Häradsbäck

Älmhult, 160 ha
Häradsbäck
|1|
|2|
HÄRADSBÄCK
Välskött och virkesrik fastighet med stora avverkningsmöjligheter. Virkesförråd drygt ca 22 000 m3sk. Ägorna har
strand och fiskerätt i sjön Femlingen.
Gårdscentrat är beläget inne i Häradsbäcks by, ca 22 km
öster om Älmhult. Rymligt bostadshus i enkel standard med
bra uppvärmningssystem och kommunalt V/A. Äldre ladugård
och garage.
Prisidé 11 300 000 kr. ■
|3|
BOSTADSBYGGNADER
BOSTADHUS
Bostaden är högt belägen på stor tomt med vy över
ladugårdsbacken. Huset är löpande underhållet och
vårdat, invändigt kännetecknas det av enkel standard,
äldre ytskikt samt inredning från den modernisering
som skedde i slutet av 1950-talet. Renoverings och
underhållsbehov föreligger. Byggnadens yttermått är
ca 12,9 m x 9,5 m. Enligt fastighetstaxeringen uppgår
boytan till 116 m2 och biytan till 60 m2.
Nedre plan omfattar sal med kakelugn, tre
rum, hall, kök, badrum och köksentré. Övre plan
inrymmer två rum varav ett med öppen spis, hall, fd
undantagskök med vedspis samt tre snedgarderober.
Byggnadskonstruktionen utgörs av grundläggning
av sten, mindre källarutrymme finns under
byggnadens östra del. Bjälklag och stomme av trä,
fasad av träpanel, tvåglasfönster, tak av betongpannor.
Uppvärmning genom vattenburen centralvärme.
Värmekällan utgörs av pelletspanna, Värmebaronen
Pellax CU, ansluten till huset via kulvert från pannrum
i uthusbyggnaden. Kommunalt vatten och avlopp.
Funktionen på husets eldstäder är okänd,
eldningsförbud råder. Anslutning till fibernät saknas
idag. Fibernät finns i gatan vilket kan möjliggöra
anslutning.
SIDOBYGGNAD/PANNRUM
Byggnaden inrymmer rymligt och ändamålsenligt
pannrum samt bra vedbod/förvaringsutrymme.
Byggnadsarea ca 60 m2, tak av plåt.
|4|
|5|
ENERGIDEKLARATION
Aktuell energideklaration saknas. Säljaren kommer ej
att upprätta någon energideklaration i samband med
försäljningen.
DRIFTSKOSTNADER HUVUDBYGGNAD
Elektricitet (hushållsel) 7 000 kr/år
Uppvärmning (pellets) 15 000 kr/år
Sophämtning 1 911 kr/år
Vatten- och avlopp, avgift 7 200 kr/år
Kommunal fastighetsavgift
2 303 kr/år
Försäkring 5 000 kr/år
SUMMA AVRUNDAT, CA 39 000 kr/år
Angivna driftskostnader är säljarens bedömning vid
åretruntboende med fyra personer i hushållet.
OBS! Siffrorna skall ses som mycket ungefärliga
då relevant förbrukningshistorik saknas. Huset har av
nuvarande ägare ej använts som åretruntboende. ■
|6|
|7|
EKONOMIBYGGNADER
EKONOMIBYGGNADER
Ladugård, byggnadsarea ca 190 m2. Tak av tegelpannor. Byggnaden inrymmer sedvanliga äldre
utrymmen från äldre tiders jordbruksdrift såsom fd
djurstall med gråstensväggar samt foderutrymmen,
vagnslider mm med trägolv.
Enkel garagebyggnad under tak av tegel och plåt. ■
|8|
|9|
| 10 |
SKOG OCH MARK
SKOGSMARK
INÄGOMARK
Skogen på Häradsbäck är välskött och virkesrik.
Föryngringarna är anlagda med hög ambition
och det föreligger inget nämnvärt eftersläpande
röjningsbehov. Stora avverkningsmöjligheter erbjuds.
Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av
SÖDRA, december 2015. Ur planen kan utläsas att
skogsmarken uppgår till ca 123,1 ha och dess totala
virkesförråd uppgår till ca 21 860 m3sk. OBS! Utöver
denna volym tillkommer ca 290 m3sk stormfälld skog
efter GORM, se vidare nedan.
Trädslagsfördelning 33 % tall, 56 % gran och 11 %
löv. Medelboniteten anges till 7,6 m3sk/ha och år vilket
innebär en årlig produktionsförmåga om ca 930 m3sk
per år. Tillväxten vid skogsbruksplanens upprättande
uppgår till ca 734 m3sk/år vilket i dagsläget ger en
volymmässig förräntning av stående virkesförråd om
ca 3,4 %.
Av virkesförrådet utgör ca 13 700 m3sk
slutavverkningsskog i huggningsklasserna S1 och S2.
Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.
Jordbruksmarken är begränsad till ca 0,8 ha betesmark
belägen öster om gårdscentrat. Det föreligger inga
arrendeupplåtelser. Det följer ej några stödrätter för
Gårdsstöd.
| 11 |
| 12 |
STORMFÄLLD SKOG
NYCKELBIOTOPER
På fastigheten finns stormskador efter stormen Gorm.
I samband med fältarbetet för skogsbruksplanen har
en inventering skett av stormskadorna. Inventeringen
visar att stormfällningen omfattar ca 430 stammar
med en volym om totalt ca 290 m3sk. Kopia av
inventeringen med kartor och avdelningsvisa volymer
kan erhållas genom undertecknad fastighetsmäklare.
Observera att uppskattning av stormfälld skog är
förenad med osäkerhet varför angivna siffror skall
ses som ungefärliga. De ovan angivna volymerna
stormfälld skog ingår ej i skogsbruksplanens
angivna virkesförråd, se vidare information i
skogsbruksplanens fastighetskommentarer.
Den stormfällda volymen ingår i försäljningen
och upparbetas av Köparen. Köparen kommer att ges
möjlighet att omgående efter det att köpekontrakt
tecknats påbörja upparbetningen av stormfälld skog.
För vidare information är du välkommen att
kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
Avdelning 13 enligt skogsbruksplanen utgör
registrerat Naturvärde enligt Skogsstyrelsens databas.
Området är inlöst och utgör sk Biotopskydd (redovisas
som övrig mark i skogsbruksplanen). Inga registrerade
nyckelbiotoper finns enligt databasen.
| 13 |
JAKT OCH FISKE
Jakträtten kan disponeras av ny ägare från och med
tillträdesdagen. Eventuell befintlig jaktutrustning som
torn och foderautomater följer ej fastigheten.
Fastigheten har andel i samfällt fiske i ett område
av sjön Femlingen samt i Lillasjön med utlopp. ■
RÄTTSFÖRHÅLLANDEN
FASTIGHET
TAXERINGSVÄRDE
Häradsbäck 1:23 och 1:93 i Häradsbäck församling, Älmhults
kommun.
Älmhult Häradsbäck 1:23 utgör bebyggd lantbruksenhet, typkod
120.
