korsordet 1/2016 - Svenska Bridgeförbundet

KORSORDET
KORSORDET 1/2016
1
2
3
4
VÅGRÄTT
5
4) Resultat (6).
7) Originell (8).
8) Något tålamodsprövande,
något för natten sövande (13).
12) Här gäller det att hålla sig
till fakta (5).
15) Pastorat (4).
16) Samling efter lunch (7).
18) Blir med kort snart (4).
19) Motta (5).
22) Dessa är intresserade av viss transport (13).
26) Innehöll bl.a. rättegångsprotokoll en gång (8).
27) Håller ordning på våra årsmöten (6).
6
7
8
9
12
10
13
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Konstruktör: Erik Olsson
LODRÄTT
25
26
27
Namn......................................................................................................................................
Adress.....................................................................................................................................
Postadress...............................................................................................................................
LÖSNING KORSORDET 5/2015
S
T
Ö
U
B
L
D
Å
Y
S
S
J
W
D
N
A
T
J
I
M
E
S
A
K
R
U
T
P
B
P
D
E
Y
N
E
E
L
E
L
A
E
D
L
G
O
A
V
R
V
N
I
I
S
Å
C
N
Ä
I
E
I
B
G
I
M
J
S
G
F
A
D
E
tillhanda senast
A
T
A
S
N
V
U
L
A
T
J
S
I
O
C
Lösningar, som
ska vara redaktionen
L
P
klippa sönder din
L
A
M
Om du inte vill
kopiera denna sida!
K
F
KOMMENTARER TILL NÅGRA LÖSNINGAR
tidning går det bra att
T
M
A
N
A
N
R
E
O
R
I
E
A
R
A
O
R
G
E
I
G
R
1) När en själ inte mår väl (6).
2) Är som gjord när vi saknar ord (4).
3) Han tycktes gilla, en viss Camilla (4).
4) Är 17 också (4).
5) Ungefär som 17 också (8).
6) Har en etta som vissa sätter pris på (8).
9) Besittning (3).
10) Höjning (4).
11) Är 17 också (7).
13) Ser ut som 17 (8).
14) Kring 17 (8).
17) Om man löser detta lätt, så blir det inte rätt (4).
20) Major i England (3).
21) Minnesbild, kanske Nissan
kan hjälpa till (6).
23) Tidsmässigt långt från 17 (4).
24) Allprefix (4).
25) Ho (4).
K
• Lod. 5 – Romans ur Lars-Erik Larssons Pastoralmusik är vacker musik.
Gå in på YouTube och lyssna!
• Lod. 7 – På en schackklubb kan man
tänka sig att man har en avdelning där
man spelar det lite enklare spelet Dam.
Naturligtvis spelar även herrar på sådan
Damavdelning.
• Lod. 20 – När vi lyssnar på den finstämda dikten om flickan från Backafall
förnimmer vi oss som att vara på Ven.
Franciskus lär dock inte komma att
besöka ön i Öresund.
14 mars, skickas till:
Bridge,
Villa Cicero,
775 70 Krylbo.
Mail:
[email protected]
VINNARE I KORSORDET 5/2015
• Lois Adding, Norrtälje
• Claes & Birgit Billengren, Linköping
• Per Gudmundsen, Oxelösund
• Karl-Erik Karlsson, Halmstad
• Eva Klingspor, Norrköping
BRIDGE
F E B R U A R I 2 0 16
41
SYSTEM & KONVENTIONER KONKURRENSBUDGIVNING
Metoder mot färginkliv
TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL
I en serie artiklar tänker jag diskutera en del aspekter
på konkurrensbudgivning, d v s när båda sidor deltar i
budgivningen. I detta nummer går vi igenom hur vi ska
agera när motparten kliver in.
Senast diskuterade vi hur vi bäst
hanterar motståndarnas upplysningsdubbling. Nu ska vi gå vidare med det
än vanligare färginklivet. Liksom efter
dubblingen är det trumfstöd som har
förtur.
DU HAR TRUMFSTÖD
Du höjer alltid min färg med fyrkortsstöd i högfärg och även i lågfärg om
det inte finns ett gott alternativ. I stora
drag använder du samma principer
som efter en upplysningsdubbling:
pressade höjningar till 2 och 3 trick
och ”fit jumps” med invitstyrka och
sidofärg.
s76 3D764 2ED954 c92
Med 32 ger du mig goda möjligheter
att värdera våra gemensamma tillgångar.
För konstruktiva höjningar har vi
nu två möjligheter: 2 sang och överbudet 2s. Låt oss därför behålla 2 sang
som utgångskrav och använda 2s som
enbart invit. Att Nord visat en spaderfärg behöver ju inte betyda att vi inte
kan ha slam i korten.
Lite annorlunda blir det efter lågfärgsöppning:
JAG NORDDU
12
JAG NORDDU
13
1s?
Att spärra med 33 är minst lika viktigt
som efter en upplysningsdubbling.
Spaderinklivet kan ju vara både starkt
och klent, så Syd tvingas gissa.
s 7 6 3 kn 8 5 2 2 K 9 6 4 c 8 4 3
Din enkla höjning bör nu inte vara
svagare än så här. I och med att Nord
bjudit en färg är den spärrande effekten av 23 begränsad.
BRIDGE
F E B R U A R I 2 0 16
SYD
SYD
s 7 6 3 kn 8 6 4 2 2 E D 8 4 c 5 3
42
1s?
Dina direkthöjningar följer högfärgsmodellen. Med bättre honnörsstyrka
har du tre möjligheter.
