmor som använder
ackordet som spelas på klaviaturen och tonen Du sjunger (som identifieras av
instrumentet) som grund för via mikrofonen.
Inställningen Keyboard Harmony ger stämmor som baseras på klaviaturens ackord men inte
sångstämman. Inställningen kan generera nya harmonitoner från MIDI-stämma eller fil
vilket är en vanlig funktion idag.
Med inställningen Fixed blir Vocalizern en Pitch Shifter-effekt som lägger till fasta
intervallstämmor som inte baseras på ackordet Du spelar på klaviaturen.
Inställningen Vocal Effects är en specialeffekt som förändrar röstkaraktären helt.
83
INSTÄLLNINGAR FÖR VOCALIZER
I menyfönstret visas aktuell Vocal Set-inställning ochi mitten visas vilka algoritmer som är
tillgängliga. På höger och vänster sida av menyfönstret sitter funktionsknapparna F1-F10
smed vilka fler inställningar för Vocalizer nås.
F1 Direct: Inställning av balans mellan direktsignal från mikrofonen (Mic 1) och Vocalizereffektens signal. Ställ in önskad balans med DATA CURSOR.
F2 Vocalize: Inställning av Vocalizer-effektens signal till instrumentets utgång. Ställ in
önskad balans med DATA CURSOR.
F3 Modes: För val av Harmony Mode-inställningar. Välj önskad algoritm (visas i
menyfönstrets mitt) med via CURSOR +/-.
F4 Octave: Transponerar de stämmor som Vocalizer-effekten skapar upp eller ned i +/- 2
oktaver. Med inställningen Automatic aktiverad kommer stämmorna att genereras i samma
oktav som sångstämman. Ställ in önskad transponering med VALUE +/-.
F5 Hold: Hold-funktionen finns tillgänglig om Keyboard Harmony är aktiverad. Då klingar
tonerna som skapas av Vocalizer kvar (hold).
F6 Effects: I menyfönstret F6 Effects görs inställningar för effekter som t.ex. Vibrato.
De mest använda är naturligtvis reverb och eko, och de kan naturligtvis programmeras.
Markera parametrar med DATA CURSOR (Up/Down) och inställningsvärde med DATA
CURSOR (Left/Right). För att återvända till menyn Vocalizer Edit tryck på F6 Effects.
En kort beskrivning av inställningarna:
Reverb Level:
Delay Level:
Vibrato Depth:
Vibrato Rate:
Vibrato Delay:
Modulation:
Pitch Bend:
Limiter:
Singer:
Inställning av reverbets effektdjup för Vocalizerstämmorna.
Inställning av ekots effektdjup för Vocalizerstämmorna.
Vibratoeffektens intensitet för Vocalizerstämmorna.
Vibratoeffektens tempo för Vocalizerstämmorna.
Funktion som styr när vibratoeffekten ska påbörjas.
Med funktionen aktiverad (On) styr Du vibratoeffekten
med hjälp av modulationskontrollen.
Med funktionen aktiverad (On) styr Du tonhöjdsändringar med hjälp
av Pitch Bend-kontrollen.
Dynamikeffekt som undviker att för stark signalnivå skickas till
ingången på de digitala effekterna. Effekten bör vara
aktiverad (On) om sångaren har en dynamisk röst.
Ändrar Vocalizerstämmans klangfärg mellan manlig och kvinnlig.
84
F7 Filter: Via F7 visas menyfönstrets inställningar för att modifiera tre "röstformanter"
med Vocalizerns tre genererade stämmor. Dessutom finns en tre-bands equalizer för både
vanliga sångstämman och Vocalizerns stämmor. Vocalizer-effekten arbetar på tre utvalda
frekvenser för att förändra röstens klangfärg så lite som möjligt när tonhöjden modifieras.
Teknologin är komplex och baseras på faktumet att rösten använder vissa frekvenser när
den formar vokaler och konsonanter. Om de ändras förändras röstens klangfärg.
Markera önskad parameter med DATA CURSOR (Up/Down) och ställ in önskat värde med
DATA CURSOR (Left/Right). För att återvända till Vocalizer Edit, tryck på F7 Filter.
Formant 1-3:
Frequency1-3:
Resonance 1-3:
Nivåinställning för formanterna 1, 2 och 3.
Frekvensinställning för stämmorna 1, 2 och 3.
Inställning för resonansvärdet för formantstämma 1-3.
Low Band Direct, Vocalizer: Nivåkontroll för equalizerns basfrekvenser för både den
vanliga sångstämman och genererade Vocalizer-stämmor.
Mid Band Direct, Vocalizer: Nivåkontroll för eq:ns mellanregister för både den vanliga
sångstämman och genererade Vocalizer-stämmor.
High Band Direct, Vocalizer: Nivåkontroll för eq:ns diskatfrekvenser för både den vanliga
sångstämman och genererade Vocalizer-stämmor.
Volume 1-3: Separat volyminställning för de genererade Vocalizer-stämmorna.
F8 Vocalize To Arranger: Arrangerns funktionsknappar används också för att välja
algoritmer som valts med F3 Modes. I menyfönstrets mitt finns följande funktioner; Start,
Stop, Arrange A, B, C, D, Fill och Break som markeras med hjälp av DATA CURSOR (Up/
Down). En algoritm kan kopplas till dem med DATA CURSOR (Left/Right).
85
Tryck på F8 Vocalize To Arr för att nå menyfönstret för Vocalizer Edit. De algoritmer
som kopplats till Arrange A-D gäller även för uppspelning av en MIDI-fil eller
Songarrangemang så att Du kan byta algoritm snabbt.
Funktionen F10 Status måste ställas till Internal för att undvika att Vocalizern av
misstag styrs av ett MIDI-spår. Om funktionen stängs av (Off) inaktiveras Vocalizern för
den knappfunktionen. Om ingen inställning är vald, visar teckenfönstrets [--] att
Vocalizerns inställningar gäller. Inställningen Vocal Set 1 väljer alltid inställningen Arrange
A och C - Harmony Right mode samt Arrange B och D - Unison mode som grundinställning.
F9 Vocalize Lead On: Funktion som bra är tillgänglig för de tio första algoritmerna på
Automatic Chord 1 och i Fixed Interval Mode. Funktionen gör Vocalizerns tredje stämma till
en unison stämma med sångstämman. Stäng av funktionen med F9 Vocalize Lead.
F10 Status: Med F10 växlar Vocalizer mellan inställningarna: Active till Internal
Active, None eller Inactive. Active innebär att Vocalizer är aktiverad och kan ta emot
data från klaviatur, sekvenser och via MIDI. Internal Active betyder att Vocalizer styrs
enbart av klaviaturen och de algoritmer som är kopplade till Arrangerns funktionsknappar,
A-D. None betyder att Vocalizer är avstängd men att mottagen data forfarande sänds
vidare till MIDI-utgången om extern utrustning ansluts. Inactive betyder att Vocalizern
styrs via MIDI men inte det som spelas på klaviaturen.
INSTÄLLNINGAR OCH BESKRIVNING AV ALGORITMER
När harmoniserings-inställning valts med F3 Modes visas vilka tillgängliga algoritmer som
finns att välja på i teckenfönstrets mitt. Välj önskad inställning med DATA CURSOR.
AUTOMATIC CHORD 1
Vocalizerns harmonistämmor baseras på det ackord (som spelas till vänster om
splitpunkten) oavsett ackordomvändning och/eller sångstämmans ton. Om sångstämmans
ton inte ingår i ackordet klingar den sångstämman utan att Vocalizer använder den tonen.
Då genererar Vocalizern en stämma som ligger nära sångstämman och passar ackordet.
Om sångstämmans ton återfinns i ackordet genererar Vocalizer stämmor med den tonen
med ackordet i grundläge. Olika algoritmer kan generera olika stämmor dvs. producera
grundton-, ters- eller kvint-stämmor. Om sångstämmans ton ändras också de genererades
stämmorna. Följande algoritmer finns tillgängliga för Automatic Chord 1:
Trio Standard: Inställning som bibehåller sångstämmans ton som grundton. Med
Vocalizer aktiverad dubbleras sångstämmans ton.
Trio Up: Inställning som bibehåller sångstämmans ton som baston. Med
aktiverad dubbleras sångstämmans ton.
Vocalizer
Trio Down:
Funktionsinställning som bibehåller sångstämmans ton och ger två
harmonitoner under från ackordet. Med Vocalizer aktiverad dubbleras sångstämmans ton.
Trio Octa 1:
Funktionsinställning som bibehåller sångstämmans ton och ger två
harmonitoner under från ackordet. Med Vocalize aktiverad dubbleras sångstämmans ton.
Trio Octa 2: Ger en tersstämma och en oktavstämma ovanför den ton som sjungs. Med
Vocalize aktiverad dubbleras sångstämmans ton.
Trio Octa 3: Ger tersstämma och oktavstämma ned från den ton som sjungs. Med
Vocalize aktiverad dubbleras sångstämmans ton.
86
Trio Octa 4: Ger en kvintstämma nedanför sångstämmans ton och behåller ackordets
grundton. När Vocalize är aktiverad dubbleras sångstämmans ton.
Duet Open: Funktionsinställning som bara Ger en kvintstämma ovanför sångstämman.
Med Vocalize aktiverad dubbleras sångstämmans ton.
Duet Down: Ger en tersstämma nedanför sångstämmans ton som också transponeras en
oktav ned. Om sångstämmans ton är grundton i ackordet Ger Vocalizer en tersstämma i
basen, som hör till den lägre oktaven gentemot sångstämman. Om sångstämman är
ackordets ters genereras grundtonen i basen i den nedre oktaven. Om sångstämman är
ackordets kvint genereras tersen i basstämman men i samma oktav som sångstämmans
ton. Med Vocalize aktiverad dubbleras sångstämmans ton.
Duet Up:
Ger en ters ovanför sångstämman. Med Vocalize aktiverad dubbleras
sångstämmans ton.
3 Open 1: Ger en ters ovanför och kvintstämma under sångstämman.
3 Open 2:
Ger två tersstämmor ovanför och under plus en kvintstämma under
sångstämmans ton.
AUTOMATIC CHORD 2
Automatic Chord 2 genererar tre stämmor och Vocalize Lead kan inte användas. De
genererade harmonistämmorna baseras på ackordet som spelas nedanför inställd splitpunkt
oavsett ackordomvändning eller sångstämmans ton. Om sångstämmans ton inte ingår i
ackordet klingar den sångstämman utan att Vocalizer använder den tonen. Inställningen Full
är mer komplex med grundackordet plus sext och septima. Följande algoritmer är
tillgängliga:
Harmony Right: Ackordet som genereras utgår från ackordet som identifierats
ovanför inställd splitpunkt oavsett sångstämmans ton.
Harmony Left: Ackordet som genereras utgår från ackordet som identifierats nedanför
inställd splitpunkt oavsett sångstämmans ton.
Full 1:
Inställning som genererar en unison, och två av ackordets toner under
sångstämmans ton.
Full 2: Inställning som genererar ett intervall ovanför sångstämmans ton.
Full 3: Inställning där alla intervall klingar ovanför sångstämmans ton.
Jazz 1: Komplex harmonisering där ett durackord utförs som ett
sextackord. Liknar
inställningen för Full 1 där de genererade tonerna klingar under sångstämman.
Jazz 2:
Samma harmonisering som ovan men liknar inställningen Full 2 med
harmoniseringen som klingar ovanför sångstämmans ton.
Jazz 3: Samma harmonisering som de två ovanstående, som liknar Full 3 där alla
stämmor klingar ovanför sångstämmans ton.
MIDI Mode: En specialinställning som låter Dig styra Vocalizerns stämmor via mottagna
MIDI-data - oavsett om genereras av MIDI-fil eller via MIDI Ingång 2.
87
Om en MIDI-fil (förutsatt att Vocalizern ställts in korrekt) rekommenderar vi att Du stänger
av F4 Octave (särskilt med funktionen Automatic). I en MIDI-fil räcker med att MIDIkontrollnummer (Control Change) 16 skrivs in med värdet 0 på önskat spår för att använda
den med Vocalizer. Om uppspelningen av MIDI-filen görs via en extern sekvenser bör den
anslutas till MIDI In 1. MIDI-klaviatur/dragspel ansluts till MIDI In 2. Om Vocalizerspåret
ska användas med intern sekvenser, välj först menyfönstret för GM, sedan spår och starta
uppspelningen. Spåret aktiveras (Part) när Vocalize aktiveras vilket bekräftas med ENTER.
FASTA INTERVALL – FIXED INTERVAL
Funktionen fungerar som en Pitch-Shifter och lägger till en eller fler stämmor med fasta
förinställda intervall oavsett vilket ackord som spelas på klaviaturen. Med F9 Vocalize
Lead aktiverad kan sångstämman dubbleras med en unison ton.
Unison: Ger en unison stämma med sångstämman. Om F9 är aktiverad adderas ännu en
unison stämma.
Octave Up: Ger en oktavstämma ovanför sångstämman. Om F9 är aktiverad adderas en
unison stämma.
Octave Down:
Ger en oktavstämma nedanför sångstämman. Om
adderas en unison stämma.
F9 är aktiverad
Octave Up/Down: Ger en oktavstämma nedanför och ovanför sångstämman. Med F9
aktiverad adderas en unison stämma.
Lead + Octa. Down:
Ger en oktavstämma nedanför samt en unison stämma till
sångstämman. Om F9 är aktiverad adderas en unison stämma.