ÄGARE
Taxeringsvärde år 2014:
Tomtmark
Bostadsbyggnad
Skogsmark (116 ha, 167 m3sk/ha)
Skogsimpedient (39 ha)
Betesmark(1 ha)
Ekonomibyggnad Summa Margaret Harris, Olofström
AREAL
Fastigheternas areal enligt fastighetsregistret:
Häradsbäck 1:23
161,0568 ha
Häradsbäck 1:93
0,0924 ha
TOTALT
161,1492 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Produktiv skogsmark
Myr/kärr/mose
Inägomark
Väg och kraftledning
Övrig landareal
SUMMA LANDAREAL
93 000 kr
214 000 kr
7 300 000 kr
128 000 kr
7000kr
52 000 kr
7 794 000 kr
Älmhult Häradsbäck 1:93 utgör småhusenhet, tomtmark, typkod
210. Fastigheten är för år 2015 åsatt ett taxeringsvärde om
21 000 kr.
Utdrag ur fastighetstaxeringarna med fullständiga
underliggande uppgifter för åsatta värden kan erhållas genom
undertecknad fastighetsmäklare.
123,1 ha
32,0 ha
0,8 ha
1,3 ha
2,2 ha
159,4 ha
| 14 |
INTECKNINGAR/LÅN
FASTIGHETSGRÄNSER MM
Två inteckningar om sammanlagt 211 000 kr finns
uttagna Älmhult Häradsbäck 1:23. Älmhult Häradbäck
1:93 är fri från inteckningar. Fastigheterna överlåtes
obelånade.
Fastighetens gränser är överlag väl utmarkerade
med käppar/stakar. I skogsbruksplanens
avdelningsbeskrivning noteras att avvikelse finns
mellan den hävdade gränsen och fastighetskartan i
avdelning 11.
Någon ytterligare uppmarkering av
fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.
SERVITUT/NYTTJANDERÄTTER M.M.
Älmhult Häradsbäck 1:23 belastas enligt
fastighetsregistret av följande inskrivningar och
rättigheter:
- Avtalsservitut (Last) Kraftledning, akt 07-im280/39.1
- Officialservitut (Förmån), ändamål väg, akt 07-häu242.1, belastar Häradsbäck 3:1
­- Officalservitut (Förmån), ändamål Avlopp, akt 07häu-250.1, belastar Häradsbäck 1:67
- Officialservitut (Last), ändamål Vattentäkt, akt 07häu-250.2, förmån för Häradsbäck 1:67
- Officalservitut (Förmån), ändamål Väg, akt 07-häu88.1, belastar Häradsbäck 1:22
- Ledningsrätt Optokabel (Last), ändamål Tele, akt
0765-11/43.1, ledningshavare Härlunda Fiber
- Ledningsrätt (Last), ändamål Vatten och Avlopp, akt
0765-93/31.1
- Ledningsrätt (Last), ändamål Optisk fiberkabel,
akt 0765-11/44.1. ledningshavare Häradsbäck
Fiberförening ek förening
Älmhult Häradsbäck 1:93 belastas enligt
fastighetsregistret av följande inskrivningar och
rättigheter:
- Officialservitut (Förmån), ändamål Väg, akt 07-häu354.1
Fastighetsregistrets redovisning av rättigheter kan
vara ofullständig.
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR,
SAMFÄLLIGHETER M.M.
Älmhult Häradsbäck 1:23 har enligt fastighetsregistret
30% andelstal i fiskesamfälligheterna Älmhult
Häradsbäck FS:3, FS:4. Samfälligheterna avser samfällt
fiske i del av sjön Femlingen samt Lillasjö med utlopp.
Fastighetsregistrets redovisning av fastighets andel
i samfällighet och gemensamhetsanläggning kan vara
ofullständig.
Skogsvägen i fastighetens norra del med sträckning
upp mot sjön Femlingen används gemensamt av flera
fastigheter. Ägaren till Häradsbäck 1:23 har löpande
betalat andel av gemensamt underhåll.
| 15 |
PLANER, BESTÄMMELSER OCH
FORNLÄMNINGAR
Fastigheterna berörs enligt fastighetsregistret av
följande byggnads-/detaljplaner:
- Byggnadsplan Häradsbäck 1.68 m fl, 1980-06-18,
akt 0765-p80/2
- Byggnadsplan Häradsbäck samhälle, 1964-11-19,
akt 07-häu-359
- Detaljplan Häradsbäck 2:1 m fl, 1991-06-24, akt
0765-p91/17
Älmhult Häradsbäck 1:23 berörs av Biotopskydd,
2005-11-18, akt 0765-p05/13. Området redovisas som
avdelning 13 i skogsbruksplanen.
Enligt Riksantikvarieämbetets databas berörs
fastigheten av flera fasta fornlämningar samt
kulturlämningar. Lämningarna är markerade
på skogskartan och översiktligt omnämnda i
avdelningsbeskrivningen. För vidare information
hänvisas till den internetbaserade söktjänsten Fornsök
på Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se.
FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Fastigheten är belägen i så kallad glesbygd enligt
jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd i
vissa fall erfordras.
För fysisk person, som är bosatt i Älmhults
kommun i någon församlingarna Göteryd, Hallaryd,
Härlunda, Pjätteryd, Stenbrohult eller Virestad
krävs ej förvärvstillstånd. För övriga köpare
krävs förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen.
Ansökningsavgift utgår med 3 700 kr för fysisk person.
Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag)
kräver alltid förvärvstillstånd.
För vidare information kontakta undertecknad
fastighetsmäklare. ■
FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
PRISIDÉ
ANBUDSDAG
Häradsbäck utbjuds till försäljning med en prisidé om
11 300 000 kr.
Anbud skall vara Ulf Brogren, Areal, Honnörsgatan 26,
352 36 VÄXJÖ tillhanda senast 21 mars 2016.
FÖRFARANDE
FRI PRÖVNINGSRÄTT
Fastigheten säljs genom skriftlig anbudsgivning.
Eventuellt kan fastigheten komma att säljas i delar.
Vid intresse att förvärva endast del av Häradsbäck
är du välkommen att kontakt undertecknad
fastighetsmäklare för kompletterande information
Anbud skall inges skriftligen via post eller e-post
([email protected]) och lämpligast på bifogad
blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande
lämnas.Eventuella villkor från anbudsgivare skall
framgå av anbudet.
Efter anbudstidens utgång kan säljaren välja att
anta något av de skriftliga anbuden, eller att erbjuda
flera budgivare möjlighet att delta i en efterföljande
förhandling/budgivning.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt
rätten att när som helst under processens gång
avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är
inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare
och säljare undertecknat köpehandling.
ID-KONTROLL
ID-kontroll av köparen kommer att ske före
köpehandlingens undertecknande med hänvisning till
”Lag om åtgärder vid penningtvätt”.
BUDFÖRTECKNING
En förteckning över anbudsgivarna och samtliga
lämnade anbud kommer att överlämnas till den
slutlige köparen.
| 16 |
UPPLYSNING OM SK SIDOVERKSAMHET
TILLTRÄDE
Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar
annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och
erhåller för denna sidoverksamhet en ersättning om
800 kr.