överbudet, 2s, med denna hand. Bjuder jag 2 sang eller 3c, upphäver du
kravtempot med 32.
s E 7 3 K 8 7 2 2 E D 7 6 c kn 4 2
I varje fall om vi använder Nordisk
Standard kan jag ha en hjärterfärg i ruteröppningen. Trots trumfstöd måste
du dubbla negativt för att den inte ska
komma bort.
DU HAR INTE TRUMFSTÖD
När du inte har ett trumfstöd att bidra
med, ger dig inklivet faktiskt en liten
fördel. Du behöver ju inte hålla öppet
på ointressanta händer, ens med 6-7
hp.
JAG NORDDU
12
13?
SYD
s D kn 3 3 K 4 2 D 8 6 4 c K 9 8 5
s 7 4 3 D 9 3 2 D kn 5 c D 8 7 4 2
2 sang passar utmärkt när du har både
trumfstöd och håll i inklivsfärgen.
Budet är krav för en rond och med
minimum bjuder jag 32.
Om Nord passat, hade du varit tvungen att pressa fram 1 sang på dessa
magra resurser. Var nu tacksam att
du slipper. Har jag en hygglig hand,
kommer jag igen.
s 8 2 3 E 2 2 D kn 9 7 3 c K 7 6 4
Ska vi spela sang, är det inte du som
ska vara spelförare. Därför väljer du
s E 7 2 3 D 9 6 4 2 8 3 c kn 9 7 5
Tills vidare finns det ingenting som
SYSTEM & KONVENTIONER KONKURRENSBUDGIVNING
säger att vi har något eget spel. Du
spelar onekligen hellre hjärter än ruter. Följaktligen passar du.
s K 5 3 D kn 4 3 2 7 4 3 c D 7 6 3
När du bjuder 1 sang kan jag alltså
räkna med att du har någonting konstruktivt.
Den negativa dubblingen av ett
inkliv är numera en självklarhet redan
från nybörjarkursen. Vad den riktigt
står för är däremot inte lika givet.
Vad säger nu en dubbling om spadern? Många anser att du lovar fyrkorts spader, medan ett spaderbud
lovar femkorts.
Jag vill nog hävda att detta är
opraktiskt. Den sunda grundprincipen
för alla konstruktiva dubblingar är att
de berättar någonting som inte går att
visa med ett naturligt bud.
s K kn 7 3 3 6 4 3 2 K 5 4 c D 9 5
Du har en hygglig spaderfärg och
chans att bjuda den billigt. Då tycker
jag att du ska göra det.
sD3 3D984 2642 cEK65
Om din dubbling lovar spader är detta
en objudbar hand. Visst vill du kunna
dubbla i avsikt att återkomma med ett
inviterande 2 sang?
s kn 3 2 3 6 4 2 D 6 4 c E D 8 6 5
Här har du en typhand för grundbetydelsen av en negativ dubbling: inget
naturligt bud att ta till.
Lite annorlunda är det med motsatt
högfärgsläge – åtminstone om vi använder Nordisk Standard:
JAG NORDDU
12
1s?
SYD
att du verkligen berövats ett bud och
att 23 med fyrkortsfärg inte är rimligt.
LÄGSTA FÄRGBUD SOM OKRAV
Ett återkommande diskussionsämne
är om färgbud över inklivet ska vara
krav eller inte. Det finns för- och
nackdelar med båda synsätten men det
jag tycker avgör frågan är att händer
med 8-11 hp är så mycket vanligare än
de starkare. Dessutom är risken större
att slås ut ur budgivningen med svagare händer.
För att okravsbuden ska fungera väl
krävs emellertid att de används med
urskillning.
JAG NORDDU
1c
1s?
SYD
JAG NORDDU
1s2c?
SYD
s 5 3 3 E kn 10 7 4 3 2 7 2 c D 8 2
Detta ser jag som absolut minimum
för 23. Om vi flyttar klöverdam till
spader eller ruter tycker jag du ska
passa.
s 6 4 3 3 8 4 2 2 K D kn 10 3 c D 7
Även detta är en minimihand och du
bjuder 22 mest för utspelets skull.
s 7 6 3 E D 10 7 6 4 2 E kn 3 c 9 2
Den här handen skulle du ha öppnat
med om du fått chansen. Är den då för
bra för 23? Det är onekligen ett gränsfall men jag tycker att 23 räcker. Utan
anpassning eller tillägg hos mig finns
det nog inte utgång.
s D 7 4 3 10 5 4 2 K 9 6 3 2 c E 7
Detta är absolut inte en hand för 22.
Färgen är knackig och 1 sang beskriver handen bra.
INKLIV PÅ TVÅTRICKSNIVÅN
Här bör din dubbling lova fyrkorts
hjärter om du inte tänker fortsätta
med ett utgångskrav. Skälet är förstås
är att budutrymmet blivit betydligt
mindre och att du är tvungen att passa
på händer där du självklart bjudit på
1-tricksnivån.
Trumfhöjningarna använder vi likadant som efter inkliv på entricksnivån.
2 sang är utgångkrav och överbudet
en konstruktiv höjning efter högfärgsöppning och 2 sang eller överbudet
konstruktiva efter lågfärgsöppning.
”Fit jumps” fungerar nu bara i färger
som är lägre än öppningsfärgen och
högre än inklivsfärgen. Dubblingen
får nu dra ett tungt lass som allmänt
positivt bud, oftast med längd i den
objudna högfärgen.
Principerna för hur du möter ett inkliv på 2-läget är desamma som efter
ett 1-tricksinkliv. Den stora skillnaden
s 7 2 3 D 10 9 5 2 K 7 6 3 c E 5 2
Detta är ungefär vad du som minst
behöver för den negativa dubblingen.
