Presentasjon Asker kulturskole

Asker kulturskole
Gratulerer – dere er skoleeiere!
• Lovbestemt skoleslag
– ikke et offentlig subsidiert fritidstilbud!
• Kulturskolen er det eneste skoleslaget som
kvalifiserer elever/studenter til høyrere
kunstutdanning i et kontinuerlig opplæringsløp
• Kulturskole i Asker siden 1978
• Asker fikk prisen som «Årets kulturskolekommune» i
2003
Om virksomheten
• 1379 elevplasser: musikk, teater, visuelle kunstfag, tilrettelagt
opplæring, seniorteater, småbarnsgrupper
– Musikk: instrumentalopplæring, kor, korps, storband, band, orkester, ensembler
• Undervisning ved ØAG og 16 andre steder i kommunen
• 33 årsverk fordelt på administrasjon, lærere, dirigenter – totalt ca 80
ansatte (mye deltid!)
• Høy kompetanse: master og mer, nasjonale/internasjonale utøvere,
underviser ved høgskoler og universitet
• Dirigenttjeneste, instrumentalopplæring for korpselever
• Ressurssenter - ressursmiljø
– DKS og DKSS
– Samarbeid med andre virksomheter og aktører
• kultur-sfo, nettverk for lærere i estetiske fag i grunnskolen
• kulturhus og bibliotek, andre virksomheter i kommunen
• kulturskolesamarbeid med andre kommuner
Teater NIE i Snekkersalen
Brukerne
• 2-100 år
– flest i grunnskolealder
– søkerne blir yngre
• Høy tilfredshet med kvaliteten i tilbudet gjennom
mange år (brukerundersøkelsen)
– ….MEN mange kommenterer at spilletimene er for korte
Utfordringer
• Spilletimens lengde (20 minutter)
• Ventelister og rekruttering
– Hvem går i kulturskolen?
• Lokaler (kulturarenaplan)
–
–
–
–
Sikre videre utvikling av kulturskolen
Amibisjon og langsiktighet
Fysiske arbeidsforhold for lærerne (medarbeiderundersøkelsen)
Lokaler på skolene
Hvorfor nye lokaler?
• Lokaler har hele tiden vært en begrensning for utvikling av
kulturskolen
• Bredde i fagtilbudet i langsiktig perspektiv
– Ny teknologi, teater, nysirkus, dans, større grupper, tilbud til nye
målgrupper
– Ny rammeplan for kulturskolene
– Forutsigbarhet
• Mulighet for samarbeid mellom lærere og faggrupper
• Fordypningstilbud og talentutvikling
– Ensembler, teoriundervisning, gruppeundervisning
• Ressurssenter på dagtid for DKS, barnehage, skole, seniorer,
frivillighet og profesjonelle
Hva er viktig for kulturskolens lokaler?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tilgjengelighet, åpenhet, synlighet
Identitet
Invitere og inspirere til kunstnerisk aktivitet
Helhet og sammenheng
Egnethet, tilpasset fagenes egenart
Produksjonsmuligheter over tid
Arbeidsplasser til lærerne
Lager (kostymer, instrumenter, noter, rekvisitter)
Visningslokaler for alle fag
Systue
Kulturskole som gir muligheter
• Bredde og talent
• Fanger opp tiden
• Mangfold
– Flyktninger? Internasjonale Asker? Forskjells-Asker?
• Treningsarena for innovasjon
–
–
–
–
Inventio – å finne noe nytt i det som allerede eksisterer
Skifte mellom ståsteder gir innsikt og perspektiv
Kulturskolen har kombinasjon av åpenhet og erfaring
Utvikling av kreativitet gir evne til endring og livsmestring
Hvor skal kulturskolen være?
• Kulturhuset?
• Hva med Østre Asker gård?
Asker kulturskole i dag
kulturhistorie – tilgjengelig – synlig – fint! – åpent – etablert – sentralt