Tillträde sker i april 2016 eller efter överenskommelse.
VILLKOR
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna
beskrivning samt eventuell tilläggsinformation.
10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid
kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på
tillträdesdagen.
UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar
att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om
fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att,
på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga
fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom
om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i
detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att
informera och underlätta köparens egen undersökning
av fastigheten. För vidare information om
undersökningsplikt mm se bilagt informationsblad.
Nämnd skogsbruksplan är enbart en
okulär -uppskattning av skogens volym, ålder,
trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på
någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att
själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet
inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att
skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade
uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte
innefattar någon garanti.
Köparen har undersökningsplikt avseende
plan- och bygglovsbestämmelser samt vindkraftsetableringar i området.
FRISKRIVNING
En friskrivningsklausul kommer att finnas med i
köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller
brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten
om att en friskrivning av detta slag är mycket
långtgående.
| 17 |
STÄDNING
Fastighetens byggnader och mark överlåts utan
städning. Den lösa egendom som tillhör säljaren
och som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på
fastigheten följer fastigheten utan ersättning.
VISNING
Välkommen på visning av fastighetens byggnader
sker söndag 6 mars kl 14:00. OBS! Anmälan krävs till
undertecknad.
Besiktning av skog och mark sker på egen hand,
alternativt enligt överenskommelse med undertecknad
fastighetsmäklare. Intressenter är välkomna att fritt,
utan föregående anmälan, besöka Häradsbäck under
budtiden för besiktning av skog och mark. ■
| 18 |
VÄGBESKRIVNING
VÄGBESKRIVNING
Gårdscentrat är beläget inne i Häradsbäcks tätort
på adressen Älmhultsvägen 13. Häradsbäck är
beläget ca 22 km öster om Älmhult utmed väg 120.
Bilvägsavståndet är ca 55 km till Växjö.
KOORDINATER
SWEREF99, X = 626 52 92 , Y = 46 64 94 ■
| 19 |
Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. Ej heller för händelse som ägaren eller
Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande.
Copyright: Areal i Sverige AB, 2016 Text: Ulf Brogren. Foto: Ulf Brogren.
Layout: Ulf Brogren. © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/04528.
FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL | VÄXJÖ
ULF BROGREN
Reg. fastighetsmäklare
Tel: 0470-55 29 10
Mob: 072-731 41 00
E-post: [email protected]
| GÖTEBORG | HEDEMORA | HÄSSLEHOLM | JÖNKÖPING | KALMAR | KARLSTAD | LINKÖPING | LJUNGBY | LJUSDAL | LULEÅ | MALMÖ | SANDVIKEN | SIMRISHAMN |
| SKÖVDE | STOCKHOLM | ULRICEHAMN | UPPSALA | VADSTENA | VETLANDA | VÄNERSBORG | VÄSTERÅS | VÄXJÖ | ÅMÅL | ÖREBRO |
| 20 |
KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS
SKICK MED MERA
UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall
stämma överens med vad som avtalats mellan parterna
och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat
förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det
skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att
köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten.
För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet
att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund
av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras
ansvarig.
Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i
fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett
om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar
för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven
på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten
skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns
det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt
sättningar och andra skador i grunder på byggnader,
vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och
virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i
ekonomibyggnader, grundförhållanden mm.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller
symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över
huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps
kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis
upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en
varningssignal, som bör föranleda en mer ingående
undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska
köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller
garantier för, under förutsättning att dessa inte är för
allmänt hållna.
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte
svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat
med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför
anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna
| 21 |
|1|
med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och
på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av
utbyte eller i vart fall renovering.
ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet
skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att
anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och
detta är att rekommendera om man inte själv har särskild
byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen
inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt
symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma
betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka
fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar
köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara
observant på vilken omfattning en beställd besiktning har.
Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar
av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp,
rökgångar m m varför köparen bör överväga att
komplettera sin undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s
innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock
inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att
köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare
och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få
åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet
ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas
besiktningsklausul.
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter
undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman,
ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring.
I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom
besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman
som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det
är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid
behov kompletterar med ytterligare undersökningar.
SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande
köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte.
Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant
eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen.
Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots
detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet.
Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat
ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att
åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.
Det finns dock även andra situationer där säljaren är
skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap
om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det
är främst fråga om situationer där omständigheterna är
sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse
avseende ett förhållande och där han vidare inser att
förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.
Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja
köparens okunskap om ett visst förhållande.
Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i
så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst
köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.
Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till
eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är
dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av
köparen.
SÄLJARENS UTFÄSTELSE
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande
fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren
gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande
fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella
uttalanden betraktas inte som utfästelser.
AVTALSFRIHET FRISKRIVNING
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan
ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel
på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för
fastighetens skick, generellt eller beträffande viss
funktion.
| 22 |
|2|
| 24 |
| 25 |
6DPPDQVWlOOQLQJ|YHUIDVWLJKHWHQ
$UHDOHU
KHNWDU
,PSHGLPHQWP\U
,PSHGLPHQWEHUJ
,QlJRPDUN
9lJRFKNUDIWOHGQLQJ
gYULJDUHDO
3URGXNWLYVNRJVPDUN
6XPPDODQGDUHDO
6XPPDYDWWHQ
9LUNHVI|UUnG
PVN
*UDQ
/|Y
7DOO
7RWDOW
PVN
bGHOO|Y
&RQWRUWD
1DWXUYnUGVYRO\P
0HGHOWDO
PVN
PVNSHUKD
%RQLWHWRFKWLOOYl[W
)DVWLJKHWHQVPHGHOERQLWHW
PVNSHUKD
lUEHUlNQDGWLOO
7LOOYl[WSHUnUYLGIUDPVNULYQLQJV
WLGSXQNWHQXSSVNDWWDGWLOOFLUND
PVN
$YYHUNQLQJVI|UVODJ
7RWDOWXQGHUSHULRGHQ
PVN
9DUDYJDOOULQJ
/lQ .URQREHUJVOlQ
PVN
RFKI|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ PVN
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 26 |
6NRJHQVI|UGHOQLQJSnnOGHUVNODVVHU
$UHDO
cOGHUVNODVV
KD
.DOPDUN
9LUNHVI|UUnG
7RWDOW
PVN
PVN
KD
7DOO
*UDQ
bGHOO|Y
/|Y
nU
/nJSURGVNRJ(
&RQWRUWD
gYHUVW)U|WU
gYULJDVNLNW
6XPPD0HGHO
>@
>@
$UHDOI|UGHOQLQJ
1216
3*.
$UHDO
.DOPDUN
(6NRJ
cOGHUVNODVVHU
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 27 |
6NRJHQVI|UGHOQLQJSnKXJJQLQJVNODVVHU
$UHDO
+XJJQLQJVNODVV
.DOPDUN
KD
9LUNHVI|UUnG
7RWDOW
PVN
PVN
KD
7DOO
*UDQ
bGHOO|Y
/|Y
.