Lead + Octa. Up: Ger en oktavstämma ovanför plus en unison sångstämma. Om F9 är
aktiverad adderas en unison stämma.
5th Down: Ger en kvintstämma nedanför sångstämman. Om F9 är aktiverad adderas en
unison stämma.
5th Up: Ger en kvintstämma ovanför sångstämman. Om F9 är aktiverad adderas en
unison stämma.
Lead+5th Down:
Ger en kvintstämma nedanför, samt en unison stämma med
sångstämman. Om F9 är aktiverad adderas en unison stämma.
Lead+5th Up:
Ger en kvintstämma ovanför, samt en unison stämma med
sångstämman. Om F9 är aktiverad adderas en unison stämma.
3Th Up: Ger en tersstämma ovanför sångstämman. Om F9 är aktiverad adderas en unison
stämma.
VOCAL EFFECTS
Det finns tolv tillgängliga algoritmer i menyn för Vocal Effects. De är designade att
modifiera sångstämman på lite roliga och kanske, oväntade sätt. När en
algoritm
aktiverats, tystnas (mute) den direkta mikrofonsignalen omedelbart. Tryck på F1 Direct
och sedan DATA CURSORför att få tillbaka sångstämmans direktsignal.
Lek med inställningarna vilket är bättre än att vi försöker beskriva dem i ord. Algoritmens
parametrar modifieras med F7 Filter och sparas i menyn Vocal Set.
88
SPARA EN VOCAL SET I RAM-MINNET
När Du modifierat en inställning (eller fler) för ett Vocal Set kan den naturligtvis sparas.
Då finns den tillgänglig när Du ska spela nästa gång. Spara ett Vocal Set, genom att trycka
på SAVE innan Du lämnar Vocalizer eller stänger av instrumentet.
I det nyöppnade menyfönstret för Vocal Set används klaviaturtangenterna och DATA
CURSOR för att namnge inställningen. Skriv sedan in numret på minnesplatsen där Du vill
spara med det numeriska tangentbordet (Styles). Tryck sedan på F10 Exec för att spara
och avbryt operationen med F5 Escape. Om Du avbryter öppnas menyfönstret Vocalizer
Edit igen, men dina modifieringar är fortfarande aktiva. En annan tillgänglig funktion finns i
menyn Save nås med F9 Default vilket återställer Vocal Set till fabriksinställningarna.
SPARA ETT VOCAL SET PÅ DISKETT/HÅRDDISK
Alla tolv Vocal Sets kan sparas på diskett/hårddisk men kan inte sparas separat utan måste
sparas samtidigt. Gör så här:
• Aktivera menyfönstret DISK (indikeringslampan tänds).
• Välj diskett/hårddisk med VALUE +/-.
• För att spara på hårddisken, välj först mapp där Vocal Set ska sparas med
det numeriska tangentbordet (Styles) och aktivera F3 Save.
• Välj den filtyp som ska sparas (här är det med) F10 OTHERS.
• Välj F3 Vocal Set i nästa menyfönster.
• Ett nytt menyfönster öppnas där filen namnges med klaviaturtangenterna
och DATA CURSOR. Spara med F10 Exec eller EXIT för att avbryta.
• Avbryts operationen visas mappens innehåll i menyfönstret.
• Tryck på EXIT två gånger för att återvända till huvudmenyn.
LADDA ETT VOCAL SET FRÅN DISKETT
Du kan ladda Vocal Set på följande sätt:
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryck på DISK (LED-lampan tänds).
Välj varifrån filen ska laddas med PAGE +/-.
Välj mapp med Styles-knapparna.
Tryck på F5 File Choice, med flera funktioner tillgängliga, tryck sen på F10 Others.
Markera filen F3 Vocal Set.
Välj önskad fil med DATA CURSOR.
Ladda filen med F2 Load.
Tryck på EXIT-knappen två gånger för att återvända till huvudmenyn.
För mer info om hur Du sparas och laddas data finns i kapitlet Disk.
LADDA ETT VOCAL SET NÄR INSTRUMENTET STARTAS
Tack vare funktionen Startinställningar (Power On Setup) kan alla Vocal Set laddas in
automatiskt då instrument startas. Välj först önskat Vocal Set från menyfönstret Vocalizer
och lämna sedan menyn med EXIT.
• Spara genom att trycka på SAVE.
• Bekräfta att önskat Vocal Set sparas som Startinställning med F3.
• I menyfönstret visas följande fyra funktionsval tillgängliga (forts. på nästa sida):
89
F5 Escape avbryter sparproceduren.
F8 Disk Save sparar Vocal Set till Startinställningar (Power On Setup) med filnamnet .PON
på hårddisk/diskett (väljs via PAGE +/-). Filen sparas i den senast använda mappen. Du
bör spara filen i hårdiskens startmapp som används när instrumentet startas.
F9 Default sparar önskat Startinställningsfil.
F10 Save sparar Vocal Set i Flash/RAM-minnet.
VOCAL SET OCH REGISTRERINGSMINNET – REGISTRATION
Varje registreringsminne kan lagra en Vocal Set-inställning så att Du kan sätta igång att
spela direkt. Då behöver Du inte göra några instälningar på instrumentet och kan börka
spela direkt, men ibland kan det vara en fördel att inte ladda ett Vocal Set automatiskt.
Gör så här:
•
•
•
•
Från menyfönstret, tryck på F3 Utility.
Välj F5 Regis. Menu.
Tryck på F3 Keyb&Util menysida 1/2.
Markera Vocalize med DATA CURSOR och tryck på F10 Select och välj
inställningen Off så inaktiveras inladdningen av Vocal Set.
• Tryck på knappen F7 Save för att spara inställningarna.
Om Du följt beskrivningen ovan kommer registreringsminnet inte att ladda ett Vocal Set.
När Du vill använda funktionen igen upprepa ovanstående instruktioner, utom den sista
punkten där Du väljer inställningen On (aktiverad) och tryck sedan på F7 Save.
90
INSTÄLLNING AV EFFEKTER
Instrumentets effektsektion innehåller digitala Reverb, Chorus, Eko och Modulationseffekter
som gör framförandet både professionellt och välljudande. De kan användas för Upper,
Lower, autokomp och externa ljudkällor. Dessutom finns tre digitala signalprocessorer för
den globala reverbeffekten och för Upper-stämman finns tre effekter: chorus, eko samt
distorsion som kan användas parallellt eller i serie med Programljud och parallellt för
uppspelning av kompspår och Lowerljud.
Effekterna chorus, eko samt distorsion styrs via menyfönstret Arrange View för
autokompet samt Lower-ljuden. För melodistämman (Right) styrs effekter i menyfönstret
Lead Effects som nås med F1-F10 eller i menyn för Programljud.
Vilken effekt, effektdjup ("torr/våt signal") och andra inställingar för effekterna styrs från
menyfönstret EFFECT - som öppnas med F2 i huvudmenyfönstret.
F1 Global Reverb: Reverb för klaviatur och den interna ljudmodul oavsett inställningar
för individuella ljud (Part). Ställ in effektdjupet med DATA CURSOR.
F2 Right Reverb: Inställning av effektdjup för melodistämmans (Right) reverbeffekt.
Ställ in önskat effektdjup med DATA CURSOR.
F3 Reverb Type: För val av reverbalgoritm. Välj mellan: Room, Studio, Club, Hall,
Theatre, Stage och Arena. Välj önskad reverbtyp med DATA CURSOR.
F6 Eff. Lock: Funktion som låser en aktiverad effekt (Reverb, Chorus, Delay, Distorsor)
så att samma effekt används även när Du byter Style.
F7 Chorus: Val av chorustyp. Välj mellan Chorus 1-5, Flanger, Short Delay, Feedback och
fyra användarinställningar (User Chorus) med hjälp av DATA CURSOR. Markera ett chorus
och modifiera det i menyn F10 Edit.
F8 Delay: Val av algoritm för ekoeffekt. Det finns åtta förinställda och fyra användar-
inställningar som väljs med hjälp av DATA CURSOR. Markera ett delay och modifiera det
via menyn F10 Edit.
F9 Distorsion: Val av algoritm för distorsionseffekten. Det finns åtta förinställda och
fyra användar-inställningar som väljs med hjälp av DATA CURSOR. Markera en
distorsionseffekt och modifiera den via menyn F10 Edit.
F10 Edit: Funktionsknapp för att nå inställningarna för en effektalgoritm.
91
MODIFIERING AV EFFEKTER
Instrumentet kan använda flera effekter samtidigt. De är enkla att modifiera dem och
sedan kan Du spara dina favoritinställningar. För att modifiera en effektalgoritm måste den
först väljas via en funktionsknapp - Chorus, Delay eller Distorsion - och sedan aktiverar Du
menyfönstret F10 Edit. Oavsett vilken effekttyp som valts finns några gemensamma
inställningar, som är förinställda:
F4 Default: Återställning till ursprungsvärdet för alla effektparametrar.
F5 Escape: För att återvända till menyfönstret Effects.
F8 Source: För val av önskad effektalgoritm med F8 som växlar mellan dem.
F9 Destination: Väljer minnesplats där den modifierade effekten sparas.
F10 Save: Bekräftar att Du vill spara de modifierade effektinställningarna på en aktiverad
minnesplats. Enskilda inställningar visas i menyfönstrets mitt och markeras med DATA
CURSOR (Up/Down) och Du ställer in önskat värde med DATA CURSOR (Left/Right).
CHORUS - EFFEKTPARAMETRAR
Level:
Delay:
Feedback:
Rate:
Depth:
Signalnivå för effekten.
Ekots längd i millisekunder.
Hur mycket av effekten som ska återkopplas.
Modulationshastighet.
Modulationsintensitet.
EKO/DELAY - EFFEKTPARAMETRAR
Volume Centre:
Volume Left:
Volume Right:
Delay Centre:
Delay Left:
Delay Right:
Feedback:
Filter:
Ekoeffektens nivå i mitten av stereobilden.
Ekoeffektens nivå till vänster i stereobilden.
Ekoeffektens nivå till höger i stereobilden.
Ekoeffektens tempo i mitten av stereobilden.
Ekoeffektens tempo till vänster i stereobilden.
Ekoeffektens tempo till höger i stereobilden.
Hur mycket av effekten som ska återkopplas.
Ett LPF (lågpassfilter) som tar bort diskanttoner ovanför ett inställt
frekvensvärde.
DISTORSOR - EFFEKTPARAMETRAR
Level:
Tone:
Resonance:
Signalnivå för effekten.
Tonkontroll för distorsionseffekten.
Resonansfilterkontroll för distorsionseffekten.
92
REGISTRERINGSMINNEN - REGISTRATIONS
Med registreringsminnen (Registration Memory) kan de flesta av instrumentets
frontpanelinställningar sparas så att de snabbt kan laddas! När en registrering sparats är det
enkelt att ändra inställningar för; Style, instrumentljud, effekter och framför allt filer med
textdata när Du spelar live. För att programmera registreringsminnen behövs konstiga
menyinställningar utan det görs i varje menyfönster där inställningarna sedan sparas.
Ofta är det enklast att starta från "noll" med att välja Style, ljud (Voice) och andra
inställningar så slipper Du göra ändringar i flera menyfönster. När registreringsminnet är
programmerat (det kan ta en stund) och sparat kan Du kalla upp dina bästa
ljudinställningar med en enda knapptryckning!
Innan Du börjar programmera kan det var bra att veta vilka funktioner som kan
sparas
(eller inte). Ibland är det smart att skapa flera registreringsminnen med liknande
inställningar men spara dem på olika minnesplatser. Varje sparad funktion i ett
registreringsminne kan aktiveras eller (eller inaktiveras) i Registration Menu som nås via
menyfönstret Utility. Det finns 198 minnesplatser som sparas i Flash/RAM-minnet (Block
Registration) eller på hårddisk eller diskett (Single Registration). De första 160 kan också
aktiveras med funktionen Multi-Tabs och motsvarande BLOCK REGISTRATION.
Inställningarna för Single och Block-registreringar är identiska men det finns några viktiga
skillnader. Då ett registreringsminne sparas (som Blockregistrering) måste alla enskilda
registreringar sparas som en Blockregistrering och består då av 198 filer. Du kan ha flera
Blockregistrering sfiler sparade på diskett eller hårddisk.
En Singleregistrering kan sparas som en fil på diskett eller hårddisk. Till skillnad mot
Blockregistreringar (som bara kan väljas med det numeriska tangentbordet/Styles) finns
alla sparade Single Registration-filer tillgängliga i listform. Det går snabbare att ladda
Block Registrations än Single Registrations. Alla Block Registrations sparas i Flash/RAMminnet även när instrumentet stängs av.
VÄLJ OCH SPARA EN BLOCKREGISTRERING
En Blockregistrering kan spara 198 registreringar i Flash/RAM-minnet.
Varje registrering väljs med REG. (indikeringslampan tänd) och skriv in det tresiffriga
filnumret med det numeriska tangentbordet (Styles). Namnet på vald registrering visas i
fetstil i menyfönstrets översta vänstra hörn.
93
VÄLJ EN BLOCKREGISTRERING MED MULTI-TABS
Du kan också välja registreringar med hjälp av Multi-Tabs. Med den inställningen can flera
registeringar delas i grupper om sexton registreringar som aktiveras via Multi Tabs.
För att aktivera inställningen, välj BLOCK REGISTRATION från menyn MODE SELECT för
Multi Tab-funktionen. Tryck på REGISTRATION, så visar menyfönstret 16 registreringar
som tillhör den valda gruppen längs ner. Ladda önskad registreing med hjälp av en Multi
Tab-knapp. Du kan byta till en annan grupp med Registreringar med en STYLE-knapp.