I praktiken har du alltid fyrkorts hjärter.
s E 8 7 3 K kn 9 8 2 K D 7 6 c 9 4
Någon gräns uppåt för dubblingen
finns inte. Du är beredd att spela utgång, men vet inte vad som är bäst.
s 8 4 3 kn 7 4 2 E K 8 5 4 c 9 7 3
Ska du dubbla eller bjuda 22? Visst
hade det varit bra med en sjätte ruter
men du är inte särskilt intresserad av
att höra 23 och ruterbudet ger också
vägledning om vi hamnar i motspel.
STARKA SVARSHÄNDER
När vi använder färgbud som okrav
över inkliv uppkommer förstås frågan
vad du gör med en hand som är stark
nog för att kräva till utgång. Hela det
problemet sparar vi till nästa artikel.
BRIDGE
F E B R U A R I 2 0 16
43
SPELTEK NIK LITE S VÅ R A RE... LÖSNING A R
Lite svårare... Lösningar
LÖSNING PROBLEM 1
I 7 sang får du ruterknekt i utspel.
sE D 9 8
3K D 6
2 K D 3
cE kn 2
sK kn 4
3 E kn
2 E 5 4
cD 7 6 5 4
Du har tio stick utanför klövern och
din chans ser ut att vara kung singel
eller kung-hacka i klöver hos Syd.
Du planerar alltså att spela en klöver
till mask med knekten.
Men... om du först tar ut alla tio
sidosticken och Syd skulle saka en
klöver under tiden så måste du ge upp
chansen att han haft K-x i färgen.
Din chans är i stället följande sits:
s7 6 3 2
39 7 4 3
2 kn 10 9 8
cK
sE D 9
3K D 6 5
2 K D 3
cE kn 2
s10 8 5
310 8 2
2 7 6 2
c10 9 8 3
sK kn 4
3 E kn
2 E 5 4
cD 7 6 5 4
LÖSNING PROBLEM 2
Du får spadertio i utspel mot 3 sang.
sE K
3E K D
2 E 9 3
cE 10 4 3 2
sD kn
3 8 7 6 2
2 D kn 8 2
c7 6 5
Du hinner inte resa klövern innan
försvaret slår bort ditt återstående
spaderhåll. Vilka övriga chanser har
du då? Spelet är lätt om hjärtern sitter
3-3 (ta ut hjärterhonnörerna och spela
ruter mot bordet).
44
BRIDGE
F E B R U A R I 2 0 16
Med sämre fast normal hjärtersits
(4-2, 5-1) gäller det att få tre ruterstick.
Det går inte om Nord har kungen och
två eller flera hackor eftersom han inte
tar direkt.
Alltså måste kungen sitta hos Syd.
Men när du spelar en hacka till damen
så släpper Syd sticket och du får inte
heller nu mer än två ruterstick.
Din chans är att Nord har tian och
Syd kungen. Du spelar en hacka till åttan och fortsätter med damen om Syd
duckade. Då klarar du dig när Nord
har 10, 10-x, 10-x-x, 10-x-x-x, 10-x-xx-x eller x-x-x-x.
Du klarar dig även när Nord har
duckat med K-x och Syd obetänksamt
stuckit ruteråttan med sin T-x-x-x. Du
har ju då ingen annan möjlighet än att
toppa ut kungen. Släpper Syd så följer
du din ursprungliga plan att försöka
maska ut kungen.
Om Nord hade alla ruter pressar du
ut hans kn-9-x-x-x och reser bordets
åtta. Hela sitsen var:
skn 10 9 7 6 3
39 7 6 5 4
26
c6
sE 8 2
sK D
3K D 8
3 E 2
2 E D 10
2 K 8 7 4 2
cE D 9 4
ckn 8 3 2
s5 4
3kn 10 3
2 kn 9 5 3
cK 10 7 5
LÖSNING PROBLEM 4
Nord spelar ut trumftian mot 43. Syd
bekänner men sakar en klöver på nästa
trumf.
sE 10 3
3E D kn
2 E kn 2
cK D kn 10
s8
3 K 7 6 5 4
2 10 5 4 3
c5 4 3
LÖSNING PROBLEM 3
Nord inleder med spaderknekt mot
6 sang.
sE 8 2
3K D 8
2 E D 10
ckn 8 3 2
sK D
3 E 2
2 K 8 7 4 2
cE D 9 4
Hemgången är helt säker.
Ta för klöveress och spela en klöver
mot knekten. Om alla bekänner eller
Nord har fyra klöver har du tre klöverstick plus tre i varje annan färg.
Om Syd har fyra klöver säkerhetsbehandlar du rutern och håller Syd
utanför; ta ut ruteress spela spader till
bordet och maska med rutertian om
Syd bekänner.
Ta ut den tredje trumfhonnören. Du
behöver sedan komma in på bordet
för att trumfa ut.
Om du spelar spaderess och stjäl
en spader kommer du visserligen åt
trumfkungen men när motspelarna
SPELTEK NIK LITE S VÅ R A RE... LÖSNING A R
kommer in på klöveress kan de ta
alltför många spaderstick.
Om du spelar höga klöver släpper
Syd den första, tar nästa och ger Nord
en stöld. Det kan sedan bli svårt att
klara rutern med en förlorare.
sK kn 5 4
310 9 8 2
2 D 9 8
c7 6
sE 10 3
3E D kn
2 E kn 2
cK D kn 10
sD 9 7 6 2
33
2 K 7 6
cE 8 5 2
terkung, så kan Syd med ovanstående
kort ta för klöveresset tredje gången
och resa ett extra ruterstick. Du bör
efter två gånger klöver ta ut spaderess
och spela ruter vilket går bra i båda
alternativen.