.
5|MQLQJVVNRJ 5
5
*DOOULQJVVNRJ *
*
)|U\QJULQJV
6
DYYHUNQLQJV
6
VNRJ
6
/nJSURGXFHU (
DQGHVNRJ
(
(
gYHUVW)U|WU g)
>@
gYULJDVNLNW
>@
6XPPD0HGHO
&RQWRUWD
+XJJQLQJVNODVVHU
.DOPDUN
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJVVNRJ
.
6
.DOPDUNnWHUYl[WnWJlUGHUnWHUVWnU
0DUNGlUnWJlUGHUEHK|YVI|UDWWHUKnOOD
WLOOIUHGVVWlOODQGHI|U\QJULQJ
.
.DOPDUNGlUnWHUYl[WnWJlUGHUQDlUXWI|UGD
6OXWDYYHUNQLQJVEDUVNRJ
1RUPDOWI|UHVOnVLQJHQDYYHUNQLQJVnWJlUGXQGHU
SODQSHULRGHQ
6
0DUNVRPIXOOVWlQGLJWEHKDQGODWVPHGnWHUYl[W
nWJlUGHUPHQGlUI|U\QJULQJHQLQWHVlNHUVWlOOWV
6OXWDYYHUNQLQJVPRJHQVNRJ
1RUPDOWLQIDOOHUHQDYYHUNQLQJVnWJlUGXQGHU
SODQSHULRGHQ
6
5|MQLQJVVNRJ
6OXWDYYHUNQLQJVEDUVNRJVRPHME|UVOXWDYYHUNDV
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJE|UGRFNLQWHXWI|UDV
5
3ODQWVNRJP
6lNHUVWlOOGI|U\QJULQJXSSWLOOPPHGHOK|MG
/nJSURGXFHUDQGHVNRJ
5
8QJVNRJ!P
(
6NRJVRPlU|YHUPRFKVRPLXWYHFNOLQJV
KlQVHHQGHPRWVYDUDUU|MQLQJVVNRJ
6NRJVRPOlPQDWVHIWHUDYYHUNQLQJHOOHUVRP
XSSNRPPLWSnJUXQGDYVNDGD
(
*DOOULQJVVNRJ
*
*OHVVNRJ
*OHVVNRJVNRJDYHWWI|UPDUNHQROlPSOLJWWUlGVODJ
<QJUHJDOOULQJVVNRJ
(
6NRJVRPlU\QJUHlQVN\GGVnOGHUQOlJVWDnOGHU
I|UI|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
*
5HVWVNRJ
6NRJDYKDJPDUNVNDUDNWlU
*OHVVNRJDYKDJPDUNVNDUDNWlU
bOGUHJDOOULQJVVNRJ
6NRJVRPXSSQnWWVN\GGVnOGHUQRFKGlUQlVWD
OlPSOLJDnWJlUGQRUPDOWlUJDOOULQJ
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 28 |
$YYHUNQLQJRFKWLOOYl[W
$YYHUNQLQJ
8QGHUJDOOULQJRFKI|U\QJULQJVDYYHUNQLQJLQJnUDOODO|YWUlGVDUWHULEHJUHSSHWO|Y,UHGRYLVDGDYYHUNQLQJVYRO\P
LQJnUWLOOYl[WIUnQGHWnUSODQHQlUIUDPVNULYHQWLOORFKWRPPHGHOnUHWI|UI|UHVODJHQnWJlUGVWLGSXQNW
*DOOULQJ
cOGHUVNODVV
%DUU
PVN
KD
.DOPDUN
nU
/nJSURGVNRJ(
gYULJDVNLNW
6XPPD
7RWDODYYHUNQLQJ
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
/|Y
PVN
7RWDOW
PVN
%DUU
PVN
KD
/|Y
PVN
7RWDOW
PVN
>@
+|JUHDOW
PVNYDUDYJDOOULQJ
PVNRFKI|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
PVN
/lJUHDOW
PVNYDUDYJDOOULQJ
PVNRFKI|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
PVN
7LOOYl[W
,VDPPDQVWlOOQLQJHQUHGRYLVDVWLOOYl[WXQGHUNYDUYDUDQGHSODQSHULRGHQVDPWDUHDORFKYLUNHVI|UUnGYLGSODQSHULRGHQV
VOXW2EV6nYlOWLOOYl[WVRPDUHDORFKYLUNHVI|UUnGYLGSODQSHULRGHQVVOXWI|UXWVlWWHUDWWI|UHVODJQDnWJlUGHUXWI|UV
7LOOYl[W
cOGHUVNODVV
%DUU
PVN
$UHDORFKYLUNHVI|UUnGYLGSODQSHULRGHQVVOXW
/|Y
PVN
7RWDOW
PVN
KD
.DOPDUN
nU
/nJSURGVNRJ(
gYULJDVNLNW
6XPPD
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
PVN
PVNKD
>@
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 29 |
.RPPHQWDUHUWLOO+b5$'6%b&.