SPARA EN REGISTRERING SOM BLOCKREGISTRERING
Gör så här för att spara ett nytt registreringsminne i en Blockregistrering när önskad Style,
volym, och andra inställningar gjorts med REG.-knappen:
•
•
•
•
•
•
Återvänd till huvudmenyfönstret med knappen EXIT.
Tryck på knappen SAVE.
Tryck på F1 Registration.
Namnge din registrering med klaviaturtangenterna och DATA CURSOR.
Välj minnesplatsnummer var filen ska sparas med STYLES.
Bekräfta att registreringen sparas med F10 Save eller avbryt med F5 Escape.
SPARA EN GRUPP SOM BLOCKREGISTRERING TILL DISK
Spara en aktiverad Blockregistrering till hårddisk som en fil med filextensionen -REG.
• Tryck på knappen DISK för att öppna menynfönstret Disk.
• Välj mapp på hårddisken med det numeriska tangentbordet (Styles) eller välj diskett
(Floppy Disk) med PAGE +/-.
• Tryck på knappen F3.
• Tryck på knappen F8 Registration.
• Namnge registreringen med klaviaturtangenterna och DATA CURSOR.
• Bekräfta att Du vill spara med F10 Save eller avbryt med F5 Escape.
LADDA EN BLOCKREGISTRERINGSFIL
Gör så här för att spara en Blockregistrering till instrumentets Fals RAM-minne:
Tryck på DISK för att menyfönstret där Du väljer mellan diskett/hårddisk med hjälp av
PAGE +/--knapparna - eller tryck på F5 Folder Choice och sedan F8 Registration. Välj
mapp och markera filen som ska laddas med DATA CURSOR och tryck sedan på F2 Load.
VÄLJA OCH SPARA EN SINGLE REGISTRATIONGRUPP
En Singleregistrering sparas i menyfönstret F3 Utility med F7 Registration Mode. Skriv
sedan in numret för den Singleregistrering (från diskett eller hårddiskmapp) för att välja
den. En mapp eller diskett kan spara upp till 999 Single Registration-filer. De numreras
automatiskt i den kronologiska ordning de sparas och visas i alfabetisk ordning.
I båda fallen visas Single-registreringargenom att trycka på DISK. Menyfönstret visar
tillgängliga Single-registreringar (som väljs som vanligt) eller som laddas
via DATA
CURSOR, F10 Select eller F2 Load (forts. nästa sida).
94
Kom ihåg: En singleregistrering kan inte laddas från menysidan Disk, så en Singleregistrering mäste aktiveras som vanligt eller eller från huvudmenyfönstret (efter att ha
tryckt på EXIT). Skriv in numret på singleregistreringen som ska laddas (med .REG
aktiverad). För att spara en Single Registration (.SRG-filextension) måste Du först välja
en mapp där den ska sparas på diskett/hårddisk.
• Tryck på SAVE.
• Tryck på F1 Registr.
• Från det nya menyfönstret skriver Du in namnet för önskad Singleregistrering
med klaviaturtangenterna och DATA CURSOR.
• Bekräfta att Du vill spara via F10 Save eller avbryt med F5 Escape.
LADDA TEXT OCH MIDI-FILER AUTOMATISKT
Att ladda in text- och MIDI-filer samtidigt gör att Du snabbt kan ladda in låtar live. Det
finns ingen skillnad i handhavande mellan Single eller Block Registrations. Det viktigaste är
att när Du vill ladda en text- (.TXT) och/eller en MIDI-fil (.MID) automatiskt måste
registreringsminnet alltid ha samma namn som både text- och MIDI-fil. Starta uppspelning
av MIDI-fil i menyn SONG PLAY med START.
VAL AV PARAMETRAR SOM SKA STYRAS AV REGISTRATION
Ibland kan det vara bra att inte ladda in ett registreringsminne att laddas (eller de
parametrar som en Registration styr). Du kan t.ex. välja att ett Vocal Set eller några
effektinställningar inte ska användas så varje separat parameter kan "kopplas bort" från ett
registreringsminne. Gör så här:
• I huvudmenyfönstret trycker Du på F3 Utility.
• Tryck på F6 Registration Menu.
I menyfönstrets mitt visas globala inställningar som nås via funktionsknapparna. Via F3
Keyb&Util och F5 Arrange nås fler menysidor dem. Inställningarna i menyfönstrets mitt
nås via DATA CURSOR och aktivering av dem med F10 Select. Första gången Du öppnar
menyfönstret F6 Registration Menu visas de globala parameterinställningarna.
F1 Global: Stänger av alla inställningar för: MIDI, Left Control, Arrange Mode, Drum
Mixer, Utility, Play Control, Effect & Micro, 2nd Voice, Global Transpose & Left Level.
F2 Drum Mixer: Stänger av paramerinställningar för trumljud: Drum On/Off, Drum
Reverb, Drum Pan och Manual Drum.
95
F3 Keyb & Utility 1/2: Stänger av inställningar för: Octave, Portamento, Harmony,
Pianist, Vocalizer, 2nd Sustain, Velocity Curve och Rotor Wheel.
F3 Keyb & Utility 2/2: Stänger av inställningar för: Accordion, Modulation Assign,
Modulation Rate, Tune, Vibrato, Portamento Time, Bend Parameter, Footswitch, Arabic
Menu och Arabic Mode.
F4 Eff & Micro: Stänger av inställningar för: Global Reverb, Right Reverb, Reverb Type,
Chorus Type, Delay Type, Distortor Type och Microphone Parameter.
F5 Arrange 1/4: Stänger av inställningar för: Jump Intro, Jump Fill, Manual Bass, To
Root, To Lowest, Lock, Split, Interactive On/Off och Interactive Mode.
F5 Arrange 2/4: Stänger av inställningar för: Program Change, Volume, Reverb, Effect
och Pan Pot.
F5 Arrange 3/4: Stänger av inställningar för: Lower Hold, Lower Mute, Lower Mode,
Bass Sustain, Bass Mono/Poly, Bass Boost, Bass Octave, Pedal Board, Bass To Pedal och
4Switch Mode.
F5 Arrange 4/4: Stänger av inställningar för: Bass Lock, Lower Lock, Step Tempo, Sync
Time och Chord Mode.
F6 Tabs: Når menyfunktioner som styr funktionerna: Bass Lock, Lower Lock, Step Tempo,
Sync Time och Chord Mode.
F7 Save: Når menyfunktioner för att spara inställningar i Flash/RAM-minnet. Inställningar
som görs i den här meny sparas även när instrumentet stängts av.
F8 Default: Återställer ursprungliga fabriksinställningar.
F9 Switch Off: Aktiverad (On) så stängs REGISTRATION (indikeringslampan släcks) av
så Du kan välja en Style (i stället för en Registration), via det numeriska tangentbordet
(Styles).
F10 Select: Aktiverad ändrar F10 Select av/på-inställningen för flera funktioner.
Ko m i h åg : Et t r e g i s t r e r i ng s m i nne s p a r a r i ns t ä l l ni ng a r f ö r d e nä m nd a
funktionsparametrarna men det kan finnas inställningar (som t.ex. SPLIT och
för en
ansluten fotomkopplare - Foot Switch) som instrumentet ska behålla även när Du byter till
en ny Registration. Då är inställningen av F10 Select ett enkelt sätt "att frysa" vissa
inställningar.
96
INSTÄLLNINGAR - UTILITY
På de två menysidorna i Utility finns inställningar för fotomkopplare/pedaler, MIDIdragspel och funktionsinställningar som gäller för hela instrumentet. Från huvudmenyn,
tryck på F3 Utility för att nå menysida ett. Följande sidor nås med PAGE +/-. Alla
funktioner markeras och nås via funktionsknapparna.
UTILITY SIDA 1/2
F1 Accordion: Öppnar en menysida med inställningar för anslutet MIDI-dragspel. För
mer info se kapitlet MIDI-dragspel.
F2 Modulation: Menysida där modulationskontrollens funktioner styrs.
F1 LFO Pitch: Aktiverad (On) styr modulationskontrollen hur mycket
modulationseffekt som appliceras på LFO-filtret och ger en vibratoeffekt.
Parametern kan bara stängas av (Off) om en av DCF, DCA, Cutoff och
Wah är aktiverad för att styra modulationskontrollen.
F2 LFO DCF: Aktiverad (On) styrs mängden modulation som appliceras på LFOfiltret på cutoff-filtret.
F3 LFO DCA: Aktiverad (On) styrs mängden modulation som appliceras på LFO/
amplitud vilket ger en återkommande, cyklisk tremoloeffekt.
F4 Cutoff: Aktiverad (On) styr cutoff-filtret ljudets övertonsregister med
modulationskontrollen. Kan inte användas om F6 Wha Wha är aktiverad.
F5 Escape: För att återvända till huvudmenyfönstret Utility.
97
F6 Wha Wha: Aktiverad (On) styrs wah wah:ns filtereffekt. Du styr effektens
gitarrliknande ljud med hjälp av modulationskontrollen. Funktionen kan inte
användas om F4 Cutoff är aktiverad.
F7 To Swell: Aktiverad (On) styrs alla valda funktioner med volympedal (extra
tillbehör) i stället för med modulationskontrollen.
F8 Mod Rate: Inställningen (ändras med VALUE +/-) påverkar hur velocityvärdet styr LFO-filtret med modulationskontrollen.
F9 Mod Amou.: Inställningen (ändras med VALUE +/ och påverkar effektens
modulationsdjup via LFO:ns filter.
F3 Pitch AFTERTOUCH: Meny för att styra instrumentets stämningsfunktioner.
F1 Tune: Finstämning som anges i Hertz för och önskad inställning görs
med DATA CURSOR. Tryck på båda knapparna samtidigt för ställa in
standardinställningen 440 Hz.
F2 Vibrato: Avstängd (Off) så inaktiveras vibratoeffekten av för de ljud
som använder effekten. Är ljudet samplat med vibrato det inte.
F3 Portament.: Styr portamentots med hjälp av DATA CURSOR.
F4 Legato: Inställning för val mellan Portamento, Legato och Mono. Prova att
använda de olika inställningarna för blås- och stråkinstrumentljud.
F5 Escape: För att återvända till huvudmenyfönstret i menyn Utility.
F6 Bend Valu: Välj önskad min/max-inställning för Pitch Bend-kontrollen
med DATA CURSOR (i halva tonsteg).
F7 Bend LFO: Kontrollerar vibratodjup (LFO) för Pitch Bend-kontrollen.
Ställ in önskat värde för effekten med DATA CURSOR.
F8 Bend DCF: Kontrollerar filter cutoff-effekten för Pitch Bend-kontrollen. Ställ in
önskat värde för effekten med DATA CURSOR.
F9 Bend DCA: För att styra klangens amplitud med Pitch Bend-kontrollen. Ställ in
önskat värde för effekten med DATA CURSOR.
F10 Aftertouch: Öppnar menyn där inställningar för Aftertouch utförs.
F1 Cutoff: När inställningen aktiverats (On), tryck på F1 igen för att ställa
in filtereffekten som ger klangen mer diskant.
F2 LFO DCO: Aktiverad (On), styrs vibrato via Aftertouch.
F3 Bend: Ställ in önskat värde (i halva tonsteg) med DATA CURSOR,
om du väljer inställningen -1 passar det med aftertouch för ljud som sax.
F4 Slide: Funktion kopplad till aftertoucheffekten som styr
tonhöjden för ljudets attack. Slide-funktionen ger mer realism för ljud som
t.ex. saxofon, trombon, klarinett och gitarr.
F5 Attack: Aktiverad (On) styrs attacken via klaviaturens aftertouch. Då
en tangent trycks ned fördröjs effektens start. Om t.ex. aftertouch styr
vibratot påbörjas effekten efter några sekunder vilket ger ökad realism.
F6 LFO DCA: Aktiverad (On), styrs tremolo via Aftertouch.
F7 LFO DCF: Aktiverad (On), styrs modulationens effekt på LFO:n via
Aftertouch.
98
F8 Volume: Aktiverad (On), styrs valt ljuds volym via Aftertouch.
F9 Slide Thr: Ställ in önskad inställning med DATA CURSOR.
Inställningen bestämmer vid vilken anslagsvärde (velocity) när effekten F4
Slide ska aktiveras. Med ett lågt inställt värde aktiveras effekten även vid
lätt anslag.
F10 Sensitiv.: Ställ in önskad inställning med DATA CURSOR. Inställningen
bestämmer känsligheten för aftertouch när den styr andra funktioner.
F4 Footswitch: Du kan ansluta två slags fotpedaler (extra tillbehör) till instrumentet:
FS13 med 13 omkopplare/pedaler eller FS6 med 6 omkopplare/pedaler. Med dem får Du
fler möjligheter att styra instrumentfunktioner framförallt när Du spelar live.