LÖSNING PROBLEM 5
s8
3 K 7 6 5 4
2 10 5 4 3
c9 4 3
Men spela en låg spader från båda
händer.
Stjäl nästa spader och trumfa ut.
Skulle Syd komma in på spadern och
vända med ruter släpper du den till
Nord, vinner rutervändan eller – efter
klöver till esset och ny ruter tar du för
esset, stjäl spader och sakar handens
sista ruter på sista trumfen.
Spelsättet är inte helt hundraprocentigt. Det som kan hota är att Nord
har renons i någon lågfärg eller singelhonnör i ruter. 5-1 i klöver är mindre
troligt utan klöverutspel.
En annan fara är att Syd vänder
med ruterhonnör. Då krävs viss varsamhet, och rättgiss i slutläget. Det
skulle t ex kunna se ut så här:
sK kn 5 / K kn
3— / —
2 7 / 7
c7 6 / E76
sEs—
3— 3—
2kn 2 10 5 4
c5 4 3
cK D kn 10
s— / 7
3— / —
2 D 9 8 / D 9 8
cE 8 5 / 8 5
Nord öppnade med 33 med alla i
zonen, Öst dubblade och du bjöd 4s.
Nord spelade ut klöverknekt.
s8 2
3E D kn 9 8 6 2
2 9 7 6
ckn
sD 10 9 7 6
sK kn 4 3
3K 3
310 4
2 K 5
2 E kn 3
cK D 10 5
cE 9 8 6
sE 5
37 5
2 D 10 8 4 2
c7 4 3 2
Troligen har Nord singelklöver och
Syd trumfess. Det ser ut som om
Nord behöver ha ruterdam, annars får
Nord en klöverstöld och kan slå ifrån
sig med ruter och invänta sina två
hjärterstick.
Men om nu Nord ändå har tre ruter
– med eller utan damen – så har han
troligtvis fördelningen 2-7-3-1 och
se då vad som händer om du spelar
tre gånger ruter och stjäl den tredje
(högt förstås) innan du spelar trumf.
Syd kan vända med hjärter men då får
Nord ingen stöld. Eller han kan ge
Nord klöverstölden, men då är Nord
tvungen att ge dig för hjärterkung.
SM LAG
VETERANER
Delta med ett lag i öppna
SM-lag för veteraner! Tävlingen spelas under Bridgefestivalen och är öppen
för er som är födda 1956
eller tidigare.
Spelet pågår tisdag 2/8 och onsdag 3/8 för lag som avancerat i
tävlingen. Anmälan ska ske på
förbundets hemsida eller på plats
i Örebro. Sista anmälningsdag är
1/8 kl 17.00. I tävlingen spelas
om mästarpoäng enligt gällande
bestämmelser och
guld­
poäng till de
fyra främsta (10-53-2). Startavgiften
är 1.200 kr per lag
(+400 för lag i slutspel), som betalas
före start.
Vi ses i Örebro!
Om du vinner med ruteress, stjäl
spader och sakar ruterhackan på hjär-
BRIDGE
F E B R U A R I 2 0 16
45
MAGISK BRIDGE ZIA
Motståndaren mittemot
TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK
Zia är en av världens största ”bridgestars”. Med Zia som
motståndare kan man vänta sig något udda, för han har
ett rykte om sig att lösa situa­tioner, både i budgivning och
spelföring, med en stor portion fantasi.
Denna gång berättar Zia om pratkvarnen från Australien.
Katastrofer har den trista ovanan att
angripa som obarmhärtiga pirayor
med plågsam uthållighet. Den senaste
tragedin jag var involverad i skedde
då jag spelade med en pratkvarn från
Australien.
Denna karl, ökänd för sina vilda
bud och speciella talang för att hålla
ett ölglas, en cigarett och tretton kort
i samma hand, är bland de mest fruktade motståndarna i ”The Big Game”
(robberbridge med hög kurs). Det är
bara det, att partnern fruktar honom
ännu mer, som du säkert kommer att
förstå efter att ha läst denna artikel.
Den här given resulterade i den
ovanliga scoren minus 900 – och din
utmaning blir nu att räkna ut vilken
budgivning som ledde fram till det
märkliga resultatet. Jag kommer givetvis att ge dig några ledtrådar – och
startar med de 52 korten:
sK 9 8 3 2
37 4
210
cE kn 8 6 5
sE D 7 4
s6 5
3D 9 3 2
3 E K kn 10 8 6
2E
2 D 7 4 3
cD
c10 9 7 4
skn 10
35
2 K kn 9 8 6 5 2
cK 3 2
Budgivningen började så här:
46
BRIDGE
F E B R U A R I 2 0 16
SYD VÄST NORDÖST
Zia
Australiern
13
pass421
1
Splinter (kortfärg i ruter och hjärterstöd)
Zia Mahmood.
Den sista hjälpen du får, är att slutbudet inte blev dubblat.
Förvirrad? Det var också jag, för då
Väst bjöd 42 dök partnern upp med
en dubbling. Om du eller jag dubblar
ett oäkta bud, visar vi längd i färgen
och är på jakt efter ett utspel, eventuellt också en offring. Men denne Nord
menade dubblingen som upplysande,
med längd i spader och klöver!
Varför han önskade spela ett spader- eller klöverkontrakt, när vi inte
hade några kort av värde, och Väst
med kortfärg i ruter, högst troligt var
tilldelad ganska många svarta kort,
är ett mysterium för mig. Dessutom,
sedan han och Väst hade en ruter var
och Öst sannolikt inte fler än fyra,
eftersom han öppnade med 13, var jag
väl märkt med en lång ruterfärg!?
Alldeles oavsett, då Öst bjöd 43
bestämde jag mig för att mitt sjukortsstöd, till vad jag dumt nog trodde var
partnerns färg, var värd att nämna.