)DVWLJKHWHQ L ODQGVNDSHW
)DVWLJKHWHQ EHVWnU HJHQWOLJHQ DY I\UD VNLIWHQ L DQVOXWQLQJ WLOO +lUDGVElFNV VDPKlOOH , SODQHQ UHGRYLVDV WUH VNLIWHQ 'HW
OLOOD VNLIWHW PHG ERVWDGVKXVHW VDPUHGRYLVDV PHG VNRJHQ V|GHU RP VDPKlOOHW
'HW QRUUD VNLIWHW lU NODUW VW|UVW KDU I|U WUDNWHQ QRUPDO E|UGLJKHW RFK DQVOXWHU L QRUGYlVW WLOO VM|Q )HPOLQJHQ 1RUG|VWUD
GHOHQ DY GHQQD GHO GRPLQHUDV DY P\U RFK KlU OLJJHU RFNVn HWW JDQVND VWRUW EUDQGIlOW 'HW PHOOHUVWD VNLIWHW LQQHKnOOHU
IDVWLJKHWHQV E\JJQDGHU RFK LQlJRPDUN 6NRJVPDUNHQ L GHQQD GHO KDU P\FNHW JRG E|UGLJKHW 'HW WUHGMH VNLIWHW lU HWW
P\UVNLIWH VWUD[ V\G|VW RP VDPKlOOHW 'HQQD GHO KDU LQWH EHV|NWV YLG SODQOlJJQLQJVWLOOIlOOHW
6|GUD KDU GHODW XSS YHUNVDPKHWVRPUnGHW L ROLND QDWXUYlUGHVUHJLRQHU 6\IWHW lU DWW GHVVD VND YDUD HWW XQGHUODJ I|U
QDWXUYnUGVSULRULWHULQJDU YLG VNRJVEUXNVSODQHDUEHWH VNRJVYnUG RFK DYYHUNQLQJ 6HWW Sn ODQGVNDSVQLYn OLJJHU IDVWLJKHWHQ
L YDG 6|GUD NDOODU GHW VM|ULND V|GUD *|WDODQG 2PUnGHW NlQQHWHFNQDV DY HWW SODQW RFK VNRJVULNW EDUUVNRJVODQGVNDS PHG
VWRUD VM|DU PHG O|YULND RPJLYQLQJDU 2PUnGHW NlQQHWHFNQDV lYHQ DY JDPOD RGOLQJVUHVWHU 3n GHQQD IDVWLJKHW NDQ PDQ
KLWWD YlUGHIXOOD PLOM|HU L IRUP DY EDUUGRPLQHUDG VXPSVNRJ O|YVXPSVNRJ O|YULN EODQGVNRJ PHG LQVODJ DY lGOD O|YWUlG
VNRJDU PHG lOGUH EUDQGSnYHUNDQ VSULGGD lGOD O|YWUlG XWDQI|U VNRJVPDUNHQ NlOOSnYHUNDGH PLOM|HU RFK ElFNDU YLOND lU
SULRULWHUDGH ELRWRSHU PHG H[WUD VN\GGVYlUGH L UHJLRQHQ 6SHFLHOOD VXEVWUDW VRP GHW lU OlPSOLJW DWW WD KlQV\Q WLOO YLG
VNRJVEUXN lU EORFN RFK JURYD JDPOD VHQYX[QD G|GD RFK G|HQGH WUlG DY JUDQ WDOO DVN ERN HN NOLEEDO RFK OLQG
,QULNWQLQJ XQGHU SODQSHULRGHQ
0nOVlWWQLQJHQ L SODQHQ lU DWW VNRJHQ VND ELGUD PHG K|J HNRQRPLVN O|QVDPKHW GlU KlQV\Q WDV WLOO I|UUlQWQLQJVJUDG RFK
EHJUlQVDW ULVNWDJDQGH *HQRP HQ DNWLY VN|WVHO DY I|U\QJULQJDU RFK XQJD EHVWnQG VlNHUVWlOOV OnQJVLNWLJKHW GHWWD L
NRPELQDWLRQ PHG DWW J\QQD HQ HNRORJLVNW ULN PLOM| Sn IDVWLJKHWHQ L KHOKHW RFK YlUGHIXOOD PLOM|HU L V\QQHUKHW
$YYHUNQLQJDU RFK VNRJVYnUG
)DVWLJKHWHQ lU P\FNHW YlOVN|WW RFK KDU HQ PDUN PHG QnJRW YDULHUDQGH ERQLWHW VH RYDQ +\JJHQ lU ILQW I|U\QJUDGH RFK
GH IOHVWD lU U|MGD L WLG lYHQ RP GHW LGDJ lU GDJV DWW U|MD HQ KHO GHO DY RPUnGHQD *DOOULQJDU lU L KXYXGVDN XWI|UGD L UlWW WLG
lYHQ RP HQ GHO LGDJ lU L EHKRY DY RPJnHQGH JDOOULQJ
(Q GHO *XGUXQK\JJHQ ILQQV PHQ KlU ILQQV RFNVn HQ KHO GHO DYYHUNQLQJVPRJHQ VNRJ NYDU lYHQ RP GHQ GHOYLV lU OLWH
OXFNLJ HIWHU WLGLJDUH VWRUPDU RFK LQVHNWVDQJUHSS , SODQHQ UHGRYLVDV HQ WlPOLJHQ RIIHQVLY I|U\QJULQJVDYYHUNQLQJVWDNW
)|UVODJHQ lU DQSDVVDGH Vn DWW DYYHUNQLQJDUQD LQWH VND NRPPD L NRQIOLNW PHG VNRJVYnUGVODJHQV UDQVRQHULQJVUHJOHU
2P DYYHUNQLQJDU WLGLJDUHOlJJV DOWHUQDWLYW DWW \WWHUOLJDUH DYGHOQLQJDU DYYHUNDV WH[ VnGDQD GlU I|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
I|UHVODJLWV VRP DOWHUQDWLY nWJlUG NDQ DYYHUNQLQJVQLYnQ NRPPD L NRQIOLNW PHG GHVVD EHVWlPPHOVHU
9LG LQYHQWHULQJVWLOOIlOOHW IDQQV XSSVNDWWQLQJVYLV NQDSSW PVN YLQGIlOOHQ Sn IDVWLJKHWHQ 'HQQD YRO\P LQJnU LQWH L GHQ
L SODQHQ XSSVNDWWDGH YRO\PHQ
'LNHVV\VWHPHQ L IDVWLJKHWHQV QRUUD GHO IUDPI|UDOOW L DYG EHK|YHU UHQVDV XSS I|U DWW LQWH I|UVlPUD
SURGXNWLRQVI|UPnJDQ L GHQQD GHO RFK QRUU GlURP 7lQN Sn DWW GHQQD W\S DY nWJlUG QXPHUD lU VDPUnGVSOLNWLJ
/|Y Sn IDVWLJKHWHQ
, PLOM|VWDQGDUGHQ I|U FHUWLILHULQJ DY VNRJVEUXN HQOLJW 3()& RFK )6& VWlOOV NUDY Sn DWW PLQVW DY DUHDOHQ IULVN RFK