I menyfönstret som öpnnas via F4 Footswitch visas de funktioner som kan styras av en
pedal. För att ställa aktivera en fotpedal används DATA CURSOR (Up/Down) och för att
ställa in värdet som ska styras via fotpedalen med DATA CURSOR (Left/Right)knapparna. Här är inställningar som kan styras:
Sustain
Soft
Sostenuto
Arranger A
Arranger B
Arranger C
Arranger D
In./End 1
In./End 2
In./End 3
Fill 1
Fill 2
Fill 3
Break
Start/Stop
Count In
Hold
Key Start
Key Stop
Jump Intro
Jump Fill
Voice Down
Voice Up
Registr. Up
Registr. Do
Tempo +
Tempo Tap Tempo
minor
7th
m7th
5+
dim
Manual Bass
Kick Off
Snare Off
Hi-Hat Off Chorus
Cymbal Off Reverb
Tom/Fx Off Distorsor
Rimshot Off
Latin1 Off
Latin2 Off
Latin3 Off Vocalizer
Clap/Fx Off Arabic_1
Drum Lock
Bass Lock
Arabic_3
Chds Lock Arabic_4
Interactive Arabic_5
Glide
Arabic_6
Fall Off
Arabic_7
Shake
Arabic_8
Overdrive
Arabic_9
Delay
Arabic_10
Wah-Wah
Arabic_11
Arabic_12
Arabic_13
Arabic_14
Rotor On/Off
Text PageText Page+
Arabic_18
Arabic_19
Arabic_2
FisaLeftDrum
Micro dry
Dry On Stp
Fade Out
Crash Harmony
Program
Swell
Transposer -
Transposer +
2nd Voice
Bass To Lowes
Arabic_15 Lead On/Off
Arabic_16 Pianist
Arabic_17 6th
7th+
Bassist
Arabic_20 Accordion
Accordion
DrumFx Swell
DrumFx Fade
VoiFiltSwell
I menyn Footswitch används F5 Escape för att återvända till Utility och F10 Default för
att återställa fabriksinställningar. Inställningar sparas med SAVE i Flash/RAM-minnet; F10
Save. Avbryt med F5 Escape eller öppna menyfönstret för fotomkopplare med F4 Undo.
99
F5 Swell: Aktiverad (On) kan Du styra volymen för melodistämman (Right) med en
ansluten volympedal (extra tillbehör). Arrangersektionens volym ändras inte.
F6 Regis. Menu:
Öppnar menyfönstret där de enskilda parametrar för ett
registreringsminne (Registration) styrs.
F7 Regis. Mode: Låter dig välja de inställningar som ska påverkas när både Block och
Singleregistreringsminne laddas.
F8 Text: Visa eller ta bort text (.TXT-fil) i menyfönstret i song Play och Arranger.
F9 Song Mode: Funktionen gör att Du snabbt kan spela upp MIDI-filer utan avbrott och
ställer in åtkomsttiden för att ladda filer från hårddisken. Normal - startar vid första
takten. Fast - uppspelningen startar direkt utan att ladda in inställningar innan.
F10 Song Expr.: Styr volymen för uppspelning med en ansluten volympedal.
UTILITY SIDA 2/2
Från menyfönstret Utility nås andra menysidan med PAGE +.
F1 Vocal Ch: Låser inställningen för den MIDI-kanal som styr Vocalizer, oavsett MIDI-fil.
Då slipper Du ställa in samma MIDI-kanal för flera MIDI-filer.
F2 Arabic: I den här menyn görs inställningar och val av andra stämningstyper än den
västerländska tempererade skalan. I menyfönstret visas en oktavs tangentklaviatur mellan
C5 till B5. Markera tonen som ska finstämmas vilket öppnar ett nytt menyfönster där Du
skriver in önskat värde (i cent), där –50 cent motsvarar 25 % av ett tonsteg. Värde
modifieras med DATA CURSOR. Genom att trycka på en klaviaturtangent, inaktiveras
ändringen och återgår till förinställd stämning. Följande parametrar finns tillgängliga:
100
F1 Left: Inställning som väljer om en aktiverad arabisk skaltyp används också av Arrangeroch Lower-ljuden. Om inställningen är avstängd (No) tas den arabiska skalan inte bort från
den vänstra delen av klaviaturen.
F5 Escape: Öppnar menyfönstret Utility igen.
F6 Footswitch: Om inställningen Note Mapping är aktiverad kan vald arabiska skaltyp
också spelas via en ansluten fotpedal. Med inställningen Arabic Set kan Du välja bland 13
arabiska skaltyper direkt via fotpedalen.
F10 Normal: Funktion för att återgå till vanlig stämning.
När Du är klar med inställningarna kan de sparas på 13 tillgängliga minnesplatsor. Tryck på
knappen SAVE för att nå menyn där skalorna sparas och markera dem med DATA
CURSOR. Spara med hjälp av F10 Save och med F5 Escape återgår teckenfönstret till
föregående menysida. Med fotomkopplarna FS6/FS13 (extra tillbehör) kan arabiska
skalinställningar spelas via pedalerna.
F3 Harm. Mode:
Gör att funktionsknappen HARMONY kan användas för att välja
funktionen Arabic scale i stället för den vanliga Harmony-inställningen.
F4 Password: Används för att välja lösenord för att skydda sparade mappar på
hårddisken så att de inte kan raderas (eller kopieras) av misstag. Lösenordsfunktionen
aktiveras via F1 Modify. Om inget lösenord aktiverats ännu, skriver Duy in ditt lösenord i
rutan New och bekräftar (skriv lösenordet igen) via F10 Confirm. Om Du vill ändra
lösenord måste det gamla anges först och skriv sedan det nya i rutan New. Med F5
Escape återvänder Du till menyns huvudfönster.
F5 Page Memo: En inställning som gör att senast använd menysidan är den sida som
visas när Du väljer samma funktionsmeny nästa gång.
F6 Video: Inställning för val av videoformat väljs med hjälp av DATA CURSOR:
PAL:
NTSC:
SVHS Pal:
SVHS NTSVC:
Monitor:
Off:
För Europa.
För USA.
Super VHS Europa.
Super VHS USA.
För VGA datamonitorer.
Videokortet avstängt.
F7 Disp. Time: En funktion där Du kan ställa in hur länge ett valt menyfönster är öppet
innan det återvänder till huvudmenyfönstret. Ställ in önskad inställning med DATA
CURSOR. Om funktionen är avstängd förblir fönstret öppet till nästa menyfönster väljs.
F8 Disp. Mode: När Autoclose aktiverats stängs menyfönstren för ljud (Voice) och Style
och återgår till föregående menyfönster igen.
F9 Style Sel: Inställning för Styles. När inställningen Group är aktiverad väljs de med
funktionsknapparna. När inställningen Numeric är aktiverad väljs de med hjälp av det
numeriska tangentbordet (Style).
F10 Voice Sel: Används för ljudval (Voices). Med Mode 1 aktiverat väljs alltid det
senaste ljudet som användes i en ljudfamilj när samma ljudgrupp väljs nästa gång. Med
inställningen Mode 2 aktiveras ett ljud först när Du valt ljudfamilj OCH sedan önskat ljud.
101
INSTÄLLNINGAR - MIDIDRAGSPEL
Du kan styra instrumentet från ett anslutet MIDI-dragspel och använda alla MIDI-kanaler
för dragspelsklaviaturens individuella stämmor, basljudets transponering, anslagskänsla
välja instrumentljud. Hur väl ditt dragspel fungerar med ljudmodulen beror på dragspelets
impementering av MIDI-funktioner och för ett enklare dragspel kanske inte alla funktioner
som beskrivs är tillgängliga.
ANSLUTNING AV MIDI-DRAGSPEL
Anslut MIDI-dragspelets MIDI-utgång (med en MIDI-sladd av god kvalitet) till ingången
MIDI Input 2 (Keyb) på instrumentets baksidespanel.
AKTIVERA INSTÄLLNINGAR FÖR MIDI-DRAGSPEL
Alla inställningar för nås via huvudmenyfönstret F3 Utility och sedan trycker Du på F1
Accord vilket öppnar menysidan för dragspelsinställningar. Med MIDI-dragspelet inkopplat
aktiveras det via F10 som växlar mellan; på/av (Active/Inactive). För att lämna
menysidan trycker Du på F10 igen. I menyn för dragspel (Accordion) görs inställningar för
att passa din spelstil. Tillgängliga inställningar från menysidan Utility Accordion är:
F1 Chord Mode: Växlar mellan två inställningar där International är den mest använda
medan Belgique används för s.k. "Belgisk ackordinställning".
F2 Left Velo: Styr respons och dynamik med F2 som växlar mellan olika inställningar
(för velocity). Med inställningen Fixed (samma velocity-värde) ställs önskat värde in med
DATA CURSOR-knapparna.
F3 Right Vel: Som ovan, men för högerhanden, dvs. för dragspelets melodistämma.
F4 Left Drum: Aktiverad (On) kan Du spela två perkussionljud från dragspelet samtidigt
med ett basljud och två ljud för dragspelets ackord-del. Du kan ställa in perkussionljudens
velocity-inställning genom att markera dem med DATA CURSOR (Up/Down) välja ljud
med DATA CURSOR (Left/Right). När ett ljud ska inaktiveras ställs värdet till noll. Kom
ihåg: Använd Left Drum-fnktionen med Arrangersektionen avstängd.
F5 Autochord: Funktion som stänger av ackordidentifieringen så att Du kan spela spela
bas och ackordstämman själv från dragspelet.
F6 Bas Sust: Du ändrar inställning för sustaineffekten (så att bastonen klingar längre)
med DATA CURSOR-knapparna och MANUAL BASS aktiverad.
102
F7 Bas To Ch: Med inställningen aktiverad (On) identifieras också ackordets baston för
att skapa en varierad basstämma tillsammans med funktionen BASS TO LOWEST.
F8 Bas Octav:
Du kan ändra inställt värde för funktionen (som väljer oktav för
basstämman) med DATA CURSOR när MANUAL BASS är aktiverad.
F9 Lower Oct: För ljuden Lower 1 & 2 så styr funktionen oktavläget, som ställs in med
med DATA CURSOR. Med knappen F9 Lower Oct. växlas mellan de två inställningarna.
F10 Accordion Mode: Av/på-funktion för MIDI-dragspelsfunktionerna.
SPARA INSTÄLLNINGAR FÖR MIDI-DRAGSPEL
Med funktionen Startinställningar (Power On Setup) kan inställningar lagras och laddas
automatiskt när instrumentet startas. Tryck pp SAVE och sedan F3 Power On Setup.
Tryck sedan på F10 Save för att spara inställningarna i Flash/RAM-minnet. Mer info om
funktionen i kapitlet om Startinställningar.
MIDI-INSTÄLLNINGAR FÖR DRAGSPEL
När dragspelet anslutits och aktiverats via F10 Active öppnas menyfönstret MIDI
Accordion 1 där alla MIDI-inställningar görs för klaviaturens MIDI-kanaler. Inställningen
MIDI Accordion 1 är den oftast använda men inställningen för MIDI-kanaler kan
modifieras via G6 MIDI, och sedan med F2 Channel Receive.
När dragspelet anslutits och Accordion Mode aktiverats är inställningen för F10 MIDI Setup
Accordion 1. Vid inställning av en parameter markeras den först med DATA CURSOR (Up/
Down) och ändras med DATA CURSOR (Left/Right). Inställningar för MIDI-dragspel:
Right Channel: Ställer in mottagande MIDI-kanal för melodistämman (Right).
Left Channel: Ställer in mottagande MIDI-kanal för Arrangersektionen (Right).
Bass Channel: Ställer in mottagande MIDI-kanal för Manual Bass-stämman.
Drum Channel: Aktiverar perkussionljud med Left Drum vald och rätt MIDI-kanal.
CHECKLISTA FÖR ANSLUTNING AV MIDI-DRAGSPEL
• Anslut dragspelets MIDI Out till baksidespanelens MIDI-Ingång 2.
• Från huvudmenyfönstret trycker Du på F3 Utility, sedan F1 Accordion och aktivera F10.
• Om det inte hörs något ljud när Du spelar på dragspelet (Right, Lower och Chords), tryck
på först på EXIT; sedan F6 MIDI och F2 Channel Receive.
103
I det menyfönstret görs inställningen av MIDI-kanal - så att instrumentet och MIDIdragspelet är inställda på samma MIDI-kanal - med DATA CURSOR (Up/Down) och
DATA CURSOR (Left/Right). När Du ändrat inställningar måste de sparas på rätt sätt.
Först med knappen SAVE, sedan F10 Save på minnesplatsen MIDI Accordion 1 (som
väljs automatiskt när menyn för dragspel aktiveras).
Två inställningar finns tillgängliga; Accordion 1 används med
Arrangersektionen;
Accordion 2 kan styra ljudmodulens 16 MIDI-kanaler. Alla inställningar i menyn
Accordion kan sparas i ett registreringsminne. För att aktivera Manual Bass, tryck på
LEFT CONTROL, och sedan på MANUAL BASS (indikeringslampan tänds).
Kom ihåg: Om Du inte hör något när Du spelar på dragspelet efter att ha kontrollerat
MIDI och ljudanslutningar hittar Du oftast problemet hos dragspelets MIDI-inställningar. Om
fler än ett MIDI-instrument anslutits, är det enklast att ändra MIDI-inställningen på
dragspelet.
104
INSTÄLLNINGAR - MIDI
MIDI (Musical Instrument Digital Interface ) är ett standardiserat gränssnitt som används
för att sända och skicka MIDI-data mellan olika utrustning. Med MIDI kan olika utrustning
"tala och förstå varandra". Du kan ansluta en dator med programvara, andra ljudmoduler
eller dragspel, gitarr eller sax med ett MIDI-interface till instrumentet.
Om Du vill veta mer om MIDI finns det i både böcker eller på internet. Men förväxla inte
MIDI-protokollet med en Standard MIDI-fil som många gör utan kom ihåg att det förra är
en utgångspunkt för MIDI-filer. Instrumentet har sammanlagt 32 tillgängliga MIDI-kanaler
och från dess klaviatur styrs både melodistämman och Arrangerns autokomp med 16 av
dem. De återstående 16 MIDI-kanalerna används av den interna ljudmodulen (via MIDIingång 1) för uppspelning av MIDI-filer i enlighet med GM-protokollet. Samma 16 MIDIkanaler används för uppspelning i Song Play och den interna sekvensern.