”52”, sa jag självsäkert. ”Dubbelt”,
sa Väst lika stöddigt. Skillnaden var
att hans bud var berättigat…
Hittills hade jag inte den blekaste
aning, att jag var mitt i en mardröm,
men den fruktansvärda sanningen höll
på att flyta upp till ytan.
”53”, sa Nord och bad mig välja en
annan färg på 5- eller 6-tricksnivån – i
ofördelaktiga zonförhållanden! Öst
passade. Jag bestämde mig för att
låta partnern välja fritt på vilket sätt
han ville begå självmord. Så jag passade också – och förväntade mig att
Väst skulle dubbla och Nord därefter
bjuda någon av sina ynkliga färger.
Men Väst, övertygad om att de skulle
kunna ta många straff i 53, bestämde
sig för att ta den säkra intäkten.
Så gick det till då 53 av Nord –
odubblat – blev slutbudet på given.
Till hans ära, måste jag erkänna att
han klarade spelföringen med bravur.
Ja, scoren var minus 900. Den allmänna glädjen till trots, går det inte bortse
ifrån att Öst-Väst inte fick sina 100
poäng för honnörerna, vilket man får
om man spelar ett kontrakt med fyra
av de fem högsta honnörerna i trumf!
SPELTEK NIK LITE L ÄT TA RE
hem. Plaskar Syd ner en av spaderhonnörerna, hugger Öst direkt esset
och spelföraren kan då bara få två
spaderstick. Kom ihåg att spela från
svaghet mot styrka!
Lite lättare...
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL
Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång
ska vi öva på att vara spelförare.
Kontraktet är 3 sang med klöverknekt
i utspel. Hur vill du spela?
kommer spelföraren inte åt bordets
höga ruter – och får straff i kontraktet.
c 2 3 s
s7 3 2
3kn 3 2
2 K D kn 10 2
cK 2
c kn
sE D 5 4
3E K 5 4
2 9 3
cE 4 3
Utgången hänger på att du får många
ruterstick. Men inte bara det; vad
mer? Jo, det måste finnas en ingång
till bordet (Nord) för att hämta hem
rutersticken. Därför ska spelföraren
vinna utspelet på handen med esset
och sedan spela ruternio och om den
får behålla sticket fortsätta med mer
ruter. Motståndarna kan ta för ruter­
esset när de vill, men kontraktet går
nu inte att straffa. Given:
s7 3 2
3kn 3 2
2 K D kn 10 2
cK 2
sK 10 9 8
skn 6
37 6
3 D 10 9 8
2 6 5
2 E 8 7 4
cD 7 6
ckn 10 9 8 5
sE D 5 4
3E K 5 4
2 9 3
cE 4 3
Om spelföraren vinner utspelet på
bordet med klöverkung, kan Öst hålla
upp och vinna andra ruterronden. Då
Här spelar Syd 6 sang med rutertio i
utspel.
s5 4 3
3K D 2
2 K D kn 2
cE 3 2
2 10
sK D kn 2
3E kn 3
2 E 4 3
cK 5 4
Nord-Syd har tre hjärter-, fyra ruteroch två klöverstick, summa nio. Tre
stick ytterligare behövs – och de kan
bara komma i spader. Spela spaderkung och slå bort esset? Det duger
inte, när hela sitsen är denna:
s5 4 3
3K D 2
2 K D kn 2
cE 3 2
s7 6
310 5 4
2 10 9 8 7
ckn 9 8 6
sK D kn 2
3E kn 3
2 E 4 3
cK 5 4
sE 10 9 8
3 9 8 7 6
2 6 5
cD 10 7
Träkarlen (Nord) har tillräckligt med
ingångar, så att spelföraren kan spela
upp mot handens spaderhonnörer tre
gånger! Gör Syd det, går kontraktet
c 2 3 s
På den sista given spelar du 43. Väst
spelar ut ruterknekt.
sK D 2
3D kn 10 9
2 K 3 2
cK D 2
2 kn
skn 3
38 7 6 5 4
2 E 5 4
cE 4 3
En god idé i trumfspel är att räkna
sina förlorare. Det ser tyvärr ut att
vara en för mycket: en i spader, två i
trumf och en i ruter. Vilken förlorare
kan du bli av med?
Du kommer inte ifrån E-K i trumf
och spaderess. Det är alltså ruterförloraren du måste försöka trolla bort.
Ser du hur det ska gå till?
Du ska vinna utspelet med handens
ruteress och spara kungen som en ingång till bordet. I andra stick spelar du
spaderknekt. Om motståndarna lägger lågt fortsätter du med mer spader
till damen och tvingar ut esset. När
motståndarna fortsätter med ruter,
vinner du med bordets kung. Du kan
nu hämta hem den höga spaderkungen
– och kasta en ruterförlorare!
Om du spelade trumf i stick två,
vinner motståndarna och slår bort
bordets ruterkung. Du kommer då
obönhörligen att gå straff, eftersom
motståndarna så snart de kommer
in på spaderess eller sin kvarvarande
höga trumf, kommer att inkassera sin
rutervinnare.
BRIDGE
F E B R U A R I 2 0 16
47
FORTBILDNING BOK- & DATATIPS
Nya böcker
TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ
MIKE LAWRENCE: TIPS ON CARDPLAY
Masterpoint Press; 314 sidor
På 1990-talet
skrev Mike
Lawrence en serie småböcker,
som vände sig
till vanliga bridgespelare, Topics on Bridge.
Varje del tog
upp ett viktigt
ämne inom budgivningen eller spelet
av korten.