IXNWLJ IDVWPDUN 12 RFK 16EHVWnQG H[NOXGHUDGH Sn VLNW VNDOO GRPLQHUDV DY O|YWUlG )DVWLJKHWHQ KDU ULNOLJW PHG
O|YGRPLQHUDGH EHVWnQG 'H DYGHOQLQJDU GlU IUDPWLGD O|YGRPLQDQV I|UHVOnV IUDPJnU DY UDSSRUWHQ /|YGRPLQHUDGH
EHVWnQG
1DWXUYnUG Sn IDVWLJKHWHQ
)DVWLJKHWHQ EHU|UV DY HWW DY VNRJVVW\UHOVHQ UHJLVWUHUDW QDWXUYlUGH 'HW lU HWW ELRWRSVN\GG L DYG 9LG XSSUlWWDQGH DY GHQQD JU|QD VNRJVEUXNVSODQ KDU HQ SULRULWHULQJ DY QDWXUYnUGVEHVWnQG JMRUWV $YGHOQLQJ RFK E|U PHG KlQV\Q WLOO HJHQ NDUDNWlU VDPW EHW\GHOVH L ODQGVNDSHW SULRULWHUDV L GHQ IULYLOOLJD DYVlWWQLQJHQ YLG HQ
HYHQWXHOO VNRJVFHUWLILHULQJ DY IDVWLJKHWHQ
1DWXUYnUGVDYVlWWQLQJDU KDU GHOYLV SULRULWHUDWV DQQRUOXQGD lQ L IDVWLJKHWHQV I|UHJnHQGH VNRJVEUXNVSODQ Sn JUXQG DY DWW
HQVWDND REMHNW lQGUDW NDUDNWlU WLOO DWW YDUD PLQGUH YlUGHIXOO XU QDWXUYnUGVlQGDPnO
9DWWHQVN\GGVRPUnGHQ
)DVWLJKHWHQ EHU|UV LQWH DY QnJRW YDWWHQVN\GGVRPUnGH
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 30 |
)RUQ RFK NXOWXUOlPQLQJDU
)DVWLJKHWHQ EHU|UV DY IOHUD UHJLVWUHUDGH IDVWD IRUQOlPQLQJDU RFK QnJRQ UHJLVWUHUDG |YULJ NXOWXUKLVWRULVN OlPQLQJ 'HVVD
lU XWPlUNWD Sn NDUWDQ RFK RPQlPQGD L DYGHOQLQJVEHVNULYQLQJHQ 8W|YHU GHVVD ILQQV \WWHUOLJDUH QnJUD NXOWXUOlPQLQJDU
VRP REVHUYHUDWV YLG SODQOlJJQLQJHQ DY IDVWLJKHWHQ 'HVVD KDU RFNVn ULWDWV LQ L NDUWDQ RFK RPQlPQWV L
DYGHOQLQJVEHVNULYQLQJHQ
9lJDU
)DVWLJKHWHQV QRUUD VNLIWH KDU HQ EUD VNRJVELOYlJ VRP L KXYXGVDN WlFNHU EHKRYHQ L GHQQD GHO 0|MOLJHQ VNXOOH GHW YDUD
LQWUHVVDQW DWW DQOlJJD HQ YlJ QRUUXW JHQRP DYG XSS WLOO DYG 'HW PHOOHUVWD VNLIWHW VDNQDU EUD VNRJVELOYlJ RFK KlU ERUGH GHW YDUD LQWUHVVDQW DWW E\JJD VNRJVELOYlJ LQ WLOO GHWWD VNLIWHV
FHQWUDOD GHODU LQI|U DYYHUNQLQJ DY GH VWRUD YRO\PHU VRP ILQQV GlU
*UlQVHU
*UlQVHUQD L SODQHQ KDU KlPWDWV IUnQ /DQWPlWHULHWV GLJLWDOLVHUDGH IDVWLJKHWVNDUWD 'HQQD NDUWD lU LQWH DOOWLG KHOW NRUUHNW
6n KlU VNULYHU /DQWPlWHULHW VMlOYD Sn VLQ KHPVLGD
.RRUGLQDWHUQD RFK GH NQLYVNDUSD OLQMHUQD L GHQ GLJLWDOD IDVWLJKHWVNDUWDQ JHU HWW H[DNW LQWU\FN PHQ IDVWLJKHWVJUlQVHUQD
YLVDU LQWH DOOWLG UlWW RFK GH lU LQWH MXULGLVNW JlOODQGH 'HW LQQHElU DWW GX LQWH PHG VMlOYNODUKHW E|U XWJn IUnQ NDUWDQV
JUlQVHU RP GX YLOO E\JJD DYYHUND VNRJ HOOHU J|UD DQGUD nWJlUGHU Sn HQ IDVWLJKHW
(QOLJW JlOODQGH ODJ lU GHW JUlQVPlUNHW Sn PDUNHQ VRP JlOOHU
*UlQVPDUNHULQJDU Sn IDVWLJKHWHQ E|U VHV |YHU UHJHOEXQGHW RFK PlUNDV XW PHG EHVWnHQGH PDUNHULQJDU
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 31 |
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
)HPOLQJHQ
6
*
3*
6SNDQW]PVM|
,QJHQnWJlUG
bOGUHPRWVM|Q
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
$OWHUQDWLY
8QGHUYl[WU|MQLQJI|UHJDOOULQJ
)|UEHUHGDQGH
*DOOULQJ
)DVWIRUQOlPQLQJ+XVJUXQG
*
*
3*
;
'HOYLV\WVWHQLJW
9DULHUERQLWHW
'HOYLVPHVWU|MQLQJ
*
*
3*
'HOYLVIXNWLJW
,QJHQnWJlUG
2OLNnOGULJW
*HQHUHOO.RPPHQWDU
*
.
%
*
3*
3*
'HOYLVI|UVXPSDW
,QJHQnWJlUG
/lQ .URQREHUJVOlQ
5
*
.RPPXQ bOPKXOW
3*
)UDPWLGDO|YGRPLQDQV
*DOOULQJ5|MQLQJ$OWHUQDWLY
)DVWDIRUQOlPQLQJDU
)|UYDULQJVDQOlJJQLQJDU
0DUNEHUHGQLQJ
3ODQWHULQJ
cWHUYl[WNRQWUROO
5|MQLQJ
5|MQLQJIUlPVWO|Y
$OWHUQDWLYnWJlUGDYVHUI|UVLNWLJOnJJDOOULQJDYXQGHUWU\FNWDWUlG
6LVWDJDOOULQJ$OWHUQDWLY
)LQSODQWHULQJ
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
5|MWHQJnQJ
)DVWDIRUQOlPQLQJDU
+XVJUXQGRFK
I|UYDULQJVDQOlJJQLQJDU
gYUNXOWXUKLVWRULVNOlPQLQJ
7RUSOlPQLQJJ
.DQEOLHQGHOYHGYLGU|MQLQJ
RPVn|QVNDV
5
6
*
7
3*
12E
7UROLJHQVMlOYI|U\QJUDW
7RUYPDUN
5|MQLQJVNlUPOlPQDV
5|MQLQJIUlPVWO|Y
,QJHQnWJlUG
2OLNnOGULJW
)|UVXPSDW
.