Instrumentet kan styra varje MIDI-ljud på alla 32 MIDI-kanaler men vi rekommenderar att
Du inte använder längre MIDI-sladdar än 5 meter ansluten utrustning. Kom ihåg att vi
skiljer mellan programmering av instrumentets General MIDI-sektion och Arrangern plus
den interna ljudmodulen. Inställningar för General MIDI görs på menysidan F1 GM och
inställningar för klaviatur nås via huvudmenyfönstret där Du trycker på F6 MIDI.
ANVÄNDA INSTRUMENTET SOM GENERAL MIDI-LJUDMODUL
För att nå instrumentets MIDI-inställningar måste Du ladda in en MIDI-fil med
menyn
Song Play aktiverad, eller använda MIDI Ingången 1 (GM). I Song Play finns ett
menyfönster för F1 GM Part där Du kan göra önskade modifieringar inställningar för varje
Part vilket beskrevs tidigare i avsnittet för Song Play. Inställningar för MIDI IN 1-ingången
(GM) nås via F1 GM. Inställningar som görs där kan inte sparas, till skillnad mot ändringar
som utförs i Song Play-menyn.
MODIFIERING AV GM PART
I huvudmenyfönstret används F1 GM Part för att nå menysidan där
inställningarna för
varje Part finns tillgängliga.Numret för varje Part (se bilden nedan) visas på menysidans
mitt (och under det ljudets namn - 001A Grand). Inställningarna som kan modifieras finns
på menyfönstrets båda sidor och väljs med funktionsknapparna F1-F10. Där visas info om
effekter (CHORUS) och längst ned i menyfönstret visas de 16 MIDI-kanalernas aktivitet
(via MIDI in 1) vilket gör det lättare att hitta den Part som ska modifieras. Förflytta dig
mellan Part-stämmorna med PAGE +/-. De 16 Part-stämmorna kan också nås med
intrumentets Multi Tab-knappar. Mer info i kapitlet om Multi tab.
105
Välj funktion med F1-F10 och ställ in önskad inställning med DATA CURSOR. Varje spår
kan använda ljud i: Voice och användarljudbankerna (User). Du väljer ljud med: VOICES,
USER VOICES, PAGE +/- samt F1-F10. Välj mellan: Chorus, Distorsor och Delay,
markera med DATA CURSOR och ställ in värdet med F3 Chorus/Distorsor/Delay.
F1 Volume: Volyminställning för spår. Ställ in önskad volym med DATA CURSOR. Tryck
på båda samtidigt för att återställa föregående inställngsvärde.
F2 Reverb: Inställning av reverbeffekten för spår. Ställ in önskad reverbdjup med DATA
CURSOR. Tryck på båda samtidigt för att ställa värdet till noll.
F3 Chorus/Dist/Delay: Tre olika effekttyper finns tillgängliga. Välj mellan:
Chorus,
Distorsor eller Delay med DATA CURSOR (Up/Down) och ställ in önskat värde med
DATA CURSOR (Left/Right). Tryck på båda samtidigt för att återställa föregående
inställnigsvärde. I menyfönstret visas namnet på effekten vid F3 och under ljudets namn.
F4 Panpot: Placerar ut ljudet i ljudbilden. Placera ljudet där Du vill ha det med DATA
CURSOR (Left/Right). Tryck på båda samtidigt så placeras det i ljudbildens centrum [--].
F5 Filter: I menyn GM Part Filter kan Du filtrera bort MIDI-data. Du kan t.ex. ta bort
modulationsdata eller andra MIDI-kontrolldata under uppspelning. Filterfunktionen kan
också användas för en extern ljudmodul. För att nå menyfönstret, tryck på F5 Filter så
öppnas en ny menysida.
I det här menyfönstret använder Du funktionsknapparna F1/F6 för Part 1-4, F2/F7 för
Part 5-8, F3/F8 för Part 9-12 och F4/F9 för Part 13-16. När Du markerat den Part som
ska utnyttja funktionen väljs sedan de MIDI-data som ska filtreras bort med DATA
CURSOR. Funktionen aktiveras eller stängs av med F10 (On/Off). När filtret är aktiverat
visas texten [ON] bredvid de MIDI-data som filtreras bort. Här är de MIDI-kontrolldata som
kan filtreras bort (forts. på nästa sida):
106
Notes:
Control Change:
Program Change:
After Touch:
Pitch Bend:
Volume:
Pan:
Reverb:
Chorus:
Modulation Wheel:
Expression:
RPN:
NRPN:
Alla toner på MIDI-kanalen.
Alla MIDI-kontrolldata på MIDI-kanalen.
Alla Programbytes MIDI-data.
All aftertouch MIDI-data
All Pitch Bend MIDI-data.
Alla MIDI-data för Control Change 07 Volume.
Alla MIDI-data för Control Change 10 Panorering.
Alla MIDI-data för Control Change XX Reverb Send.
Alla MIDI-data för Control Change XX Effect Send.
Alla MIDI-data för Control Change 01 Mod.
Alla MIDI-data för Control Change 11 Expression.
Alla MIDI-data för Control Change XX RPN.
Alla MIDI-data för Control Change XX NRPN.
För att lämna menyn F5 Filter, tryck EXIT (alt. F5 Escape) nås menysidan Song Play.
F6 Key Shift: Transponeringsinställning för en Part (+/-24 halva tonsteg). Ställ in önskat
värde med DATA CURSOR. Tryck på båda samtidigt för att ställa värdet till noll (ingen
transponering).
F7 Channel Tx/Rx: Tryck på F7 för att växla mellan två inställningar: TX (sändkanal
för MIDI-data) och RX (mottagarkanal för MIDI-data). DATA CURSOR används för att
växla inställning. Om inget annat anges använder en Part samma MIDI-kanal dess nummer.
8 Part Mode: Välj mellan nedanstående inställningar med DATA CURSOR.
Voice:
Drumset:
Drum2:
Vocalize:
Spår
Spår
Spår
Spår
som
som
som
som
används av en Part (instrumentljud).
används av ett Drum Set.
används av funktionen Live Drum.
används av en Vocalizer-stämma.
Beroende på vilket av ovanstående
Vocal Set aktiveras eller stängas
vanligt. Inställningarna för Drum
funktioner kan göra att det inte går
val som aktiveras kan Drum Set, Live Drum, Voice och
av men funktionerna Voice och Drum Set väljs som
2/Vocal Set måste väljas med VALUE +/-. Valda
att spela upp MIDI-filen på andra ljudmoduler.
F9 Mute: Tystar en Part (eng. mute) under uppspelning.
F10 16 Parts: Menysida som visar en funktionsinställning för 16 MIDI-kanaler.
MODIFIERING AV 16 PARAMETERSTÄMMOR – PART
107
I det här menyfönstret (se bild föregående sida) används funktionsknapparna F1/F6 för
Part 1-4, F2/F7 för Part 5-8, F3/F8 för Part 9-12 och F4/F9 för Part 13-16. När en Part
markerats ställs önskat värde in med DATA CURSOR. Tryck på båda samtidigt för att
återgå till föregånde inställningsvärde. Med F10 tystas uppspelning av markerad Part.
MIDIFUNKTIONER
Från huvudmenyfönstret, trycker Du på F6 MIDI för att nå instrumentet MIDI-inställningar.
Varje MIDI-funktions värde och du flyttar markören med DATA CURSOR (Up/Down) och
önskat värde med DATA CURSOR (Left/Right).
INSTÄLLNINGAR MIDI - MIDI SET UP
För att förenkla MIDI-programmering finns menyn för MIDI Set Up som lagrar MIDIkanalernas inställningar. När Du gjort en modifiering sparas den nya insställningen med
SAVE. Följande inställningar är tillgängliga:
F4 Undo:
F5 Escape:
F9 Default:
F10 Save:
Återvänder till menyfönstret för MIDI-kanalernas inställningar.
Återvänder till menyfönstret för MIDI-kanalerna utan att spara.
Återställer fabriksinställningarna för MIDI-kanalerna.
Bekräftar att de nya inställningarna för MIDI-kanaler ska sparas.
Inställningar för MIDI-kanalerna kan sparas med funktionen Startinställningar (Power On
Setup). Från huvudmenyn - som Du når via F5 Escape - gör Du klar alla inställningar och
trycker först på SAVE, sedan F3 Power On Setup och för att bekräfta att inställningen
ska sparas på F10 Save. Mer info i kapitlet om Startinställningar - Power On Setup.
MIDI-MENYNS PARAMETRAR
F1 Channel Transmit: Funktionsinställning som "matchar" sändande MIDI-kanal med
MIDI Utgången. Följande inställningar är tillgängliga från menyfönstret:
F4: Växlar mellan inställningarna: Channel Transmit/Channel Receive.
F5 Escape: Återvänder till huvudmenyfönstret för MIDI-inställningar.
F10 MIDI Setup: Används för att välja föregående MIDI-inställning.
Om inställningarna ändras, raderas de föregående när Du sparar med SAVE.
F2 Channel Receive: Funktion som "matchar" inställningarna mellan mottagna MIDI-
data (från MIDI Ingång 2 - Keyboard) till instrumentet. Inställningsparametrarna är
identiska med F1 Channel Transmit.
108
F3 Transpose Transmit:
Inställning av transponering (görs i halva tonsteg) som
skickas ut via instrumentets MIDI Out (MIDI-Utgången) - se bild ovan.
F4 Transpose Receive: Inställning av transponering (görs i halva tonsteg) som tas
emot via instrumentets MIDI In 2 (MIDI-Ingång 2).
F5 Filter Tx: MIDI-filterinställning för att aktivera eller stänga av System Exclusive-data.
Markera den data som ska filtreras bort med DATA CURSOR och
aktiverat visas en asterisk i tabellen - se bild ovan.
F10 Select. Med filtret
F6 Filter Rx: Som F5 Filter Tx men för MIDI-data via MIDI Ingång 2 (Keyboard).
F7 Program Change Tx: Inställning av ljudbyte på en MIDI-kanal som skickas (via
MIDI Out) till ansluten utrustning. Aktiveras/stängs av med F10 Select. Andraljudet 2nd/
Prog (används med melodistämman) och Programminnet använder samma inställning.
Inställningar för Part 1-4 är lika med en Voice.
109
F8 Program Change Rx: Som F7 Program Change Tx för ljudbyteskommandon som
tas emot via MIDI In 2 (Keyboard).
F9 Clock SoftThru: För synk med MIDI-klocka (MIDI Clock) för Arranger, Song Play
och intern sekvenser - START fungerar olika för nämnda inställningar. Välj parameter med
DATA CURSOR och aktivera/stäng av med hjälp av F10 Select.
De tillgängliga inställningarna för MIDI Clock (se bild föregående sida) är:
Clock Out: Med funktionen aktiverad skickas MIDI-klocka via instrumentets
MIDI Out och kan då styra tempot på en extern sekvenser.
Clock In: Med funktionen aktiverad tar instrumentet emot MIDI-klocka via MIDI
In-gången och uppspelningsfunktioner och tempo styrs externt (frontpanelens
knappfunktioner fungerar inte).
Soft Thru 1: När funktionen aktiverats tas MIDI-klockdata (synk) in via MIDI In 1
(GM) och skickas vidare via MIDI Out.
Soft Thru 2: När funktionen aktiverats tas MIDI-klockdata (synk) som tas emot in
via MIDI In 2 (Keyboard) och skickas vidare via MIDI Out.
F10 Utility: Inställningar för MIDI-anslutningar. Väljs från den första menysidan.
F1 MIDI In 1: Ändrar inställning mellan GM/Keyboard för MIDI in 1.
F2 MIDI In 2/Computer: Samma som ovan plus inställning för datorinterface.
F3 MIDI Out: Val av grupperade MIDI-kanaler som skall skickas via MIDI Out.
F4 Computer Out: Som ovan, vilka MIDI-kanaler som skickas till dator.
F5 Escape: För att återvända till huvudmenyn för MIDI-inställningar.
F6 Computer: Val av till vilken dator som instrumentet ska anslutas.
F7 Local On/Off: Avstängd (Off) kan instrumentet bara styras via MIDI
In-data, inte genom att spela på klaviaturen.
110
VAL AV PROGRAMLJUD, ONE-TOUCH OCH REGISTRERINGSMINNE VIA MIDI
Programljud: Skickar programbyteskommandot (Program Change) till melodistämmans
(Right) MIDI-kanal. För att programbytet ska fungera kontrollera att PROGRAM
aktiverad innan funktionen används.
är
One Touch: Skickar programbyteskommandot (Program Change) till melodistämmans
(Right) MIDI-kanal. För att programbytet ska fungera kontrollera att 1 TOUCH är aktiverad
innan funktionen används.
R eg i s t rat i o n :
S k i ck a r pro gra m by t e sk o m m a ndo t ( P ro gra m C ha nge ) t i l l
registreringsminnets (Registration) MIDI-kanal. Inställningen för REGISTRATION påverkar
inte utförandet av kommandot.
111
INSTÄLLNINGAR - Hårddisk & disketthantering
Instrumentet (kan) levereras med intern hårddisk plus diskettstation som läser formaten
DD (720 Kb) och HD (1,4 MB). Instrumentet använder DOS för disketthantering och kan
därför läsa och ladda filer skapade på PC och (i de flesta fall) Mac. För att organisera
hårddiskens innehåll via din dator ansluts den till baksidespanelen via en snabb anslutning.