Nu har Lawrence uppdaterat dessa
böcker, för publicering på Master
Point Press i en serie på tre större
böcker. Detta är den tredje delen, som
handlar om spelet av korten. Precis
som föregångarna är det utmärkta
råd som ges! De ämnen som tas upp
är misstag som begås i spelet, timing,
inpetningar, enkelsidiga skvisar,
förlorare-på-förlorare, utspel i sang,
utspel i trumfkontrakt, markeringar,
påspel i tredje hand samt allmänna råd
för motspelet.
Rekommenderas.
BILL BUTTLE:
• OUT OF HAND... OUT OF MIND
Master Point Press; 154 sidor
I drygt 20 år har Bill Buttle ritat karikatyrteckningar för det amerikanska
bridgeförbundets tidskrift, the ACBL
Bulletin, under vinjetten Out of Hand.
Författaren började spela bridge
under studentåren, men det var inte
förrän i medelåldern som han började
med tävlingsbridge på allvar, tillsam-
48
BRIDGE
F E B R U A R I 2 0 16
mans med sin fru och favoritpartner
Linda. Nu upptar bridgen en stor del
av paret Buttles liv.
När Bill Buttle började teckna på
allvar, fann han att tävlingsbridgens
speciella värld lämpade sig utmärkt
för att beskrivas i tecknad form. Han
försäkrar att hans teckningar helt och
hållet är påhittade, men att en del har
viss verklighetsanknytning. Roliga är
de, i vilket fall som helst.
Bill Buttle har tidigare publicerat
boken Out of Hand and Off the Fairway, som handlade om bridge och
golf. Dessutom anlitas han ofta som
illustratör av Master Point Press.
Rekommenderas.
DAVID BIRD: WHAT'S YOUR LINE
Master Point Press; 314 sidor
Engelsmannen David Bird
verkar kunna
spotta ur sig
hur många
bridgeböcker
som helst. Vid
det här laget har
han skrivit fler
än 125 alster,
men ännu verkar han inte tycka att det räcker.
Den här boken består av hundra
knepiga spelproblem, några av dem så
svåra att ”till och med experter kommer att skaka på huvudet och vända
sida för att se lösningen”, om man får
tro författaren. Det kan kanske diskuteras, men att den som på allvar försöker lösa problemen kommer att bli
en bättre bridgespelare håller jag med
om. Övning ger färdighet.
Bird skriver flyhänt och förklarar
för det mesta poängerna väl, även om
jag några gånger tycker att han hoppar
över en del sidospår, som hade kunnat
bli riktigt intressanta.
Givarna är indelade i tio kapitel
med dessa teman: ingångsproblem,
tresangare, när trumfen sitter illa,
blandade trumfslammar, gamla godbitar, hitta extrachansen, gör det svårt
för dem, sangslammar, tänk klart och
storslammar.
Rekommenderas.
JONATHAN SHUTE:
• PLANNING THE PLAY OF A BRIDGE HAND,
TEACHER’S MANUAL FOR PART 2
Master Point Press; 217 sidor
I förra numret
av Bridge tyckte
jag att Jonathan
Shutes första
handledning för
bridgelärare,
baserad på boken Planning
the Play of a
Bridge Hand
av Barbara Seagram och David Bird
var en välskriven och ambitiös bok,
som säkert kan vara till god hjälp för
många bridgelärare. Det omdömet ger
jag gärna också till uppföljaren. Den
är minst lika bra.
Liksom i den första delen vill författaren lära eleverna att själva lägga
upp en plan genom att ställa ledande
frågor i stil med ”Var ska du vinna
utspelet?”, ”Ska du dra ut trumfen
genast?”, etc, så att de sedan kan sätta
planen i verket. Det är en utmärkt
metod. Att själv resonera sig fram till
svaret är mycket mer givande än att få
höra eller läsa att ”så här ska du göra”.
Rekommenderas.
Handikapp
Hur funkar det?
Lågt handikapp = BRA! Högsta möjliga handikapp = 52
• Alla medlemmar har ett handikapp. 52 är högsta
möjliga handikapp.
• En tävling med handikappberäkning krymper
startfältets skillnad i spelstyrka.
• Ju lägre handikapp man har, desto bättre har man
lyckats i de tävlingar man ställt upp i. Lågt handikapp
är alltså bra.
• Är ert handikapp lägre än tävlingens snitt, förväntas
ni komma över medel. Är ert handikapp högre,
förväntas ni komma under medel.
• Når ni ett bättre resultat än det förväntade, sänks
era handikapp. Når ni inte upp till det förväntade
resultatet höjs era handikapp.
• Handikappsystemet är ett nollsummespel. När någon
sänker sitt handikapp, höjs det för någon annan.
• För att få fram ett slutresultat i en handikapptävling
dras poäng av från par med lägre handikapp än snittet.
Par med högre handikapp tilldelas extra poäng.
• Det svenska handikappsystemet i bridge sjösattes
2005.
• Fördelningen av mästarpoäng baseras i första hand
på verkligt resultat, i andra hand handikapptävlingens.
• I varje tävling tilldelas du och din partner tillsammans
ett förväntat resultat, beroende på startfältets
snitthandikapp.
• Partävlingar som rapporteras till Svenska Bridgeförbundet är handikappgrundande, oavsett om klubben
arrangerat tävlingen som handikapptävling eller ej.
Exempel
Här är ett utdrag ur Kalle
Klövers senaste handikappresultat.
• Kalles handikapp före
första tävlingen var 17,60.
2010-05-04
Förväntat resultat i denna
tävling var 57,35% men Kalle
hamnade bara strax över
medel på 51,74%. Kalle höjde
därmed sitt handikapp med
0,47 till 18,07.