*
3*
'HOYLVIXNWLJW
0DUNEHUHGQLQJ
'HOYLVI|U\QJUDW
3ODQWHULQJ
)XNWLJDGHODUVMlOYI|U\QJUDV
cWHUYl[WNRQWUROO
.XOWXUOlPQLQJJURS
5|MQLQJ
2NODUDlJRI|UKnOODQGHQ
0RVVH
%UDQGIlOW
1nJRWELRWRSVN\GG
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 32 |
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
%LRWRSVN\GG
6
7
12E
;
gYHUYlJDQGHWRUYPDUN
,QJHQnWJlUG
%UDQGIlOW
'LNH
6
7
3*
'HOYLVWRUYPDUN
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
$QVOXWHUWLOOEUDQGIlOW
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
2OLNnOGULJW
3ODQWHULQJ)|OMG
9DUUlGGRPG|GYHG
,QJHQnWJlUG$OWHUQDWLY
6YnUnWNRPOLJW
*HQHUHOO.RPPHQWDU
$OWHUQDWLYWQDWXUnUGPHGPnOVlWWQLQJDWWXWYHFNODQDWXUVNRJVOLNQDQGHEDUUVNRJPHGVWRUROLNnOGULJKHWVNLNWQLQJRFKHQVWRUPlQJGG|GYHG
6
7
12E
)DVWPDUNV|
,QJHQnWJlUG
'HOYLVEUDQGVNDGRU
2U|UW
0RVVH
*
7
3*
'LNDGWRUYPDUN
2OLNnOGULJW
*DOOULQJ
'LNHVUHQVQLQJ)|OMG
/lPQDYnWDSDUW
P\U
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
6
*
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
3*
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
)DVWPDUNV|
1nJRWVYnUnWNRPOLJ
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
3ODQWHULQJ)|OMG
5|MQLQJ
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
1nJRWROLNnOGULJ
0RVVH
5
*
3*
)LQSODQWHULQJ
/LWHWDOOOILQQV
*HQHUHOO.RPPHQWDU
.DQYDUDDNWXHOOI|UJDOOULQJRPnU
*
*
3*
9DULHUERQLWHW
,QJHQnWJlUG
)DVWDIRUQOlPQLQJDU
)|UYDULQJVDQOlJJQLQJDU
*
*
3*
)|UU|MW
*DOOULQJ
*DOOULQJ
6LVWDJDOOULQJ
)DVWIRUQOlPQLQJ
)|UYDULQJVDQOlJJQLQJ
*
7
3*
9DULHUERQLWHW
1nJRWWRUYPDUN
)|UU|MW
2MlPQW
P\U
*
*
3*
*DOOUDW
,QJHQnWJlUG$OWHUQDWLY
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 33 |
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
5
*
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
3*
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
5|MWHQJnQJ
5|MQLQJIUlPVWO|Y
*
*
3*
%ORFNLJEUDQWLQJnU
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
*DOOULQJ
6LVWDJDOOULQJ
%OLUHQGHOYHGLU|MQLQJHQRP
*DOOULQJ5|MQLQJIUlPVWO|Y
Vn|QVNDV
$
Q
J
)|UU|MW
*
*
3*
)DVWDIRUQOlPQLQJDU
)|UYDULQJVDQOlJJQLQJDU
,QJHQnWJlUG$OWHUQDWLY
*HQHUHOO.RPPHQWDU
*DOOULQJXWI|UVVRPI|UVLNWLJOnJJDOOULQJDYWlWDUHGHODU
5
*
3*
6WRUPOXFND
5|MQLQJ
)|U\QJUDG
6
%
12V
7RUYPDUN
,QJHQnWJlUG
0\FNHWIXNWLJW
P\U
*
*
3*
gYHUYlJDQGHI|UVWDJDOOUDW
6|GUDGHOHQRJDOOUDG
*DOOULQJ
6LVWDJDOOULQJ
5|MQLQJ
0RVVH
/lQ .URQREHUJVOlQ
5
*
.RPPXQ bOPKXOW
3*
(QVWDND|I
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
*HQHUHOO.RPPHQWDU
>@
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
5|MQLQJDYVHUIUlPVWXQGHUYl[WU|MQLQJPHQlYHQHQGHOYDQOLJU|MQLQJDYEM|UN
*DOOULQJRPnU
5
g)
*
*
3*
3*
;
'LNHVUHQVQLQJ
5|MQLQJ
$YYHUNQLQJDY
|YHUVWnQGDUHIU|WUlG
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
'LNHVUHQVQLQJ
,QJHQnWJlUG$OWHUQDWLY
6
*
3*
9DULHUDQGHI|UUnG
'HOYVWRUPVNDGRU
6SDUDJDPODWDOODUSnK|MGHQ 0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
*
*
3*
.XOWXWOlPQLQJ*URS
,QJHQnWJlUG
*
*
3*
*DOOULQJ
*
7
3*
'HOYLVWRUYPDUN
*DOOULQJ5|MQLQJ
*DOOULQJ
)|U\QJULQJVDYYIU|WUlG
OlPQDV
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
*HQHUHOO.RPPHQWDU
/lQ .URQREHUJVOlQ
6
7
3*
6XPSKnODLPLWWHQ
$OWHUQDWLYWNDODYYHUNDRFKSODQWHUDJUDQSJDULVNI|UVWRUPIlOOQLQJDYIU|WUlG*UDQlURNSnPDUNHQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 34 |
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
.
7
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
3*
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
'HOYLVWRUYPDUN
>@
6NlUP
7
3*
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
'LNHVUHQVQLQJ
6MlOYI|U\QJULQJSnJnU
cWHUYl[WNRQWUROO
'HOYI|UVXPSDW
5|MQLQJ
$YYHUNDWLRPJnQJDU
5|MQLQJ
$YYHUNQLQJDY
|YHUVWnQGDUHIU|WUlG
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
6LVWDJDOOULQJ
'HOYLVWRUYPDUN
6MlOYI|U\QJULQJSnJnU
'HOYI|UVXPSDW
$YYHUNDWLRPJnQJDU
*HQHUHOO.RPPHQWDU
'LNHVUHQVDlYHQXSSVWU|PVVnOnQJWGHWJnUcWlUGlUVDPUnGVSOLNWLJ
6
*
3*
'HOYLVIXNWLJW
6WRUPVNDGRU
*
*
3*
'HOYI|UVXPSDW
2OLNnOGULJW
9DULHUERQLWHW
*HQHUHOO.RPPHQWDU
,QJHQnWJlUG$OWHUQDWLY
*DOOULQJDYVHUI|UVLNWLJOnJJDOOULQJ
*
*
3*
)DVWIRUQOlPQLQJ2PUnGH
PHGVNRJVEUXNVOlPQLQJDU
7MlUGDO
*DOOULQJ
)|UU|MW
(QVWDND|I
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
*
*
3*
*
*
3*
%UDQWHU
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
,QJHQnWJlUG
*DOOULQJ
)|U\QJULQJVDYYIU|WUlG
OlPQDV
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
5|MQLQJIUlPVWO|Y
6LVWDJDOOULQJ$OWHUQDWLY
)|U\QJULQJVDYYIU|WUlG
OlPQDV
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
)|UU|MW
1nJRWROLNnOGULJW
'HOYLVNOHQGLPHQVLRQ
6
7
3*
'HOYLVJOHVW
5
*
3*
6MlOYI|U\QJUDW
(QVWDND|I
6
7
3*
7RUYPDUN
'HOYI|UVXPSDW
*HQHUHOO.RPPHQWDU
*HQHUHOO.RPPHQWDU
/lQ .URQREHUJVOlQ
,QJHQnWJlUG
(YHQWXHOOnWJlUGE|UXWI|UDVSnIUXVHQPDUNHIWHUOnQJWRUNDDOWHUQDWLYWPHGEDQGPDVNLQHU
'LNHVUHQVQLQJE|UXWI|UDVHIWHUHYHQWXHOOnWJlUG
6
7
3*
'HOYLVIOHUVNLNWDW
$OWHUQDWLYWNDODYYHUNDRFKSODQWHUDJUDQSJDULVNI|UVWRUPIlOOQLQJDYIU|WUlG*UDQlURNSnPDUNHQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 35 |
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
0RVVH
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
6
*
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
5
7
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
3*
DYG
3*
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
gYHUYlJDQGHWXQQWRUYPDUN
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
3ODQWHULQJ)|OMG
5|MQLQJ
)|U\QJULQJVDYYVNlUPOlPQDV
$OWHUQDWLY
5|MQLQJ
6LVWDJDOOULQJ
'LNHVUHQVQLQJ)|OMG
6MlOYI|U\QJUDW
1RUGYlVWUDGHOHQlOGUH
1nJRWU|MW
(QVWDND|I
6
7
3*
7XQQWRUYPDUN
'HOYLVSODQWXSSVODJ
*HQHUHOO.RPPHQWDU
,QJHQnWJlUG
%|UGLNHVUHQVDVVHQDVWHIWHUHYHQWXHOODYYHUNQLQJ
5
*
3*
7XQQWRUYPDUN
(QVWDND|I
6MlOYI|U\QJUDW
*\QQDWDOO
)|UVLNWLJOnJJDOOULQJDYWlWDUH
6LVWDJDOOULQJ
GHODU
*
7
3*
*
7
3*
'LNDGWXQQWRUYPDUN
0\FNHWROLNnOGULJW
)OHUVNLNWDW
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 36 |
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
6
7
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
3*
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
1nJRWROLNnOGULJW
9lVWUDGHOHQVWRUPVNDGDG
$
Q
J
)|U\QJULQJVDYYIU|WUlG
OlPQDV
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
,QJHQnWJlUG$OWHUQDWLY
*HQHUHOO.RPPHQWDU
$OWHUQDWLYWNDODYYHUNDRFKSODQWHUDJUDQSJDULVNI|UVWRUPIlOOQLQJDYIU|WUlG*UDQlURNSnPDUNHQ
5
*
3*
'HOYI|UVXPSDW
(QVWDND|I
8QGHUYl[WU|MQLQJI|UHJDOOULQJ
)|UEHUHGDQGH
*DOOULQJ
9DULHUERQLWHW
*
*
3*
)|UU|MW
*DOOULQJ
6
7
3*
2OLNnOGULJW
)|U\QJULQJVDYYIU|WUlG
OlPQDV
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
6LVWDJDOOULQJ
*DOOULQJ
1nJRWWRUYPDUN
*
7
3*
9DULHUI|UUnG
1nJRWWRUYPDUN
)|UVLNWLJOnJJDOOULQJ
*
*
3*
)|UU|MW
'HOYLV\QJUH
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH1RUUD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
.