Du måste ladda hem programvaran KetronFT (utan kostnad) från hemsidan: www.ketron.it.
HANDHAVANDE AV FILER OCH HÅRDDISK
Om Du är van att arbeta med dator bör det inte innebära några större problem att använda
instrumentets menysystem och funktioner. Du skapar filer samt mappar och kopierar,
namnger och raderar dem på samma (eller liknande) sätt som för en dator. Hårddisken kan
lagra 99 mappar med upp till 999 filer i den (av olika filtyp).
I menyfönstret visas mappar och filer alltid i alfabetisk namnordning men varje fil/mapp
numreras kronologiskt nummer, dvs. i den ordning de skapas. Ibland måste filer laddas
(eller väljas) genom att skriva in filnumret med det numeriska tangentbordet (STYLES).
FILHANTERING
Filer (i en hårddiskmapp) hanteras på följande sätt:
• Filnamn visas i bokstavsordning på menysidans mitt. Väljs med DATA CURSOR
(Up/Down).
• Välj den fil som ska laddas, kopieras, raderas eller namnge med hjälp av F10 Select.
• Välj följande menysid/or med DATA CURSOR (Up/Down).
• När Du markerat en fil med F10 Select, tryck på F2 Load.
• Vill Du kopiera en fil från diskett till hårddisk (eller tvärtom) tryck på F4 Copy.
• Vill Du radera en fil (kommandot kan inte ångras)tryck på F4 Delete.
• Vill Du byta namn på en fil, tryck på F7 Rename.
Mappar (Folder) väljs alltid med det numeriska tangentbordet (STYLES). Om Du vill
konvertera en .KAR-fil tlll en MIDI-fil (.MID) tryck på F3 Convert.
Det finns några funktioner som förenklar inladdning av filer som att menyfönstret visar:
hela mappens innehåll; eller hitta en speciell filtyp eller (bland flera andra) eller välja en
eller fler filer. Hela hårddiskens innehåll kan inte visas i menyfönstret genom att gruppera
filer/mappar utan bara en mapp åt gången kan markeras.
112
F1 Dir: Visar hela mappens innehåll i menyfönstret - oavsett filtyp. När texten Global
visas i menyfönstret betyder det att alla filtyper visas.
F2 Load: Laddar markerad fil, om ingen annan fil valts. Om Du redan valt en (eller fler)
filer via F10 Select laddas bara de filer som markeras med en pilsymbol [>]. Om Du vill
ladda alla filer i en mapp (inte för många) trycker Du på båda DATA CURSOR samtidigt.
F3 Save: Öppnar ett menyfönster där önskad filtyp och mapp väljs med F3 Save. När Du
valt funktion med F1-F10 öppnas en menysida som visar mappinnehållet där filer av
samma filtyp sparats. Funktionen gör att Du kan se filernas namn innan de sparas genom
att trycka på F3 Save igen.
I menyfönstret (bild ovan) finns följande alternativ tillgängliga:
F1 Global: Funktionsknapp som öppnar föregående menysida.
F2 Single Program: Sparar ett aktivt Programljud.
F3 Single Registration: Sparar aktiverad Singleregistrering.
F4 Pattern: Sparar ett Pattern (som laddats i Flash RAM-minnet) Du
laddar önskat Pattern med DATA CURSOR.
F5 Midifile: När MIDI-fil laddats eller spelats in öppnar knappen ett nytt menyfönster.
Där konverteras .KAR-filer till ett kompatibelt format med F3 Convert.
F6 Custom Styles: Sparfunktion där alla inställningar i en Custom Style (i Flash
RAM-minnet) men inte enskild MIDI-spår (med MIDI-data).
F7 Program: Sparar alla Programljud som en fil.
F8 Program: Sparar alla Registreringsminnen (Registrations) som en fil.
F9 Text: Används ej för närvarande.
F10 Others: Öppnar en menysida där följande val finns tillgängliga:
F1 Userdrum: Sparar användartrumljud (User Drum) i minnet.
F2 Uservoice: Sparar användarljud (User Voices) i minnet.
F3 Vocalset: Sparar en Vocal Set-inställning i minnet.
KOPIERING FRÅN DISKETT TILL HÅRDDISK
När Du kopierar från diskett till hårddisk måste Du alltid välja till vilken mapp som filen
ska kopieras (dvs. en destinationsmapp/folder) (forts. nästa sida).
113
• Aktivera DISK med funktionsknappen i huvudmenyfönstret.
• Välj alternativet Hard disk med PAGE +/- .
• Välj till vilken mapp filen ska kopieras med STYLES. Om Du inte vet mappnumret, tryck
på F8 Folder för att visa tillgängliga alternativ. Från det menyfönstret kan också nya
mappar skapas med F1 New. Vald mapp visas med fet text i den övre textraden.
När Du valt mapp öppnas teckenfönstret för diskett (Floppy Disk) med hjälp av PAGE +/-.
Markera fil/er för kopiering med:
• DATA CURSOR (Up/Down): Skrollar till nästa fil upp eller ner.
• DATA CURSOR (Left/Right): Skrollar till nästa filgrupp (om det finns fler).
• F10 Select: Markerar filer som ska kopieras vilket visas med en pilsymbol [>].
Om Du trycker ned både DATA CURSOR (Left/Right) samtidigt markeras samtliga
sparade filer på disketten. Om det finns flera filtyper (med extensionsnamn; .KAR, .MID
t.ex.) trycker Du på F5 File Choice. på den menysidan völjs vilken filtyp som visas.
Kom ihåg: Du måste välja ett Pattern, inte en Custom Style för att ladda en Style. När Du
markerat filerna som ska kopieras, tryck på F3 Copy. I menyfönstret visas originalfilen
(Copy…) och destination för filen (From To).
På menysidans mitt anges valt filnamn. Välj nästa fil med STYLES och DATA CURSOR. En
fil kan kopieras åt gången - markera och tryck på F10 Execute. När kopieringen avslutats
visas nästa fil. Om Du inte ändrat filens namn kommer den kopierade filen att ha
originalets namn. När kopieringen avslutats markeras nästa fil. Om vill välja filer för
kopiering hoppar Du över filer i listan med F8 Skip.
Med F9 Copy All kopieras alla valda filer som behåller sitt originalnamn.
Med F10 Escape lämnas menyfönstret även om bara en/fler filer kopierats.
KOPIERING FRÅN HÅRDDISK TILL DISKETT
114
När en diskett (med tillräckligt minnesutrymme) placerats i diskettstationen måste Du hitta
mappen där filen Du vill kopiera genom att göra så här:
Öppna menyfönstret för Disk. Välj mapp genom att skriva in mappnummer med det
numeriska tangentbordet (STYLES). Vet Du inte vilket nummer mappen har, tryck på F8
Folder för att visa hårddiskens mappar. Skriv sedan in numret på önskad mapp med det
numeriska tangentbordet (STYLES). Återvänd till föregående menysida med F5 Escape.
Du bara välja en filtyp som visas med F5 File Choice. Välj filer som ska kopieras så här:
• DATA CURSOR (Up/Down): Skrollar till nästa fil upp eller ner.
• DATA CURSOR (Left/Right): Skrollar till nästa filgrupp (om det finns fler).
• F10 Select: Markerar filer som ska kopieras vilket visas med en pilsymbol [>].
Om Du trycker ned både DATA CURSOR (Left/Right) samtidigt markeras alla filer i en
mapp. När en fil (eller fler) valts för kopiering tryck på F4 Copy för att inleda kopiering. I
menyfönstret visas originalfilen (Copy) och destination (From To) med fler alternativ.
På menysidans mitt anges filnamnet. Välj en ny fil med STYLES och DATA CURSOR. Du
kan kopiera en fil åt gången genom att markera den och sedan trycka på F10 Execute.
När kopieringen avslutats visas nästa valda fil. Om Du inte bytt/ändrat namn på filen
kommer den kopierade filen att ha samma namn som originalet. När kopieringen avslutats
markeras nästa fil i listan. Om Du valt fler filer som ska kopieras hoppar Du över (en eller
fler) filer i listan med F8 Skip.
Med F9 Copy All kopieras alla valda filer som behåller sitt originalnamn.
Med F10 Escape lämnas menyfönstret även om bara en/fler filer kopierats.
F5 Files Choice: Val av visad filtyp från en mapp. Samma val som för F3 Save.
F6 Delete: Raderar en eller fler filer via F10 Select. Innan en fil (eller fler filer)raderas
visas en varning och följande alternativ;
F5 Escape: Avbryt raderingsperationen.
F10 Exec: Raderingen utförs.
F7 Rename: Används för att ändra namn på filer med det numeriska tangentbordet
(STYLES) och DATA CURSOR. Följande funktionsval visas:
F5 Escape: Avbryter proceduren.
F10 Exec: Bekräftar proceduren.
F8 Folder: Organiseringsfunktion för en enskild mapp. Använd STYLES för att välja en
mapp och välj sedan önskad funktion i menyfönstret som öppnas:
115
F1 New: Skapar en ny mapp som får nästa lediga mappnummer. Namnge sedan
mappen med klaviaturtangenterna och DATA CURSOR. När Du är klar, bekräfta
det via F10 Exec eller avbryt proceduren med F5 Escape.
F2 Delete: Används för att radera en mapp (och innehållet) som väljs med
DATA CURSOR (Up/Down) eller det numeriska tangentbordet (Styles).
Innan mappen raderas visas en varningstext i menyfönstret med två tillgängliga
funktionsval: F5 Escape avbryter raderingen och F10 Exec utför raderingen.
F3 Rename: Används för att ge mappen ett nytt namn. Markera den med DATA
CURSOR (Up/Down) eller det numeriska tangentbordet (Styles). Skriv sedan in
önskat namn via klaviaturtangenterna och DATA CURSOR. Avbryt operationen
med F5 Escape eller bekräfta proceduren med F10 Exec.
F4 Lock: Förhindrar att mappnamn modifieras eller filen raderas. Aktivera
funktionen för önskad mapp med DATA CURSOR (Up/Down) eller
skriv in numret och tryck på F4 Lock.
I menyfönstret visas symbolen [o] bredvid mappens namn. Du kan skydda fler än en mapp
med funktionen. För att ta bort funktionsskyddet markeras först mappen och tryck sedan
på F4 Lock igen. Du kan öka skyddet för dina viktigaste mappar (och dess filinnehåll)
genom att använda lösenordsfunktionen som beskrivs i slutet av det här kapitlet.
F5 Escape: Öppnar föregående menyfönster i menyn Disk.
F6 Report: Skapar en textfil på disketter som visar hela innehållet i aktuell i en mapp i
alfabetisk ordning eller filextension. Filen kan läsas av Mac & PC-dator vilket är bra om Du
vill skriva ut en lista med mappens innehåll.
F7 Copy: Används för att kopiera en fil med F10 Select från vald mappen till en annan
av hårddiskmapp. Följande funktioner finns tillgängliga:
F5 Escape: Öppnar föregående menyfönster i Disk-menyn.
F8 Target Folder: Visar en lista på de mappar som filen kan kopieras till. Välj
mapp med DATA CURSOR.
F10 Exec: Bekräfta vilken fil som ska kopieras till mappen med F8 Target
Folder. Gör så här:
•
•
•
•
Välj den mapp där filen som ska kopieras lagras.
Tryck på F7 Copy.
Välj fil/er med DATA CURSOR eller F10 Select.
Tryck på F8 Target Folder och välj destinationsmapp med DATA CURSOR från det
nyöppnade menyfönstrets lista.
• Bekräfta valet F10 Exec eller avbryt med F5 Escape.
• Tryck på F10 Exec igen så öppnas ett nytt menyfönster där den kopierade filen kan
namnges STYLES och DATA CURSOR. Följande menyval är tillgängliga:
F5 Escape: Avbryter och återgår till förra menyfönstret.
F8 Skip: Hoppar över kopieringen för nästa fil i listan.
F9 Copy All: Kopierar alla filer utan att ändra filens namn.
F10 Execute: Bekräftar att filkopieringen ska utföras.
F9 Utility: I det här menyfönstret (se bild nästa sida) finns funktioner för Tempo, MIDI-
filens transponering, formattering av hårddisk, skapa en uppspelningskedja för MIDI-filer
samt fler funktioner för hårddisken. Du når följande funktioner via funktionsknapparna:
116
F1 Info: Visar hårddiskens kapacitet, antal sparade mappar och filer samt hur mycket
ledigt utrymme som finns tillgängligt.
F2 Tempo: Ändrar uppspelningstempo för en MIDI-fil som sparats i aktuell mapp. När
menyfönstret visar listan på MIDI-filer väljer Du önskad fil med DATA CURSOR och
bekräftar valet med F10 Exec. I det nyöppnade menyfönstret visas inställt tempo i BPM
som kan ändras "ett steg i taget med DATA CURSOR. När Du valt önskat tempo tryck på
F10 Exec så öppnas ett nytt menyfönster där Du ger MIDI-filen ett nytt namn. När Du är
klar bekräftas modifieringen med F10 Exec eller avbryter med F5 Escape.
F3 Transposer: Inställning av önskat transponeringsvärde för vald MIDI-fil. När listan med
MIDI-filer visas i menyfönstret väljs fil med DATA CURSOR och bekräftas med F10 Exec.
I ett nyöppnat menyfönster väljer Du om transponeringen bara ska gälla för vald MIDI-fil
eller för också för klaviaturen (Global) med F9 (inställningen växlar mellan alternativen).