2011-03-14
Förväntat resultat i denna tävling var 57,58%,
men Kalle var helt under isen i denna barometer
och spelade bara ihop 47,12%. Kalle höjde därmed
sitt handikapp med 0,88 till 18,95.
2011-03-21
Förväntat resultat i denna tävling var 56,53% men
Kalle spelade ihop hela 62,22%. Kalle sänkte därmed
sitt handikapp med 0,51.
• Kalles handikapp inför nästa tävling är 18,44.
Vilket är ditt handikapp?
Sök det på http://db.svenskbridge.se/indexMedlem.asp
För mer information: www.svenskbridge.se
SPELTEK NIK T OMM YS LÖSNING A R
PRATBUBBLAN
Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1
Det duger nu inte att driva ut klöveress. Hela given:
Lars OA Hedlund tog en mängd
roliga bilder under Bridgefestivalen,
bl a bilden ovan. Pokerface har man
hört talas om, men vad säger detta
”bridgeface”?
Den fyndigaste pratbubblan vinner
ett present­kort. För­slag till pratbubbla vill vi ha senast den 14 mars till
adressen: Bridge, Villa Cicero, 775 70
Krylbo eller [email protected]
sD kn 9
3kn 4
2 E kn 10 7
ckn 10 6 5
s5 4 2
3D 10 8 5 2
2 K 6 4
c7 4
sE 10 8 3
3E 6
2 D 9 8
cK D 9 3
sK 7 6
3 K 9 7 3
2 5 3 2
cE 8 2
Motspelarna tar då för esset samt fyra
hjärterstick för straff.
Istället måste man hoppas på att
såväl spader- som ruterkung sitter för
mask. Då får man fyra spader- och
fyra ruterstick till hjärteress för hemgång.
Namn: ....................................................
Adress: ...................................................
PROBLEM 2
Postadress:..............................................
Med rutern 4-3 (Västs utspel enligt
11-regen) har Syd tre förlorare i sidofärgerna. Därtill kan det tänkas att
motspelarna ska ha ett trumfstick. För
att bäst kombinera sina chanser bör
Syd ta ruteress och fortsätta med spaderdam till ess. (Väst kanske felaktigt
täcker damen.) Faller trumfkungen är
allt frid och fröjd. Du trumfar då ut
och driver ut klöveress för hemgång.
Hela given kan också vara:
Jag är kristen,
men att vara i-slam
kräver bud-ism!
Frederic Wrang (t v) och Johan
Sylvan ingick i det svenska lag
som nyligen spelade hem silver i
Bermuda Bowl. Vad säger Johan?
Leif Håkansson författade vinnar­
bubblan: Jag är kristen, men att vara
i-slam kräver bud-ism!
Grattis! Pris kommer till Höör
med posten!
50
BRIDGE
F E B R U A R I 2 0 16
sE kn 7 6 5
37
2 6 5 4
cD 10 9 6
s2
3kn 8 4 3
2 K kn 3 2
cE 5 4 3
sD 10 9 8 3
3E D 9
2 E 8 7
cK kn
sK 4
3 K 10 6 5 2
2 D 10 9
c8 7 2
När trumfkung inte synts till i andra
stick, maskar du i hjärter och hoppas
på att hjärterkung ska sitta för mask så
att ni kan saka en av bordets ruterförlorare på hjärteress för hemgång.
PROBLEM 3
Man vill gärna spela spader upp mot
knekt. Använder man hjärterkung
som ingång, kan Öst, om han har spaderdam, vinna sticket och returnera
ruter. Därmed är spadern blockerad.
Hela given:
sE K 6 5 4
3K 6 5 4
2 E 4
c5 4
s9 8 7 3
3kn
2 K kn 6 5
cD 10 8 2
skn 2
3E 7 2
2 D 9 3
cE kn 7 6 3
sD 10
3 D 10 9 8 3
2 10 8 7 2
cK 9
Spela istället ruter till bordet i andra
stick! Fortsätt sedan med spader mot
handen. Öst kan ta motspelarnas spaderstick nu, om han så önskar. Men
efter två (eller tre) ruterstick är det
dags för Syd att kliva in på banan med
fyra spader-, två hjärter- och rutersamt ett klöverstick för hemgång.
Chairman’s Cup
30 juli–4 augusti 2016
Chairman’s Cup är en lagtävling öppen för alla.
Den spelas på Conventum, Örebro, 30 juli–4 augusti.
Tävlingen inleds med ett kval i form av Gröna Hissen
(32 första vidare) och avslutas med raka cupmatcher.
Chairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i
form av Gröna Hissen under lördag-söndag.
Därefter vidtar två parallella cuper:
3 Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup
(HC). I HC spelar man om 1:a och 2:a plats.
3 Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup
(BC). I BC spelar man om 3:e och 4:e plats.
3 Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas
ned till bonuscupen.
3 Ett lag som förlorar i bonuscupen är
utslaget.
3 Från och med tisdag spelas kvartsfinal,
semifinal och final (64 brickor). På torsdagen
spelas finalen (64 brickor) samt match om
tredje pris (32 brickor).
Startavgifter
Gröna Hissen: Max 2.000 kr/lag. (125 kr/
junior, 500 kr/senior). Cupspel: 500 kr/lag.
25% högre startavgifter om startavgift ej
är erlagd före spelstart. Senaste anmälan:
Fredagen den 29 juli, kl 20.00.
Priser
1:a 50.000 kr
2:a 30.000 kr
3:e 15.000 kr
4:e
5:e
6:e
Distriktslag
Alla distrikt får anmäla fritt antal lag med
gratis start i CC. Det lag som kommer längst i
tävlingen vinner distriktspriset på 10.000 kr.
