Digitalt løft i Askerskolen

Ragnar Husum
IKT sjef
Magnus Johansson
Presentasjon rådhuset
rådgiver
pedagogisk bruk av IKT
Digitalisering – En verden i endring
Digitalisering – En verden i endring
Digitalisering – En verden i endring
Digitalisering – En verden i endring
Fremtidens medborgere
«Hvis vi utdanner dagens studenter som vi utdannet gårsdagens studenter,
stjeler vi fremtiden fra dem»
John Dewey (1859 – 1920) en amerikansk filosof, psykolog og pedagog.
1.
Elevenes læring
2.
Den nye lærerrollen
3.
Effektiv samhandling
a.
internt mellom elev/lærer i
Askerskolen
ekstern med foresatte
b.
Fokus i 2016
Porteføljestyring inn i helheten
Praksis
?
Behov for noe
NYTT
!
Utviklet noe
NYTTIG

Ny løsning er
NYTTIGGJORT
Bakgrunnsdokument
-
Iktplan for Askerskolene
Ludvigsenutvalget
HP 2016 – 2019
Digitaliseringstrategien
Oppvekst 2025
Kompetanse i
å utforske og
skape
Fagspesifikk
kompetanse
Kompetanse i
å
kommunisere,
samhandle og
delta
Kompetanse i
å lære
Prosjekt – Digitalisering i Askerskolen
>
Prosjektmodellen til Asker kommune (DIFI)
– Forprosjekt
– Prosjektstyre
– Prosjektgruppe
>
Prosjektet skal:
– Utrede hvordan skolen kan nyttiggjøre seg ny teknologi ift
fremtidens kompetanse
– Beskrive driftsmessige konsekvenser av at det blir innført 1-1 på
hele ungdomstrinnet.
– Beskrive prosess for implementering fra høsten 2016
>
Det skal skrives sak om 1-1 i Askerskolen som skal til politisk
behandling