När Du är klar tryck på F10 Exec eller avbryt med F5 Escape. När Du bekräftat Ditt val
väljs kan transponering för MIDI-filen göras med DATA CURSOR. Tryck på F10 Exec så
öppnas ett nytt menyfönster där Du namnger MIDI-filen igen. När Du är klar bekräftas
modifieringen med F10 Exec eller avbryter med F5 Escape.
F4 Format: Funktion för att formatera om den interna hårddisken. Formateringen kan bara
utföras om "spärren för hårddisken" tas bort med F6 Lock Format. I menyfönstret frågas
om Du vill ta bort "spärren" med F10 Exec eller behålla den med F5 Escape. När spärren
mot radering (formatering) av hårddisken tagits bort formateras den med F4 Format. För
att vara säker på att Du inte formaterar hårddisken av misstag frågar texten i
menyfönstret två gånger om Du vill fortsätta med F10 Exec. Raderingen kan avbrytas via
F5 Escape. Skyddet som förhindrar att hårddisken formateras (och allt innehåll raderas)
aktiveras varje gång instrumentet startas.
F5 Escape: Öppnar föregående menyfönster i Disk-menyn.
F6 Lock Format: "Spärrar" funktionen F4 Format se ovan.
F7 Chain Edit: En finess som skapar uppspelningskedjor för max 32 MIDI-filer efter
varandra utan att behöva ladda varje fil för sig. Funktionen fungerar enbart om MIDI-filerna
är sparade i samma mapp (hur Du väljer den förklaras under F3 Transposer ovan). När
F7 Chain Edit aktiverats visas alla MIDI-filer i mappen som kan väljas med DATA
CURSOR. Följande funktionsval kan göras:
F5 Escape: Avbryter proceduren.
F7 Save Chain: Skapar en fil med extensionen .CHN i samma mapp
där de filer som ingår i uppspelningskedjan finns.
117
F10 Select: För val av de MIDI-filer som ska ingå i en uppspelningskedja. Välj önskade
MIDI-filer för uppspelning enligt följande:
•
•
•
•
•
•
Välj mapp där de MIDI-filer som ska kedjas ihop finns.
Tryck på F7 Chain Edit.
Välj den första MIDI-filen med DATA CURSOR.
Markera önskad fil med F10 Select, så visas filens plats i kedjan.
Gör på samma sätt med följande MIDI-filer som ska ingå i kedjan.
Om Du gör fel, markera filen, tryck på F10 Select så tas filen bort från kedjan.
De följande filerna kommer att flyttas upp en plats i kedjan.
• Tryck på F7 Save Chain för att spara uppspelningskedjan. I menyfönstret som
öppnas skriver Du in önskat namn med klaviaturens tangenter och DATA
CURSOR. Bekräfta att Du vill spara en uppspelningskedja med F10 Exec
eller avbryt med F5 Escape.
En skapad kedja av MIDI-filer laddas frånSong Play med Load eller genom att skriva in
numret med det numeriska tangentbordet (STYLES).
Välj Song Play igen så visas namnet på den första MIDI-filen i kedjan i
menyfönstret. Det finns tre sätt att förflytta sig i uppspelningskedjan:
• Spela upp MIDI-filen till slutet så spelas nästa fil upp automatiskt.
• I Song Play används inte START utan välj MIDI-fil med DATA CURSOR.
• Med uppspelning aktiverad i menyfönstret Song Play, tryck på COUNT/PAUSE/
RESTART, välj sedan önskad MIDI-fil med DATA CURSOR. När önskad fil valts, tryck
på COUNT/PAUSE/RESTART så inleds uppspelning.
Kom ihåg: Om uppspelningen av en MIDI-fil stoppas med START-knappen försvinner den
från minnet och måste laddas igen. Detsamma gäller för funktionen Juke-Box som stängs
av automatiskt när en uppspelningskedja är aktiverad (då kan bara texten visas).
F8 Chain List: Funktion som visar tillgängliga uppspelningskedjor av MIDI-filer som
lagrats i vald mapp.
F9 Disk Control: Funktioner för flera viktiga hårddiskfunktioner. Följande funktioner är
tillgängliga:
F1 Surface Control: Felsökningsprogram av hårddisken som tar några minuter att
genomföra. Visas texten Fatal Error måste Du kontakta din återförsäljare eftersom
hårddisken är allvarligt skadad. Om inga fel hittas på hårddisken öppnas föregående
menyfönster igen.
118
F2 ScanDisk: Felsökning av mappar och filer. När kontrollen avslutats, tryck på F10
Escape vilket öppnar förra menysidan. Om problem hittas öppnas menysidan Repair
automatiskt.
F3 Repair: Reparation av mappar/filer. Tryck på F10 Escape när programmet avslutats.
F5 Escape: Öppnar föregående menyfönster.
F 6 Disk Copy : För anslutning av extern hårddisk ( via en specialsladd) f ör
säkerhetskopiering av hårddiskmappar och filer. Kontakta din återförsäljare för mer info.
F7 Standby: Funktion för att ställa in efter hur lång tid (i minuter) hårddisken ska vila
(dvs. Stand By/vänteläge) när den inte används.
F8 System Folder: Skapar en systemmapp med instrumentets systemfiler när hårddisken
formaterats om.
DISKETTFUNKTIONER
Följande funktioner är tillgängliga för disketthantering.
F1 Dir: Visar alla tillgängliga filer på disketten.
F2 Load: När en fil valts med DATA CURSOR/F10 laddas den till RAM-minnet.
F3 Save: Öppnar menyfönster där vilken filtyp som ska sparas på diskett eller mapp.
Funktionsvalen är samma som för F3 Save.
F4 Copy: För kopiering av filer (i vald mapp) valda via DATA CURSOR och F10. När filen
kopieras måste den namnges igen med kommandot Skip (för en fil) och Copy All för alla
filer. Funktionen är identisk med F4 Copy för hårddisken.
F5 File Choice: När sparade filer på disketten inte har samma filextension (dvs. olika
filtyper) hittas de enklast genom att filtrera och bara visa önskad filtyp. Samma val som
för hårddiskfunktionen.
F6 Delete: Raderar en (eller fler filer) som valts via DATA CURSOR och F10.
F7 Rename: Funktion för namnbyte på filer valda via DATA CURSOR och F10.
F9 Utility: Öppnar menysidan med följande funktionsval (se bild nästa sida):
119
F2 Tempo: Ändrar uppspelningstempo för en MIDI-fil som sparats i aktuell mapp. I
menyfönstret visas listan med MIDI-filer som väljs med DATA CURSOR och bekräfta det
med F10 Exec. I det nyöppnade menyfönstret visas tempo som kan ändras "ett steg i
taget" med DATA CURSOR. Tryck på F10 Exec när Du är klar så öppnas menyfönstret där
MIDI-filen kan namnges. När Du är klar bekräftas modifieringen med F10 Exec eller
avbryter med F5 Escape.
F3 Transposer: Transponering för vald MIDI-fil. När menyfönstret visar listan med MIDIfiler väljs den med DATA CURSOR och Du bekräftar med F10 Exec. I ett nyöppnat
menyfönster väljs om transponeringen gälla ensdast för vald MIDI-fil eller för klaviaturen
också (Global) med F9 (växlar mellan alternativen). När du är klar tryck på F10 Exec
eller avbryt med F5 Escape. När Du bekräftat väljs transponering med DATA CURSOR.
Tryck på F10 Exec så öppnas ett nytt menyfönster där Du ger MIDI-filen ett nytt namn.
När Du är klar bekräftas modifieringen med F10 Exec eller avbryter med F5 Escape.
F4 Format: Funktion för att formatera om den interna hårddisken. Formateringen kan bara
utföras om "spärren för hårddisken" tas bort med
hjälp av F6 Lock Format. I
menyfönstret frågas om Du vill ta bort "spärren" med F10 Exec eller behålla inställningen
med F5 Escape. När spärren mot radering (formatering) av hårddisken tagits bort
formateras den med F4 Format. För att vara säker på att Du inte formaterar hårddisken
av misstag frågar texten i menyfönstret två gånger om Du vill fortsätta med F10 Exec.
Raderingen kan avbrytas via F5 Escape. Skyddet som förhindrar att hårddisken formateras
(och allt innehåll raderas) aktiveras varje gång instrumentet startas.
F5 Escape: Öppnar föregående menyfönster i Disk-menyn.
F6 Lock Format: "Spärrar" funktionen F4 Format se ovan.
F7 Chain Edit:
varje fil laddas
mapp (hur Du
aktiverats visas
kan göras:
Skapar uppspelningskedjor med maximalt 32 MIDI-filer. Då behöver inte
för sig. Funktionen fungerar enbart om MIDI-filerna är sparade i samma
väljer den förklaras under F3 Transposer ovan). När F7 Chain Edit
mappens tillgängliga MIDI-filer med DATA CURSOR. Följande funktionsval
F5 Escape: Avbryter proceduren.
F7 Save Chain: Skapar fil med extensionen .CHN i samma mapp där filer som
ingår i uppspelningskedjans sparas.
F10 Select: För val av en MIDI-fil som ska ingå i uppspelningskedjan.
• Välj mapp där MIDI-filerna som ska kedjas ihop sparats.
• Tryck på F7 Chain Edit.
• Välj den första MIDI-filen med DATA CURSOR.
120
• Markera önskad fil med F10 Select så visas filens position i kedjan.
• Gör på samma sätt med resten av MIDI-filerna som ska ingå i kedjan.
• Om du gör fel, markera filen, tryck på F10 Select så den filen bort från kedjan.
De följande filerna kommer att flyttas upp en plats i kedjan.
• Tryck på F7 Save Chain för att spara uppspelningskedjan. I den nya menysidan
namnges den med klaviaturtangenterna & DATA CURSOR. Bekräfta att Du vill
spara med F10 Exec eller avbryt med F5 Escape.
En skapad kedja av MIDI-filer laddas frånförsta menysidan i Song Play med Load eller
genom att skriva in numret med det numeriska tangentbordet (STYLES). Välj Song Play
igen så visas namnet på den första MIDI-filen i kedjan i menyfönstret. Det finns tre sätt att
förflytta sig i uppspelningskedjan:
• Spela upp MIDI-filen till slutet så spelas nästa fil upp automatiskt.
• I Song Play används inte START, välj önskad MIDI-fil med DATA CURSOR.
• Med uppspelning aktiverad i menyfönstret Song Play, tryck på COUNT/
PAUSE/RESTART, välj sedan önskad MIDI-fil med DATA CURSOR. När
önskad fil valts, tryck på COUNT/PAUSE/RESTART så inleds uppspelning.
Kom ihåg: Om uppspelningen av MIDI-fil stoppas med START raderas den
och måste
laddas igen. Detsamma gäller för Juke-Box som stängs av automatiskt när en
uppspelningskedja är aktiverad (då kan bara texten visas).
F8 Chain List: Funktion som visar tillgängliga uppspelningskedjor av MIDI-filer som lagrats
i vald mapp.
F10 Exec.: Enbart aktiverad när en uppspelningskedja med MIDI-filer visas.
LÖSENORDSFUNKTIONEN FÖR ATT SKYDDA/LÅSA EN MAPP
Hårddisken kan skyddas från att ändras eller raderas av misstag med funktionen F4 Lock
på menysidan F8 Folder som nås via Disk-menyfönstret.
Som ytterligare ett skydd så att den (eller fler) inte raderas av misstag kan Du aktivera
instrumentets lösenordsfunktion.
• Från huvudmenyfönstret , tryck på F3 Utility.
• Använd PAGE +/- för att komma till menysida 2/2.
• Tryck på knappen F4 Password för att nå menyfönstret (se bild ovan).
F1 Modify: Skapa eller ändra ett befintligt lösenord. Nya instrument har inget lösenord du väljer ett när funktionen aktiveras första gången.
121
När Du ska modifiera ett befintligt lösenord måste Du ange aktuellt lösenord med
klaviaturens tangenter och DATA CURSOR-knapparna lus och att Du bekräftar lösenordet
med F10 Confirm. Skriv sedan in det nya lösenordet, bekräfta det med F10 Confirm eller
avbryt via F5 Escape.
ANSLUTA TILL DATOR
Tack vare instrumentets seriella anslutningsport på baksidespanelen kan Du ansluta en PC
eller Mac-dator. Det gör det enklare att organisera den interna hårddiskens mappar och filer
och Du kan kopiera alla mappar(filer till datorns hårddisk. Info om hur Du går tillväga (och
laddar ned programvaran KetronFT kostnadsfritt) finns på vår hemsida; www.ketron.it.
122
INSTÄLLNINGAR - MIDJAY
MidJay är ett kraftfullt ljudverktyg och Du kan styra flera av dess funktioner från
instrumentets frontpanel. Du kan t.ex. spela upp MP3, Wave och MIDI-filer eller visa
MidJays funktioner i menyfönstret och styra DJ-loopar och Grooves i realtid.
En mångsidig Arranger, en kraftfull ljudsektion av högsta kvalitet och en multimediaspelare
med avancerade Audio/MIDI-funktioner ger dig tillgång till tusentals audio och MIDI-filer
klara för uppspelning.
ANSLUTNINGAR MELLAN INSTRUMENT OCH MIDJAY
För att instrumenten att kommunicera måste De kopplas ihop med två MIDI-kablar. Den
viktigaste är att koppla MIDI Ut-gången från MidJay till MIDI IN-gång 1 och instrumentets
MIDI Ut till MIDI In på MidJay.