Följande villkor ska dock uppfyllas:
3 Högst två i laget får tidigare ha deltagit
i CC.
3 Samtliga spelare i laget måste tillhöra
samma distrikt.
3 Laget måste bära distriktets namn följt av
en siffra. Vid flera lag heter de Örebro 1,
Örebro 2 osv.
3 Lag som går vidare till cup betalar betalar
500 kr.
3 Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen avgör placeringen från Gröna Hissen
vinnaren.
Läs mer om Chairman’s Cup på www.svenskbridge.se
GRÖNA
HISSEN
C
Ê
Ê
PLAC. 33-64
PLA
C. 6
Ê
BONUS
CUP
Ê
Ê
VINNARE
GÅR VIDARE
FÖRLORARE
GÅR TILL
Ê
Ê
VINNARE
GÅR VIDARE
HUVUD
CUP
UTSLAGEN
Ê
FINAL
FÖRLORARE
GÅR TILL
BONUS
CUP
Ê
Ê
TVÅ LAG
ÅTERSTÅR
MATCH
OM 3:E PRIS
FÖRLORARE
FÖRLORARE
5-
TVÅ LAG
ÅTERSTÅR
Ê
PLA
2
. 1-3
HUVUD
CUP
10.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
UTSLAGEN
UTSLAGEN
POSTTIDNING B
Returer till: Svenska Bridgeförbundet
Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro.
GODIS!
NYHET!
FACIT-SPELKORT
Med Facit-Spelkort® kan ni spela
hemmabridge och jämföra er
med andra resultat, precis som
på klubben eller andra större
tävlingar. Givarna är spelade
i riktiga tävlingar och ligger till
grund för det resultat (score) ni får.
1
N 2
7
13
LÄCKRA, MJUKA FRUKTGODISAR
I FORM AV KORTSYMBOLER!
PRISVÄRD OCH IDEALISK SOM GÅVA,
PRIS ELLER TILL HEMMABRIDGEN!
31
Pris per påse
endast:
19:—
37
43
S 32
N 38
S 44
V 33
Ö 39
V 45
1
N 34
Ö 35
1
V
N 18
Ö
Givsamling
Pris:
90.—
– med kommentarer
Ö 23
V 29
Ö
S 12
V 17
N 22
S 28
N 6
Ö 11
S 16
V 21
Ö 27
V 5
N 10
Ö 15
S 20
N 26
S 4
V 9
N 14
19
25
Ö 3
S 8
S 24
V
N 30
Ö
S 36
V
www.bridgeforlaget.se
–1–
S 40
N 46
V 41
Ö 47
N 42
S 48
• Kortlek
med 48 givar
Ö
V
• 52-sidigt häfte
med scorer och
förslag till
budgivning och
spel.
Ny svensk bok:
Förbättra din spelföring
Slutspel är en spelteknik som är fascinerat bridgespelare
sedan spelets begynnelse. Idén är att, oavsett om korten
sitter extremt oturligt, ska det finnas ett sätt att klara sitt
kontrakt. Fem-stegs-tekniken, för att sätta upp ett slutspel, gör
det hela enklare och gör det möjligt för spelare som kanske
ännu inte har den erfarenhet och
skicklighet som krävs för spel på den
135.—
här nivån att ändå förstå och kunna
utföra slutspel. Din spelteknik kommer
automatiskt att bli mycket bättre!
Pris:
Pris:
140.—
Ny svensk bok:
Hjärnjogging II
Max Ödlund levererar i Hjärnjogging II 80 kluriga tanke­
problem för logiska människor. Till varje problem ges en
ledtråd och i slutet av boken återfinns facit.
Ett antal bridgeproblem finns i boken, men de flesta
problemen har inte någon bridgeanknytning.
HJÄRNJOGGING
HJÄRNJOGGING II 2
Ännu en klurig
bok för logiska
människor
– ännu
en klurig
bok
för logiska människor
VI HAR ALLA ENGELSKA BRIDGEBÖCKER I LAGER!
– Detta är bara ett axplock ur vårt 2.000 artiklar stora sortiment! –
KT I VÅR
E
IR
D
A
L
D
N
A
H
IK!
INTERNET-BUT
T RUNT!
E
N
G
Y
D
N
E
P
P
Ö
ORLAGET.SE
F
E
G
ID
R
.B
W
W
W
l:
Prisexempe
ÖBERGS 361 BRIDGE •••
De traditionella “rätta” figurerna....................15:–
MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st.........................150:–
Högsta kvalitet. Set om 16 st....................... 260:–
BID BUDDY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning
för spel. Per bord........................................375:–
BRIDGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i
ordning för spel. Per bord ........................... 375:–
SPELBORD SPECIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud....... ..................81x81 cm 1.550– 91x91 cm 1.675:–
JACK 6.0 – SPELPROGRAM
Niofaldig världsmästare för bridgeprogram. Med
Modern Standard. Windows på CD............ 835:–
FACIT-SPELKORT – KORTLEK MED 48 GIVAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge
och jämföra er med andra resultat, precis som på
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer........ 90:–
BRIDGE CLASS NORDIC •••
CD-spel med Modern & Nordisk Standard....695:–
BUDNYCKLAR
Modern Standard........................................ 75:–
Nordisk Standard •••.................................. 75:–
Nya Bridgeskolan........................................ 75:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Bridgemate är ett tråd­löst scoringsystem.
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord)...............1.650:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad...............525:Server inkl kablage, (äldre modellen)........2.900:–
Server för BM2, med USB........................2.750:–
INTERNET www.bridgeforlaget.se GRATIS TEL/FAX 020-52 13 13 MAIL [email protected] BESTÄLL VÅR KATALOG!
Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.