Skolenytt nr 1 - Bergen kommune

S KOLENYTT
1 – 2016
Kvalitetsoppfølging 2016
onsdag 2. mars er det kvalitetsoppfølging på Smørås skole. I år er det hel dag der fokuset er
på det høyest prioriterte satsingsområdet dette skoleåret. For oss er det «Språk og kultur»
siden vi er med i et kommunalt prosjekt der fokuset er på skriving som grunnleggende
ferdighet.
Sammen med representanter fra FAU, elevråd og personale skal det psykososiale miljøet
forhåndsvurderes i eget møte. Denne konklusjonen blir overlevert representanter for
fagavdelingen i kvalitetsoppfølgingsmøtet.
På kvalitetsoppfølgingsmøte kommer det representanter fra fagavdelingen, samt
områdeleder og PP-rådgiver. Fra skolen deltar ledelsen, representanter fra pedagogisk
personale, FAU og representanter fra elevrådet.
Kvalitetsoppfølgingsmøtet munner ut i en vurderingskonklusjon. Konklusjonen blir lagt ut på
skolen sin hjemmeside.
Skolehelsetjenesten
Tidligere var det farlige infeksjonssykdommer som var den store helsetrusselen for barn i
Norge. Med god vaksinasjonsdekning og god hygiene er ikke dette lenger et stort problem.
I dag er bildet mer sammensatt. Samlivsbrudd, alvorlig eller kronisk sykdom i familien og
dødsfall kan føre til psykiske vansker og konsentrasjonsproblem for barna i en periode. I slike
situasjoner er det mange barn som kan få det litt lettere med noen samtaler med en voksen
utenfor familien.
Noen elever har sosiale vansker, de opplever utestengning, og har problemer med å finne
seg venner. Samarbeid med skolens personale, vennegrupper, og samtaler kan da være til
hjelp. Noen foreldre strever med barna, barn er ulike, noen barn kan være en utfordring. Da
kan det bli mye kjefting og masing i en travel hverdag. Da er det også mulig å få time til
veiledning om god grensesetting.
Noen av de største utfordringene for barn i dag er psykiske vansker og overvekt. Vi har
retningslinjer for oppfølging av overvekt. Forebyggende tiltak i barnealder kan redusere
overvekt og fedme i voksen alder.
Sengevæting er et annet vanlig problem for mange elever. Dette kan virke inn på selvbildet
til eleven. Skolehelsetjenesten har god erfaring med dette, og kan veilede og hjelpe familier
der dette er et problem.
Tverrfaglig samarbeid og henvisning videre til ulike instanser er en viktig del av
skolehelsetjenesten sine oppgaver. Det er retningslinjer for medisinering i skolen og for
oppfølging ved stort fravær. Ved oppfølging av elever med spesielle behov tilbys
ansvarsgruppe og samtaler etter behov.
Nytt av året er at skolehelsetjenesten i Bergen kommune har fått økte ressurser. Det har ført
til at Smørås skole nå har helsesøster to dager i uken. Alle elevene i 3. klasse vil få innkalling
til time sammen med foresatte. Dette er nytt i Fana bydel i år.
Helsesøstre er sykepleier med videreutdanning i forebyggende og helsefremmende arbeid
med barn og unge.
Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner dere på Skolens nettside.
Foreldre, lærere og elever kan kontakte helsesøster dersom de har bekymringer eller behov
for en samtale. Helsesøster har taushetsplikt.
Helsesøster er til stede ved Smørås skole hver mandag og onsdag. Resten av uken er hun ved
Nesttun helsestasjon.
Telefonnummer til helsesøster er: 53 03 73 59
Avvikssystem
Som en del av skolens HMS-system, er det utarbeidet egne skjemaer for å melde avvik. Vi
har et skjema for avvik knyttet til psykososiale forhold eks: mobbing, trakassering, vold og
rasisme.
Vi har og eget skjema for avvik knyttet til «Forskrifter om miljørettet helsevern i barnehage
og skole».
Begge skjemaene finner en på skolen sin hjemmeside under fanen: Om skolen.
Elevpermisjon – kartleggingsprøver vår 2015
Minner om regler for elevpermisjon. For våren er det en del datoer som er viktige og som vi
ber foresatte huske på. Det er kartleggingsprøver på følgende dager/ datoer våren 2016:
Tirsdag 7. mars kartleggingsprøver i digitale ferdigheter på 4. trinn
Onsdag 13.og 20. april kartleggingsprøver for 1. trinn
Tirsdag 19. og torsdag 21. april kartleggingsprøver for 2. trinn
Fredag 8. og fredag 15. april kartleggingsprøver for 3. trinn
Hvilke fag som blir tatt de ulike dagene vil gå fram av ukeplanen til elevene
Viktige datoer for skoleåret 2016-17
Skolerute og SFO-rute blir lagt ut på skolen sin hjemmeside straks de er vedtatt i SU, men
allerede nå kan vi informere om viktige datoer for kommende skoleår. Vi ber samtidig
foresatte om å legge reiser og ferieturer til de periodene skolen har fri.
SFO starter mandag 1. august
Skolestart er torsdag 18. august
Høstferie er uke 41, 10. – 14. oktober
Siste skoledagen før jul er tirsdag 20. desember.
SFO har langdager 21.-23. desember
Første skoledag etter jul er mandag 2. januar
Det er vinterferie i uke 9, 27. februar – 3. mars.
Siste skoledag før ferien er fredag 23. juni.
SFO har siste dagen før ferien er fredag 30. juni.