STYRA MIDJAY FRÅN instrumentet
När Du anslutit MidJay nås dess funktioner från frontpanelen på följande sätt:
•
•
•
•
Aktivera DISK Mode genom att trycka på frontpanelknappen DISK.
För hårddisken, tryck på HARD (PAGE -).
För diskett, tryck på HARD (PAGE +).
För att visa MidJays tillgängliga filer, tryck på HARD (PAGE -) igen.
I menyfönstrets (se bild) översta rad visas att MidJay är aktiverad och där vald, aktiverad
mapp visas mellan [klamrar]. Antal filer och tillgängliga mappbiblioteket sparade i
aktiverad mapp anges under namnet. Alla tillgängliga filer och mappar (i vald mapp), visas
i två kolumner i menysidans mitt. Där visas också filtyp medan mappar anges med en
asterisk mellan två klamrar [*].
VÄLJA EN NY SEKTION
Du kan använda MidJays olika sektioner samtidigt och t.ex. öppna WAVE-mappen, välja fil
för uppspelning, och sedan öppna MP3-mappen och spela en MP3-fil. Funktionen kan styras
från instrumentet. Välj bland följande sektioner på MidJay med funktionsknapparna F1-F5.
F1
F3
F5
123
MIDI
F2
WAVE
MP3
F4
DJ Loops/Sfx
Öppnar mappen med spellistor.
På MidJay sparas varje filtyp i den aktiva mappen. När Du återvänder till samma sektion är
den senast använda mappen alltid aktiverad. Välj önskad funktionen med en
funktionsknapp så väljs mappen automatiskt. Exempel: C:\WAVE till sektionen med
samma namn.
VÄLJA FIL/ER OCH UPPSPELNING AV FIL
När Du arbetar med filer som sparats i en mapp följer följande regler:
• Filer och tillgänglig mappstruktur visas menyfönstrets mitt. Du "skrollar" höger/vänster i
listan med hjälp av DATA CURSOR (Left/Right) och upp/ned med DATA CURSOR
(Up/Down) i vald kolumnen.
• Markera en fil och starta uppspelningen med ENTER eller START.
• Stoppa uppspelningen av filen med F10 Stop.
• Om Du vill göra en paus under uppspelning, tryck på F9 Pause.
• För att öppna en underliggande mapp, markera den och tryck på ENTER.
• För att nå en nivå upp (tillbaka) i mappbiblioteket, väljer Du bara det första som anges i
menyfönstret med två punkter ".." och tryck ENTER - funktionen kallas också CD Parent.
Kom ihåg att Start/Stop och Pause-kommandon används för aktiverad sektion. Om Du
t.ex. väljer WAVE-sektionen och uppspelning av en fil, för att sedan välja MP3-sektionen
via F3, kommer funktionsknapparna F9 och F10 samt Start/Pause och Stop inte att
påverka uppspelningen av från WAVE-sektionen. När Du kontrollerar innehållet på MidJays
hårddisk kan det aktiva menyfönstret inte modifieras från MidJay.
UPPSPELNING AV EN DJ LOOP
Funktionen DJ Loop består flera ljudloopar för uppspelning i realtid. DJ Loopar kan bestå av
bara trum/perkussionljud eller trumljud plus ackord samt melodistämma. Du kan styra DJ
Loop från frontpanelen vilket gör det enkelt att använda funktionen på scen. För att
använda en DJ Loop, välj sektionen Groove/DJLoop/Sfx med F4. Välj mappen DJ_Loop
och tryck på ENTER, då blinkar indikeringslampan för START/STOP uppspelningen av
loopen startar, gör så här:
• Tryck på Intro/Ending 1 för att starta uppspelningen av loopen från början.
• Tryck på en av funktionsknapparna: Arr. A, Arr. B, Arr. C, och Arr. D.
• Tryck på Fill eller Break.
Medan uppspelningen pågår växlar Du mellan loopar genom att trycka på de nämnda
knappfunktionerna (ovan) på ungefär samma sätt som med STYLES.
124
Med Cross Fade aktiverad byter instrumentet mellan looparna direkt annars väntar MidJay
till vald loop avslutats innan den växlar till nästa. För att stoppa uppspelning, tryck på F10
Stop. För att spela upp en annan DJ Loop, tryck på ENTER när Du valt önskad fil.
UPPSPELNING AV EN GROOVE
En Groove är en loop med rytm och ackord/melodi som kan synkroniseras med
uppspelningstempo. De väljs och fungerar på liknande sätt som DJ Loops.
Uppspelning av en Groove synkroniseras med aktiverad Style - vilket ger massor av
intressanta rytmiska kombinationer. Då kan Arrangersektionen spela upp ackord och
melodistämma medan MidJays Groove-funktion spela rytm/perkussionljuden. De två
instrumenten synkroniseras med hjälp av funktionen F8 GRV.SYNC.
UPPSPELNING AV EN GROOVE I SYNK MED EN INTERN STYLE
För att ladda en Groove väljs menyfönster med F4 för Groove/DJLoop/Sfx. Markera
Groove-mappen och tryck på ENTER. Välj önskad fil och aktivera den med ENTER så
börjar indikeringslampan för START/STOP blinka och uppspelningen av loopen startar.
Aktivera F8 GRV.SYNC med F8 - markeringsrutan ändrar färg. Välj en intern Style med
först det numeriska tangentbordet och sedan med F1-F10.
Aktivera uppspelningen som vanligt; Start/Stop eller Intro/Ending 1, 2, 3 med fler). Båda
instrumenten startar samtidigt och uppspelningen är synkroniserad och volymen ställs från
från MidJays frontpanel. Under uppspelningen kan tempot modifieras med TEMPO +/- eller
genom att välja en ny Style.
ÖPPNA EN SPELLISTA
125
Du kan organisera låtarna oavsett vilke filtyp de sparats som. De sparas i grupper om tio
vilket är en spellista som nås med F5 PLAY LIST i menyfönstret PLAYLIST. Innehållet i en
mapp visas i menyfönstret på liknande sätt som andra sektioner av instrumentet. För att
öppna (och aktivera) en spellista välj den med markören och tryck på ENTER. Alla sparade
filer visas i instrumentets menyfönster och kan spelas upp som vanligt.
AKTIVERA EN AUTOPLAY-MAPP
MidJays funktion Auto Play-mapp låter dig välja och sedan spela upp alla filer i en mapp
efter varandra. För att aktivera funktionen, tryck på F6 AUTOPLAY. I menyfönstret får
rutan svart bakgrundsfärg för att visa att funktionen är aktiverad och att nästa låt kommer
att spelas upp automatiskt.
AKTIVERA FUNKTIONEN CROSS FADE
Cross Fade-funktionen gör att uppspelningen av låtar och växlingen mellan dem görs utan
stora volymförändringar. Funktionen kan användas för file av samma filtyp eller för alla
låtar (Songarrangemang) i en spellista (Play List). När funktionen Cross Fade används med
en DJ Loop kan Du växla mellan två ararrangemang direkt utan att ett pattern nått sitt
slut. Tryck på F8 så växlar Cross fade-funktionen mellan av/på. Cross Fade-funktionen gör
en reset varje gång en ny sektion (filtyp som t.ex. .MID, .WAV) väljs.
126
INSTÄLLNINGAR - MULTI TAB
Multi Tabs är sexton programmerbara funktionsknappar - till vänster om klaviaturen - som
kan styra funktioner som: trummixer, 16 GM-kanaler, specialeffekter, registeringsminnen,
fotpedalsfunktioner (start/stop/fill in med fler), och arabiska skalfunktioner. Du kan själv
välja på vilka knappar inställningarna sparas och underlätta för dig när Du spelar live.
MENYN MULTI TABS
Med MODE SELECT öppnas menyfönstret där funktionsinställningar för Multi Tabs görs. Med
F1-F6 aktiveras olika funktioner och inställningar så här:
F1 DRUM ON/OFF: Inställning för DRUM ON/OFF görs automatiskt och används för att
snabbt aktivera eller tysta (eng. mute) olika perkussiongrupper. Multi Tab och
perkussiongrupperna är länkade på följande sätt:
Tab 1
Tab 2
Tab 3
Tab 4
Tab 5
Tab 6
Tab 7
Tab 8
Tab 9
Tab10
Kick
Snare (Snare, Rim Shot)
Hi Hat
Cymbals (Crash, Ride, Cup)
Toms
Rimshot
Latin 1 (Congas , Bongos, Tambora)
Latin 2 (Cowbell, Guiro, Claves)
Latin3/Tamb (Maracas, Cabaza, Shaker, Guira, Whistle)
CLAP/FX
Multi Tab 16 fungerar som en återställningsfunktion, dvs den tar bort mute-funktionen från
alla perkussiongrupper så att alla perkussionljud hörs igen.
127
F2 GM PAGE: I menyfönstret nås inställningar för sexton General MIDI-kanaler via de 16
Multi Tab-knapparna. Om Du använder MIDI-filer är det här menyfönstret användbart när
Du snabbt vill nå inställningar för MIDI-filens olika spår.
Om Du vill lägga till ett programbyteskommando för bas och trumspår, trycker Du bara på
spårets Multi Tab och gör de modifieringar som vi beskrev i kapitlet Song Play.
F3 FX: I det här menyfönstret nås inställningar för sexton olika ljud och specialeffekter
som aktiveras med Multi Tab - om Du vill byta effektljud för en funktionsknapp kan du
naturligtvis göra det. Med DATA CURSOR väljs en Multi Tab (siffran visas mot mörk
bakgrund i den första kolumnen - se bild) och Du väljer var ett FX-ljud ska placeras med
VALUE +/-, välj bland följande effektljud:
Fx1
Fx2
Fx3
Fx4
Fret Noice
Pan Flute
Sea
Tweet
Fx5
Fx6
Fx7
Fx8
Telephone
Elicopter
Applause
Gun Shot
Fx
Fx
Fx
Fx
9 Horn
10 Jew’s harp
11 Whistle
12
Fx13
Fx14 Bell
Fx15 Wind
Fx16
Tryck på en Multi Tabs-knapp så triggas ljudet (ibland fortsätter LED-lampan att lysa).
F4 ARAB SCALE:
I menyfönstret kan varje halvtonsteg finstämmas till arabiska
skalinställninger med Multi Tab 1-12. När indikeringslampan är tänd har tonen modifierats
och tvärtom. Om du trycker på Multi Tab 16 görs en återställning (RESET) till vanlig
skalinställning. Finstämningen görs i cent (0-100) och utförs i menyn för ARABIC SCALE i
menyn UTILITY:s andra menysida med F3.
F5 ASSIGN TABS: I menyfönstret väljs vilka funktioner som Multi Tabs aktiverar. För
att välja önskad funktion, tryck på DATA CURSOR och "skrolla" igenom de tillgängliga
funktionerna med VALUE +/-.
128
I tabellen nedanför visas tillgängliga funktioner:
Sustain
Soft
Sostenuto
Arranger A
Arranger B
Arranger C
Arranger D
In./End. 1
In./End. 2
In./End. 3
Fill 1
Fill 2
Fill 3
Break
Start/Stop
Count In
Key Start
Key Stop
Rotor On/Off
Tap Tempo
Registr. Up
Registr. Down
Tempo +
Tempo minor
7th
m7th
5+
dim
Glide
Kick Off
Snare Off
Hi-Hat Off
Cymbal Off
Tom/Fx Off
Rimshot Off
Latin1 Off
Latin2 Off
Lat.3/Tamb Off
Jump intro
Drum Lock
Bass Lock
Chords Lock
Fall Off
Shake
Overdrive
Delay
Wah-Wah
Chorus
Reverb
Distorsor
Text PageText Page+
Vocalizer
Jump Fill
Arabic_1
Arabic_2
Arabic_3
Arabic_4
Arabic_5
Arabic_6
Micro Dry
Fade Out
Crash
Voice Down
Voice Up
Harmony
Program
Swell
Transposer Transposer +
2nd Voice
Hold
Arabic_7
Arabic_8
Arabic_9
Arabic_10
Arabic_11
Arabic_12
Arabic_13
FisaLeft Drum
Interact.Arr
Dry on Stop
Manual Bass
Arabic_14
Arabic_15
Arabic_16
Arabic_17
Arabic_18
Arabic_19
Arabic_20
BassToLowest
Lead On/Off
Pianist
6th
7th+
Bassist
Accordion
DrumFx Swe
DrumFx Fade
VoiFiltSwell
Tap Delay4
Tap Delay8
F6 REGISTRATION GROUP:
I menyfönstrets tabell visas sexton tillgängliga
registreringsminnen (Registrations) som nås via en Multi Tab-knapp. När grundfunktionen
aktiverats finns de första 160 registreringarna samlade i grupper om tio. För att se
innehållet i den aktiva registreringen i menyfönstret och att välja en ny lämnas
menyfönstret för Multi Tab via MODE SELECT eller EXIT och aktivera REGISTRATION
(indikeringslampan tänds).
I den nedre delen av menyfönstret visas sexton olika registreringar som motsvarar de
sexton Multi Tab-knapparna. Välj en ny grupp av registreringar med det numeriska
tangentbordet 0-9 (STYLES). Modifieringar på aktiva grupp kan också göras med 0-9
(STYLES). För att skapa, modifiera och spara ett registeringsminne hittar du mer info i
kapitlet om Registeringsminnet (Registrations).
129
MINNESANTECKNINGAR
Med reservation för eventuella tryckfel samt ändringar av tekniska specifikationer.
Svensk bruksanvisning: DiMiLi
130