*
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
3*
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
6MlOYI|U\QJUDV
cWHUYl[WNRQWUROO
$OWHUQDWLYWSODQWHUDJUDQ
5|MQLQJ
(QVWDND|I
6
*
3*
'HOYLVIXNWLJW
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
0\FNHWROLNnOGULJW
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
9DULHUERQLWHW
3ODQWHULQJ)|OMG
)XNWLJDGHODUVMlOYI|U\QJUDV
,QJHQnWJlUG$OWHUQDWLY
*
*
3*
1nJRWROLNnOGULJW
*DOOULQJ
6
*
3*
;
2GOLQJVVSnU
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
1nJRWROLNnOGULJW
,QJHQnWJlUG$OWHUQDWLY
6
%
.E
gYHUYlJDQGHIXNWLJW
,QJHQnWJlUG
2OLNnOGULJW
)UDPWLGDO|YGRPLQDQV
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 37 |
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH0HOOHUVWD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
7RPWPP
)LQDQDWXUYlUGHVWUlGYnUGWUlG
LQJnU
%HWHGHOYLVWUlGEHYX[HW
6
%
3*
;
)GPRVVRGOLQJ
)UDPWLGDO|YGRPLQDQV
,QJHQnWJlUG
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
$OWHUQDWLY
*
*
3*
;
)GLQlJD
,QJHQnWJlUG
*
*
3*
;
)GPRVVRGOLQJ
*DOOULQJ
6
%
3*
2OLNnOGULJW
,QJHQnWJlUG
)OHUVNLNWDW
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
$OWHUQDWLY
)UDPWLGDO|YGRPLQDQV
*
*
3*
;
7YnVNLNWDW
*DOOULQJ
>@
6NlUP
*
3*
;
7YnVNLNWDW
$YYHUNQLQJDY
|YHUVWnQGDUHIU|WUlG
6
*
3*
;
)GLQlJD
,QJHQnWJlUG
1nJRWROLNnOGULJW
/lQ .URQREHUJVOlQ
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
$OWHUQDWLY
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH0HOOHUVWD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
*
*
3*
'HOYLVlOGUH
,QJHQnWJlUG
6
7
3*
2OLNnOGULJW
,QJHQnWJlUG
$
Q
J
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
)|U\QJULQJVDYYVNlUPOlPQDV
$OWHUQDWLY
1nJRWROLNnOGULJW
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
9DULHUERQLWHW
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
)DVWIRUQOlPQLQJ
)|UYDULQJVDQOlJJQLQJ
3ODQWHULQJ)|OMG
)OHUVNLNWDW
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
'HOYLVWRUYPDUN
6
*
3*
*HQHUHOO.RPPHQWDU
,QVODJDYEM|UNILQQV.DQYDUDOlPSOLJDQDWXUYlUGHVWUlGYLGNRPPDQGHDYYHUNQLQJ
6
7
12V
7RUYPDUN
,QJHQnWJlUG
2OLNnOGULJW
5
*
3*
)LQSODQWHULQJ
5|MQLQJIUlPVWO|Y
5
*
3*
6WRUPOXFNRU
5|MQLQJ
(QVWDND|I
*HQHUHOO.RPPHQWDU
/lQ .URQREHUJVOlQ
$YYHUNDJlUQD|YHUVWnQGDUHLVDPEDQGPHGDYYHUNQLQJLQWLOOOlPQDJURYDO|YWUlGVRPQDWXUYlUGHVWUlG
0RVVH
*
*
.RPPXQ bOPKXOW
3*
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 38 |
'HOYLVlOGUH
,QJHQnWJlUG
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH0HOOHUVWD
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
*
*
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
3*
;
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
,QJHQnWJlUG
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
$OWHUQDWLY
*HQHUHOO.RPPHQWDU
$
Q
J
2PLQWLOOLJJDQGHEHVWnQGDYYHUNDVlUGHWQRJOLNDEUDDWWWDPHGGHWWDRFNVnHIWHUVRPGHWDQQDUVlUVWRUULVNI|UVWRUPIlOOQLQJLGHQQDDYGHOQLQJ
6
%
.E
2OLNnOGULJW
)|U\QJULQJVDYYVNlUPOlPQDV
'HOYLVJOHVW
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
)UDPWLGDO|YGRPLQDQV
cWHUYl[WNRQWUROO)|OMG
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH0\UVNLIWH
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
/lQ .URQREHUJVOlQ
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
0RVVH
.RPPXQ bOPKXOW
)|UVDPOLQJ +lUOXQGD
)DVWLJKHW +b5$'6%b&.
| 39 |
$
Q
J
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
| 40 |
Plannamn:
Församling:
Kommun:
Län:
Upprättad år:
Utskriftsdatum:
Skogsbruksplan
| 41 |
1000
1000 m
m
| 42 |
1000 m
m
1000
Plannamn:
Församling:
Kommun:
Län:
Upprättad år:
Utskriftsdatum:
Skogsbruksplan
| 43 |
| 44 |